วิทยฐานะครู

กลุ่มสาระการเรียนรู้
ค.ศ. 2
ค.ศ. 3
ค.ศ. 4
ค.ศ. 5
ฝ่ายบริหาร 2 1
ฝ่ายสนับสนุน 1 7
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 13 7 1
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 9 4
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 11 5
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 8 3
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 7 1
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 1 3
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา 3 2
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 5 4
รวม
60
37
1


Copyright © 2017 Suratpittaya School. All Rights Reserved.
วิเคราะห์ระบบโดยนางสาวกิติมา เพชรทรัพย์
พัฒนาระบบโดยนายสุธน ภักดี
กลุ่มงานสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยี