รายการอบรม

ภาคเรียน
ปีการศึกษา
หรือค้นหาจากคำว่า


จำนวน 97 รายการ

อบรม
ลำดับ
เรื่อง
วันที่
จำนวนชั่วโมง
รายชื่อ
เพิ่มเติม
ลำดับ
เรื่อง
วันที่
จำนวนชั่วโมง
รายชื่อ
เพิ่มเติม
21
การพัฒนาเครือข่ายเพื่อการวางกลยุทธ์การขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ และการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับโรงเรียนแกนนำ
22 ม.ค. 63 - 23 ม.ค. 63
14
 1. นายภิษช์วิศักดิ์ แก้วมณี
 2. นางธนิดา บางรักษ์
22
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรการออกกำลังกายและการเต้นแอโรบิคเพื่อคุณภาพชีวิต ครั้งที่ 4 (ภาคใต้)
15 พ.ย. 62 - 17 พ.ย. 62
24
 1. นางสาวยุพิน ศิริรัตน์
 2. นางสาวณิชกุล ปลวัชร
 3. นางสาวประทุมวรรณ สรรพากร
23
หลักสูตรสำหรับข้าราชการ
24 ต.ค. 62 - 24 ต.ค. 62
4
 1. นางอุบลรัตน์ สุขนาวา
 2. นายอรรถวิช สุวรรณโชติ
 3. นางสาวยุพิน ศิริรัตน์
 4. นางสาวณิชกุล ปลวัชร
24
การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สู่การพัฒนาเพื่อรองรับการประเมินภายนอก รอบที่ 4
8 พ.ย. 62 - 8 พ.ย. 62
7
 1. นางอุบลรัตน์ สุขนาวา
 2. นางสาววรรณวิมล ชัยภาคภูมิ
 3. นางสาวยุพิน ศิริรัตน์
 4. นางสาวณิชกุล ปลวัชร
 5. นางสาวประทุมวรรณ สรรพากร
25
ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนการดำเนินงาน การใช้งบประมาณศูนย์โรงเรียนโอลิมปิกวิชาการ สอวน.ค่าย 1
27 ส.ค. 62 - 27 ส.ค. 62
6
 1. นางมยุรี แสงสุวรรณ
 2. นายอาทิตย์อุทัย อ่อนสง
 3. นางสาวกิติมา เพชรทรัพย์
 4. นางนิธิมา จันทรโชตะ
26
ประชุมการปฏิบัติการจัดทำแผนการดำเนินกิจกรรมโอลิมปิกวิชาการ ค่าย 1 สอวน.
11 ก.ย. 62 - 13 ก.ย. 62
18
 1. นางสาวกิติมา เพชรทรัพย์
 2. นางวนิดา คงอุดหนุน
27
ครูและนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม งาน 3 ทศวรรษ น้ำพระทัยสมเด็จเจ้าฟ้าสู่โอลิมปิกวิชาการ
24 ต.ค. 62 - 26 ต.ค. 62
18
 1. นางสาวกิติมา เพชรทรัพย์
 2. นายสายชล สุขศรี
 3. นางวนิดา คงอุดหนุน
 4. นางชญาภา บุญล้ำ
28
โครงการป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
23 ส.ค. 62 - 23 ส.ค. 62
8
 1. นางสาววรรณวิมล ชัยภาคภูมิ
 2. นางสาวยุพิน ศิริรัตน์
 3. นางสาวณิชกุล ปลวัชร
29
อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "มาตรฐานการตรวจข้อสอบอัตนัย สำหรับครูผู้สอนภาษาไทย" เพื่อรองรับการจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-net)
6 ก.ย. 62 - 9 ก.ย. 62
40
 1. นางจิณห์จุฑา อินทร์สุทธิ์
 2. นางสาวเกศิณี แก้ววัดปริง
 3. นางภัทรพร ช่วยชนะ
 4. นายมนตรี แก้วโสภาค
 5. นางคนองนิจ มากขุนทด
30
งานสัมมนา C Internet & EKKO WiFi On Line Official Account For Smart School
21 ส.ค. 62 - 21 ส.ค. 62
5
 1. นายสุธน ภักดี
 2. นายธเนษฐ ศรีภักดี
31
ประชุมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการบูรณาการและการดำเนินการป้องกันแก้ไขปัญหาความรุนแรงในเด็กและสตรี
26 ก.ค. 62 - 26 ก.ค. 62
8
 1. นางสาวยุพิน ศิริรัตน์
32
Jr.NBA Coaches Academy 2019 Thailand
29 มิ.ย. 62 - 29 มิ.ย. 62
8
 1. นางสาวณิชกุล ปลวัชร
 2. นางสาวประทุมวรรณ สรรพากร
33
การประชุมเชิงปฏิบัติการ ( 16 ชั่วโมง) "การจัดสรรงบประมาณและจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีการศึกษา 2562"
25 มี.ค. 62 - 26 มี.ค. 62
16
 1. นางสาวกิติมา เพชรทรัพย์
 2. นายสายชล สุขศรี
 3. นางสาวกฤตยาณุตา เพ็ชรแก้ว
 4. นายเชาว์ ชัยณรงค์
 5. นางภัทริน รอดเจริญ
 6. นางสาวน้ำเพชร ยวนเกิด
34
อบรมพัฒนาครูและบุคคลากรทางการศึกษา โดยยึดถือภารกิจและพื้นที่การปฏิบัติงานเป็นฐานและผ่านเกณฑ์การประเมินผลสัมฤกธิ์การอบรม TEPE ๕๘๑๐๕ ภาษาอังกฤษที่ใช้ในการสื่อสาร
17 มิ.ย. 60 - 17 มิ.ย. 60
6
 1. นางฐิติรัตน์ มนต์สวัสดิ์ชัย
35
อบรมพัฒนาครูและบุคคลากรทางการศึกษา โดยยึดถือภารกิจและพื้นที่การปฏิบัติงานเป็นฐานและผ่านเกณฑ์การประเมินผลสัมฤกธิ์การอบรม TEPE ๕๘๑๐๓ การจัดการเรียนรู้วิชาหน้าที่พลเมือง
17 มิ.ย. 60 - 17 มิ.ย. 60
6
 1. นางฐิติรัตน์ มนต์สวัสดิ์ชัย
36
อบรมพัฒนาครูและบุคคลากรทางการศึกษา โดยยึดถือภารกิจและพื้นที่การปฏิบัติงานเป็นฐานและผ่านเกณฑ์การประเมินผลสัมฤกธิ์การอบรม TEPE ๕๘๑๐๒ การจัดการเรียนรู้วิชาประวัติศาสตร์
17 มิ.ย. 60 - 17 มิ.ย. 60
6
 1. นางฐิติรัตน์ มนต์สวัสดิ์ชัย
37
อบรมพัฒนาครูและบุคคลากรทางการศึกษา โดยยึดถือภารกิจและพื้นที่การปฏิบัติงานเป็นฐานและผ่านเกณฑ์การประเมินผลสัมฤกธิ์การอบรม TEPE ๕๘๑๐๔ ความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน
16 มิ.ย. 60 - 16 มิ.ย. 60
6
 1. นางฐิติรัตน์ มนต์สวัสดิ์ชัย
38
อบรมพัฒนาครูและบุคคลากรทางการศึกษา โดยยึดถือภารกิจและพื้นที่การปฏิบัติงานเป็นฐานและผ่านเกณฑ์การประเมินผลสัมฤกธิ์การอบรม TEPE ๕๘๑๐๖ ภาษาจีนกลางที่ใช้ในการสื่อสาร
16 มิ.ย. 60 - 16 มิ.ย. 60
6
 1. นางฐิติรัตน์ มนต์สวัสดิ์ชัย
39
อบรมพัฒนาครูและบุคคลากรทางการศึกษา โดยยึดถือภารกิจและพื้นที่การปฏิบัติงานเป็นฐานและผ่านเกณฑ์การประเมินผลสัมฤกธิ์การอบรม TEPE ๕๘๓๐๔ ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
16 มิ.ย. 60 - 16 มิ.ย. 60
6
 1. นางฐิติรัตน์ มนต์สวัสดิ์ชัย
40
การอบรมการใช้โปรแกรม Google Apps For Education
5 ส.ค. 59 - 5 ส.ค. 59
6
 1. นางฐิติรัตน์ มนต์สวัสดิ์ชัย