ข้อมูลการเข้ารับการรักษา

ระบุวันที่ ถึงวันที่  

จำนวน 47 คน
วันที่รักษา
      ชื่อ-สกุล
ระดับชั้น อาการป่วย   การรักษา   หมายเหตุ
21 ก.ย. 63
1. เด็กหญิงสุชาทิพย์ อรัญ
2/3
ภูมิแพ้
ให้รับประทานยา
2. นางสาวพงศ์ญาณี เรืองรัตนพงศ์
6/4
ปวดกล้ามเนื้อ
ประคบเย็น
3. เด็กชายจิรพัส คงอนุมัติ
3/10
ล้างแผล ทำแผล
ปฐมพยาบาลเบื้องต้น
4. นางสาวภัทราวรรณ ทองเฝือ
4/6
ท้องอืด จุกเสียด ปวดท้อง
ให้รับประทานยา
5. เด็กหญิงรัชนีวรรณ อุบลรัตน์
1/6
ปวดศีรษะ
ให้รับประทานยา
6. นางสาวธัญชนก ชูพยันต์
6/6
ท้องอืด จุกเสียด ปวดท้อง
ให้รับประทานยา
7. นางสาวนันทัชพร จีระพงศ์
4/8
ปวดศีรษะ
ให้รับประทานยา
8. นางสาวณัฏณิชา วิเลปนากร
6/10
ท้องเสีย
ให้รับประทานยา
9. เด็กหญิงณชนก คลาดนาน
3/9
ปวดศีรษะ
ให้รับประทานยา
10. นางสาวชนิดา ยุติธรรม
4/5
ปวดท้องประจำเดือน
ประคบร้อน
11. นางสาวปภาวรินทร์ สาเรศ
5/8
ปวดท้องประจำเดือน
ให้รับประทานยา
12. เด็กหญิงสุพิชญา เกตกินทะ
2/4
ปวดศีรษะ
ให้รับประทานยา
13. นางสาวชนากานต์ แก้วชลคราม
6/7
เป็นลม
ติดต่อผู้ปกครองมารับกลับบ้าน
14. เด็กหญิงไอริสา พรมมา
1/6
ท้องอืด จุกเสียด ปวดท้อง
ให้รับประทานยา
15. เด็กหญิงศิริวิริยา ชัยพงศ์
2/6
ปวดศีรษะ
ให้รับประทานยา
16. นายธัญยธรณ์ นามกร
5/6
ปวดกล้ามเนื้อ
ทายา
18 ก.ย. 63
1. เด็กหญิงอคัมย์สิริ รักษา
3/5
ปวดศีรษะ
ให้รับประทานยา
2. นายสรณ์บุญยกร พริกแก้ว
6/5
ท้องอืด จุกเสียด ปวดท้อง
ให้รับประทานยา
3. เด็กหญิงณภัทร หอมกอ
2/2
ท้องอืด จุกเสียด ปวดท้อง
ให้รับประทานยา
16 ก.ย. 63
1. เด็กหญิงณวีวรรณ หิรัญรัตนธรรม
2/5
ภูมิแพ้
ให้รับประทานยา
2. นางสาวณิวัฒนา ศิริวัง
5/5
ปวดศีรษะ
ให้รับประทานยา
3. นางสาวพัชรินทร์ สร้อยสนธิ์
5/6
ปวดศีรษะ
นอนพัก
4. นางสาวกัญญาวีร์ ทองมาก
5/6
ปวดศีรษะ
ให้รับประทานยา
5. นางสาวพัชรี แซ่ต๋อง
5/11
ปวดศีรษะ
นอนพัก
6. นางสาวชนิดา สังข์ทอง
5/2
ปวดท้องประจำเดือน
ให้รับประทานยา
7. เด็กหญิงศุภิสรา จินดำ
2/11
ปวดศีรษะ
ให้รับประทานยา
8. เด็กหญิงฟ้าใส วิศาลพงษ์
3/2
ท้องอืด จุกเสียด ปวดท้อง
ให้รับประทานยา
15 ก.ย. 63
1. นางสาวกมลชนก เที่ยงน่วม
5/3
ปวดกล้ามเนื้อ
ประคบเย็น
2. เด็กหญิงชลรัตน์ จักรานนท์
3/7
ปวดศีรษะ
ให้รับประทานยา
3. นางสาวพิชญา คลาดนาน
5/10
ท้องอืด จุกเสียด ปวดท้อง
ให้รับประทานยา
4. นายกฤษฏิภพ จันทร์ชีระ
6/3
ปวดศีรษะ
ให้รับประทานยา
5. นางสาวณัฐณิชา เอียมคล้าย
5/7
คัดจมูก มีน้ำมูก
ให้รับประทานยา
6. นางสาวสิรินดา แซ่อึ้ง
5/7
ปวดศีรษะ
ให้รับประทานยา
7. นางสาวมนัสวี นวลละออง
4/8
ท้องเสีย
ให้รับประทานยา
8. เด็กชายภูวิสิษฎ์ วิเศษ
3/10
อื่นๆ
ให้รับประทานยา
ปวดแผลรถชน
9. นางสาวกัญญาภัค อดทน
5/2
ท้องอืด จุกเสียด ปวดท้อง
ให้รับประทานยา
10. เด็กชายฐิรรัฐ ขวดทอง
3/1
ปวดศีรษะ
ให้รับประทานยา
11. เด็กหญิงณัฏฐธิดา บุญเกษม
2/7
ปวดศีรษะ
ติดต่อผู้ปกครองมารับกลับบ้าน
12. นางสาวจันทร์จิรา สุวรรณมณี
6/2
ปวดศีรษะ
ให้รับประทานยา
13. นางสาวชนิดา ยุติธรรม
4/5
ท้องเสีย
ให้รับประทานยา
14. นางสาวณัฐณิชา ชำนาญศรี
5/13
ปวดท้องประจำเดือน
ให้รับประทานยา
15. นางสาวณัฐวดี ประจักษ์นิเวศ
4/1
ท้องเสีย
ให้รับประทานยา
16. นายสรณ์บุญยกร พริกแก้ว
6/5
ปวดศีรษะ
ติดต่อผู้ปกครองมารับกลับบ้าน
ความดันโลหิตสูงและชีพจรเต้นเร็วผิดปกติ
17. เด็กหญิงชนม์วิภา สัตนันท์
3/6
เป็นลม
นอนพัก
18. นางสาวพิชญากมล ใจเอื้อ
6/2
ปวดศีรษะ
ให้รับประทานยา
19. นางสาวธนพร แซ่ลิ้ม
6/11
ท้องอืด จุกเสียด ปวดท้อง
ให้รับประทานยา
20. นายวัทธิกร ศรีทอง
5/2
อื่นๆ
ปฐมพยาบาลเบื้องต้น
ระคายเคืองตา
Copyright © 2013 Suratpittaya School. All Rights Reserved.
วิเคราะห์ระบบโดยนางสาวกิติมา เพชรทรัพย์
พัฒนาระบบโดยนายสุธน ภักดี
กลุ่มงานสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยี