ระบุวันที่  ถึงวันที่  

รายการปฏิบัติราชการ
ประจำวันอาทิตย์ที่ 26 พฤษภาคม 2562

       หน่วยงาน
จำนวน
ไปราชการ
ไม่ทราบสาเหตุ
ลากิจ
ลาคลอด
ลาป่วย
ลาศึกษาต่อ
รวม
4
-
-
-
-
-
-
11
-
-
-
-
-
-
28
-
-
-
-
-
-
23
-
-
-
-
-
-
23
-
-
-
-
-
-
15
-
-
-
-
-
-
13
-
-
-
-
-
-
7
-
-
-
-
-
-
8
-
-
-
-
-
-
13
-
-
-
-
-
-
7
-
-
-
-
-
-
49
-
-
-
-
-
-
รวม
201
-
-
-
-
-
-

Copyright © 2013 Suratpittaya School. All Rights Reserved.
วิเคราะห์ระบบโดยนางสาวกิติมา เพชรทรัพย์
พัฒนาระบบโดยนายสุธน ภักดี
กลุ่มงานสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยี