ระบุวันที่  ถึงวันที่  

รายการปฏิบัติราชการ
ประจำวันพฤหัสบดีที่ 20 กันยายน 2561

       หน่วยงาน
จำนวน
ไปราชการ
ไม่ทราบสาเหตุ
ลากิจ
ลาคลอด
ลาป่วย
ลาศึกษาต่อ
รวม
5
-
-
-
-
-
-
0
12
-
-
-
-
-
-
0
29
-
-
-
-
-
-
0
24
-
-
-
-
-
-
0
22
-
-
-
-
-
-
0
14
-
-
-
-
-
-
0
15
-
-
-
-
-
-
0
7
-
-
-
-
-
-
0
8
-
-
-
-
-
-
0
13
-
-
-
-
-
-
0
9
-
-
-
-
-
-
0
46
-
-
-
-
-
-
0
รวม
204
-
-
-
-
-
-
0

Copyright © 2013 Suratpittaya School. All Rights Reserved.
วิเคราะห์ระบบโดยนางสาวกิติมา เพชรทรัพย์
พัฒนาระบบโดยนายสุธน ภักดี
กลุ่มงานสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยี