ระบุวันที่  ถึงวันที่  

รายการปฏิบัติราชการ
ประจำวันจันทร์ที่ 24 มิถุนายน 2562

       หน่วยงาน
จำนวน
ไปราชการ
ไม่ทราบสาเหตุ
ลากิจ
ลาคลอด
ลาป่วย
ลาศึกษาต่อ
รวม
4
-
-
-
-
-
-
11
-
-
-
-
-
-
28
3
-
-
-
1
-
4
23
1
-
1
-
2
-
4
23
-
-
-
-
-
-
15
-
-
-
-
2
-
2
13
-
-
-
1
-
-
1
7
-
-
-
-
-
-
8
1
-
-
-
-
-
1
13
-
-
-
-
1
-
1
7
-
-
-
-
-
-
46
1
-
-
1
1
-
3
รวม
198
6
-
1
2
7
-
16

Copyright © 2013 Suratpittaya School. All Rights Reserved.
วิเคราะห์ระบบโดยนางสาวกิติมา เพชรทรัพย์
พัฒนาระบบโดยนายสุธน ภักดี
กลุ่มงานสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยี