ปีการศึกษา /


ปีการศึกษา 2/2561
      กลุ่มสาระ
ผลิตเอง
คิดเป็นร้อยละ
จัดหามา
คิดเป็นร้อยละ
รวม
16
55.17
13
44.83
29
12
50.00
12
50.00
24
21
75.00
7
25.00
28
7
77.78
2
22.22
9
5
29.41
12
70.59
17
7
77.78
2
22.22
9
-
-
9
100.00
9
13
65.00
7
35.00
20
รวม
81
55.86
64
44.14
145
Copyright © 2013 Suratpittaya School. All Rights Reserved.
วิเคราะห์ระบบโดยนางสาวกิติมา เพชรทรัพย์
พัฒนาระบบโดยนายสุธน ภักดี
กลุ่มงานสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยี