ประกาศผลคะแนนสอบ ปีการศึกษา 2564

ม.1 ดูคะแนนได้ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 8 เมษายน 2564
ม.4 ดูคะแนนได้ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 8 เมษายน 2564

สำหรับนักเรียนหรือผู้ปกครอง
เลขประจำตัวสอบ
ระบุรหัสผ่าน
  แสดงรหัสผ่าน
* รหัสผ่านคือเลขบัตรประจำตัวประชาชนของนักเรียน