รายงานสรุปข้อมูลครูกลุ่มสาระการเรียนรู้

กลุ่มสาระการเรียนรู้
ครูผู้ช่วย
ค.ศ. 1
ค.ศ. 2
ค.ศ. 3
ค.ศ. 4
ค.ศ. 5
ฝ่ายบริหาร 2
ฝ่ายสนับสนุน 3 1 7
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี 3 11 11
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 4 3 8 3
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 2 4 10 6
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 1 2 7 4
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 3 9 1
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 1 2 3
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา 2 2 2
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 1 1 1
รวม
8
23
49
40


Copyright © 2017 Suratpittaya School. All Rights Reserved.
วิเคราะห์ระบบโดยนางสาวกิติมา เพชรทรัพย์
พัฒนาระบบโดยนายสุธน ภักดี
กลุ่มงานสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยี