รายงานสรุปผลงานนักเรียน

เลือกปีการศึกษา
หรือระบุวันที่
 ถึงวันที่  

ระดับชั้น/ระดับรางวัล
นานาชาติ
ประเทศ
ภาค
เขตพื้นที่
จังหวัด
โรงเรียน
รวม
ม.1
1
12
25
36
55
32
161
ม.2
1
17
31
99
80
19
247
ม.3
-
23
40
146
109
14
332
ม.4
6
19
85
92
91
16
309
ม.5
3
38
119
115
90
45
410
ม.6
6
51
64
78
89
71
359
รวม
17
115
364
566
514
197
1773
Copyright © 2017 Suratpittaya School. All Rights Reserved.
วิเคราะห์ระบบโดยนางสาวกิติมา เพชรทรัพย์
พัฒนาระบบโดยนายสุธน ภักดี
กลุ่มงานสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยี