รายการอบรม

ภาคเรียน
ปีการศึกษา
หรือค้นหาจากคำว่า


จำนวน 97 รายการ

อบรม
ลำดับ
เรื่อง
วันที่
จำนวนชั่วโมง
รายชื่อ
เพิ่มเติม
ลำดับ
เรื่อง
วันที่
จำนวนชั่วโมง
รายชื่อ
เพิ่มเติม
41
ประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดสรรงบประมาณและจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2562
25 มี.ค. 62 - 26 มี.ค. 62
16
 1. นางสาวเกศิณี แก้ววัดปริง
42
การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตร การบริหารการเงินการคลังของหน่วยงานภาครัฐสำหรับผู้ปฏิบัติงานในสถานศึกษา
15 พ.ค. 62 - 15 พ.ค. 62
4
 1. นางสมร เผือกเดช
 2. นายวิเศษ วรรณศรี
 3. นายไพศาล ชนีมาส
 4. นายประหยัด ไทยเสน
 5. นางลมัย สังขนิตย์
 6. นางสาวอรอรุณ มีเพียร
 7. นางสาวอัมพร นิสัยจริยคุณ
 8. นางสาวนันทการ์ แสงดารา
 9. นายปฐพนธ์ ชนิลกุล
 10. นางมยุรี แสงสุวรรณ
43
การอบรมหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพนักเรียน "กิจกรรมค่ายถ่ายภาพ" ปีการศึกษา 2561
23 ก.พ. 62 - 24 ก.พ. 62
12
 1. นางสาวกิติมา เพชรทรัพย์
 2. นายสายชล สุขศรี
44
เข้าร่วม กิจกรรม (การนำเกม What if ไปใช้จริงกับบุคคลกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่) ณ สวนภูมิรักษ์ โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา
14 ธ.ค. 61 - 14 ธ.ค. 61
6
 1. นางสาวสุพณิดา อินทจันทร์
 2. นางสาวกิติมา เพชรทรัพย์
 3. นางธนิดา บางรักษ์
 4. นายสายชล สุขศรี
 5. นางนิธิมา จันทรโชตะ
 6. นางสาวกฤตยาณุตา เพ็ชรแก้ว
 7. นายมาลีกี เสือนิล
 8. นายสุธน ภักดี
 9. นายธเนษฐ ศรีภักดี
45
การสร้างความเข้าใจ "แนวทางการดำเนินงานโรงเรียนมาตรฐานสากล" เพื่อขอรับการประเมินตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพ แห่ง สพฐ. SCQA และ OBECQA เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี
19 พ.ย. 61 - 20 พ.ย. 61
16
 1. นางสาวเกศิณี แก้ววัดปริง
 2. นางภัทรพร ช่วยชนะ
46
การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ด้วยกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC)
6 ก.ค. 61 - 7 ก.ค. 61
16
 1. นายกิตติพงษ์ อ่อนคง
 2. นางสาวเกศิณี แก้ววัดปริง
 3. นางภัทรพร ช่วยชนะ
47
อบรมการผลิตสื่อสร้างสรรค์ "กบจูเนียร์ ปี 10 สัญจร" ณ หอประชุมโรงเรียนสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
30 มิ.ย. 61 - 30 มิ.ย. 61
6
 1. นางสาวกิติมา เพชรทรัพย์
48
การอบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาบุคลากร เพื่อสร้างความเข้าใจในการนำมาตรฐานการเรียนรุ้และตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และสาระภูมิศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 ณ ร.ร.เมืองสุราษฎร์ธานี
5 เม.ย. 61 - 6 เม.ย. 61
12
 1. นายนฤชาติ สุวรรณพร
 2. นางสุรัสวดี นิลกิจ
 3. นางสาวกิติมา เพชรทรัพย์
 4. นางสาวศิริกัญญา กิตติวุฒิ
 5. นางสาวเกศิณี แก้ววัดปริง
 6. นางชาครีย์พัฒน์ ศักรางกูร
 7. นางวรรณา นุ่นชูผล
49
การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ปรับปรุง พ.ศ.2560) และแนวทางการนำหลักสูตรสู่ห้องเรียน ณ โรงแรมบรรจงบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22 พ.ค. 61 - 23 พ.ค. 61
12
 1. นางลมัย สังขนิตย์
 2. นางสาวอรอรุณ มีเพียร
 3. นางสาวอัมพร นิสัยจริยคุณ
 4. นางสาวนันทการ์ แสงดารา
 5. นายปฐพนธ์ ชนิลกุล
 6. นางมยุรี แสงสุวรรณ
 7. นางทิพยรัตน์ ทองสาร
 8. นางนุสรา ช่างคิด
 9. นายกมลพันธ์ จามพัฒน์
 10. นางสาวศศิธร จันทร์ประเสริฐ
50
อบรม Google Application & Graphic Design ปีการศึกษา 2560
23 มี.ค. 61 - 30 มี.ค. 61
12
 1. นางสาวศศิธร จันทร์ประเสริฐ
 2. นางฐิติรัตน์ มนต์สวัสดิ์ชัย
 3. นางสาวศศิ แก้วไทย
 4. นายวณัฎฐ์พงศ์ แก้วมีศรี
 5. นางสาวปิตินันท์ น้อมเกตุ
 6. นางสาวกรรณิกา หมู่ตระกูลเจริญ
 7. นางอาลิษา ขุนพลช่วย
 8. นางสาวสุนิษา ทองเพณี
 9. นางสาวโฉมศิริ ตั้งหลัก
 10. นางสาวน้ำเพชร ยวนเกิด
51
การจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา ประจำปีการศึกษา 2561-2564
25 ส.ค. 60 - 25 ส.ค. 60
6
 1. นางสาวสุพณิดา อินทจันทร์
 2. นางสาวกิติมา เพชรทรัพย์
 3. นางสุรารักษ์ จันทนเสถียร
 4. นางธนิดา บางรักษ์
 5. นายสายชล สุขศรี
 6. นางนิธิมา จันทรโชตะ
52
การอบรมหลักสูตรการพัฒนาครูสะเต็มศึกษาด้วยระบบทางไกล โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา ระดับประถมศึกษา (หลักสูตรที่ 1 โมดูล เล่นล้อวงกลม)
1 พ.ค. 60 - 3 พ.ค. 60
12
 1. นางสาวสุพณิดา อินทจันทร์
 2. นายมาลีกี เสือนิล
53
การอบรมหลักสูตรการพัฒนาครูสะเต็มศึกษาด้วยระบบทางไกล โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (หลักสูตรที่ 1 โมดูล The Young Designer)
26 เม.ย. 60 - 28 เม.ย. 60
12
 1. นางสาวกิติมา เพชรทรัพย์
 2. นายสายชล สุขศรี
54
การอบรมชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community :PLC)
8 ธ.ค. 60 - 9 ธ.ค. 60
12
 1. นางสาวสุพณิดา อินทจันทร์
 2. นางสาวกิติมา เพชรทรัพย์
 3. นางสุรารักษ์ จันทนเสถียร
 4. นางธนิดา บางรักษ์
 5. นายสายชล สุขศรี
 6. นางนิธิมา จันทรโชตะ
 7. นายมาลีกี เสือนิล
 8. นายสุธน ภักดี
55
การเขียนโครงการเพื่อตอบสนองแผลกลยุทธ์และการรายงานผลการดำเนินงาน/โครงการ
5 ม.ค. 61 - 6 ม.ค. 61
12
 1. นางสาวสุพณิดา อินทจันทร์
 2. นางสาวกิติมา เพชรทรัพย์
 3. นางสุรารักษ์ จันทนเสถียร
 4. นางธนิดา บางรักษ์
 5. นายสายชล สุขศรี
 6. นางนิธิมา จันทรโชตะ
 7. นายมาลีกี เสือนิล
56
การปฏิรูประบบการประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมสถานศึกษาตามระบบการประเมินคุณภาพการศึกษาแนวใหม่
15 มี.ค. 60 - 15 มี.ค. 60
6
 1. นางสาวสุพณิดา อินทจันทร์
 2. นางสาวกิติมา เพชรทรัพย์
 3. นางสุรารักษ์ จันทนเสถียร
 4. นางธนิดา บางรักษ์
 5. นายสายชล สุขศรี
 6. นางนิธิมา จันทรโชตะ
 7. นายสุธน ภักดี
57
การจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี 2560
27 มี.ค. 60 - 28 มี.ค. 60
12
 1. นางสาวกิติมา เพชรทรัพย์
 2. นายสายชล สุขศรี
58
การพัฒนาการจัดการเรียนรู้คิดวิเคราะห์ (Active Learning) เพื่อพัฒนาทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21
24 ธ.ค. 59 - 24 ธ.ค. 59
6
 1. นางสาวสุพณิดา อินทจันทร์
 2. นางสาวกิติมา เพชรทรัพย์
 3. นางสุรารักษ์ จันทนเสถียร
 4. นางธนิดา บางรักษ์
 5. นายสายชล สุขศรี
 6. นางนิธิมา จันทรโชตะ
 7. นายสุธน ภักดี
59
การพัฒนาการจัดการเรียนรู้สู่ประเทศไทย 4.0
25 ต.ค. 59 - 26 ต.ค. 59
6
 1. นางสาวกิติมา เพชรทรัพย์
60
อบรมเชิงปฏิบัติการโครงการออกแบบเกมออกแบบสังคม
30 ก.ย. 60 - 4 ต.ค. 60
30
 1. นางสาวกิติมา เพชรทรัพย์