สถิติวิทยฐานะปีการศึกษา 2561

กลุ่มสาระการเรียนรู้
ครูผู้ช่วย
ค.ศ. 1
ค.ศ. 2
ค.ศ. 3
ค.ศ. 4
ค.ศ. 5
ฝ่ายบริหาร
ฝ่ายสนับสนุน 1 7
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 2 4
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 1 3
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 2 1 2
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 1 2
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 2 3
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 1 3
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา 1
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 3 3
รวม
2
9
6
25


Copyright © 2017 Suratpittaya School. All Rights Reserved.
วิเคราะห์ระบบโดยนางสาวกิติมา เพชรทรัพย์
พัฒนาระบบโดยนายสุธน ภักดี
กลุ่มงานสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยี