รายงานสรุปผลงานนักเรียน

เลือกปีการศึกษา
หรือระบุวันที่
 ถึงวันที่  

ระดับชั้น/ระดับรางวัล
นานาชาติ
ประเทศ
ภาค
เขตพื้นที่
จังหวัด
โรงเรียน
รวม
ม.1
1
12
15
29
27
17
101
ม.2
1
14
20
96
46
17
194
ม.3
-
21
29
146
43
12
251
ม.4
6
19
52
84
35
16
212
ม.5
3
37
84
109
61
38
332
ม.6
6
50
56
74
82
19
287
รวม
17
109
256
538
294
119
1333
Copyright © 2017 Suratpittaya School. All Rights Reserved.
วิเคราะห์ระบบโดยนางสาวกิติมา เพชรทรัพย์
พัฒนาระบบโดยนายสุธน ภักดี
กลุ่มงานสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยี