ระบุวันที่  ถึงวันที่  

รายการปฏิบัติราชการ
ประจำวันจันทร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563

       หน่วยงาน
จำนวน
ไปราชการ
ไม่ทราบสาเหตุ
ลากิจ
ลาคลอด
ลาป่วย
ลาศึกษาต่อ
รวม
5
1
-
-
-
-
-
1
11
-
-
-
-
-
-
28
-
-
-
1
-
-
1
21
-
-
-
-
-
-
23
-
-
-
-
1
-
1
14
3
-
-
-
-
-
3
14
-
-
-
-
-
-
6
-
-
-
-
-
-
7
1
-
-
-
-
-
1
11
-
-
-
-
-
-
7
-
-
-
-
-
-
46
1
-
-
-
1
-
2
รวม
193
6
1
2
9

Copyright © 2013 Suratpittaya School. All Rights Reserved.
วิเคราะห์ระบบโดยนางสาวกิติมา เพชรทรัพย์
พัฒนาระบบโดยนายสุธน ภักดี
กลุ่มงานสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยี