สารสนเทศจำนวนนักเรียน
ปีการศึกษา 1/2562

ระดับชั้น
จำนวนรวม
451
407
478
513
491
481
รวม
2,821