รายงานสรุปผลงานนักเรียน

เลือกปีการศึกษา
หรือระบุวันที่
 ถึงวันที่  

ระดับชั้น/ระดับรางวัล
นานาชาติ
ประเทศ
ภาค
เขตพื้นที่
จังหวัด
โรงเรียน
รวม
ม.1
-
8
15
26
26
17
92
ม.2
-
6
19
54
45
17
141
ม.3
-
17
29
118
38
12
214
ม.4
6
19
51
72
33
7
188
ม.5
3
29
76
87
61
34
290
ม.6
6
35
55
50
78
19
243
รวม
15
85
245
407
281
106
1139
Copyright © 2017 Suratpittaya School. All Rights Reserved.
วิเคราะห์ระบบโดยนางสาวกิติมา เพชรทรัพย์
พัฒนาระบบโดยนายสุธน ภักดี
กลุ่มงานสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยี