เลือกสังกัด
 
ชื่อ-สกุล นางสมร เผือกเดช
สังกัด ฝ่ายบริหาร
ผู้อำนวยการ
วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ(ค.ศ. 3)
Email samorn@srp.ac.th
 
ชื่อ-สกุล นายไพศาล ชนีมาส
สังกัด ฝ่ายบริหาร
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานงบประมาณ
วิทยฐานะ ชำนาญการ(ค.ศ. 2)
Email paisaln@srp.ac.th
 
ชื่อ-สกุล นายประหยัด ไทยเสน
สังกัด ฝ่ายบริหาร
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานทั่วไป
Email prayad@srp.ac.th
 
ชื่อ-สกุล นางอรนุตร บัวหยู่
สังกัด ฝ่ายบริหาร
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
Email
 
ชื่อ-สกุล นายภิษช์วิศักดิ์ แก้วมณี
สังกัด ฝ่ายบริหาร
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ
Email
 
ชื่อ-สกุล นางลมัย สังขนิตย์
สังกัด ฝ่ายสนับสนุน
รองหัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ(ค.ศ. 3)
Email lamai@srp.ac.th
 
ชื่อ-สกุล นางอรอรุณ มีเพียร
สังกัด ฝ่ายสนับสนุน
ครูค.ศ. 1
Email onaroon@srp.ac.th
 
ชื่อ-สกุล นางสาวอัมพร นิสัยจริยคุณ
สังกัด ฝ่ายสนับสนุน
วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ(ค.ศ. 3)
Email amporn@srp.ac.th
 
ชื่อ-สกุล นางสาวนันทการ์ แสงดารา
สังกัด ฝ่ายสนับสนุน
วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ(ค.ศ. 3)
Email nuntka@srp.ac.th
 
ชื่อ-สกุล นายปฐพนธ์ ชนิลกุล
สังกัด ฝ่ายสนับสนุน
วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ(ค.ศ. 3)
Email patapon@srp.ac.th
 
ชื่อ-สกุล นางมยุรี แสงสุวรรณ
สังกัด ฝ่ายสนับสนุน
วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ(ค.ศ. 3)
Email mayuree@srp.ac.th
 
ชื่อ-สกุล นางทิพยรัตน์ ทองสาร
สังกัด ฝ่ายสนับสนุน
หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ(ค.ศ. 3)
Email thippayarat@srp.ac.th
 
ชื่อ-สกุล นางนุสรา ช่างคิด
สังกัด ฝ่ายสนับสนุน
วิทยฐานะ ชำนาญการ(ค.ศ. 2)
Email nusara@srp.ac.th
 
ชื่อ-สกุล นายกมลพันธ์ จามพัฒน์
สังกัด ฝ่ายสนับสนุน
วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ(ค.ศ. 3)
Email kamolpan@srp.ac.th
 
ชื่อ-สกุล นางสาวศศิธร จันทร์ประเสริฐ
สังกัด ฝ่ายสนับสนุน
ครูค.ศ. 1
Email sasitorn@srp.ac.th
 
ชื่อ-สกุล นางสาวขวัญตา พัฒน์ยัง
สังกัด ฝ่ายสนับสนุน
ครูค.ศ. 1
Email khwanta@srp.ac.th
 
ชื่อ-สกุล นางสุรัสวดี นิลกิจ
สังกัด กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ(ค.ศ. 3)
Email suratsawadee@srp.ac.th
 
ชื่อ-สกุล นายธีรเดช สกุลอ่อน
สังกัด กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยฐานะ ชำนาญการ(ค.ศ. 2)
Email teeradath@srp.ac.th
 
ชื่อ-สกุล นางมลธิรา ปรุงเหล็ก
สังกัด กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยฐานะ ชำนาญการ(ค.ศ. 2)
Email montira@srp.ac.th
 
ชื่อ-สกุล นางเกสร ช่วยนุกูล
สังกัด กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ(ค.ศ. 3)
Email kesorn@srp.ac.th
 
ชื่อ-สกุล นางถนอม ชูเมือง
สังกัด กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
วิทยฐานะ ชำนาญการ(ค.ศ. 2)
Email pamcho1@srp.ac.th
 
ชื่อ-สกุล นางปราณี บุญศรี
สังกัด กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ(ค.ศ. 3)
Email pranee@srp.ac.th
 
ชื่อ-สกุล นางศรีสุดา พยัคฆา
สังกัด กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ(ค.ศ. 3)
Email srisuda@srp.ac.th
 
ชื่อ-สกุล นางสลับศรี เจริญเวช
สังกัด กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ(ค.ศ. 3)
Email salubsri@srp.ac.th
 
ชื่อ-สกุล นายอติโรจน์ ปพัฒน์เปรมสิริ
สังกัด กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
วิทยฐานะ ชำนาญการ(ค.ศ. 2)
Email atiroch@srp.ac.th
 
ชื่อ-สกุล นางสาววรางคณา หวานจิตต์
สังกัด กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ(ค.ศ. 3)
Email warangkhana@srp.ac.th
 
ชื่อ-สกุล นางสาวสลิลลา ศรียาภัย
สังกัด กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
วิทยฐานะ ชำนาญการ(ค.ศ. 2)
Email salinla@srp.ac.th
 
ชื่อ-สกุล นายอภินันท์ ฐิติภรณ์พันธ์
สังกัด กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ(ค.ศ. 3)
Email apinun@srp.ac.th
 
ชื่อ-สกุล นายกิตติพงษ์ อ่อนคง
สังกัด กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
วิทยฐานะ ชำนาญการ(ค.ศ. 2)
Email kittipong@srp.ac.th
 
ชื่อ-สกุล นางชมัยพร จันทศรี
สังกัด กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
รองหัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
วิทยฐานะ ชำนาญการ(ค.ศ. 2)
Email chamaiporn@srp.ac.th
 
ชื่อ-สกุล นายทวัตน์ ชูชนะกิจ
สังกัด กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ(ค.ศ. 3)
Email dhawatana@srp.ac.th
 
ชื่อ-สกุล นางสาวพัชรกาญจน์ เพ็งพงศ์
สังกัด กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ(ค.ศ. 3)
Email patcharakarn@srp.ac.th
 
ชื่อ-สกุล นายอาทิตย์อุทัย อ่อนสง
สังกัด กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
วิทยฐานะ ชำนาญการ(ค.ศ. 2)
Email onsongatit@srp.ac.th
 
ชื่อ-สกุล นางธิยา ภักดี
สังกัด กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ(ค.ศ. 3)
Email tiya@srp.ac.th
 
ชื่อ-สกุล นางสาวระวิวรรณ ทิพย์พันธ์
สังกัด กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
Email rawiwan@srp.ac.th
 
ชื่อ-สกุล นางสาวเนตรดาว สร้อยแสง
สังกัด กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
วิทยฐานะ ชำนาญการ(ค.ศ. 2)
Email natedaw@srp.ac.th
 
ชื่อ-สกุล นายสะอารอนิง ดาโอะ
สังกัด กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
วิทยฐานะ ชำนาญการ(ค.ศ. 2)
Email saaroning@srp.ac.th
 
ชื่อ-สกุล นางสาวปฐมาวดี ยาแสง
สังกัด กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ครูค.ศ. 1
Email pathamawadi@srp.ac.th
 
ชื่อ-สกุล นางสาวสุภาวรรณ สวนพลอย
สังกัด กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ครูค.ศ. 1
Email supawan@srp.ac.th
 
ชื่อ-สกุล นายธนกฤต แก้วทอง
สังกัด กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
วิทยฐานะ ชำนาญการ(ค.ศ. 2)
Email tanakrit@srp.ac.th
 
ชื่อ-สกุล นางสาวปานตา สุระกำแหง
สังกัด กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ครูค.ศ. 1
Email panta@srp.ac.th
 
ชื่อ-สกุล นางณัฐธิกานต์ ขาวมะลิ
สังกัด กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ(ค.ศ. 3)
Email natthikan@srp.ac.th
 
ชื่อ-สกุล นายทวีวัฒน์ สุขแก้ว
สังกัด กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
Email thaweewat@srp.ac.th
 
ชื่อ-สกุล นายอัยยุบ หลีเส็น
สังกัด กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
Email aiyub@srp.ac.th
 
ชื่อ-สกุล นางจุฑารัตน์ เคี่ยนบุ้น
สังกัด กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
Email jutarat@srp.ac.th
 
ชื่อ-สกุล นางสาวธีระนาถ ทีปะปาล
สังกัด กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ(ค.ศ. 3)
Email teeranart@srp.ac.th
 
ชื่อ-สกุล นางสาวสุดารักษ์ พงศ์อภิรักษกุล
สังกัด กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
วิทยฐานะ ชำนาญการ(ค.ศ. 2)
Email sudarak@srp.ac.th
 
ชื่อ-สกุล นางฐิติรัตน์ มนต์สวัสดิ์ชัย
สังกัด กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาจีน
วิทยฐานะ ชำนาญการ(ค.ศ. 2)
Email thitirat@srp.ac.th
 
ชื่อ-สกุล นางสาวขวัญจิต เต็มเปี่ยม
สังกัด กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาจีน
ครูค.ศ. 1
Email khwanchit@srp.ac.th
 
ชื่อ-สกุล นางเบ็ญจมาศ ชูนวลศรี
สังกัด กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
วิทยฐานะ ชำนาญการ(ค.ศ. 2)
Email benjamart@srp.ac.th
 
ชื่อ-สกุล นางจิระพงศ์ คงรักษ์
สังกัด กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
วิทยฐานะ ชำนาญการ(ค.ศ. 2)
Email jirapong@srp.ac.th
 
ชื่อ-สกุล นายสมบัติ ระมัด
สังกัด กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ(ค.ศ. 3)
Email sombat@srp.ac.th
 
ชื่อ-สกุล นางสุภลักษณ์ วรรณนุช
สังกัด กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
Email supaluck@srp.ac.th
 
ชื่อ-สกุล นายฐานิสรณ์ เลขทิพย์
สังกัด กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
วิทยฐานะ ชำนาญการ(ค.ศ. 2)
Email thanisorn@srp.ac.th
 
ชื่อ-สกุล นางสาวจิระวัฒน์ ขวัญใจ
สังกัด กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
รองหัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
วิทยฐานะ ชำนาญการ(ค.ศ. 2)
Email jkwanjai@srp.ac.th
 
ชื่อ-สกุล นางกันยพร ณ อุบล
สังกัด กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
วิทยฐานะ ชำนาญการ(ค.ศ. 2)
Email kanyaporn@srp.ac.th
 
ชื่อ-สกุล นางสาวสุจิตตรา วรรณิกร
สังกัด กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ครูค.ศ. 1
Email suchittra@srp.ac.th
 
ชื่อ-สกุล นางมัสลิน มรรคสินธุ์
สังกัด กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ครูค.ศ. 1
Email massalin@srp.ac.th
 
ชื่อ-สกุล นางสุดารัตน์ ศิริวัฒนะสกุล
สังกัด กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
รองหัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ(ค.ศ. 3)
Email sudaratsiri@srp.ac.th
 
ชื่อ-สกุล นางสุธิดา สาระเทพ
สังกัด กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
วิทยฐานะ ชำนาญการ(ค.ศ. 2)
Email sutida@srp.ac.th
 
ชื่อ-สกุล นางสาวศศิ แก้วไทย
สังกัด กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ครูผู้ช่วย
Email sasi@srp.ac.th
 
ชื่อ-สกุล นางสาวหทัยทิพย์ มุขโรจน์
สังกัด กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ครูผู้ช่วย
Email hataitip@srp.ac.th
 
ชื่อ-สกุล นางสาวบุษรา แป้นเพ็ชร
สังกัด กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ครูผู้ช่วย
Email bussara@srp.ac.th
 
ชื่อ-สกุล นายวณัฎฐ์พงศ์ แก้วมีศรี
สังกัด กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ครูผู้ช่วย
Email wanatpong@srp.ac.th
 
ชื่อ-สกุล นางสาวศิริกัญญา กิตติวุฒิ
สังกัด กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยฐานะ ชำนาญการ(ค.ศ. 2)
Email sirikanya@srp.ac.th
 
ชื่อ-สกุล นางประยงค์ สัจจพงศ์พันธุ์
สังกัด กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ(ค.ศ. 3)
Email prayong@srp.ac.th
 
ชื่อ-สกุล นางสาวมัลลิกา ศรีสุข
สังกัด กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
ครูค.ศ. 1
Email munliga@srp.ac.th
 
ชื่อ-สกุล นายกิตติศิลป์ สุขสำราญ
สังกัด กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
วิทยฐานะ ชำนาญการ(ค.ศ. 2)
Email kittisin@srp.ac.th
 
ชื่อ-สกุล นางอัมพร เศรษฐสวัสดิ์
สังกัด กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ(ค.ศ. 3)
Email amporns@srp.ac.th
 
ชื่อ-สกุล นางจันทร์จิรา พัฒนสิงห์
สังกัด กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
รองหัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ(ค.ศ. 3)
Email janjira@srp.ac.th
 
ชื่อ-สกุล นางวนิดา คงอุดหนุน
สังกัด กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ(ค.ศ. 3)
Email wanida@srp.ac.th
 
ชื่อ-สกุล นายวรวัต หนีละ
สังกัด กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
วิทยฐานะ ชำนาญการ(ค.ศ. 2)
Email warawat@srp.ac.th
 
ชื่อ-สกุล นางอธิตา มีสิทธิ์
สังกัด กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
วิทยฐานะ ชำนาญการ(ค.ศ. 2)
Email athita@srp.ac.th
 
ชื่อ-สกุล นางชญาภา บุญล้ำ
สังกัด กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ(ค.ศ. 3)
Email chayapa@srp.ac.th
 
ชื่อ-สกุล นางปิยะนาถ คามิ
สังกัด กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
รองหัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
วิทยฐานะ ชำนาญการ(ค.ศ. 2)
Email piyanat@srp.ac.th
 
ชื่อ-สกุล นางสุนิษา ทรัพย์อุปการ
สังกัด กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
วิทยฐานะ ชำนาญการ(ค.ศ. 2)
Email sunisa@srp.ac.th
 
ชื่อ-สกุล นางละอองดาว เกลี้ยงเกลา
สังกัด กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
วิทยฐานะ ชำนาญการ(ค.ศ. 2)
Email laongdaw@srp.ac.th
 
ชื่อ-สกุล นางสาวนวรัตน์ โอบอ้อม
สังกัด กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ครูค.ศ. 1
Email navarat@srp.ac.th
 
ชื่อ-สกุล นายทวีศักดิ์ สุทธิปัญญาปกรณ์
สังกัด กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
วิทยฐานะ ชำนาญการ(ค.ศ. 2)
Email taweesak@srp.ac.th
 
ชื่อ-สกุล นางสาวพัชรีพร ชุมชอบ
สังกัด กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
รองหัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ครูค.ศ. 1
Email patchareepon@srp.ac.th
 
ชื่อ-สกุล นางพิมผกา จันทร์คง
สังกัด กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
วิทยฐานะ ชำนาญการ(ค.ศ. 2)
Email pimpaka@srp.ac.th
 
ชื่อ-สกุล นางสาวศุภลักษณ์ สุวรรณ
สังกัด กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
วิทยฐานะ ชำนาญการ(ค.ศ. 2)
Email supaluk@srp.ac.th
 
ชื่อ-สกุล นายปิยบุตร สุขเอียด
สังกัด กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ครูผู้ช่วย
Email piyabut@srp.ac.th
 
ชื่อ-สกุล นางสาวอันนา วงศ์พัฒนกิจ
สังกัด กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ครูผู้ช่วย
Email annawong@srp.ac.th
 
ชื่อ-สกุล นางกาญจนา ปลอดจินดา
สังกัด กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
วิทยฐานะ ชำนาญการ(ค.ศ. 2)
Email kanjana@srp.ac.th
 
ชื่อ-สกุล นางสาวรังสิณี เทือกสุบรรณ
สังกัด กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ครูค.ศ. 1
Email rangsinee@srp.ac.th
 
ชื่อ-สกุล นางสาวธัญวลัย อติชาติ
สังกัด กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
Email tunvalai@srp.ac.th
 
ชื่อ-สกุล นางสุวลี ประเสริฐ
สังกัด กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยฐานะ ชำนาญการ(ค.ศ. 2)
Email suvalee@srp.ac.th
 
ชื่อ-สกุล นางสาวปิตินันท์ น้อมเกตุ
สังกัด กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยฐานะ ชำนาญการ(ค.ศ. 2)
Email pitinan@srp.ac.th
 
ชื่อ-สกุล นางสาวเฉลิมวงศ์ กลับคง
สังกัด กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยฐานะ ชำนาญการ(ค.ศ. 2)
Email chaloemwong@srp.ac.th
 
ชื่อ-สกุล นางอภิรักษ์ ลบถม
สังกัด กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ(ค.ศ. 3)
Email apirak@srp.ac.th
 
ชื่อ-สกุล นางกนกวรรณ จันทภาโส
สังกัด กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
วิทยฐานะ ชำนาญการ(ค.ศ. 2)
Email kanokwan@srp.ac.th
 
ชื่อ-สกุล นางสาวเกศิณี แก้ววัดปริง
สังกัด กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ(ค.ศ. 3)
Email katsinee@srp.ac.th
 
ชื่อ-สกุล นางสุรีย์พร ยุติธรรม
สังกัด กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
วิทยฐานะ ชำนาญการ(ค.ศ. 2)
Email sureeporn@srp.ac.th
 
ชื่อ-สกุล นางมนพร เหมทานนท์
สังกัด กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ครูค.ศ. 1
Email monnaporn@srp.ac.th
 
ชื่อ-สกุล นางภัทรพร ช่วยชนะ
สังกัด กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
วิทยฐานะ ชำนาญการ(ค.ศ. 2)
Email pattaraporn@srp.ac.th
 
ชื่อ-สกุล นางสาวกรรณิกา หมู่ตระกูลเจริญ
สังกัด กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ครูค.ศ. 1
Email kannika@srp.ac.th
 
ชื่อ-สกุล นางจิณห์จุฑา อินทร์สุทธิ์
สังกัด กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
วิทยฐานะ ชำนาญการ(ค.ศ. 2)
Email jinjutha@srp.ac.th
 
ชื่อ-สกุล นายมนตรี แก้วโสภาค
สังกัด กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
วิทยฐานะ ชำนาญการ(ค.ศ. 2)
Email montree@srp.ac.th
 
ชื่อ-สกุล นางคนองนิจ มากขุนทด
สังกัด กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ(ค.ศ. 3)
Email kanongnit@srp.ac.th
 
ชื่อ-สกุล นางสาวอมรรัตน์ ทองคลองไทร
สังกัด กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ครูผู้ช่วย
Email amornrat@srp.ac.th
 
ชื่อ-สกุล นางชาครีย์พัฒน์ ศักรางกูร
สังกัด กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยฐานะ ชำนาญการ(ค.ศ. 2)
Email chacreepat@srp.ac.th
 
ชื่อ-สกุล นายอภิชาติ อุปการ
สังกัด กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
ครูค.ศ. 1
Email apichart@srp.ac.th
 
ชื่อ-สกุล นายรัฐพร ชูพิชัย
สังกัด กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
ครูค.ศ. 1
Email rattaporn@srp.ac.th
 
ชื่อ-สกุล นางธิดาพร ประศาสน์กุล
สังกัด กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รองหัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
วิทยฐานะ ชำนาญการ(ค.ศ. 2)
Email thidaporn@srp.ac.th
 
ชื่อ-สกุล นางวรรณา นุ่นชูผล
สังกัด กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
วิทยฐานะ ชำนาญการ(ค.ศ. 2)
Email wanna@srp.ac.th
 
ชื่อ-สกุล นางปัทมา เสถียรพงศ์ประภา
สังกัด กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รองหัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
วิทยฐานะ ชำนาญการ(ค.ศ. 2)
Email pattama@srp.ac.th
 
ชื่อ-สกุล นางสาวชณิดาภา เวชกุล
สังกัด กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
วิทยฐานะ ชำนาญการ(ค.ศ. 2)
Email chanidapha@srp.ac.th
 
ชื่อ-สกุล นางสาวนิภาพร แก้วพิชัย
สังกัด กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รองหัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
วิทยฐานะ ชำนาญการ(ค.ศ. 2)
Email nipaporn@srp.ac.th
 
ชื่อ-สกุล นางอาลิษา ขุนพลช่วย
สังกัด กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ครูค.ศ. 1
Email alisa@srp.ac.th
 
ชื่อ-สกุล นางสาวสุนิษา ทองเพณี
สังกัด กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ครูค.ศ. 1
Email sunisa626@srp.ac.th
 
ชื่อ-สกุล นางวรรณวิไล เอ่งฉ้วน
สังกัด กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ(ค.ศ. 3)
Email wanwilai@srp.ac.th
 
ชื่อ-สกุล นางสาวภัทรพร ช่างเหล็ก
สังกัด กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ครูค.ศ. 1
Email pattaraporn_c@srp.ac.th
 
ชื่อ-สกุล นางสาวภัทรา คำดา
สังกัด กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
วิทยฐานะ ชำนาญการ(ค.ศ. 2)
Email pattra@srp.ac.th
 
ชื่อ-สกุล นายอุดร แก้ววิรัตน์
สังกัด กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
Email oudon@srp.ac.th
 
ชื่อ-สกุล นางทัศนีย์ เกตุแก้ว
สังกัด กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ(ค.ศ. 3)
Email tussanee@srp.ac.th
 
ชื่อ-สกุล นายนิรันดร์ จันทร์น้อย
สังกัด กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ(ค.ศ. 3)
Email nirun@srp.ac.th
 
ชื่อ-สกุล นางกนกนิจ กิจคาม
สังกัด กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ(ค.ศ. 3)
Email kanoknis@srp.ac.th
 
ชื่อ-สกุล นายกัญกฤษเขม แดนที่
สังกัด กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
ครูค.ศ. 1
Email patdramaa11@srp.ac.th
 
ชื่อ-สกุล นางสาวโฉมศิริ ตั้งหลัก
สังกัด กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
ครูค.ศ. 1
Email chomsiri@srp.ac.th
 
ชื่อ-สกุล นางสาววาสนา ศรีราชยา
สังกัด กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
ครูผู้ช่วย
Email wasana@srp.ac.th
 
ชื่อ-สกุล นางอุบลรัตน์ สุขนาวา
สังกัด กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยฐานะ ชำนาญการ(ค.ศ. 2)
Email ubonrat@srp.ac.th
 
ชื่อ-สกุล นายพงศ์ภรณ์ หงส์ทอง
สังกัด กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา
รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ(ค.ศ. 3)
Email pongporn@srp.ac.th
 
ชื่อ-สกุล นางสาววรรณวิมล ชัยภาคภูมิ
สังกัด กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา
หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ครูค.ศ. 1
Email wanwimon@srp.ac.th
 
ชื่อ-สกุล นายอรรถวิช สุวรรณโชติ
สังกัด กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา
ครูค.ศ. 1
Email attawit@srp.ac.th
 
ชื่อ-สกุล นายมานะ พัดเคี่ยม
สังกัด กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา
รองหัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
วิทยฐานะ ชำนาญการ(ค.ศ. 2)
Email mana@srp.ac.th
 
ชื่อ-สกุล นางสาวยุพิน ศิริรัตน์
สังกัด กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา
วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ(ค.ศ. 3)
Email yupin@srp.ac.th
 
ชื่อ-สกุล นางสาวณิชกุล ปลวัชร
สังกัด กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา
Email nichakul@srp.ac.th
 
ชื่อ-สกุล นายประทักษ์ ทิพย์ชิต
สังกัด กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ(ค.ศ. 3)
Email pratak@srp.ac.th
 
ชื่อ-สกุล นายสายชล สุขศรี
สังกัด กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
ครูค.ศ. 1
Email saichon@srp.ac.th
 
ชื่อ-สกุล นางสาวสุพณิดา อินทจันทร์
สังกัด กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยฐานะ ชำนาญการ(ค.ศ. 2)
Email supanida@srp.ac.th
 
ชื่อ-สกุล นางสาวกิติมา เพชรทรัพย์
สังกัด กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ(ค.ศ. 3)
Email kitima@srp.ac.th
 
ชื่อ-สกุล นายเชาว์ ชัยณรงค์
สังกัด กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
วิทยฐานะ ชำนาญการ(ค.ศ. 2)
Email chao@srp.ac.th
 
ชื่อ-สกุล นางสุรารักษ์ จันทนเสถียร
สังกัด กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ(ค.ศ. 3)
Email suraruk@srp.ac.th
 
ชื่อ-สกุล นางธนิดา บางรักษ์
สังกัด กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
วิทยฐานะ ชำนาญการ(ค.ศ. 2)
Email kruputhanida@srp.ac.th
 
ชื่อ-สกุล นางนิธิมา จันทรโชตะ
สังกัด กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ครูค.ศ. 1
Email nitima@srp.ac.th
 
ชื่อ-สกุล นางสาวน้ำเพชร ยวนเกิด
สังกัด กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ครูค.ศ. 1
Email sfasfasf@srp.ac.th
 
ชื่อ-สกุล นางสาวกฤตยาณุตา เพ็ชรแก้ว
สังกัด กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ครูค.ศ. 1
Email kitayanuta@srp.ac.th
 
ชื่อ-สกุล นางสาวจันทิรา ฤทธิจักร
สังกัด กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
Email junthira@srp.ac.th
 
ชื่อ-สกุล นายกัลยา แผ้วชนะ
สังกัด ลูกจ้างประจำ
Email kanlaya@srp.ac.th
 
ชื่อ-สกุล นายสุเมธ ศรีภักดี
สังกัด ลูกจ้างประจำ
Email sumate@srp.ac.th
 
ชื่อ-สกุล นายพิศูจน์ อาจสุข
สังกัด ลูกจ้างประจำ
Email pisood@srp.ac.th
 
ชื่อ-สกุล นายไพฑูรย์ ชัยแป้น
สังกัด ลูกจ้างประจำ
Email paitoon@srp.ac.th
 
ชื่อ-สกุล นางจรรยา จิญกาจันทร์
สังกัด ลูกจ้างประจำ
Email janyaji@srp.ac.th
 
ชื่อ-สกุล นางผ่องศรี ธานีวงศ์
สังกัด ลูกจ้างประจำ
Email phongsri@srp.ac.th
 
ชื่อ-สกุล นายเอนก นวลมังสอ
สังกัด ลูกจ้างประจำ
Email anake@srp.ac.th
 
ชื่อ-สกุล นางเสาวณีย์ จุฑากนิษฐ์
สังกัด ลูกจ้างชั่วคราว
Email saowanees@srp.ac.th
 
ชื่อ-สกุล นางสาวศิริกัญญา วัฒนเชื้อ
สังกัด ลูกจ้างชั่วคราว
Email sirikanya_tata@srp.ac.th
 
ชื่อ-สกุล นางสาวสิริลักษณ์ ไทยปาน
สังกัด ลูกจ้างชั่วคราว
Email siriluck@srp.ac.th
 
ชื่อ-สกุล นางสาวฐปนัท แก้วบ่อดาน
สังกัด ลูกจ้างชั่วคราว
Email thapanat@srp.ac.th
 
ชื่อ-สกุล นางสาวอรัชมน เจริญภักดี
สังกัด ลูกจ้างชั่วคราว
Email aratchamol@srp.ac.th
 
ชื่อ-สกุล นายบริสุทธิ์ หนูแก้ว
สังกัด ลูกจ้างชั่วคราว
Email borisut@srp.ac.th
 
ชื่อ-สกุล นางสาวจันทรา บัวสม
สังกัด ลูกจ้างชั่วคราว
Email juntrab@srp.ac.th
 
ชื่อ-สกุล นางสโรชินี ภิรอด
สังกัด ลูกจ้างชั่วคราว
Email sarochinee@srp.ac.th
 
ชื่อ-สกุล นางกุหลาบ นิจผล
สังกัด ลูกจ้างชั่วคราว
Email kularb@srp.ac.th
 
ชื่อ-สกุล นางสันสนีย์ จอง
สังกัด ลูกจ้างชั่วคราว
Email sansanee@srp.ac.th
 
ชื่อ-สกุล นางอุดมพร เสนยิ้ม
สังกัด ลูกจ้างชั่วคราว
Email udomporn@srp.ac.th
 
ชื่อ-สกุล นางเรณู มานะจิตต์
สังกัด ลูกจ้างชั่วคราว
Email renu@srp.ac.th
 
ชื่อ-สกุล นายก่อกิจ โกวิทกุล
สังกัด ลูกจ้างชั่วคราว
Email koekit@srp.ac.th
 
ชื่อ-สกุล นางสาวมนัญญา เมฆสุข
สังกัด ลูกจ้างชั่วคราว
Email mananya@srp.ac.th
 
ชื่อ-สกุล นางนิรมล พรหมแพทย์
สังกัด ลูกจ้างชั่วคราว
Email niramol@srp.ac.th
 
ชื่อ-สกุล นายสุรชัย ยวงทอง
สังกัด ลูกจ้างชั่วคราว
Email surachai@srp.ac.th
 
ชื่อ-สกุล นายสุธน ภักดี
สังกัด ลูกจ้างชั่วคราว
Email suthon@srp.ac.th
 
ชื่อ-สกุล นางสาวอารยา อาจสุข
สังกัด ลูกจ้างชั่วคราว
Email araya@srp.ac.th
 
ชื่อ-สกุล นางสาวกรกนก เกิดบุญมาก
สังกัด ลูกจ้างชั่วคราว
Email kornkanok@srp.ac.th
 
ชื่อ-สกุล นายจักรพงศ์ โชครักษ์
สังกัด ลูกจ้างชั่วคราว
Email chakkapong@srp.ac.th
 
ชื่อ-สกุล นางสาวภัทรสุดา ทับแก้ว
สังกัด ลูกจ้างชั่วคราว
Email patsuda@srp.ac.th
 
ชื่อ-สกุล นางสาวศศิกานต์ สุเวช
สังกัด ลูกจ้างชั่วคราว
Email sasikan@srp.ac.th
 
ชื่อ-สกุล นางสาวนาถยา ศิริทอง
สังกัด ลูกจ้างชั่วคราว
Email nadtaya@srp.ac.th
 
ชื่อ-สกุล นายธเนษฐ ศรีภักดี
สังกัด ลูกจ้างชั่วคราว
Email thanet@srp.ac.th
 
ชื่อ-สกุล นายสนธยา ชุมสมุย
สังกัด ลูกจ้างชั่วคราว
Email sontaya@srp.ac.th
 
ชื่อ-สกุล นางสาวประทุมวรรณ ผ่องแก้ว
สังกัด ลูกจ้างชั่วคราว
Email pratoomwan@srp.ac.th
 
ชื่อ-สกุล นางสาววันเพ็ญวิภา ภักดีไทย
สังกัด ลูกจ้างชั่วคราว
Email wanpanwipa@srp.ac.th
 
ชื่อ-สกุล นางสาวเสาวรส รุ่งแดง
สังกัด ลูกจ้างชั่วคราว
Email saowaroj@srp.ac.th
 
ชื่อ-สกุล นางสาววราภรณ์ กล่อมเกลี้ยง
สังกัด ลูกจ้างชั่วคราว
Email waraporn@srp.ac.th
 
ชื่อ-สกุล นางสาวอาทิตยา ถูระวัน
สังกัด ลูกจ้างชั่วคราว
Email artitya@srp.ac.th
 
ชื่อ-สกุล นางกาญจนา ธิมากุล
สังกัด ลูกจ้างชั่วคราว
Email kanjanatimakul@srp.ac.th
 
ชื่อ-สกุล นางชนิดา แก้วคง
สังกัด ลูกจ้างชั่วคราว
Email chanida@srp.ac.th
 
ชื่อ-สกุล นางสาวอภัสรา นุ้ยน้อย
สังกัด ลูกจ้างชั่วคราว
Email apusara@srp.ac.th
 
ชื่อ-สกุล นายจำแลง สังข์ทวีรัตน์
สังกัด ลูกจ้างชั่วคราว
Email
 
ชื่อ-สกุล นายนรินทร์ นาวารัตน์
สังกัด ลูกจ้างชั่วคราว
Email
 
ชื่อ-สกุล นางสาวอาธิศรา รักบำรุง
สังกัด ลูกจ้างชั่วคราว
Email artisara@srp.ac.th
 
ชื่อ-สกุล นายภานุวัฒน์ จิตรภิรมย์
สังกัด ลูกจ้างชั่วคราว
Email
 
ชื่อ-สกุล นายผดุงศักดิ์ ชวนวัฒนา
สังกัด ลูกจ้างชั่วคราว
Email
 
ชื่อ-สกุล นางสาวพรรษา รัตนโอภาส
สังกัด ลูกจ้างชั่วคราว
Email pansa@srp.ac.th
 
ชื่อ-สกุล นางสาวพิชามญชุ์ หอกุล
สังกัด ลูกจ้างชั่วคราว
Email pichamon@srp.ac.th
 
ชื่อ-สกุล นายภูเมศร์ ช่วยนาเขต
สังกัด ลูกจ้างชั่วคราว
Email poohmet@srp.ac.th
 
ชื่อ-สกุล นายสุธีร์ เรือนไทย
สังกัด ลูกจ้างชั่วคราว
Email
 
ชื่อ-สกุล นายบุญญฤทธิ์ ใจดี
สังกัด ลูกจ้างชั่วคราว
Email
 
ชื่อ-สกุล นายวัชราพงศ์ กลับวิหค
สังกัด ลูกจ้างชั่วคราว
Email
 
ชื่อ-สกุล นางสาวจิตติมา คำจันทร์
สังกัด ลูกจ้างชั่วคราว
Email jittima@srp.ac.th
 
ชื่อ-สกุล นายจรัล คัมภีร์ภัทร
สังกัด ลูกจ้างชั่วคราว
Email
 
ชื่อ-สกุล นายทนง ศรีมหาวโร
สังกัด ลูกจ้างชั่วคราว
Email
 
ชื่อ-สกุล นางสาวพรทิพย์ กาญจนะ
สังกัด ลูกจ้างชั่วคราว
Email
 
ชื่อ-สกุล นางสาวมลิสา จันทร์สว่าง
สังกัด ลูกจ้างชั่วคราว
Email

Copyright © 2013 Suratpittaya School. All Rights Reserved.
วิเคราะห์ระบบโดยนางสาวกิติมา เพชรทรัพย์
พัฒนาระบบโดยนายสุธน ภักดี
กลุ่มงานสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยี