ประกาศผลคะแนน

ม.1 ดูคะแนนได้ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 24 พฤษภาคม 2564 เวลา 24.00 น.
ม.4 ดูคะแนนได้ตั้งแต่วันอังคารที่ 25 พฤษภาคม 2564

สำหรับนักเรียนหรือผู้ปกครอง
ระบุเลขประจำตัวสอบ
ระบุรหัสผ่าน
  แสดงรหัสผ่าน
* รหัสผ่านคือเลขบัตรประจำตัวประชาชนของนักเรียน