รายงานสรุปกลุ่มสาระการเรียนรู้

ประเภทรางวัล
ครู
นักเรียน
โรงเรียน
เลือกปีการศึกษา

กลุ่มสาระการเรียนรู้
นานาชาติ
ประเทศ
ภาค
เขตพื้นที่
จังหวัด
โรงเรียน
ฝ่ายบริหาร 12 10 39 12 2
ฝ่ายสนับสนุน 14 5 5 3 2
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 17 27 25 1 1
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 7 70 79 17 30
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 11 12 47 4
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 5 5 30 63 17
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 11 3 14 23 4
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 1 15 21 76 35
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา 4 49 50 10 29 3
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 1 29 39 141 9 46
รวม
23
180
240
442
196
104
Copyright © 2017 Suratpittaya School. All Rights Reserved.
วิเคราะห์ระบบโดยนางสาวกิติมา เพชรทรัพย์
พัฒนาระบบโดยนายสุธน ภักดี
กลุ่มงานสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยี