รายงานสรุปวิทยฐานะกลุ่มสาระการเรียนรู้

กลุ่มสาระการเรียนรู้
ค.ศ. 2
ค.ศ. 3
ค.ศ. 4
ค.ศ. 5
ฝ่ายบริหาร 5
ฝ่ายสนับสนุน 3 6
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี 16 13
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 7 6 1
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 9 8
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 6 5
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 8 2
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 2 2
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา 2 2
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 2 1
รวม
55
50
1


Copyright © 2017 Suratpittaya School. All Rights Reserved.
วิเคราะห์ระบบโดยนางสาวกิติมา เพชรทรัพย์
พัฒนาระบบโดยนายสุธน ภักดี
กลุ่มงานสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยี