สารสนเทศจำนวนนักเรียน
ปีการศึกษา 1/2564

จำนวนนักเรียน
ระดับชั้น
จำนวนรวม
530
474
465
509
538
518
รวม
3,034