รายการอบรม

ภาคเรียน
ปีการศึกษา
หรือค้นหาจากคำว่า


จำนวน 97 รายการ

อบรม
ลำดับ
เรื่อง
วันที่
จำนวนชั่วโมง
รายชื่อ
เพิ่มเติม
ลำดับ
เรื่อง
วันที่
จำนวนชั่วโมง
รายชื่อ
เพิ่มเติม
81
การใช้โปรแกรม Google Apps For Education
5 ส.ค. 58 - 5 ส.ค. 58
6
 1. นางสาวศิริพร ทองดี
 2. นางสาวนันทการ์ แสงดารา
 3. นางมยุรี แสงสุวรรณ
 4. นางทิพยรัตน์ ทองสาร
 5. นางนุสรา ช่างคิด
 6. นายกมลพันธ์ จามพัฒน์
 7. นางสุรัสวดี นิลกิจ
 8. นางถนอม ชูเมือง
 9. นางสลับศรี เจริญเวช
 10. นายอภินันท์ ฐิติภรณ์พันธ์
82
การใช้อีเมล์ @srp.ac.th และ Google Drive
18 มิ.ย. 58 - 19 มิ.ย. 58
3
 1. นางจันทรา ศรีสุข
 2. นายเรืองชัย นุชพานิช
 3. นายวิเศษ วรรณศรี
 4. นางสาวศิริพร ทองดี
 5. นางสาวอรอรุณ มีเพียร
 6. นางสาวอัมพร นิสัยจริยคุณ
 7. นางสาวนันทการ์ แสงดารา
 8. นายปฐพนธ์ ชนิลกุล
 9. นางมยุรี แสงสุวรรณ
 10. นางทิพยรัตน์ ทองสาร
83
การใช้ Google Apps For Education ในโรงเรียนมาตรฐานสากล ภาคใต้ รุ่นที่ 2
22 พ.ค. 58 - 24 พ.ค. 58
18
 1. นางจันทรา ศรีสุข
 2. นางสลับศรี เจริญเวช
 3. นางสาวกิติมา เพชรทรัพย์
 4. นางประยงค์ สัจจพงศ์พันธุ์
 5. นางสาวเกศิณี แก้ววัดปริง
84
การใช้อีเมล์ @srp.ac.th สำหรับแกนนำกลุ่มสาระ กลุ่มงานและโครงการพิเศษ
11 ก.พ. 58 - 11 ก.พ. 58
3
 1. นางสาวศิริพร ทองดี
 2. นางสาวอรอรุณ มีเพียร
 3. นางชมัยพร จันทศรี
 4. นางสาวกิติมา เพชรทรัพย์
 5. นางธนิดา บางรักษ์
 6. นายสายชล สุขศรี
 7. นางสุจิตตรา คงจร
 8. นางปิยะนาถ คามิ
 9. นางสาวเสาวนีย์ เพชรทรัพย์
 10. นางสาวกิ่งกาญจน์ กิตินพวงษ์
85
การใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (Tablet) สำหรับนักเรียนและครู
3 ก.พ. 58 - 3 ก.พ. 58
6
 1. นางเกสร ช่วยนุกูล
 2. นายสายชล สุขศรี
86
ผู้ดูแลระบบและผู้ใช้งานระบบ โครงข่ายการเรียนรู้ไร้พรมแดน
22 พ.ค. 55 - 22 พ.ค. 55
6
 1. นายกิตติพงษ์ อ่อนคง
 2. นางสาวกิติมา เพชรทรัพย์
 3. นายสายชล สุขศรี
 4. นายฐานิสรณ์ เลขทิพย์
 5. นางชญาภา บุญล้ำ
87
ประชุมปฏิบัติการโครงการขับเคลื่อนระบบโครงข่ายการเรียนรู้ไร้พรมแดน
7 ก.พ. 55 - 7 ก.พ. 55
6
 1. นางสาวกิติมา เพชรทรัพย์
88
เชิงปฏิบัติการ Google Apps For Education สำหรับ ครูแกนนำ
27 ธ.ค. 57 - 28 ธ.ค. 57
12
 1. นางสาวกิติมา เพชรทรัพย์
 2. นางสุรารักษ์ จันทนเสถียร
 3. นางธนิดา บางรักษ์
 4. นายสายชล สุขศรี
 5. นางสาวฝันรัก ลิ้มวัฒนา
 6. นายมาลีกี เสือนิล
 7. นายสุธน ภักดี
89
เชิงปฏิบัติการ Google Apps For Education สำหรับ ผู้บริหาร
25 ธ.ค. 57 - 25 ธ.ค. 57
6
 1. นายนฤชาติ สุวรรณพร
 2. นายสายชล สุขศรี
90
เชิงปฏิบัติการ Google Apps For Education สำหรับ Admin
25 ธ.ค. 57 - 25 ธ.ค. 57
6
 1. นางสาวกิติมา เพชรทรัพย์
 2. นายมาลีกี เสือนิล
 3. นายสุธน ภักดี
91
การจัดทำสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต :ครูไทยยุคไอทีสร้างคลิปดีให้เด็กดู
26 เม.ย. 57 - 30 เม.ย. 57
40
 1. นางสาวกิติมา เพชรทรัพย์
92
การประยุกต์และบูรณาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับครูผู้สอน 8 กลุ่มสาระวิชา (แกนนำ)
23 พ.ย. 57 - 25 ธ.ค. 57
18
 1. นางจิราภรณ์ นวลใย
 2. นางสาวเฉลิมวงศ์ กลับคง
 3. นายกัญกฤษเขม แดนที่
 4. นางสาววรรณวิมล ชัยภาคภูมิ
93
การใช้โปรแกรมการตรวจความพร้อมของอุปกรณ์เทคโนโลยีและตรวจความสะอาดของห้องเรียน
18 ธ.ค. 57 - 18 ธ.ค. 57
3
 1. นายวิเศษ วรรณศรี
 2. นางเสาวนีย์ คุณวุฒิกร
 3. นายวรวัต หนีละ
 4. นางพัชรา วีระเผ่า
 5. นางกนกนิจ กิจคาม
 6. นางจินตนา สุพันทวี
94
ชุดคลังทฤษฎีความรู้และการอ้างอิงสำหรับโรงเรียนมาตรฐานสากล
15 ก.ค. 56 - 15 ก.ค. 56
6
 1. นางสาวศิริพร ทองดี
 2. นางทิพยรัตน์ ทองสาร
 3. นางนุสรา ช่างคิด
 4. นายเฉลิมพร พงศ์ธีระวรรณ
 5. นายอาทิตย์อุทัย อ่อนสง
 6. นางสาวกิติมา เพชรทรัพย์
 7. นางธนิดา บางรักษ์
 8. นายสายชล สุขศรี
 9. นางจุฑารัตน์ เคี่ยนบุ้น
 10. นางสาวสุธาทิพย์ พาหนะ
95
คลังทฤษฎีความรู้
4 มี.ค. 57 - 4 มี.ค. 57
3
 1. นางทิพยรัตน์ ทองสาร
 2. นางนุสรา ช่างคิด
 3. นางสาวกิติมา เพชรทรัพย์
 4. นายสายชล สุขศรี
 5. นางจุฑารัตน์ เคี่ยนบุ้น
 6. นายกัญกฤษเขม แดนที่
 7. นางอุบลรัตน์ สุขนาวา
 8. นางสาวฝันรัก ลิ้มวัฒนา
 9. นายสุธน ภักดี
96
กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการใช้เทคโนโลยีเครือข่ายการเรียนรู้ไร้พรมแดน
25 พ.ย. 56 - 27 พ.ย. 56
3
 1. นายปฐพนธ์ ชนิลกุล
 2. นางทิพยรัตน์ ทองสาร
 3. นางสาวศิริพร จิ๋วสุวรรณ
 4. นายกิตติพงษ์ อ่อนคง
 5. นางอาภา สาเมือง
 6. นายเสงี่ยม ใจซื่อ
 7. นางสุรัสวดี นิลกิจ
 8. นางเกสร ช่วยนุกูล
 9. นายเฉลิมพร พงศ์ธีระวรรณ
 10. นางถนอม ชูเมือง
97
การผลิตสื่อ การสร้างเว็บบล็อก การใช้งาน E-learning
25 มี.ค. 56 - 29 มี.ค. 56
30
 1. นางสาวกิติมา เพชรทรัพย์
 2. นางธนิดา บางรักษ์
 3. นางสุรารักษ์ จันทนเสถียร
 4. นายสายชล สุขศรี
 5. นางปิยะนุช วงศ์เทิดธรรม
 6. นางแอนนา เทพเลื่อน
 7. นายฐานิสรณ์ เลขทิพย์
 8. นางสาวจิระวัฒน์ ขวัญใจ
 9. นางรัชดาภรณ์ หวังสุทธิ์
 10. นางสาวศิริกัญญา กิตติวุฒิ