รายการอบรม

ภาคเรียน
ปีการศึกษา
หรือค้นหาจากคำว่า


จำนวน 97 รายการ

อบรม
ลำดับ
เรื่อง
วันที่
จำนวนชั่วโมง
รายชื่อ
เพิ่มเติม
ลำดับ
เรื่อง
วันที่
จำนวนชั่วโมง
รายชื่อ
เพิ่มเติม
61
ประชุมปฏิบัติการสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่ผู้บริหารและครูศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน.ค่าย 1 วิชาคอมพิวเตอร์
12 ก.พ. 61 - 13 ก.พ. 61
6
 1. นายนฤชาติ สุวรรณพร
 2. นางสาวกิติมา เพชรทรัพย์
62
การอบรมผู้บริหารต้นแบบ ครูต้นแบบเพื่อเป็นวิทยากรแกนนำ E-Clip-EIS
6 มิ.ย. 58 - 7 มิ.ย. 58
12
 1. นางสาววรางคณา หวานจิตต์
 2. นายอาทิตย์อุทัย อ่อนสง
 3. นางธนิดา บางรักษ์
 4. นางชญาภา บุญล้ำ
63
ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อรายงานผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาประเทศไทย เป็นศูนย์กลางการศึกษาในภูมิภาค (Education Hub)และจัดทำเว็บไซต์โครงการ Eduction Hub
29 มี.ค. 60 - 31 มี.ค. 60
18
 1. นายนฤชาติ สุวรรณพร
 2. นางสาววรางคณา หวานจิตต์
 3. นางสาวสลิลลา ศรียาภัย
 4. นายสายชล สุขศรี
64
หลักสูตรครูแกนนำกลุ่มงานนวัตกรรมเทคโนโลยี DILTและสารสนเทศ
24 มี.ค. 60 - 30 เม.ย. 60
12
 1. นางสาวศิริพร ทองดี
 2. นางสาวสุภาวรรณ สวนพลอย
 3. นางฐิติรัตน์ มนต์สวัสดิ์ชัย
 4. นางสาวธีระนาถ ทีปะปาล
 5. นางสาวมัลลิกา ศรีสุข
 6. นางสาวพัชรีพร ชุมชอบ
 7. นางจิณห์จุฑา อินทร์สุทธิ์
 8. นางสาวโฉมศิริ ตั้งหลัก
 9. นางสาววรรณวิมล ชัยภาคภูมิ
 10. นางสาวน้ำเพชร ยวนเกิด
65
การอบรมปฏิบัติการครูโรงเรียนศูนย์อบรม STEM ประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี
29 ก.ย. 59 - 30 ก.ย. 59
12
 1. นางสาวสุพณิดา อินทจันทร์
 2. นางนิธิมา จันทรโชตะ
66
การทดสอบและประเมินข้าราชการครูผู้สอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 3 ด้วยระบบ TEPE Online
13 มี.ค. 60 - 14 มี.ค. 60
12
 1. นายนฤชาติ สุวรรณพร
 2. นายสายชล สุขศรี
67
อบรมหลักสูตรการผลิตสื่อ 3 มิติ Augmented Reality (AR)
24 เม.ย. 59 - 24 เม.ย. 59
6
 1. นางสาวกิติมา เพชรทรัพย์
68
อบรมหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพนักเรียนด้วยเทคโนโลยี Augmented Reality (AR)
22 ส.ค. 59 - 23 ส.ค. 59
12
 1. นางสาวสุพณิดา อินทจันทร์
 2. นางสุรารักษ์ จันทนเสถียร
 3. นางธนิดา บางรักษ์
 4. นายสายชล สุขศรี
 5. นางนิธิมา จันทรโชตะ
 6. นายสมชาย เขียนงาม
 7. นางสาวฐิตาภา สายัณห์
 8. นายมาลีกี เสือนิล
 9. นายสุธน ภักดี
 10. นายธเนษฐ ศรีภักดี
69
โครงการอบรมและพัฒนาศักยภาพด้านการอ่านสำหรับนักเรียนพิการด้วยการพัฒนา หนังสือให้ทุกคนเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ หลักสูตร GR รุ่น 1
11 ก.ค. 59 - 11 ก.ค. 59
6
 1. นางสาวสุพณิดา อินทจันทร์
70
อบรมการใช้งานระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Testing)
17 ก.ย. 59 - 18 ก.ย. 59
12
 1. นายสายชล สุขศรี
 2. นายทวีศักดิ์ สุทธิปัญญาปกรณ์
71
เวิร์กช็อปในโครงการ AIS 5 Min Video Challenge ณ เซ็นทรัลเวิล กรุงเทพมหานคร
17 ก.ย. 59 - 17 ก.ย. 59
6
 1. นางสาวกิติมา เพชรทรัพย์
72
เข้าร่วมกิจกรรมค่ายโครงการ "กบจูเนียร์ปี 8" Teenage Create Thai ณ มหาวิายาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต จ.ปทุมธานี
30 ก.ย. 59 - 2 ต.ค. 59
18
 1. นางสาวกิติมา เพชรทรัพย์
73
กิจกรรมอบรมการทำสารคดีในโครงการกบจูเนียร์ปี 8 สัญจร
25 มิ.ย. 59 - 25 มิ.ย. 59
6
 1. นางสาวกิติมา เพชรทรัพย์
74
เข้าร่วมกิจกรรมประกาศผลรอบชิงชนะเลิศโครงการซูเปอร์กบจูเนียร์ปี 8
25 พ.ย. 59 - 25 พ.ย. 59
6
 1. นางสาวกิติมา เพชรทรัพย์
 2. นางสาวเฉลิมวงศ์ กลับคง
75
โครงการส่งเสริมครูผลิตสื่อการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีทางไกล (DLIT) รูปแบบ Active Learning
30 ก.ค. 59 - 31 ก.ค. 59
12
 1. นายสายชล สุขศรี
 2. นางนิธิมา จันทรโชตะ
76
อบรมหลักสูตรการสร้างเกมด้วยโปรแกรม Construct 2
23 ก.ค. 59 - 24 ก.ค. 59
12
 1. นางสาวสุพณิดา อินทจันทร์
 2. นางชมัยพร จันทศรี
 3. นางสาวกิติมา เพชรทรัพย์
 4. นายสายชล สุขศรี
 5. นางนิธิมา จันทรโชตะ
 6. นางฐิติรัตน์ มนต์สวัสดิ์ชัย
 7. นางสาวฐิตาภา สายัณห์
 8. นายมาลีกี เสือนิล
 9. นายสุธน ภักดี
77
ประชุมเชิงปฏิบัติการ การส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดกิจกรรม STEM ศึกษา
9 ส.ค. 58 - 10 ส.ค. 58
12
 1. นางสาวพัชรกาญจน์ เพ็งพงศ์
 2. นางสาวระวิวรรณ ทิพย์พันธ์
 3. นางสาวกิติมา เพชรทรัพย์
 4. นางสาวนิศารัตน์ บัวแดง
78
การอบรมเชิงปฏิบัติการเรียนรู้ระบบออนไลน์ข้อสอบ PISA สู่การประเมินในชั้นเรียน
20 มิ.ย. 58 - 21 มิ.ย. 58
12
 1. นางสาวสลิลลา ศรียาภัย
 2. นางสาวกิติมา เพชรทรัพย์
 3. นางสุนิษา ทรัพย์อุปการ
79
เพิ่มศักยภาพการเรียนการสอนไร้ขีดจำกัดด้วย Google Classroom
18 ธ.ค. 58 - 19 ธ.ค. 58
12
 1. นางสาวพัชรกาญจน์ เพ็งพงศ์
 2. นางสาวระวิวรรณ ทิพย์พันธ์
 3. นายสายชล สุขศรี
 4. นางฐิติรัตน์ มนต์สวัสดิ์ชัย
80
หลักสูตรผลงานสร้างคุณค่า สุราษฎร์พิทยาผลิตนักสร้างสรรค์
16 ส.ค. 58 - 23 ส.ค. 58
12
 1. นางสาวกิติมา เพชรทรัพย์
 2. นางธนิดา บางรักษ์
 3. นายสายชล สุขศรี
 4. นางนิธิมา จันทรโชตะ
 5. นางสาวฐิตาภา สายัณห์
 6. นางสาวฝันรัก ลิ้มวัฒนา
 7. นายมาลีกี เสือนิล
 8. นายสุธน ภักดี
 9. นายธเนษฐ ศรีภักดี