วิทยฐานะครู

กลุ่มสาระการเรียนรู้
ค.ศ. 2
ค.ศ. 3
ค.ศ. 4
ค.ศ. 5
ฝ่ายบริหาร 5
ฝ่ายสนับสนุน 2 6
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี 15 13
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 6 6
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 8 8
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 5 5
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 8 2
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 1 2
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา 2 2
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 1 1
รวม
48
50


Copyright © 2017 Suratpittaya School. All Rights Reserved.
วิเคราะห์ระบบโดยนางสาวกิติมา เพชรทรัพย์
พัฒนาระบบโดยนายสุธน ภักดี
กลุ่มงานสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยี