ระบุวันที่  ถึงวันที่  

รายการปฏิบัติราชการ
ประจำวันจันทร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2561

       หน่วยงาน
จำนวน
ไปราชการ
ไม่ทราบสาเหตุ
ลากิจ
ลาคลอด
ลาป่วย
ลาศึกษาต่อ
รวม
4
-
-
-
-
-
-
0
11
-
-
-
-
-
-
0
28
-
-
-
-
-
-
0
24
-
-
-
-
-
-
0
23
-
-
-
-
-
-
0
14
-
-
-
-
-
-
0
14
-
-
-
-
-
-
0
7
-
-
-
-
-
-
0
7
-
-
-
-
-
-
0
13
-
-
-
-
-
-
0
8
-
-
-
-
-
-
0
47
-
-
-
-
-
-
0
รวม
200
-
-
-
-
-
-
0

Copyright © 2013 Suratpittaya School. All Rights Reserved.
วิเคราะห์ระบบโดยนางสาวกิติมา เพชรทรัพย์
พัฒนาระบบโดยนายสุธน ภักดี
กลุ่มงานสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยี