ปีการศึกษา /


ปีการศึกษา 1/2562
      กลุ่มสาระ
ผลิตเอง
คิดเป็นร้อยละ
จัดหามา
คิดเป็นร้อยละ
รวม
-
-
-
-
0
-
-
-
-
0
-
-
-
-
0
-
-
-
-
0
-
-
-
-
0
-
-
-
-
0
-
-
-
-
0
-
-
-
-
0
รวม
0
0.00
0
0.00
0
Copyright © 2013 Suratpittaya School. All Rights Reserved.
วิเคราะห์ระบบโดยนางสาวกิติมา เพชรทรัพย์
พัฒนาระบบโดยนายสุธน ภักดี
กลุ่มงานสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยี