ระบุวันที่  ถึงวันที่  

รายการปฏิบัติราชการ
ประจำวันศุกร์ที่ 19 กรกฎาคม 2562

       หน่วยงาน
จำนวน
ไปราชการ
ไม่ทราบสาเหตุ
ลากิจ
ลาคลอด
ลาป่วย
ลาศึกษาต่อ
รวม
4
-
-
-
-
-
-
11
-
-
1
-
-
-
1
29
-
-
-
-
3
-
3
22
-
-
3
1
-
-
4
23
2
-
1
-
1
-
4
14
-
-
-
-
2
-
2
13
-
-
-
-
-
-
7
-
-
-
-
-
-
8
-
-
-
-
-
-
13
-
-
-
-
-
-
7
-
-
-
-
-
-
46
-
-
-
-
3
-
3
รวม
197
2
-
5
1
9
-
17

Copyright © 2013 Suratpittaya School. All Rights Reserved.
วิเคราะห์ระบบโดยนางสาวกิติมา เพชรทรัพย์
พัฒนาระบบโดยนายสุธน ภักดี
กลุ่มงานสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยี