รายงานสรุปข้อมูลครูกลุ่มสาระการเรียนรู้

กลุ่มสาระการเรียนรู้
ครูผู้ช่วย
ค.ศ. 1
ค.ศ. 2
ค.ศ. 3
ค.ศ. 4
ค.ศ. 5
ฝ่ายบริหาร 2 1
ฝ่ายสนับสนุน 3 1 7
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 1 4 13 7 1
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 4 3 9 4
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 2 4 11 5
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 1 2 8 3
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 5 7 1
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 1 2 1 3
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา 2 3 2
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 4 5 4
รวม
9
29
60
37
1


Copyright © 2017 Suratpittaya School. All Rights Reserved.
วิเคราะห์ระบบโดยนางสาวกิติมา เพชรทรัพย์
พัฒนาระบบโดยนายสุธน ภักดี
กลุ่มงานสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยี