เลือกสังกัด
   
ชื่อ-สกุล
สังกัด
ตำแหน่ง
Email
นางสมร เผือกเดช
ฝ่ายบริหาร
ผู้อำนวยการ
samorn@srp.ac.th
 
   
ชื่อ-สกุล
สังกัด
ตำแหน่ง
Email
นายนฤชาติ สุวรรณพร
ฝ่ายบริหาร
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ
naruechart@srp.ac.th
 
   
ชื่อ-สกุล
สังกัด
ตำแหน่ง
Email
นายวิเศษ วรรณศรี
ฝ่ายบริหาร
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ
wises@srp.ac.th
 
   
ชื่อ-สกุล
สังกัด
ตำแหน่ง
Email
นายไพศาล ชนีมาส
ฝ่ายบริหาร
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานทั่วไป
paisaln@srp.ac.th
 
   
ชื่อ-สกุล
สังกัด
ตำแหน่ง
Email
นายประหยัด ไทยเสน
ฝ่ายบริหาร
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน
prayad@srp.ac.th
 
   
ชื่อ-สกุล
สังกัด
ตำแหน่ง
วิทยฐานะ
Email
นางลมัย สังขนิตย์
ฝ่ายสนับสนุน
รองหัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ชำนาญการพิเศษ(ค.ศ. 3)
lamai@srp.ac.th
 
   
ชื่อ-สกุล
สังกัด
Email
นางอรอรุณ มีเพียร
ฝ่ายสนับสนุน
onaroon@srp.ac.th
 
   
ชื่อ-สกุล
สังกัด
วิทยฐานะ
Email
นางสาวอัมพร นิสัยจริยคุณ
ฝ่ายสนับสนุน
ชำนาญการพิเศษ(ค.ศ. 3)
amporn@srp.ac.th
 
 
 
ชื่อ-สกุล
สังกัด
วิทยฐานะ
Email
นางสาวนันทการ์ แสงดารา
ฝ่ายสนับสนุน
ชำนาญการพิเศษ(ค.ศ. 3)
nuntka@srp.ac.th
 
   
ชื่อ-สกุล
สังกัด
วิทยฐานะ
Email
นายปฐพนธ์ ชนิลกุล
ฝ่ายสนับสนุน
ชำนาญการพิเศษ(ค.ศ. 3)
patapon@srp.ac.th
 
   
ชื่อ-สกุล
สังกัด
วิทยฐานะ
Email
นางมยุรี แสงสุวรรณ
ฝ่ายสนับสนุน
ชำนาญการพิเศษ(ค.ศ. 3)
mayuree@srp.ac.th
 
   
ชื่อ-สกุล
สังกัด
ตำแหน่ง
Email
นางทิพยรัตน์ ทองสาร
ฝ่ายสนับสนุน
หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
thippayarat@srp.ac.th
 
   
ชื่อ-สกุล
สังกัด
Email
นางนุสรา ช่างคิด
ฝ่ายสนับสนุน
nusara@srp.ac.th
 
   
ชื่อ-สกุล
สังกัด
วิทยฐานะ
Email
นายกมลพันธ์ จามพัฒน์
ฝ่ายสนับสนุน
ชำนาญการพิเศษ(ค.ศ. 3)
kamolpan@srp.ac.th
 
   
ชื่อ-สกุล
สังกัด
Email
นางสาวศศิธร จันทร์ประเสริฐ
ฝ่ายสนับสนุน
sasitorn@srp.ac.th
 
   
ชื่อ-สกุล
สังกัด
Email
นางสาวขวัญตา พัฒน์ยัง
ฝ่ายสนับสนุน
khwanta@srp.ac.th
 
   
ชื่อ-สกุล
สังกัด
ตำแหน่ง
Email
นางสุรัสวดี นิลกิจ
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
suratsawadee@srp.ac.th
 
 
 
ชื่อ-สกุล
สังกัด
ตำแหน่ง
Email
นายธีรเดช สกุลอ่อน
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
teeradath@srp.ac.th
 
   
ชื่อ-สกุล
สังกัด
ตำแหน่ง
Email
นางสาวมลธิรา สมคิด
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
montira@srp.ac.th
 
   
ชื่อ-สกุล
สังกัด
วิทยฐานะ
Email
นางเกสร ช่วยนุกูล
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ชำนาญการพิเศษ(ค.ศ. 3)
kesorn@srp.ac.th
 
   
ชื่อ-สกุล
สังกัด
Email
นางถนอม ชูเมือง
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
pamcho1@srp.ac.th
 
   
ชื่อ-สกุล
สังกัด
วิทยฐานะ
Email
นางปราณี บุญศรี
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ชำนาญการพิเศษ(ค.ศ. 3)
pranee@srp.ac.th
 
   
ชื่อ-สกุล
สังกัด
ตำแหน่ง
Email
นางศรีสุดา พยัคฆา
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
srisuda@srp.ac.th
 
   
ชื่อ-สกุล
สังกัด
วิทยฐานะ
Email
นางสุวารี พงศ์ธีระวรรณ
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
เชี่ยวชาญ(ค.ศ. 4)
suwaree@srp.ac.th
 
   
ชื่อ-สกุล
สังกัด
Email
นางชุติมา ทวีสุวรรณศักดิ์
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
chutima@srp.ac.th
 
 
 
ชื่อ-สกุล
สังกัด
วิทยฐานะ
Email
นางสลับศรี เจริญเวช
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ชำนาญการพิเศษ(ค.ศ. 3)
salubsri@srp.ac.th
 
   
ชื่อ-สกุล
สังกัด
Email
นายอติโรจน์ ปพัฒน์เปรมสิริ
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
atiroch@srp.ac.th
 
   
ชื่อ-สกุล
สังกัด
Email
นางสาววรางคณา หวานจิตต์
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
warangkhana@srp.ac.th
 
   
ชื่อ-สกุล
สังกัด
Email
นางสาวสลิลลา ศรียาภัย
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
salinla@srp.ac.th
 
   
ชื่อ-สกุล
สังกัด
Email
นายอภินันท์ ฐิติภรณ์พันธ์
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
apinun@srp.ac.th
 
   
ชื่อ-สกุล
สังกัด
Email
นายกิตติพงษ์ อ่อนคง
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
kittipong@srp.ac.th
 
   
ชื่อ-สกุล
สังกัด
ตำแหน่ง
Email
นางชมัยพร จันทศรี
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
รองหัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
chamaiporn@srp.ac.th
 
   
ชื่อ-สกุล
สังกัด
วิทยฐานะ
Email
นายทวัตน์ ชูชนะกิจ
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ชำนาญการพิเศษ(ค.ศ. 3)
dhawatana@srp.ac.th
 
   
ชื่อ-สกุล
สังกัด
Email
นางสาวพัชรกาญจน์ เพ็งพงศ์
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
patcharakarn@srp.ac.th
 
   
ชื่อ-สกุล
สังกัด
Email
นายอาทิตย์อุทัย อ่อนสง
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
onsongatit@srp.ac.th
 
   
ชื่อ-สกุล
สังกัด
Email
นางธิยา ภักดี
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
tiya@srp.ac.th
 
   
ชื่อ-สกุล
สังกัด
Email
นางสาวระวิวรรณ ทิพย์พันธ์
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
rawiwan@srp.ac.th
 
 
 
ชื่อ-สกุล
สังกัด
Email
นางสาวเนตรดาว สร้อยแสง
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
natedaw@srp.ac.th
 
   
ชื่อ-สกุล
สังกัด
Email
นายสะอารอนิง ดาโอะ
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
saaroning@srp.ac.th
 
   
ชื่อ-สกุล
สังกัด
Email
นางสาวปฐมาวดี ยาแสง
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
pathamawadi@srp.ac.th
 
   
ชื่อ-สกุล
สังกัด
Email
นางสาวสุภาวรรณ สวนพลอย
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
supawan@srp.ac.th
 
   
ชื่อ-สกุล
สังกัด
Email
นายธนกฤต แก้วทอง
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
tanakrit@srp.ac.th
 
   
ชื่อ-สกุล
สังกัด
Email
นางสาวปานตา สุระกำแหง
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
panta@srp.ac.th
 
 
 
ชื่อ-สกุล
สังกัด
Email
นางณัฐธิกานต์ ขาวมะลิ
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
natthikan@srp.ac.th
 
   
ชื่อ-สกุล
สังกัด
ตำแหน่ง
Email
นางจุฑารัตน์ เคี่ยนบุ้น
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
jutarat@srp.ac.th
 
 
 
ชื่อ-สกุล
สังกัด
ตำแหน่ง
วิทยฐานะ
Email
นางสาวธีระนาถ ทีปะปาล
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
ชำนาญการพิเศษ(ค.ศ. 3)
teeranart@srp.ac.th
 
   
ชื่อ-สกุล
สังกัด
ตำแหน่ง
Email
นางสาวสุดารักษ์ พงศ์อภิรักษกุล
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
sudarak@srp.ac.th
 
   
ชื่อ-สกุล
สังกัด
ตำแหน่ง
Email
นางฐิติรัตน์ มนต์สวัสดิ์ชัย
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาจีน
thitirat@srp.ac.th
 
   
ชื่อ-สกุล
สังกัด
ตำแหน่ง
Email
นางสาวขวัญจิต เต็มเปี่ยม
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาจีน
khwanchit@srp.ac.th
 
   
ชื่อ-สกุล
สังกัด
Email
นางเบ็ญจมาศ ชูนวลศรี
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
benjamart@srp.ac.th
 
   
ชื่อ-สกุล
สังกัด
วิทยฐานะ
Email
นางปิยะนุช วงศ์เทิดธรรม
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ชำนาญการพิเศษ(ค.ศ. 3)
piyanoot@srp.ac.th
 
   
ชื่อ-สกุล
สังกัด
Email
นางจิระพงศ์ คงรักษ์
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
jirapong@srp.ac.th
 
   
ชื่อ-สกุล
สังกัด
Email
นายสมบัติ ระมัด
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
sombat@srp.ac.th
 
   
ชื่อ-สกุล
สังกัด
Email
นางเสริมศิริ ชูประจง
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
sermsiri@srp.ac.th
 
 
 
ชื่อ-สกุล
สังกัด
Email
นางสุภลักษณ์ วรรณนุช
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
supaluck@srp.ac.th
 
   
ชื่อ-สกุล
สังกัด
Email
นายฐานิสรณ์ เลขทิพย์
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
thanisorn@srp.ac.th
 
   
ชื่อ-สกุล
สังกัด
ตำแหน่ง
Email
นางสาวจิระวัฒน์ ขวัญใจ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
รองหัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
jkwanjai@srp.ac.th
 
   
ชื่อ-สกุล
สังกัด
Email
นางกันยพร ณ อุบล
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
kanyaporn@srp.ac.th
 
   
ชื่อ-สกุล
สังกัด
Email
นางสาวสุจิตตรา วรรณิกร
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
suchittra@srp.ac.th
 
 
 
ชื่อ-สกุล
สังกัด
Email
นางสาวมัสลิน มรรคสินธุ์
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
massalin@srp.ac.th
 
   
ชื่อ-สกุล
สังกัด
ตำแหน่ง
Email
นางสุดารัตน์ ศิริวัฒนะสกุล
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
รองหัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
sudaratsiri@srp.ac.th
 
   
ชื่อ-สกุล
สังกัด
Email
นางสุธิดา สาระเทพ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
sutida@srp.ac.th
 
   
ชื่อ-สกุล
สังกัด
Email
นางจุฬาลักษณ์ จันจรัสศรี
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
chulaluk_j@srp.ac.th
 
 
 
ชื่อ-สกุล
สังกัด
Email
นางสาวศศิ แก้วไทย
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
sasi@srp.ac.th
 
   
ชื่อ-สกุล
สังกัด
Email
นางสาวหทัยทิพย์ มุขโรจน์
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
hataitip@srp.ac.th
 
   
ชื่อ-สกุล
สังกัด
Email
นางสาวบุษรา แป้นเพ็ชร
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
bussara@srp.ac.th
 
   
ชื่อ-สกุล
สังกัด
Email
นายวณัฎฐ์พงศ์ แก้วมีศรี
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
wanatpong@srp.ac.th
 
   
ชื่อ-สกุล
สังกัด
ตำแหน่ง
Email
นางสาวศิริกัญญา กิตติวุฒิ
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
sirikanya@srp.ac.th
 
   
ชื่อ-สกุล
สังกัด
ตำแหน่ง
วิทยฐานะ
Email
นางประยงค์ สัจจพงศ์พันธุ์
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
ชำนาญการพิเศษ(ค.ศ. 3)
prayong@srp.ac.th
 
   
ชื่อ-สกุล
สังกัด
ตำแหน่ง
Email
นางสาวมัลลิกา ศรีสุข
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
munliga@srp.ac.th
 
   
ชื่อ-สกุล
สังกัด
Email
นายกิตติศิลป์ สุขสำราญ
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
kittisin@srp.ac.th
 
   
ชื่อ-สกุล
สังกัด
วิทยฐานะ
Email
นางอัมพร เศรษฐสวัสดิ์
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ชำนาญการพิเศษ(ค.ศ. 3)
amporns@srp.ac.th
 
   
ชื่อ-สกุล
สังกัด
ตำแหน่ง
Email
นางจันทร์จิรา พัฒนสิงห์
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
รองหัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
janjira@srp.ac.th
 
   
ชื่อ-สกุล
สังกัด
Email
นางวนิดา คงอุดหนุน
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
wanida@srp.ac.th
 
   
ชื่อ-สกุล
สังกัด
Email
นายวรวัต หนีละ
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
warawat@srp.ac.th
 
   
ชื่อ-สกุล
สังกัด
Email
นางอธิตา มีสิทธิ์
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
athita@srp.ac.th
 
   
ชื่อ-สกุล
สังกัด
ตำแหน่ง
Email
นางชญาภา บุญล้ำ
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
chayapa@srp.ac.th
 
   
ชื่อ-สกุล
สังกัด
ตำแหน่ง
Email
นางปิยะนาถ คามิ
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
รองหัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
piyanat@srp.ac.th
 
   
ชื่อ-สกุล
สังกัด
Email
นางสุนิษา ทรัพย์อุปการ
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
sunisa@srp.ac.th
 
   
ชื่อ-สกุล
สังกัด
Email
นางละอองดาว เกลี้ยงเกลา
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
laongdaw@srp.ac.th
 
   
ชื่อ-สกุล
สังกัด
Email
นางสาวนวรัตน์ โอบอ้อม
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
navarat@srp.ac.th
 
   
ชื่อ-สกุล
สังกัด
Email
นายทวีศักดิ์ สุทธิปัญญาปกรณ์
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
taweesak@srp.ac.th
 
   
ชื่อ-สกุล
สังกัด
ตำแหน่ง
Email
นางสาวพัชรีพร ชุมชอบ
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
รองหัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
patchareepon@srp.ac.th
 
   
ชื่อ-สกุล
สังกัด
Email
นางพิมผกา จันทร์คง
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
pimpaka@srp.ac.th
 
   
ชื่อ-สกุล
สังกัด
Email
นางสาวศุภลักษณ์ สุวรรณ
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
supaluk@srp.ac.th
 
   
ชื่อ-สกุล
สังกัด
Email
นายปิยบุตร สุขเอียด
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
piyabut@srp.ac.th
 
   
ชื่อ-สกุล
สังกัด
Email
นางสาวอันนา วงศ์พัฒนกิจ
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
annawong@srp.ac.th
 
   
ชื่อ-สกุล
สังกัด
Email
นางกาญจนา ปลอดจินดา
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
kanjana@srp.ac.th
 
 
 
ชื่อ-สกุล
สังกัด
Email
นางสาวรังสิณี เทือกสุบรรณ
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
rangsinee@srp.ac.th
 
   
ชื่อ-สกุล
สังกัด
ตำแหน่ง
Email
นางสุวลี ประเสริฐ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
suvalee@srp.ac.th
 
   
ชื่อ-สกุล
สังกัด
ตำแหน่ง
Email
นางสาวปิตินันท์ น้อมเกตุ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
pitinan@srp.ac.th
 
   
ชื่อ-สกุล
สังกัด
ตำแหน่ง
Email
นางสาวเฉลิมวงศ์ กลับคง
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
chaloemwong@srp.ac.th
 
   
ชื่อ-สกุล
สังกัด
ตำแหน่ง
วิทยฐานะ
Email
นางอภิรักษ์ ลบถม
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ชำนาญการพิเศษ(ค.ศ. 3)
apirak@srp.ac.th
 
   
ชื่อ-สกุล
สังกัด
วิทยฐานะ
Email
นางภัทรียา อินทรทอง
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ชำนาญการพิเศษ(ค.ศ. 3)
phattareeya@srp.ac.th
 
   
ชื่อ-สกุล
สังกัด
Email
นางกนกวรรณ จันทภาโส
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
kanokwan@srp.ac.th
 
   
ชื่อ-สกุล
สังกัด
Email
นางสาวเกศิณี แก้ววัดปริง
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
katsinee@srp.ac.th
 
   
ชื่อ-สกุล
สังกัด
Email
นางสุรีย์พร ยุติธรรม
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
sureeporn@srp.ac.th
 
   
ชื่อ-สกุล
สังกัด
ตำแหน่ง
Email
นางมนพร เหมทานนท์
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
monnaporn@srp.ac.th
 
   
ชื่อ-สกุล
สังกัด
Email
นางภัทรพร ช่วยชนะ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
pattaraporn@srp.ac.th
 
   
ชื่อ-สกุล
สังกัด
Email
นางสาวกรรณิกา หมู่ตระกูลเจริญ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
kannika@srp.ac.th
 
   
ชื่อ-สกุล
สังกัด
Email
นางจิณห์จุฑา อินทร์สุทธฺ์
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
jinjutha@srp.ac.th
 
   
ชื่อ-สกุล
สังกัด
Email
นายมนตรี แก้วโสภาค
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
montree@srp.ac.th
 
 
 
ชื่อ-สกุล
สังกัด
Email
นางคนองนิจ มากขุนทด
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
kanongnit@srp.ac.th
 
 
 
ชื่อ-สกุล
สังกัด
Email
นางสาวอมรรัตน์ ทองคลองไทร
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
 
   
ชื่อ-สกุล
สังกัด
ตำแหน่ง
Email
นางชาครีย์พัฒน์ ศักรางกูร
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
chacreepat@srp.ac.th
 
   
ชื่อ-สกุล
สังกัด
ตำแหน่ง
Email
นายอภิชาติ อุปการ
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
apichart@srp.ac.th
 
   
ชื่อ-สกุล
สังกัด
ตำแหน่ง
Email
นายรัฐพร ชูพิชัย
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
rattaporn@srp.ac.th
 
 
 
ชื่อ-สกุล
สังกัด
ตำแหน่ง
Email
นางธิดาพร ประศาสน์กุล
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รองหัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
thidaporn@srp.ac.th
 
   
ชื่อ-สกุล
สังกัด
Email
นางวรรณา นุ่นชูผล
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
wanna@srp.ac.th
 
 
 
ชื่อ-สกุล
สังกัด
ตำแหน่ง
Email
นางปัทมา เสถียรพงศ์ประภา
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รองหัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
pattama@srp.ac.th
 
   
ชื่อ-สกุล
สังกัด
Email
นางสาวชณิดาภา เวชกุล
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
chanidapha@srp.ac.th
 
   
ชื่อ-สกุล
สังกัด
ตำแหน่ง
Email
นางสาวนิภาพร แก้วพิชัย
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รองหัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
nipaporn@srp.ac.th
 
   
ชื่อ-สกุล
สังกัด
Email
นางอาลิษา ขุนพลช่วย
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
alisa@srp.ac.th
 
   
ชื่อ-สกุล
สังกัด
Email
นางสาวสุนิษา ทองเพณี
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
sunisa626@srp.ac.th
 
   
ชื่อ-สกุล
สังกัด
Email
นางวรรณวิไล เอ่งฉ้วน
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
wanwilai@srp.ac.th
 
   
ชื่อ-สกุล
สังกัด
Email
นางสาวภัทรพร ช่างเหล็ก
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
pattaraporn_c@srp.ac.th
 
 
 
ชื่อ-สกุล
สังกัด
Email
นางสาวภัทรา คำดา
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
pattra@srp.ac.th
 
   
ชื่อ-สกุล
สังกัด
ตำแหน่ง
Email
นางทัศนีย์ เกตุแก้ว
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
tussanee@srp.ac.th
 
   
ชื่อ-สกุล
สังกัด
ตำแหน่ง
วิทยฐานะ
Email
นางพัชนีภรณ์ สิงหบุญ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
ชำนาญการพิเศษ(ค.ศ. 3)
peepat@srp.ac.th
 
 
 
ชื่อ-สกุล
สังกัด
ตำแหน่ง
วิทยฐานะ
Email
นายนิรันดร์ จันทร์น้อย
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
ชำนาญการพิเศษ(ค.ศ. 3)
nirun@srp.ac.th
 
   
ชื่อ-สกุล
สังกัด
วิทยฐานะ
Email
นางกนกนิจ กิจคาม
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
ชำนาญการพิเศษ(ค.ศ. 3)
kanoknis@srp.ac.th
 
   
ชื่อ-สกุล
สังกัด
Email
นายกิตติพัฒน์ แดนที่
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
patdramaa11@srp.ac.th
 
   
ชื่อ-สกุล
สังกัด
Email
นางสาวโฉมศิริ ตั้งหลัก
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
chomsiri@srp.ac.th
 
   
ชื่อ-สกุล
สังกัด
Email
นางสาววาสนา ศรีราชยา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
wasana@srp.ac.th
 
   
ชื่อ-สกุล
สังกัด
ตำแหน่ง
Email
นางอุบลรัตน์ สุขนาวา
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
ubonrat@srp.ac.th
 
   
ชื่อ-สกุล
สังกัด
ตำแหน่ง
วิทยฐานะ
Email
นายพงศ์ภรณ์ หงส์ทอง
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา
รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
ชำนาญการพิเศษ(ค.ศ. 3)
pongporn@srp.ac.th
 
 
 
ชื่อ-สกุล
สังกัด
ตำแหน่ง
Email
นายทนง ศรีมหาวโร
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา
รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
tanong@srp.ac.th
 
   
ชื่อ-สกุล
สังกัด
ตำแหน่ง
Email
นางสาววรรณวิมล ชัยภาคภูมิ
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา
หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
wanwimon@srp.ac.th
 
   
ชื่อ-สกุล
สังกัด
Email
นายอรรถวิช สุวรรณโชติ
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา
attawit@srp.ac.th
 
   
ชื่อ-สกุล
สังกัด
ตำแหน่ง
Email
นายมานะ พัดเคี่ยม
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา
รองหัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
mana@srp.ac.th
 
   
ชื่อ-สกุล
สังกัด
Email
นางสาวยุพิน ศิริรัตน์
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา
yupin@srp.ac.th
 
 
 
ชื่อ-สกุล
สังกัด
Email
นางสาวณิชกุล ปลวัชร
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา
 
 
 
ชื่อ-สกุล
สังกัด
ตำแหน่ง
Email
นายประทักษ์ ทิพย์ชิต
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
pratak@srp.ac.th
 
   
ชื่อ-สกุล
สังกัด
ตำแหน่ง
Email
นายสายชล สุขศรี
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
saichon@srp.ac.th
 
   
ชื่อ-สกุล
สังกัด
ตำแหน่ง
Email
นางสาวสุพณิดา อินทจันทร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
supanida@srp.ac.th
 
   
ชื่อ-สกุล
สังกัด
วิทยฐานะ
Email
นางสาวกิติมา เพชรทรัพย์
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ชำนาญการพิเศษ(ค.ศ. 3)
kitima@srp.ac.th
 
   
ชื่อ-สกุล
สังกัด
Email
นายเชาว์ ชัยณรงค์
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
chao@srp.ac.th
 
   
ชื่อ-สกุล
สังกัด
Email
นางเพ็ญประไพ จอง
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
phenpraphai@srp.ac.th
 
   
ชื่อ-สกุล
สังกัด
Email
นางภัทริน รอดเจริญ
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
patarin@srp.ac.th
 
   
ชื่อ-สกุล
สังกัด
วิทยฐานะ
Email
นางสุรารักษ์ จันทนเสถียร
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ชำนาญการพิเศษ(ค.ศ. 3)
suraruk@srp.ac.th
 
   
ชื่อ-สกุล
สังกัด
Email
นางธนิดา บางรักษ์
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
kruputhanida@srp.ac.th
 
   
ชื่อ-สกุล
สังกัด
วิทยฐานะ
Email
นางนฤมล เทโหปการ
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ชำนาญการพิเศษ(ค.ศ. 3)
narumol@srp.ac.th
 
   
ชื่อ-สกุล
สังกัด
Email
นางนิธิมา จันทรโชตะ
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
nitima@srp.ac.th
 
   
ชื่อ-สกุล
สังกัด
Email
นางสาวน้ำเพชร ยวนเกิด
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
sfasfasf@srp.ac.th
 
 
 
ชื่อ-สกุล
สังกัด
Email
นางสาวกฤตยาณุตา เพ็ชรแก้ว
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
kitayanuta@srp.ac.th
 
   
ชื่อ-สกุล
สังกัด
Email
นายกัลยา แผ้วชนะ
ลูกจ้างประจำ
kanlaya@srp.ac.th
 
   
ชื่อ-สกุล
สังกัด
Email
นายสุเมธ ศรีภักดี
ลูกจ้างประจำ
sumate@srp.ac.th
 
   
ชื่อ-สกุล
สังกัด
Email
นายพิศูจน์ อาจสุข
ลูกจ้างประจำ
pisood@srp.ac.th
 
   
ชื่อ-สกุล
สังกัด
Email
นายไพฑูรย์ ชัยแป้น
ลูกจ้างประจำ
paitoon@srp.ac.th
 
   
ชื่อ-สกุล
สังกัด
Email
นางจรรยา จิญกาจันทร์
ลูกจ้างประจำ
janyaji@srp.ac.th
 
   
ชื่อ-สกุล
สังกัด
Email
นางผ่องศรี ธานีวงศ์
ลูกจ้างประจำ
phongsri@srp.ac.th
 
   
ชื่อ-สกุล
สังกัด
Email
นายเอนก นวลมังสอ
ลูกจ้างประจำ
anake@srp.ac.th
 
   
ชื่อ-สกุล
สังกัด
Email
นางเสาวณีย์ จุฑากนิษฐ์
ลูกจ้างชั่วคราว
saowanees@srp.ac.th
 
   
ชื่อ-สกุล
สังกัด
Email
นางสาวศิริกัญญา วัฒนเชื้อ
ลูกจ้างชั่วคราว
sirikanya_tata@srp.ac.th
 
   
ชื่อ-สกุล
สังกัด
Email
นางสาวสิริลักษณ์ ไทยปาน
ลูกจ้างชั่วคราว
siriluck@srp.ac.th
 
   
ชื่อ-สกุล
สังกัด
Email
นางสาวฐปนัท แก้วบ่อดาน
ลูกจ้างชั่วคราว
thapanat@srp.ac.th
 
   
ชื่อ-สกุล
สังกัด
Email
นางสาวอรัชมน เจริญภักดี
ลูกจ้างชั่วคราว
aratchamol@srp.ac.th
 
   
ชื่อ-สกุล
สังกัด
Email
นายบริสุทธิ์ หนูแก้ว
ลูกจ้างชั่วคราว
borisut@srp.ac.th
 
   
ชื่อ-สกุล
สังกัด
Email
นางสาวจันทรา บัวสม
ลูกจ้างชั่วคราว
juntrab@srp.ac.th
 
   
ชื่อ-สกุล
สังกัด
Email
นางสโรชินี ภิรอด
ลูกจ้างชั่วคราว
sarochinee@srp.ac.th
 
 
 
ชื่อ-สกุล
สังกัด
Email
นางกุหลาบ นิจผล
ลูกจ้างชั่วคราว
kularb@srp.ac.th
 
   
ชื่อ-สกุล
สังกัด
Email
นางสันสนีย์ จอง
ลูกจ้างชั่วคราว
sansanee@srp.ac.th
 
 
 
ชื่อ-สกุล
สังกัด
Email
นางอุดมพร เสนยิ้ม
ลูกจ้างชั่วคราว
udomporn@srp.ac.th
 
   
ชื่อ-สกุล
สังกัด
Email
นายมาลีกี เสือนิล
ลูกจ้างชั่วคราว
maleegee@srp.ac.th
 
 
 
ชื่อ-สกุล
สังกัด
Email
นางเรณู มานะจิตต์
ลูกจ้างชั่วคราว
renu@srp.ac.th
 
   
ชื่อ-สกุล
สังกัด
Email
นางมาลิสา จันทร์สว่าง
ลูกจ้างชั่วคราว
malisa@srp.ac.th
 
   
ชื่อ-สกุล
สังกัด
Email
นายก่อกิจ โกวิทกุล
ลูกจ้างชั่วคราว
koekit@srp.ac.th
 
   
ชื่อ-สกุล
สังกัด
Email
นางสาวมนัญญา เมฆสุข
ลูกจ้างชั่วคราว
mananya@srp.ac.th
 
   
ชื่อ-สกุล
สังกัด
Email
นางนิรมล พรหมแพทย์
ลูกจ้างชั่วคราว
niramol@srp.ac.th
 
   
ชื่อ-สกุล
สังกัด
Email
นายสุรชัย ยวงทอง
ลูกจ้างชั่วคราว
surachai@srp.ac.th
 
   
ชื่อ-สกุล
สังกัด
Email
นายสุธน ภักดี
ลูกจ้างชั่วคราว
suthon@srp.ac.th
 
   
ชื่อ-สกุล
สังกัด
Email
นางสาวอารยา อาจสุข
ลูกจ้างชั่วคราว
araya@srp.ac.th
 
 
 
ชื่อ-สกุล
สังกัด
Email
นางสาวศศิธร ไทยปาน
ลูกจ้างชั่วคราว
sasithon@srp.ac.th
 
   
ชื่อ-สกุล
สังกัด
Email
นางสาวกรกนก เกิดบุญมาก
ลูกจ้างชั่วคราว
kornkanok@srp.ac.th
 
   
ชื่อ-สกุล
สังกัด
Email
นางสาวปิยะพร ตันติตระกูลไชยา
ลูกจ้างชั่วคราว
piyaporn@srp.ac.th
 
   
ชื่อ-สกุล
สังกัด
Email
นายจักรพงศ์ โชครักษ์
ลูกจ้างชั่วคราว
chakkapong@srp.ac.th
 
 
 
ชื่อ-สกุล
สังกัด
Email
นางสาวภัทรสุดา ทับแก้ว
ลูกจ้างชั่วคราว
patsuda@srp.ac.th
 
   
ชื่อ-สกุล
สังกัด
Email
นางสาวศศิกานต์ สุเวช
ลูกจ้างชั่วคราว
sasikan@srp.ac.th
 
   
ชื่อ-สกุล
สังกัด
Email
นางสาวนาถยา ศิริทอง
ลูกจ้างชั่วคราว
nadtaya@srp.ac.th
 
 
 
ชื่อ-สกุล
สังกัด
Email
นายธเนษฐ ศรีภักดี
ลูกจ้างชั่วคราว
thanet@srp.ac.th
 
   
ชื่อ-สกุล
สังกัด
Email
นายสนธยา ชุมสมุย
ลูกจ้างชั่วคราว
sontaya@srp.ac.th
 
   
ชื่อ-สกุล
สังกัด
Email
นางสาวศิริวรรณ สวัสดิ์
ลูกจ้างชั่วคราว
siriwan@srp.ac.th
 
   
ชื่อ-สกุล
สังกัด
Email
นางสาวประทุมวรรณ ผ่องแก้ว
ลูกจ้างชั่วคราว
pratoomwan@srp.ac.th
 
   
ชื่อ-สกุล
สังกัด
Email
นางสาววันเพ็ญวิภา ภักดีไทย
ลูกจ้างชั่วคราว
wanpanwipa@srp.ac.th
 
   
ชื่อ-สกุล
สังกัด
Email
นางสาวเสาวรส รุ่งแดง
ลูกจ้างชั่วคราว
saowaroj@srp.ac.th
 
   
ชื่อ-สกุล
สังกัด
Email
นางสาวฐาปนี อินทร์จันทร์
ลูกจ้างชั่วคราว
thapani@srp.ac.th
 
   
ชื่อ-สกุล
สังกัด
Email
นางสาววราภรณ์ กล่อมเกลี้ยง
ลูกจ้างชั่วคราว
waraporn@srp.ac.th
 
   
ชื่อ-สกุล
สังกัด
Email
นางสาวรพีพรรณ จันทร์คง
ลูกจ้างชั่วคราว
rapeepun@srp.ac.th
 
 
 
ชื่อ-สกุล
สังกัด
Email
นางสาวอาทิตยา ถูระวัน
ลูกจ้างชั่วคราว
artitya@srp.ac.th
 
 
 
ชื่อ-สกุล
สังกัด
Email
นางสาวประไพพร ไทยประยูร
ลูกจ้างชั่วคราว
prapaiporn@srp.ac.th
 
   
ชื่อ-สกุล
สังกัด
Email
นางกาญจนา ธิมากุล
ลูกจ้างชั่วคราว
kanjanatimakul@srp.ac.th
 
 
 
ชื่อ-สกุล
สังกัด
Email
นางชนิดา แก้วคง
ลูกจ้างชั่วคราว
chanida@srp.ac.th
 
 
 
ชื่อ-สกุล
สังกัด
Email
นางสาวอภัสรา นุ้ยน้อย
ลูกจ้างชั่วคราว
apusara@srp.ac.th
 
 
 
ชื่อ-สกุล
สังกัด
Email
นายธรรมนูญ แก้วล้อมวัน
ลูกจ้างชั่วคราว
 
 
 
ชื่อ-สกุล
สังกัด
Email
นายจำแลง สังข์ทวีรัตน์
ลูกจ้างชั่วคราว
 
 
 
ชื่อ-สกุล
สังกัด
Email
นายนรินทร์ นาวารัตน์
ลูกจ้างชั่วคราว
 
 
 
ชื่อ-สกุล
สังกัด
Email
นายอานัส ศรากร
ลูกจ้างชั่วคราว
 
 
 
ชื่อ-สกุล
สังกัด
Email
นางสาวอาธิศรา รักบำรุง
ลูกจ้างชั่วคราว
 
 
 
ชื่อ-สกุล
สังกัด
Email
นายภานุวัฒน์ จิตรภิรมย์
ลูกจ้างชั่วคราว
 

Copyright © 2013 Suratpittaya School. All Rights Reserved.
วิเคราะห์ระบบโดยนางสาวกิติมา เพชรทรัพย์
พัฒนาระบบโดยนายสุธน ภักดี
กลุ่มงานสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยี