ระบุชื่อชุมนุมบางส่วน

รายชื่อชุมนุม
ปีการศึกษา1/2564

จำนวนชุมนุม 97 ชุมนุม
ช่วงวันที่เปิดให้สมัคร 21 มิถุนายน 2564 ถึงวันที่ 24 มิถุนายน 2564

     ชื่อชุมนุม
อาจารย์ที่ปรึกษา
ห้องเรียน
เงื่อนไข
จำนวนรับ
ผู้สมัคร
สถานะ
นางสโรชินี ภิรอด

ห้องสมุด
ทุกระดับชั้น
สมัครด้วยตนเองที่ห้องสมุด 15 คน สมัครในระบบ 20 คน
20
25
ปิดรับ
นางจันทร์จิรา พัฒนสิงห์
นางสาวนวรัตน์ โอบอ้อม
559
ทุกระดับชั้น
35
37
ปิดรับ
นางอธิตา มีสิทธิ์
นางสาวรังสิณี เทือกสุบรรณ
5511
ทุกระดับชั้น
รับ ม.ต้น 15 คน ม.ปลาย 15 คน
30
22
เปิดรับ
นางสาวศศิ แก้วไทย
นายฐานิสรณ์ เลขทิพย์
631
ทุกระดับชั้น
สมัครที่คุณครูศศิ ห้องพักครู MLP (รับ ม.ต้น 15 คน ม.ปลาย 15 คน)
-
32
ปิดรับ
นายธนกฤต แก้วทอง
นางณัฐธิกานต์ ขาวมะลิ
723
ทุกระดับชั้น
30
32
ปิดรับ
นางธิดาพร ประศาสน์กุล
นายพีรพัฒน์ ดำเรือง
ห้องอาเซียน
ทุกระดับชั้น
30
36
ปิดรับ
นางสาวเฉลิมวงศ์ กลับคง
นางสาวอรัชมน เจริญภักดี
ลานหน้าตึก MLP
ทุกระดับชั้น
30
30
ปิดรับ


623
ทุกระดับชั้น
25
25
ปิดรับ
นางสาวจิระวัฒน์ ขวัญใจ
นายสิรภพ ใสสะอาด
อาคารลูกรัก
ทุกระดับชั้น
รับนักเรียนที่พูดจาฉะฉาน กล้าพูดต่อหน้าที่ชุมนุมชน
30
32
ปิดรับ
นางลมัย สังขนิตย์
นายสรัช พูลสมบัติ
ห้อง To Be Number One
ทุกระดับชั้น
มีบุคลิกภาพดี มีความสามารถด้านร้องเพลง,เต้น กล้าพูดกล้าแสดงออก
40
55
ปิดรับ
นางสาวอรอรุณ มีเพียร
นางเสาวณีย์ จุฑากนิษฐ์
ห้องพุทธทาส ในห้องสมุด
ทุกระดับชั้น
50
52
ปิดรับ
นายธนากรณ์ ยีสมัน

325
ทุกระดับชั้น
30
30
ปิดรับ
นางวรรณวิไล เอ่งฉ้วน
นางสาวขวัญจิต เต็มเปี่ยม
นางสาวขวัญตา พัฒน์ยัง
ธนาคารโรงเรียน
ทุกระดับชั้น
30
32
ปิดรับ
นางอุบลรัตน์ สุขนาวา
นายพงศ์ภรณ์ หงษ์ทอง
ตึก 5 ชั้น 6
ทุกระดับชั้น
รับเฉพาะนักกีฬาของโรงเรียน
-
25
ปิดรับ
นางจุฑารัตน์ เคี่ยนบุ้น
นางสาวสุไลฆอ หมัดหลง
323
ทุกระดับชั้น
30
31
ปิดรับ
นางสาวกิติมา เพชรทรัพย์
นายสายชล สุขศรี
นางสาวกฤตยาณุตา เพ็ชรแก้ว
536
ทุกระดับชั้น
นักเรียนต้องมีกล้องถ่ายรูป
30
31
ปิดรับ
นางสาวศิริกัญญา กิตติวุฒิ
นางชญาภา บุญล้ำ
558
ทุกระดับชั้น
รับนักเรียนที่สนใจสมัครสอบโอลิมปิคคณิตศาสตร์
25
25
ปิดรับ
นางฐิติรัตน์ มนต์สวัสดิ์ชัย
นางสาวสุธิดา ราชรักษ์
236
ทุกระดับชั้น
50
56
ปิดรับ
นางสาวบุษรา แป้นเพ็ชร

