รายงานสรุปผลงานนักเรียน

เลือกปีการศึกษา
หรือระบุวันที่
 ถึงวันที่  

ระดับชั้น/ระดับรางวัล
นานาชาติ
ประเทศ
ภาค
เขตพื้นที่
จังหวัด
โรงเรียน
รวม
ม.1
1
12
15
29
28
17
102
ม.2
1
14
23
96
47
17
198
ม.3
-
21
33
146
44
12
256
ม.4
6
19
66
84
35
16
226
ม.5
3
37
86
109
61
38
334
ม.6
6
50
57
74
82
19
288
รวม
17
109
280
538
297
119
1360
Copyright © 2017 Suratpittaya School. All Rights Reserved.
วิเคราะห์ระบบโดยนางสาวกิติมา เพชรทรัพย์
พัฒนาระบบโดยนายสุธน ภักดี
กลุ่มงานสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยี