ระบบบันทึกการใช้แหล่งเรียนรู้

สถิติการใช้แหล่งเรียนรู้

ระบุปีการศึกษา /
ปีการศึกษา 1/2564
แหล่งเรียนรู้ภายใน
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.
ต.ค.
ครู
นร.
ครู
นร.
ครู
นร.
ครู
นร.
ครู
นร.
ครู
นร.
รวม
Unknown column 's1.recNo' in 'where clause'