การปฏิบัติราชการ

ระบุวันที่  ถึงวันที่  

รายการปฏิบัติราชการ
ประจำวันศุกร์ที่ 4 ธันวาคม 2563

       หน่วยงาน
จำนวน
ไปราชการ
ลากิจ
ลาคลอด
ลาป่วย
ลาศึกษาต่อ
ไม่ทราบสาเหตุ
รวม
5
-
-
-
-
-
-
10
-
-
-
-
-
-
36
-
-
-
-
-
-
21
-
-
-
-
-
-
23
-
-
-
-
-
-
14
-
-
-
-
-
-
14
-
-
-
-
-
-
8
-
-
-
-
-
-
7
-
-
-
-
-
-
4
-
-
-
-
-
-
6
-
-
-
-
-
-
51
-
-
-
-
-
-
รวม
199

Copyright © 2013 Suratpittaya School. All Rights Reserved.
วิเคราะห์ระบบโดยนางสาวกิติมา เพชรทรัพย์
พัฒนาระบบโดยนายสุธน ภักดี
กลุ่มงานสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยี