ปีการศึกษา /


ปีการศึกษา 1/2564
      กลุ่มสาระ
ผลิตเอง
คิดเป็นร้อยละ
จัดหามา
คิดเป็นร้อยละ
รวม
1
100.00
-
-
1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
9
90.00
1
10.00
10
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
รวม
10
90.91
1
9.09
11
Copyright © 2013 Suratpittaya School. All Rights Reserved.
วิเคราะห์ระบบโดยนางสาวกิติมา เพชรทรัพย์
พัฒนาระบบโดยนายสุธน ภักดี
กลุ่มงานสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยี