ระบุวันที่  ถึงวันที่  

รายการปฏิบัติราชการ
ประจำวันพุธที่ 20 พฤศจิกายน 2562

       หน่วยงาน
จำนวน
ไปราชการ
ไม่ทราบสาเหตุ
ลากิจ
ลาคลอด
ลาป่วย
ลาศึกษาต่อ
รวม
3
-
-
-
-
-
-
11
2
-
-
-
-
-
2
28
-
-
-
-
-
-
20
-
-
-
-
1
-
1
23
-
-
-
-
-
-
14
-
-
1
-
-
-
1
14
-
-
-
-
-
-
6
-
-
-
-
-
-
7
-
-
-
-
-
-
11
-
-
-
-
-
-
7
-
-
-
-
1
-
1
50
-
-
1
-
-
-
1
รวม
194
2
2
2
6

Copyright © 2013 Suratpittaya School. All Rights Reserved.
วิเคราะห์ระบบโดยนางสาวกิติมา เพชรทรัพย์
พัฒนาระบบโดยนายสุธน ภักดี
กลุ่มงานสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยี