รายงานสรุปผลงานนักเรียน

เลือกปีการศึกษา
หรือระบุวันที่
 ถึงวันที่  

ระดับชั้น/ระดับรางวัล
นานาชาติ
ประเทศ
ภาค
เขตพื้นที่
จังหวัด
โรงเรียน
รวม
ม.1
1
12
19
36
40
17
125
ม.2
1
15
24
99
61
17
217
ม.3
-
21
33
146
77
12
289
ม.4
6
19
69
92
77
16
279
ม.5
3
38
95
115
69
38
358
ม.6
6
51
57
78
89
19
300
รวม
17
111
297
566
413
119
1523
Copyright © 2017 Suratpittaya School. All Rights Reserved.
วิเคราะห์ระบบโดยนางสาวกิติมา เพชรทรัพย์
พัฒนาระบบโดยนายสุธน ภักดี
กลุ่มงานสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยี