รายการอบรม

ภาคเรียน
ปีการศึกษา
หรือค้นหาจากคำว่า


จำนวน 97 รายการ

อบรม
ลำดับ
เรื่อง
วันที่
จำนวนชั่วโมง
รายชื่อ
เพิ่มเติม
ลำดับ
เรื่อง
วันที่
จำนวนชั่วโมง
รายชื่อ
เพิ่มเติม
1
ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้รูปแบบออนไลน์ สำหรับครูสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
14 ส.ค. 64 - 15 ส.ค. 64
8
 1. นางสาววรรณวิมล ชัยภาคภูมิ
 2. นายอรรถวิช สุวรรณโชติ
 3. นางสาวณิชกุล ปลวัชร
2
การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การนำกฎหมายการศึกษาสู่การจัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ"
25 มิ.ย. 64 - 25 มิ.ย. 64
8
 1. นายพงศ์ภรณ์ หงษ์ทอง
 2. นางสาววรรณวิมล ชัยภาคภูมิ
 3. นายอรรถวิช สุวรรณโชติ
 4. นางสาวณิชกุล ปลวัชร
3
ผ่านการอบรมออนไลน์ OBEC 2021 Weblnar "การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ยุคปกติใหม่ : มุมมองของผู้บริหาร นักวิชาการ และครู"
18 พ.ค. 64 - 18 พ.ค. 64
8
 1. นางสาวณิชกุล ปลวัชร
4
ผ่านการพัฒนาทางไกลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (HRD : E-Learning)
18 พ.ค. 64 - 21 พ.ค. 64
8
 1. นายพงศ์ภรณ์ หงษ์ทอง
 2. นางอุบลรัตน์ สุขนาวา
 3. นายมานะ พัดเคี่ยม
 4. นางสาววรรณวิมล ชัยภาคภูมิ
 5. นายอรรถวิช สุวรรณโชติ
 6. นางสาวยุพิน ศิริรัตน์
 7. นางสาวณิชกุล ปลวัชร
5
อบรมหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสายงานการสอน ผ่านการรับรองจากสพฐ.รหัสหลักสูตร 63100 หลักสูตรการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
12 พ.ย. 63 - 12 พ.ย. 63
8
 1. นายพงศ์ภรณ์ หงษ์ทอง
 2. นางอุบลรัตน์ สุขนาวา
 3. นายมานะ พัดเคี่ยม
 4. นางสาววรรณวิมล ชัยภาคภูมิ
 5. นางสาวยุพิน ศิริรัตน์
 6. นางสาวณิชกุล ปลวัชร
6
อบรมเชิงปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา เรื่อง "การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน(BLS) และการใช้เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ (AED)"
24 มี.ค. 64 - 24 มี.ค. 64
8
 1. นายพงศ์ภรณ์ หงษ์ทอง
 2. นางอุบลรัตน์ สุขนาวา
 3. นายมานะ พัดเคี่ยม
 4. นางสาววรรณวิมล ชัยภาคภูมิ
 5. นายอรรถวิช สุวรรณโชติ
 6. นางสาวยุพิน ศิริรัตน์
 7. นางสาวณิชกุล ปลวัชร
7
ประชุมคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
12 พ.ย. 63 - 12 พ.ย. 63
3
 1. นางสาวเกศิณี แก้ววัดปริง
8
อบรมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน"
12 พ.ย. 63 - 12 พ.ย. 63
6
 1. นางสาวเกศิณี แก้ววัดปริง
9
ฝึกอบรมนักศึกษาวิชาทหาร อาสาจราจร และบรรเทาสาธารณภัย ตามโครงการ รด.จิตอาสา
9 ต.ค. 63 - 9 ต.ค. 63
8
 1. นางอุบลรัตน์ สุขนาวา
 2. นายมานะ พัดเคี่ยม
 3. นางสาววรรณวิมล ชัยภาคภูมิ
 4. นางสาวยุพิน ศิริรัตน์
 5. นางสาวณิชกุล ปลวัชร
10
อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง“หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีและเลื่อนวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์ ว.21 และการจัดทำ PLC”
6 ต.ค. 63 - 7 ต.ค. 63
12
 1. นายพงศ์ภรณ์ หงษ์ทอง
 2. นางอุบลรัตน์ สุขนาวา
 3. นายมานะ พัดเคี่ยม
 4. นางสาววรรณวิมล ชัยภาคภูมิ
 5. นายอรรถวิช สุวรรณโชติ
 6. นางสาวยุพิน ศิริรัตน์
 7. นางสาวณิชกุล ปลวัชร
11
การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อสัมมนา แลกเปลี่ยน ปรับปรุง ทบทวน หลักสูตรสถานศึกษาและกรอบหลักสูตรท้องถิ่น
24 ก.ย. 63 - 6 ต.ค. 63
6
 1. นางสาวเกศิณี แก้ววัดปริง
12
การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีและเลื่อนวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์ ว.21 และการจัดทำ PLC
6 ต.ค. 63 - 7 ต.ค. 63
12
 1. นางสาวเกศิณี แก้ววัดปริง
13
การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการบริหารจัดการทางการศึกษา ศูนย์สอบ ม.วลัยลักษณ์ ประจำปีการศึกษา 2563
27 ก.ย. 63 - 30 ก.ย. 63
24
 1. นางสาวเกศิณี แก้ววัดปริง
14
อบรมเชิงปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา เรื่อง หลักการฝึกความคล่องตัวและการประสานสัมพันธ์ของระบบประสาทและกล้ามเนื้อ ประจำปีงบประมาณ 2563
1 ก.ย. 63 - 5 ก.ย. 63
40
 1. นายอรรถวิช สุวรรณโชติ
15
อบรมการใช้เครื่องมือ G Suite For Education
22 พ.ค. 63 - 5 มิ.ย. 63
10
 1. นายพงศ์ภรณ์ หงษ์ทอง
 2. นางอุบลรัตน์ สุขนาวา
 3. นางสาววรรณวิมล ชัยภาคภูมิ
 4. นายอรรถวิช สุวรรณโชติ
 5. นางสาวยุพิน ศิริรัตน์
 6. นางสาวณิชกุล ปลวัชร
16
ประชุมโครงการโรงเรียนรอบรู้ ด้านสุขภาพดีมีความสุข
8 ก.ย. 63 - 8 ก.ย. 63
8
 1. นางสาวยุพิน ศิริรัตน์
17
อบรมหลักสูตรเสริมสร้างสมรรถนะครูผู้ช่วยผ่านระบบออนไลน์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ด้วยระบบGoogle Classroom
5 มิ.ย. 63 - 4 ก.ค. 63
 1. นางสาวณิชกุล ปลวัชร
18
อบรมผู้ตัดสินบาสเกตบอล ระดับ 1 (C-License)
17 ส.ค. 63 - 21 ส.ค. 63
40
 1. นางสาวณิชกุล ปลวัชร
19
อบรมผู้ฝึกสอนและผู้ตัดสินกรีฑาขั้นพื้นฐาน
16 ก.ค. 63 - 18 ก.ค. 63
24
 1. นางสาวณิชกุล ปลวัชร
20
โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายป้องกันควบคุมโรคติดต่อเขตเมือง ปี 2563
28 ม.ค. 63 - 28 ม.ค. 63
8
 1. นางสาวณิชกุล ปลวัชร