341
ทุกระดับชั้น
30
31
ปิดรับ
นายก่อกิจ โกวิทกุล

423
ทุกระดับชั้น
สามารถเล่นเครื่องดนตรีในวงโยธวาทิต หรือมีความสนใจ
-
27
ปิดรับ
นางทิพยรัตน์ ทองสาร
นางสาวเกศิณี แก้ววัดปริง
สวนภูมิรักษ์
ทุกระดับชั้น
30
30
ปิดรับ
นายวรวัต หนีละ
นางสาวอันนา วงศ์พัฒนกิจ
5510
ทุกระดับชั้น
30
31
ปิดรับ
นางสาวจันทิรา ฤทธิจักร
นางสาวพรทิพย์ เกิดแก้ว
ห้องการงาน 2
ทุกระดับชั้น
25
26
ปิดรับ
นางสาวอรอุษา จันทร์พูล
นางสาวนาฏจิรัตน์ เต็งมีศรี
421
ทุกระดับชั้น
50
33
เปิดรับ
นางทัศนีย์ เกตุแก้ว

425
ทุกระดับชั้น
มีความสามารถด้านวาดรูป รับ 54 คน
-
33
ปิดรับ
นายกัญกฤษเขม แดนที่

426
ทุกระดับชั้น
รับนักเรียนนาฏศิลป์ และนักเรียนที่สนใจ
90
67
เปิดรับ
นางสาวโฉมศิริ ตั้งหลัก

322
ทุกระดับชั้น
30
31
ปิดรับ
นางสาววาสนา ศรีราชยา

422
ทุกระดับชั้น
60
45
เปิดรับ
นางกาญจนา ปลอดจินดา
นางพิมผกา จันทร์คง
556
ทุกระดับชั้น
20
20
ปิดรับ
นายอรรถวิช สุวรรณโชติ

โดม 1
ทุกระดับชั้น
นร.ไปสมัครที่คุณครูอรรถวิช 15 คน สมัครในระบบ 15 คน
15
42
ปิดรับ
นางภัทรพร ช่วยชนะ

732
ทุกระดับชั้น
นร.ม.2/9 ไม่ต้องสมัครค่ะ งานชุมนุมจะสมัครให้ทั้งห้องค่ะ
-
24
ปิดรับ
นางสาวน้ำเพชร ยวนเกิด

ห้องการงาน 1
ทุกระดับชั้น
สมัครที่คุณครูน้ำเพชร รับ 25 คน
-
24
ปิดรับ
นางสาวหฤทัย เพชรรัตน์
นางปุณยนุช หาญธนานนท์
544
ทุกระดับชั้น
40
41
ปิดรับ
นายชาตรี ชูโลก

ห้องภูมิแผ่นดิน บวรศิลป์ ชั้น 1
ทุกระดับชั้น
25
27
ปิดรับ
นายวีรยศ เอกรัตน์

HCEC 346
ทุกระดับชั้น
30
30
ปิดรับ
นางสาวทิพกฤษตา ฤทธิ์บุญ
นายสุรชัย ยวงทอง
ห้องดนตรีสากล บวรศิลป์ ชั้น 3
ทุกระดับชั้น
นักเรียนต้องมีเครื่องดนตรีของตนเอง และมีความสามารถในการปฏิบัติเครื่องดนตรีได้
60
63
ปิดรับ
นางจิณห์จุฑา อินทร์สุทธิ์

หน้าห้องปกครอง (ห้องกิจการนักเรียน)
ทุกระดับชั้น
๑. นร.ติวสอบเตรียมทหาร ๒. นร.ที่ลาออกแล้ว ๓. นร.ที่ไม่สมัครชุมนุม
-
34
ปิดรับ
นางวรรณา นุ่นชูผล
นางสาวมนัญญา เมฆสุข
231
ม.ต้น
รับ นร.ม.ต้น 25 คน
-
35
ปิดรับ
นางสาวธีระนาถ ทีปะปาล

324
ม.ต้น
รับ นร.ที่สนใจเล่นหมากรุก หรือหมากฮอสเท่านั้น
30
29
เปิดรับ
นางสาวนันทการ์ แสงดารา
นางนุสรา ช่างคิด
หน้าห้องบริหารงานทั่วไป
ม.ต้น
25
25
ปิดรับ
นางเกสร ช่วยนุกูล

หน้าห้องประชุมเฟื่องนภา
ม.ต้น
25
25
ปิดรับ
นางนิธิมา จันทรโชตะ
นางธนิดา บางรักษ์
นางสาวสุพณิดา อินทจันทร์
535
ม.ต้น
ไม่รับนักเรียนที่เคยเรียนแล้ว
35
36
ปิดรับ
นางสาวสุนิษา ทองเพณี
นางสาวอารยา อาจสุข
233
ม.ต้น
35
37
ปิดรับ


621
ม.ต้น
25
26
ปิดรับ


643
ม.ต้น
25
6
เปิดรับ
นายกิตติศิลป์ สุขสำราญ
นางสาวธัญวลัย อติชาติ
554
ม.ต้น
25
25
ปิดรับ
นางสาวสุดารักษ์ พงศ์อภิรักษกุล

321
ม.ต้น
30
19
เปิดรับ
นางสุธิดา สาระเทพ

333
ม.ต้น
20
20
ปิดรับ
นางสุรารักษ์ จันทนเสถียร

533
ม.ต้น
30
20
เปิดรับ
นางสุวลี ประเสริฐ

131
ม.ต้น
25
25
ปิดรับ
นางสาวปานตา สุระกำแหง

525
ม.ต้น
25
25
ปิดรับ
นางกันยพร ณ อุบล

345
ม.ต้น
30
30
ปิดรับ
นางมัสลิน มรรคสินธุ์

724
ม.ต้น
ไม่รับนักเรียนที่เคยเรียนมาแล้ว
30
31
ปิดรับ
นายอุดร แก้ววิรัตน์

ห้องกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ม.ต้น
รับ 35 คน สมัครที่คุณครูอุดร
-
3
ปิดรับ
นางคนองนิจ มากขุนทด

125
ม.ต้น
30
30
ปิดรับ
นางสาวณิชกุล ปลวัชร

ุโรงยิมชั้น 6
ม.ต้น
30
30
ปิดรับ
นางสุจิตตรา คงจร

334
ม.ต้น
30
30
ปิดรับ
นางสาวภัทรา คำดา

243
ม.ต้น
25
25
ปิดรับ


722
ม.ต้น
งานชุมนุมจะสมัครให้นักเรียนทั้งห้องเอง
-
25
ปิดรับ
นายสิริพงษ์ แสงเดช

โดม 2
ม.ต้น
รับเฉพาะ นร.ผู้ชาย ม.1 และ ม.2 เท่านั้น
30
32
ปิดรับ


622
ม.ต้น
25
25
ปิดรับ
นางสาววรรณวิมล ชัยภาคภูมิ

ม.ต้น
30
30
ปิดรับ
นางประยงค์ สัจจพงศ์พันธุ์
นางสาวพัชรีพร ชุมชอบ
555
ม.ต้น
30
30
ปิดรับ
นางกนกวรรณ จันทภาโส
นายทวีวัฒน์ สุขแก้ว
โดม
ม.ปลาย
เฉพาะนักเรียน ม.4 ถ้าใครไม่ผ่านการคัดเลือกให้มาติดต่อครูจิณห์จุฑา เพื่อเปลี่ยนชุมนุม
150
135
เปิดรับ
นางสาวศุภลักษณ์ สุวรรณ
นางปิยะนาถ คามิ
553
ม.ปลาย
30
30
ปิดรับ
นางวนิดา คงอุดหนุน
นางสุนิษา ทรัพย์อุปการ
542
ม.ปลาย
25
3
เปิดรับ
นางอัมพร เศรษฐสวัสดิ์

ม.ปลาย
รับเฉพาะนักเรียน ม.6
20
12
เปิดรับ
นางละอองดาว เกลี้ยงเกลา

ห้องสมุดคณิต
ม.ปลาย
รับเฉพาะนักเรียน ม.4
25
8
เปิดรับ
นางสาวนิภาพร แก้วพิชัย

234
ม.ปลาย
30
29
เปิดรับ
นางจิระพงศ์ คงรักษ์

332
ม.ปลาย
30
10
เปิดรับ
นายสมบัติ ระมัด
นางสาวกรรณิกา หมู่ตระกูลเจริญ
นางสาวอมรรัตน์ ทองคลองไทร
ห้องสภานักเรียน
ม.ปลาย
เฉพาะพี่ ๆ สภานักเรียนเท่านั้น
-
58
ปิดรับ
72. Bio Gang (สมัครที่คุณครูสลับศรี)
นางสลับศรี เจริญเวช

528
ม.ปลาย
รับ นร.ม.6 จำนวน 25 คน สมัครที่คุณครูสลับศรี
30
-
เปิดรับ
นายปิยบุตร สุขเอียด

โดม
ม.ปลาย
150
114
เปิดรับ
นางชมัยพร จันทศรี
นางสาวระวิวรรณ ทิพย์พันธ์
522
ม.ปลาย
25
25
ปิดรับ
นางมยุรี แสงสุวรรณ

ลานหน้าห้องประชุมเฟื่องนภา
ม.ปลาย
25
25
ปิดรับ
นางสาวพัชรกาญจน์ เพ็งพงศ์

526
ม.ปลาย
25
26
ปิดรับ
นางสุรัสวดี นิลกิจ
นางสาวเนตรดาว สร้อยแสง
ห้องพฤกษศาสตร์
ม.ปลาย
30
30
ปิดรับ
นางธิยา ภักดี
นางสาววรางคณา หวานจิตต์
523
ม.ปลาย
30
9
เปิดรับ
นายมานะ พัดเคี่ยม
นายสะอารอนิง ดาโอะ
โดม
ม.ปลาย
เฉพาะ นร. ม.5 ที่ผ่านการเรียน นศท.ปี 1
125
88
เปิดรับ


ศูนย์วิทยการนักเรียนร่วม
ม.ปลาย
รับ นร.ม.ปลายทุกคนที่สนใจเรียนอักษรเบรลล์
20
17
เปิดรับ
นางปราณี บุญศรี

711
ม.ปลาย
ไม่รับนักเรียนที่เคยเรียนมาแล้ว
20
21
ปิดรับ
นางมลธิรา ปรุงเหล็ก
นางสาวปฐมาวดี ยาแสง
ห้องเรียนสีเขียว
ม.ปลาย
25
25
ปิดรับ
นางหทัยทิพย์ ชูทิพย์
นายวณัฎฐ์พงศ์ แก้วมีศรี
335
ม.ปลาย
50
50
ปิดรับ
นางสาวยุพิน ศิริรัตน์
นางสาวจินตนาท มากชิต
ห้องพยาบาล
ม.ปลาย
20
20
ปิดรับ
นายอภิชาติ อุปการ

559
ม.ปลาย
รับเฉพาะนักเรียนที่สนใจกฎหมายเท่านั้น
30
23
เปิดรับ
นายทวีศักดิ์ สุทธิปัญญาปกรณ์

ห้องวัดผล
ม.ปลาย
25
25
ปิดรับ
นางสาวสลิลลา ศรียาภัย

529
ม.ปลาย
สมัครที่คุณครูสลิลลา เท่านั้น รับ 30 คน
-
30
ปิดรับ
นายทวัตน์ ชูชนะกิจ

537
ม.ปลาย
รับเฉพาะ นร.ม.ปลายแผนวิทย์ - คณิตเท่านั้น
30
12
เปิดรับ
นายสะอารอนิง ดาโอะ
นายอภินันท์ ฐิติภรณ์พันธ์
ห้องโครงงาน
ม.ปลาย
25
24
เปิดรับ
นางสาวสุภาวรรณ สวนพลอย

524
ม.ปลาย
30
16
เปิดรับ
นางสาวปิตินันท์ น้อมเกตุ
นางมนพร เหมทานนท์
124
ม.ปลาย
50
52
ปิดรับ
นางปัทมา เสถียรพงศ์ประภา

232
ม.ปลาย
รับเฉพาะ นร. ม.6 เท่านั้น
30
30
ปิดรับ
นายธีรเดช สกุลอ่อน
นายอัยยุบ หลีเส็น
115
ม.ปลาย
นักเรียนต้องมีโน้ตบุ๊คส่วนตัว
25
6
เปิดรับ
นางสาวอรณิชา หงษ์เกิด

545
ม.ปลาย
30
31
ปิดรับ
นางอาลิษา ขุนพลช่วย

ห้องภูมิแผ่นดิน บวรศิลป์ ชั้น 1
ม.ปลาย
30
31
ปิดรับ
นายอติโรจน์ ปพัฒน์เปรมสิริ

ม.ปลาย
-
24
ปิดรับ
นางชาครีย์พัฒน์ ศักรางกูร

ม.ปลาย
-
30
ปิดรับ

ชุมนุมใดที่มีผู้สมัครสมาชิกแล้ว สามารถดูรายชื่อนักเรียนที่สมัครชุมนุม
โดยคลิกที่ชื่อชุมนุม

Copyright © 2013 Suratpittaya School. All Rights Reserved.
วิเคราะห์ระบบโดยนางสาวกิติมา เพชรทรัพย์
พัฒนาระบบโดยนายสุธน ภักดี
กลุ่มงานสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยี