สถิติงานอบรม

ภาคเรียน
ปีการศึกษา


ประจำปีการศึกษา 1/2564

สถิติอบรม
 
หน่วยงาน
กลุ่มสาระ
ภายใน
ภายนอก
1. ฝ่ายบริหาร
-
-
2. ฝ่ายสนับสนุน
-
-
3. กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
-
-
4. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
-
-
5. กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
-
-
6. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
-
-
7. กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
-
-
8. กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
-
-
9. กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา
4
11
10. กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
-
-
11. ลูกจ้างประจำ
-
-
12. ลูกจ้างชั่วคราว
-
-
รวม
4
11