รายงานสรุปผลงานนักเรียน

เลือกปีการศึกษา
หรือระบุวันที่
 ถึงวันที่  

ระดับชั้น/ระดับรางวัล
นานาชาติ
ประเทศ
ภาค
เขตพื้นที่
จังหวัด
โรงเรียน
รวม
ม.1
-
9
15
28
26
17
95
ม.2
-
13
19
73
45
17
167
ม.3
-
17
29
120
42
12
220
ม.4
6
19
52
75
35
7
194
ม.5
3
35
77
103
61
34
313
ม.6
6
47
56
68
82
19
278
รวม
15
99
248
467
291
106
1226
Copyright © 2017 Suratpittaya School. All Rights Reserved.
วิเคราะห์ระบบโดยนางสาวกิติมา เพชรทรัพย์
พัฒนาระบบโดยนายสุธน ภักดี
กลุ่มงานสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยี