ปีการศึกษา /


ปีการศึกษา 2/2562
      กลุ่มสาระ
ผลิตเอง
คิดเป็นร้อยละ
จัดหามา
คิดเป็นร้อยละ
รวม
-
-
-
-
-
7
100.00
-
-
7
19
90.48
2
9.52
21
-
-
1
100.00
1
4
25.00
12
75.00
16
5
100.00
-
-
5
1
12.50
7
87.50
8
12
85.71
2
14.29
14
รวม
48
66.67
24
33.33
72
Copyright © 2013 Suratpittaya School. All Rights Reserved.
วิเคราะห์ระบบโดยนางสาวกิติมา เพชรทรัพย์
พัฒนาระบบโดยนายสุธน ภักดี
กลุ่มงานสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยี