วิทยฐานะครู

กลุ่มสาระการเรียนรู้
ค.ศ. 2
ค.ศ. 3
ค.ศ. 4
ค.ศ. 5
ฝ่ายบริหาร 4
ฝ่ายสนับสนุน 3 4
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี 15 11
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 7 5
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 8 8
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 5 5
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 8 2
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 2 2
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา 1 2
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 2 1
รวม
51
44


Copyright © 2017 Suratpittaya School. All Rights Reserved.
วิเคราะห์ระบบโดยนางสาวกิติมา เพชรทรัพย์
พัฒนาระบบโดยนายสุธน ภักดี
กลุ่มงานสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยี