สถิติจำแนกโรงเรียน

เลือกปี
เลือกระดับชั้น
 ม.1
 ม.4
ปีการศึกษา 2564
ระดับชั้นม.1
จำนวน 144 โรงเรียน
สถิติ
ลำดับ
โรงเรียน
จังหวัด
จำนวนผู้สมัคร
1
  มานิตานุเคราะห์
สุราษฎร์ธานี
187
2
  ธิดาแม่พระ
สุราษฎร์ธานี
172
3
  เทพมิตรศึกษา
สุราษฎร์ธานี
60
4
  อนุบาลสุราษฎร์ธานี
สุราษฎร์ธานี
59
5
  สารสาสน์วิเทศสุราษฎร์ธานี
สุราษฎร์ธานี
39
6
  เทศบาล ๕ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
สุราษฎร์ธานี
37
7
  พุทธยาศรม
สุราษฎร์ธานี
30
8
  ธีราศรมสุราษฎร์
สุราษฎร์ธานี
26
9
  เทศบาล ๑ (แตงอ่อนเผดิมวิทยา)
สุราษฎร์ธานี
20
10
  อนุบาลหนูน้อย
สุราษฎร์ธานี
17
11
  วมินทร์วิทยา(ฮัวเหมิง)
สุราษฎร์ธานี
16
12
  ยุวศึกษา
สุราษฎร์ธานี
14
13
  จอย
สุราษฎร์ธานี
13
14
  ดรุโณทัยพุนพิน
สุราษฎร์ธานี
10
15
  บ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217
สุราษฎร์ธานี
10
16
  เยาวเรศวิทยา
สุราษฎร์ธานี
10
17
  ตวงวิชช์พัฒนา
สุราษฎร์ธานี
8
18
  อุปถัมภ์วิทยาพนม
สุราษฎร์ธานี
8
19
  วัดบ้านส้อง
สุราษฎร์ธานี
7
20
  เทศบาล ๔ (วัดโพธาวาส)
สุราษฎร์ธานี
7
21
  วัดรัตนาราม(ธรรมรักขิตประชานุกูล)
สุราษฎร์ธานี
6
22
  อนุบาลนวพร
สุราษฎร์ธานี
6
23
  อนุบาลเปี่ยมรัก
สุราษฎร์ธานี
6
24
  เซนต์โยเซฟเกาะสมุย
สุราษฎร์ธานี
6
25
  เทศบาลเมืองท่าข้าม ๓
สุราษฎร์ธานี
6
26
  ธีราศรมพุนพิน
สุราษฎร์ธานี
5
27
  เพชรผดุงเวียงไชย
สุราษฎร์ธานี
5
28
  วัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์)
สุราษฎร์ธานี
4
29
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ๒ (บ้านดอนเกลี้ยง)
สุราษฎร์ธานี
4
30
  อนุบาลกุลบุตร
สุราษฎร์ธานี
4
31
  อนุบาลชุลีกร
สุราษฎร์ธานี
4
32
  อนุบาลบ้านคุณหนู
สุราษฎร์ธานี
4
33
  อนุบาลวริศสา
สุราษฎร์ธานี
4
34
  จงฮั้ว
สุราษฎร์ธานี
3
35
  นิคมสร้างตนเอง
สุราษฎร์ธานี
3
36
  วัดชยาราม
สุราษฎร์ธานี
3
37
  วัดเขาพระนิ่ม
สุราษฎร์ธานี
3
38
  วัดเพ็งประดิษฐาราม
สุราษฎร์ธานี
3
39
  อนุบาลบ้านเด็ก
สุราษฎร์ธานี
3
40
  อนุบาลปิยะพัฒน์
สุราษฎร์ธานี
3
41
  ชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว
สุราษฎร์ธานี
2
42
  บ้านคลองนามิตรภาพที่ 201
สุราษฎร์ธานี
2
43
  บ้านท่าขนอน
สุราษฎร์ธานี
2
44
  บ้านบ่อผุด
สุราษฎร์ธานี
2
45
  บ้านมะเดื่อหวาน
สุราษฎร์ธานี
2
46
  บ้านยางงาม
สุราษฎร์ธานี
2
47
  วัดกลางใหม่
สุราษฎร์ธานี
2
48
  วัดตรณาราม
สุราษฎร์ธานี
2
49
  วัดนิลาราม
สุราษฎร์ธานี
2
50
  วัดสมัยสุวรรณ
สุราษฎร์ธานี
2
51
  วัดเขาศรีวิชัย
สุราษฎร์ธานี
2
52
  วัดแจ้ง
สุราษฎร์ธานี
2
53
  อนุบาลขวัญยืน
สุราษฎร์ธานี
2
54
  อนุบาลชนะพร
สุราษฎร์ธานี
2
55
  เทศบาลตำบลเกาะพะงัน
สุราษฎร์ธานี
2
56
  เทศบาลเมืองท่าข้าม ๑
สุราษฎร์ธานี
2
57
  คีรีรัฐนิคม
สุราษฎร์ธานี
1
58
  ชุมชนบ้านนางกำ
สุราษฎร์ธานี
1
59
  ชุมชนวัดจันทาราม
สุราษฎร์ธานี
1
60
  ชุมชนวัดวิสุทธิชลาราม
สุราษฎร์ธานี
1
61
  ชุมชนวัดสุนทรนิวาส
สุราษฎร์ธานี
1
62
  ตชด.เทคนิคมีนบุรีอนุสรณ์ 1
สุราษฎร์ธานี
1
63
  ตาขุน
สุราษฎร์ธานี
1
64
  นาสาร
สุราษฎร์ธานี
1
65
  บ้านคลองพา
สุราษฎร์ธานี
1
66
  บ้านคลองราง
สุราษฎร์ธานี
1
67
  บ้านคลองสงค์
สุราษฎร์ธานี
1
68
  บ้านคลองสระ
สุราษฎร์ธานี
1
69
  บ้านควนยูง
สุราษฎร์ธานี
1
70
  บ้านดอนสุวรรณ
สุราษฎร์ธานี
1
71
  บ้านตาขุน
สุราษฎร์ธานี
1
72
  บ้านท่าม่วง
สุราษฎร์ธานี
1
73
  บ้านบางประชาภิบาล
สุราษฎร์ธานี
1
74
  บ้านบางพระ
สุราษฎร์ธานี
1
75
  บ้านปากด่าน
สุราษฎร์ธานี
1
76
  บ้านมะเลาะ
สุราษฎร์ธานี
1
77
  บ้านลุ่มชุมแสง
สุราษฎร์ธานี
1
78
  บ้านศรีธนู
สุราษฎร์ธานี
1
79
  บ้านสาคูมิตรภาพที่ 195
สุราษฎร์ธานี
1
80
  บ้านสุชน
สุราษฎร์ธานี
1
81
  บ้านหนองหญ้าปล้อง
สุราษฎร์ธานี
1
82
  บ้านหน้าค่าย
สุราษฎร์ธานี
1
83
  บ้านหาดริ้น
สุราษฎร์ธานี
1
84
  บ้านหินดาน
สุราษฎร์ธานี
1
85
  บ้านอ่างทอง
สุราษฎร์ธานี
1
86
  บ้านเชี่ยวเฟือง
สุราษฎร์ธานี
1
87
  บ้านเมรัย
สุราษฎร์ธานี
1
88
  บ้านโตนยาง
สุราษฎร์ธานี
1
89
  บ้านโพธิ์พนา
สุราษฎร์ธานี
1
90
  บ้านโพหวาย
สุราษฎร์ธานี
1
91
  บ้านไสตอ
สุราษฎร์ธานี
1
92
  ประชาอุทิศ
สุราษฎร์ธานี
1
93
  วัดกลาง
สุราษฎร์ธานี
1
94
  วัดคีรีวงการาม
สุราษฎร์ธานี
1
95
  วัดชลธาร
สุราษฎร์ธานี
1
96
  วัดท่าตลิ่งชัน
สุราษฎร์ธานี
1
97
  วัดนิกรประสาท
สุราษฎร์ธานี
1
98
  วัดบางพลา
สุราษฎร์ธานี
1
99
  วัดราษฎร์เจริญ
สุราษฎร์ธานี
1
100
  วัดวิชิตธาราราม
สุราษฎร์ธานี
1
101
  วัดศรีสุวรรณ
สุราษฎร์ธานี
1
102
  วัดสมหวัง
สุราษฎร์ธานี
1
103
  วัดอัมพาราม
สุราษฎร์ธานี
1
104
  วัดอินทราวาส
สุราษฎร์ธานี
1
105
  วัดเกษมบำรุง
สุราษฎร์ธานี
1
106
  วัดแหลมไผ่
สุราษฎร์ธานี
1
107
  วัดโกศาวาส
สุราษฎร์ธานี
1
108
  สัมพันธศึกษา
สุราษฎร์ธานี
1
109
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ๓ (บ้านนา)
สุราษฎร์ธานี
1
110
  อนุบาลดวงใจแม่
สุราษฎร์ธานี
1
111
  อนุบาลเพียรจรัส
สุราษฎร์ธานี
1
112
  อุ่นรัก 2 ภาษา
สุราษฎร์ธานี
1
113
  เทศบาล ๑ (บ้านไร่หลวง)
สุราษฎร์ธานี
1
114
  เทศบาล ๓ (ตลาดล่าง)
สุราษฎร์ธานี
1
115
  เรืองดรุณีวิทยา
สุราษฎร์ธานี
1
116
  อนุบาลคณาพร
กระบี่
4
117
  วัดประทุมทายการาม
นครศรีธรรมราช
2
118
  อุดมปัญญาจารย์
นครศรีธรรมราช
2
119
  อุดมปัญญา​จารย์​
นครศรีธรรมราช
2
120
  ฆังคะทวีศิลป์
นครศรีธรรมราช
1
121
  ชุมชนบ้านบางโหนด
นครศรีธรรมราช
1
122
  ตันติวัตร
นครศรีธรรมราช
1
123
  ทับทอง
กรุงเทพมหานคร
1
124
  บ้านช่องพลี
กระบี่
1
125
  บ้านสันติคาม
ชลบุรี
1
126
  บ้านในเพลา
นครศรีธรรมราช
1
127
  ภูบดินทร์พิทยาลัย
ชุมพร
1
128
  มหาชัยคริสเตียนวิทยา
สมุทรสาคร
1
129
  วัฒนวิทยา
นครราชสีมา
1
130
  วัดสามัคคีนุกูล
นครศรีธรรมราช
1
131
  วัดเขา (วันครู2501)
นครศรีธรรมราช
1
132
  วัดเขาน้อย
นครศรีธรรมราช
1
133
  วัดเขาวันครู 2501
นครศรีธรรมราช
1
134
  วัดเทพกระษัตรี
ภูเก็ต
1
135
  สมถวิล หัวหิน
ประจวบคีรีขันธ์
1
136
  สังทองวิทยา
กระบี่
1
137
  หลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์
ชุมพร
1
138
  อนุบาลกระบี่
กระบี่
1
139
  อนุบาลบ้านเด็ก
พังงา
1
140
  อนุบาลลำทับ
กระบี่
1
141
  อนุบาลสวี(บ้านนาโพธิ์)
ชุมพร
1
142
  เจริญมิตร
นครศรีธรรมราช
1
143
  เจริญวิทย์
นครศรีธรรมราช
1
144
  เอื้ออำพล
ชุมพร
1
ลำดับ
รวม
961