รายงานสรุปกลุ่มสาระการเรียนรู้

เลือกปีการศึกษา
หรือระบุวันที่
 ถึงวันที่  

กลุ่มสาระการเรียนรู้
นานาชาติ
ประเทศ
ภาค
เขตพื้นที่
จังหวัด
โรงเรียน
ฝ่ายบริหาร 1 3 1 3
ฝ่ายสนับสนุน 12 1 3 1 4
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 5 10 13 1 14
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 3 22 31 4 14
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 6 11 1 13
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 3 4 14 25 6
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 5 2 12 20 6
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 2 8 16 2 11
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา 5 5 3 1 4
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 1 9 20 60 3 9
ลูกจ้างประจำ
ลูกจ้างชั่วคราว 7 11 24 3 7
รวม
6
57
95
176
63
88
Copyright © 2017 Suratpittaya School. All Rights Reserved.
วิเคราะห์ระบบโดยนางสาวกิติมา เพชรทรัพย์
พัฒนาระบบโดยนายสุธน ภักดี
กลุ่มงานสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยี