รายงานสรุปข้อมูลครูกลุ่มสาระการเรียนรู้

กลุ่มสาระการเรียนรู้
ครูผู้ช่วย
ค.ศ. 1
ค.ศ. 2
ค.ศ. 3
ค.ศ. 4
ค.ศ. 5
ฝ่ายบริหาร 5
ฝ่ายสนับสนุน 1 1 3 6
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี 2 5 16 13
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 1 6 7 6 1
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 5 9 8
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 1 2 6 5
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 1 3 8 2
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 3 1 2 2
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา 3 2 2
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 1 1 2 1
รวม
10
27
55
50
1


Copyright © 2017 Suratpittaya School. All Rights Reserved.
วิเคราะห์ระบบโดยนางสาวกิติมา เพชรทรัพย์
พัฒนาระบบโดยนายสุธน ภักดี
กลุ่มงานสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยี