ระบบบันทึกการใช้แหล่งเรียนรู้

สถิติการใช้แหล่งเรียนรู้ภายใน

ระบุปีการศึกษา /
ปีการศึกษา 1/2561
แหล่งเรียนรู้
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.
ต.ค.
ครู
นร.
ครู
นร.
ครู
นร.
ครู
นร.
ครู
นร.
ครู
นร.
รวม
Copyright © 2013 Suratpittaya School. All Rights Reserved.
วิเคราะห์ระบบโดยนางสาวกิติมา เพชรทรัพย์
พัฒนาระบบโดยนายสุธน ภักดี
กลุ่มงานสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยี