ระบุวันที่  ถึงวันที่  

รายการปฏิบัติราชการ
ประจำวันจันทร์ที่ 16 กันยายน 2562

       หน่วยงาน
จำนวน
ไปราชการ
ไม่ทราบสาเหตุ
ลากิจ
ลาคลอด
ลาป่วย
ลาศึกษาต่อ
รวม
4
-
-
-
-
-
-
11
-
-
-
-
-
-
29
5
-
-
-
-
-
5
22
2
-
-
1
1
-
4
23
-
-
-
1
1
-
2
14
3
-
-
-
-
-
3
14
3
-
-
-
-
-
3
7
-
-
-
-
-
-
8
1
-
-
-
1
-
2
13
-
-
-
-
-
-
7
-
-
-
-
-
-
51
1
-
-
-
-
-
1
รวม
203
15
2
3
20

Copyright © 2013 Suratpittaya School. All Rights Reserved.
วิเคราะห์ระบบโดยนางสาวกิติมา เพชรทรัพย์
พัฒนาระบบโดยนายสุธน ภักดี
กลุ่มงานสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยี