การปฏิบัติราชการ

ระบุวันที่  ถึงวันที่  

รายการปฏิบัติราชการ
ประจำวันอังคารที่ 26 ตุลาคม 2564

       หน่วยงาน
จำนวน
ไปราชการ
ลากิจ
ลาคลอด
ลาป่วย
ลาศึกษาต่อ
ไม่ทราบสาเหตุ
รวม
4
-
-
-
-
-
-
9
-
-
-
-
-
-
33
-
-
-
-
-
-
19
-
-
-
-
-
-
21
-
-
-
-
-
-
13
-
-
-
-
-
-
14
-
-
-
-
-
-
8
-
-
-
-
-
-
6
-
-
-
-
-
-
5
-
-
-
-
-
-
4
-
-
-
-
-
-
55
-
-
1
-
-
-
1
รวม
191
1
1

Copyright © 2013 Suratpittaya School. All Rights Reserved.
วิเคราะห์ระบบโดยนางสาวกิติมา เพชรทรัพย์
พัฒนาระบบโดยนายสุธน ภักดี
กลุ่มงานสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยี