สมัครสอบเข้าเรียน โรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูง ปีการศึกษา 2565
ช่วงวันที่รับสมัคร

วันเสาร์ที่ 24 เมษายน 2564 - วันพุธที่ 28 เมษายน 2564
ในช่วงเวลา 08:00 น. ถึง 16:30 น. เท่านั้น

ประกาศม.1 ประกาศผลม.1 ประกาศม.4 ประกาศผลม.4 สำรอง รายงาน/มอบตัวตัว

ขั้นตอนการสมัคร

 • กรอกข้อมูลการสมัคร ผ่านระบบรับสมัครนักเรียน ประเภทโรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูง
  วันเสาร์ที่ 24 เมษายน 2564 - วันพุธที่ 28 เมษายน 2564
  ในช่วงเวลา 08:00 น. ถึง 16:30 น. เท่านั้น
 • สำหรับนักเรียนม.1 ความสามารถพิเศษ สมัครได้ถึงวันอังคารที่ 27 เมษายน 2564
 • สำหรับนักเรียนม.3 เลือกแผนการเรียน โดยเรียงลำดับตามความถนัดและสนใจ อย่างน้อย 1 แผนการเรียน แต่ไม่เกิน 3 แผนการเรียน
 • กรณีเลือกแผนการเรียน 1 แผนการเรียน ให้เลือกเป็นแผนการเรียนลำดับที่ 1 เท่านั้น
 • ระบุรายละเอียดการสมัครให้ถูกต้อง และเป็นความจริง ตามหลักฐานทางราชการ
 • นักเรียนที่เรียนในเขตจ.สุราษฎร์ธานี ให้เลือกรายชื่อโรงเรียนจากรายชื่อโรงเรียนที่ให้เลือกเท่านั้น
 • Upload รูปถ่ายนักเรียน ขนาด 1.5 นิ้ว และไม่เกิน 2 MB
 • พิมพ์บัตรประจำตัวนักเรียน เพื่อใช้ในการเข้าสอบ หลังจากจัดห้องสอบเรียบร้อยแล้ว
 • เลขประจำตัวผู้สมัคร จะเรียงลำดับจากการอนุมัติ
 • *เขตพื้นที่บริการ หมายถึง นักเรียนมีชื่อในทะเบียนบ้านใน จ.สุราษฎร์ธานี และเรียนในโรงเรียน ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี
  *นักเรียนที่สมัครสอบเข้าม.1 ถ้าเลือกเขตพื้นที่ผิด จะถูกตัดสิทธิ์ ในกรณีที่สอบได้
  *นักเรียนสามารถแจ้งแก้ไขข้อมูลการสมัครได้ ในช่วงวันที่เปิดรับสมัครเท่านั้น
  ติดต่อสอบถาม หรือ นายสุธน ภักดี เจ้าหน้าที่พัฒนาระบบ 089-4653316 (เฉพาะปัญหาการสมัครสอบทางเว็บไซต์เท่านั้น)
  ห้องวิชาการ 077-275861 ต่อ 308-309

  ตารางสอบ

 • ม.1 - วันเสาร์ที่ 22 พฤษภาคม 2564
 • ม.4 - วันอาทิตย์ที่ 23 พฤษภาคม 2564
 • เวลา 07.30 – 08.00 น. นักเรียนเข้าแถวบริเวณอาคารโดมฯ
 • เวลา 08.00 – 08.45 น. นักเรียนเข้าห้องสอบโดยจัดให้เหลื่อมเวลาเพื่อลดความแออัด
 • เวลา 09.00 - 12.00 น. คณิตศาสตร์, ภาษาไทย สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม, วิทยาศาสตร์, ภาษาอังกฤษ
 • นักเรียนทำข้อสอบตามเวลาที่โรงเรียนกำหนด และจะอนุญาตให้ออกจากห้องสอบก่อนหมดเวลา 1 ชั่วโมง
 • เวลา 12.00 – 12.30 น. นักเรียนออกจากห้องสอบโดยเหลื่อมเวลาเพื่อลดความแออัด

 • สิ่งที่นำเข้าห้องสอบได้
 • ปากกาหมึกดำ หรือน้ำเงิน
 • บัตรประจำตัวผู้สอบ บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรนักเรียน
 • ดินสอ 2B ยางลบ กบเหลาดินสอ

 • ข้อห้ามสำหรับการสอบ
 • ห้ามนำเครื่องมือสื่อสารทุกชนิด และเครื่องคำนวณเข้าห้องสอบ
 • ไม่อนุญาตให้นักเรียนออกนอกห้องสอบจนกว่าจะหมดเวลาสอบ
 • ไม่อนุญาตให้นำปากกาลบคำผิดเข้าห้องสอบ
 •  

   

   

   

   

  รับสมัคร

 • วันเสาร์ที่ 24 เมษายน 2564 - วันพุธที่ 28 เมษายน 2564
 • ความสามารถพิเศษ สมัครได้ถึง วันอังคารที่ 27 เมษายน 2564
 • เวลา 08.00 – 16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ
 • ประกาศรายชื่อ

 • วันจันทร์ที่ 3 พฤษภาคม 2564
 • www.srp.ac.th
 • www.facebook.com/suratpit
 • สอบคัดเลือก

 • ม.1 - วันเสาร์ที่ 22 พฤษภาคม 2564
 • ความสามารถพิเศษ - วันพุธที่ 19 พฤษภาคม 2564
 • ม.4 - วันอาทิตย์ที่ 23 พฤษภาคม 2564
 • เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา
 • ประกาศผล

 • ม.1 - วันจันทร์ที่ 24 พฤษภาคม 2564
 • ความสามารถพิเศษ - วันพฤหัสบดีที่ 20 พฤษภาคม 2564
 • ม.4 - วันอังคารที่ 25 พฤษภาคม 2564
 • เวลา 09.00 – 16.30 น. ณ โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา
 • รายงานตัว

 • ม.1 - วันเสาร์ที่ 29 พฤษภาคม 2564
 • ม.4 - วันอาทิตย์ที่ 30 พฤษภาคม 2564
 • เวลา 09.00 – 16.30 น. ณ โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา
 • มอบตัว

 • ม.1 - วันเสาร์ที่ 29 พฤษภาคม 2564
 • ม.4 - วันอาทิตย์ที่ 30 พฤษภาคม 2564
 • เวลา 09.00 – 16.30 น. ณ โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา
 • สถิติการสมัคร ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

  สถิติ
  เกณฑ์นร.
  ห้อง
  24 เม.ย. 64
  25 เม.ย. 64
  26 เม.ย. 64
  27 เม.ย. 64
  28 เม.ย. 64
  รวมทั้งสิ้น
  ในเขต
  นอกเขต
  รวม
  ความสามารถ
  พิเศษ
  ในเขต
  นอกเขต
  รวม
  ความสามารถ
  พิเศษ
  ในเขต
  นอกเขต
  รวม
  ความสามารถ
  พิเศษ
  ในเขต
  นอกเขต
  รวม
  ความสามารถ
  พิเศษ
  ในเขต
  นอกเขต
  รวม
  ความสามารถ
  พิเศษ
  ในเขต
  นอกเขต
  รวม
  ความสามารถ
  พิเศษ
  40
  7
                      
  0
  0
  0
  0

  สถิติการสมัคร ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

  สถิติ
  แผนการเรียน
  เกณฑ์นร.
  ห้อง
  24 เม.ย. 64
  25 เม.ย. 64
  26 เม.ย. 64
  27 เม.ย. 64
  28 เม.ย. 64
  รวมทั้งสิ้น
  ม.3
  เดิม
  ม.3
  รร.อื่น
  รวม
  ม.3
  เดิม
  ม.3
  รร.อื่น
  รวม
  ม.3
  เดิม
  ม.3
  รร.อื่น
  รวม
  ม.3
  เดิม
  ม.3
  รร.อื่น
  รวม
  ม.3
  เดิม
  ม.3
  รร.อื่น
  รวม
  นักเรียน
  โควต้า
  ม.3
  เดิม
  ม.3
  ใหม่
  รวม
  วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
  40
  3
                 
  0
  0
  0
  0
  คณิตศาสตร์ - ภาษาอังกฤษ
  40
  2
                 
  0
  0
  0
  0
  ภาษาไทย - สังคมศึกษา
  40
  1
                 
  0
  0
  0
  0
  ศิลป์ ภาษาจีน
  45
  2
                 
  0
  0
  0
  0
  รวม
  8
                 
  0
  0
  0
  0