สถิติจำแนกโรงเรียน

เลือกปี
เลือกระดับชั้น
 ม.1
 ม.4
ปีการศึกษา 2564
ระดับชั้นม.1
จำนวน 112 โรงเรียน
สถิติ
ลำดับ
 โรงเรียน
จังหวัด
จำนวนผู้สมัคร
1
 ธิดาแม่พระ
สุราษฎร์ธานี
204
2
 มานิตานุเคราะห์
สุราษฎร์ธานี
155
3
 อนุบาลสุราษฎร์ธานี
สุราษฎร์ธานี
68
4
 สารสาสน์วิเทศสุราษฎร์ธานี
สุราษฎร์ธานี
61
5
 เทพมิตรศึกษา
สุราษฎร์ธานี
59
6
 พุทธยาศรม
สุราษฎร์ธานี
41
7
 จอย
สุราษฎร์ธานี
30
8
 อนุบาลหนูน้อย
สุราษฎร์ธานี
30
9
 เทศบาล ๕ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
สุราษฎร์ธานี
25
10
 ธีราศรมสุราษฎร์
สุราษฎร์ธานี
23
11
 ดรุโณทัยพุนพิน
สุราษฎร์ธานี
19
12
 บ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217
สุราษฎร์ธานี
17
13
 วมินทร์วิทยา(ฮัวเหมิง)
สุราษฎร์ธานี
16
14
 วัดบ้านส้อง
สุราษฎร์ธานี
15
15
 วัดรัตนาราม(ธรรมรักขิตประชานุกูล)
สุราษฎร์ธานี
15
16
 เยาวเรศวิทยา
สุราษฎร์ธานี
14
17
 อนุบาลบ้านเด็ก
สุราษฎร์ธานี
11
18
 อุปถัมภ์วิทยาพนม
สุราษฎร์ธานี
11
19
 เพชรผดุงเวียงไชย
สุราษฎร์ธานี
11
20
 ตวงวิชช์พัฒนา
สุราษฎร์ธานี
10
21
 เซนต์โยเซฟเกาะสมุย
สุราษฎร์ธานี
9
22
 อนุบาลเปี่ยมรัก
สุราษฎร์ธานี
8
23
 จงฮั้ว
สุราษฎร์ธานี
7
24
 ยุวศึกษา
สุราษฎร์ธานี
7
25
 ธีราศรมพุนพิน
สุราษฎร์ธานี
6
26
 วัดกลาง
สุราษฎร์ธานี
6
27
 อนุบาลบัณฑิต
สุราษฎร์ธานี
6
28
 เทศบาล ๑ (แตงอ่อนเผดิมวิทยา)
สุราษฎร์ธานี
6
29
 บ้านเมรัย
สุราษฎร์ธานี
5
30
 อนุบาลชนะพร
สุราษฎร์ธานี
5
31
 นานาชาติสุราษฎร์ธานี
สุราษฎร์ธานี
4
32
 วัดคลองฉนวน
สุราษฎร์ธานี
4
33
 อนุบาลขวัญยืน
สุราษฎร์ธานี
4
34
 อนุบาลชุลีกร
สุราษฎร์ธานี
4
35
 อนุบาลนวพร
สุราษฎร์ธานี
4
36
 อุ่นรัก 2 ภาษา
สุราษฎร์ธานี
4
37
 บ้านมะเดื่อหวาน
สุราษฎร์ธานี
3
38
 บ้านมะเลาะ
สุราษฎร์ธานี
3
39
 วัดชยาราม
สุราษฎร์ธานี
3
40
 วัดอินทราวาส
สุราษฎร์ธานี
3
41
 วัดเพ็งประดิษฐาราม
สุราษฎร์ธานี
3
42
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ๒ (บ้านดอนเกลี้ยง)
สุราษฎร์ธานี
3
43
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ๓ (บ้านนา)
สุราษฎร์ธานี
3
44
 อนุบาลดวงใจแม่
สุราษฎร์ธานี
3
45
 อนุบาลวัดเขาสุวรรณประดิษฐ์
สุราษฎร์ธานี
3
46
 อนุบาลเพียรจรัส
สุราษฎร์ธานี
3
47
 เทศบาล ๔ (วัดโพธาวาส)
สุราษฎร์ธานี
3
48
 เทศบาลเมืองท่าข้าม ๑
สุราษฎร์ธานี
3
49
 นิคมสร้างตนเอง
สุราษฎร์ธานี
2
50
 บ้านคลองนามิตรภาพที่ 201
สุราษฎร์ธานี
2
51
 บ้านท่าขนอน
สุราษฎร์ธานี
2
52
 บ้านบางพระ
สุราษฎร์ธานี
2
53
 บ้านบ่อผุด
สุราษฎร์ธานี
2
54
 บ้านศรีธนู
สุราษฎร์ธานี
2
55
 ประสงค์วิทยานุสรณ์ - กลางนุรักษ์อุปถัมภ์
สุราษฎร์ธานี
2
56
 วัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์)
สุราษฎร์ธานี
2
57
 วัดสมัยสุวรรณ
สุราษฎร์ธานี
2
58
 อนุบาลบ้านคุณหนู
สุราษฎร์ธานี
2
59
 อนุบาลปิยะพัฒน์
สุราษฎร์ธานี
2
60
 เทศบาล ๑ วัดละไม
สุราษฎร์ธานี
2
61
 เทศบาลเมืองท่าข้าม ๓
สุราษฎร์ธานี
2
62
 คีรีรัฐนิคม
สุราษฎร์ธานี
1
63
 ชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว
สุราษฎร์ธานี
1
64
 ชุมชนวัดจันทาราม
สุราษฎร์ธานี
1
65
 ตชด.เทคนิคมีนบุรีอนุสรณ์ 1
สุราษฎร์ธานี
1
66
 ตาขุน
สุราษฎร์ธานี
1
67
 บ้านคลองพา
สุราษฎร์ธานี
1
68
 บ้านควนสูง
สุราษฎร์ธานี
1
69
 บ้านดอนสุวรรณ
สุราษฎร์ธานี
1
70
 บ้านบางประชาภิบาล
สุราษฎร์ธานี
1
71
 บ้านปากด่าน
สุราษฎร์ธานี
1
72
 บ้านยางงาม
สุราษฎร์ธานี
1
73
 บ้านย่านดินแดง
สุราษฎร์ธานี
1
74
 บ้านลุ่มชุมแสง
สุราษฎร์ธานี
1
75
 บ้านสาคูมิตรภาพที่ 195
สุราษฎร์ธานี
1
76
 บ้านสุชน
สุราษฎร์ธานี
1
77
 บ้านหาดริ้น
สุราษฎร์ธานี
1
78
 บ้านห้วยมะนาว
สุราษฎร์ธานี
1
79
 บ้านโตนยาง
สุราษฎร์ธานี
1
80
 บ้านโพหวาย
สุราษฎร์ธานี
1
81
 ประถมพุทธนิคม
สุราษฎร์ธานี
1
82
 วัดกาญจนาราม
สุราษฎร์ธานี
1
83
 วัดตรณาราม
สุราษฎร์ธานี
1
84
 วัดนิลาราม
สุราษฎร์ธานี
1
85
 วัดสมหวัง
สุราษฎร์ธานี
1
86
 วัดสว่างอารมณ์
สุราษฎร์ธานี
1
87
 วัดเขาศรีวิชัย
สุราษฎร์ธานี
1
88
 วัดแจ้ง
สุราษฎร์ธานี
1
89
 สัมพันธศึกษา
สุราษฎร์ธานี
1
90
 เทศบาลตำบลเกาะพะงัน
สุราษฎร์ธานี
1
91
 เทศบาลเมืองท่าข้าม ๒
สุราษฎร์ธานี
1
92
 ไทยรัฐวิทยา ๒๒ (ใต้ร่มเย็น)
สุราษฎร์ธานี
1
93
 อนุบาลคณาพร
กระบี่
11
94
 วัดเขา(วันครู2501)
นครศรีธรรมราช
4
95
 อุดมปัญญาจารย์
นครศรีธรรมราช
3
96
 ฆังคะทวีศิลป์
นครศรีธรรมราช
1
97
 ชุมพรศึกษา
ชุมพร
1
98
 ตันติวัตร
นครศรีธรรมราช
1
99
 ธิดาแม่พระกระบี่
กระบี่
1
100
 บ้านนาเส
นครศรีธรรมราช
1
101
 บ้านในเพลา
นครศรีธรรมราช
1
102
 ภูบดินทร์พิทยาลัย
ชุมพร
1
103
 วัดประทุมทายการาม
นครศรีธรรมราช
1
104
 วัดเขาน้อย
นครศรีธรรมราช
1
105
 วัดเจดีย์หลวง
นครศรีธรรมราช
1
106
 สมถวิล หัวหิน
ประจวบคีรีขันธ์
1
107
 สังข์ทองวิทยา
กระบี่
1
108
 หลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์
ชุมพร
1
109
 อนุบาลกระบี่
กระบี่
1
110
 อนุบาลชุมพร
ชุมพร
1
111
 อนุบาลลำทับ
กระบี่
1
ลำดับ
รวม
1,051