ระบุชื่อชุมนุมบางส่วน

รายชื่อชุมนุม
ปีการศึกษา2/2562

จำนวนชุมนุม 84 ชุมนุม
ช่วงวันที่เปิดให้สมัคร 11 พฤศจิกายน 2562 ถึงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562

     ชื่อชุมนุม
อาจารย์ที่ปรึกษา
ห้องเรียน
เงื่อนไข
จำนวนรับ
ผู้สมัคร
สถานะ
นางสโรชินี ภิรอด

ห้องสมุด
ทุกระดับชั้น
รับ ม.ต้น 15 คน ม.ปลาย 10 คน
-
8
ปิดรับ
นางจันทร์จิรา พัฒนสิงห์
นางสาวนวรัตน์ โอบอ้อม
559
ทุกระดับชั้น
รับ ม.ต้น 10 คน ม.ปลาย 10 คน
-
22
ปิดรับ
นางวรรณา นุ่นชูผล
นางสาวมนัญญา เมฆสุข
231
ทุกระดับชั้น
-
31
ปิดรับ
นางสาวธีระนาถ ทีปะปาล

324
ทุกระดับชั้น
ม.ต้น 15 คน ม.ปลาย 15 คน
-
30
ปิดรับ
นางสาวศศิ แก้วไทย
นายกมลพันธ์ จามพัฒน์
631
ทุกระดับชั้น
รับ 40 คน
-
34
ปิดรับ
นางธิดาพร ประศาสน์กุล
นางชาครีย์พัฒน์ ศักรางกูร
ห้องอาเซี่ยน
ทุกระดับชั้น
25
25
ปิดรับ
นางสาวสุนิษา ทองเพณี
นางสาวชณิดาภา เวชกุล
235
ทุกระดับชั้น
35
16
เปิดรับ
นายฐานิสรณ์ เลขทิพย์
นางสาวเฉลิมวงศ์ กลับคง
622
ทุกระดับชั้น
รับ ม.ต้น 20 คน ม.ปลาย 20 คน
40
33
เปิดรับ


623
ทุกระดับชั้น
ม.ต้น 20 คน ม.ปลาย 10 คน
-
32
ปิดรับ


643
ทุกระดับชั้น
ม.ต้น 20 คน ม.ปลาย 10 คน สอนโดย Aj.Jonathan
-
30
ปิดรับ


621
ทุกระดับชั้น
ม.ต้น 15 คน ม.ปลาย 15 คน
-
33
ปิดรับ
นางสาวจิระวัฒน์ ขวัญใจ
นางสาวอมรรัตน์ ทองคลองไทร
อาคารลูกรัก
ทุกระดับชั้น
ม.ต้น 10 คน ม.ปลาย 10 คน
-
21
ปิดรับ
นางลมัย สังขนิตย์

ห้อง To Be Number One
ทุกระดับชั้น
รับ ม.ต้น 20 คน ม.ปลาย 20 คน
-
38
ปิดรับ
นางอรอรุณ มีเพียร
นางเสาวณีย์ จุฑากนิษฐ์
ห้องพุทธทาส
ทุกระดับชั้น
รับ ม.ต้น 20 คน ม.ปลาย 15 คน
35
3
เปิดรับ
นางสาวศศิธร จันทร์ประเสริฐ

325
ทุกระดับชั้น
รับ ม.ต้น 15 คน ม.ปลาย 10 คน
25
27
ปิดรับ
นางวรรณวิไล เอ่งฉ้วน
นางสาวขวัญจิต เต็มเปี่ยม
ธนาคารโรงเรียน
ทุกระดับชั้น
-
23
ปิดรับ
นางอุบลรัตน์ สุขนาวา

ตึก 5 ชั้น 6
ทุกระดับชั้น
ต้องเป็นนักกีฬา รร. เท่านั้น
-
17
ปิดรับ
นางจุฑารัตน์ เคี่ยนบุ้น

323
ทุกระดับชั้น
20
15
เปิดรับ
นางสาวกิติมา เพชรทรัพย์
นายสายชล สุขศรี
536
ทุกระดับชั้น
รับ ม.ต้น 15 คน ม.ปลาย 20 คน (ควรมีกล้องถ่ายรูป)
-
37
ปิดรับ
นางสาวศิริกัญญา กิตติวุฒิ
นางชญาภา บุญล้ำ
558
ทุกระดับชั้น
รับ ม.ต้น 10 คน ม.ปลาย 15 คน
25
21
เปิดรับ
นางสาวหทัยทิพย์ มุขโรจน์

342
ทุกระดับชั้น
ม.ต้น 15 คน ม.ปลาย 10 คน
-
23
ปิดรับ
นายวณัฎฐ์พงศ์ แก้วมีศรี

335
ทุกระดับชั้น
ม.ต้น 10 คน ม.ปลาย 15 คน
-
22
ปิดรับ
นางสาวบุษรา แป้นเพ็ชร

341
ทุกระดับชั้น
ม.ต้น 10 คน ม.ปลาย 15 คน
25
38
ปิดรับ
นางสาวยุพิน ศิริรัตน์

ห้องพยาบาล
ทุกระดับชั้น
-
28
ปิดรับ
นายก่อกิจ โกวิทกุล

423
ทุกระดับชั้น
-
8
ปิดรับ
นายธีรเดช สกุลอ่อน
นายทวีวัฒน์ สุขแก้ว
นายอัยยุบ หลีเส็น
115
ทุกระดับชั้น
ม.ต้น 15 คน ม.ปลาย 20 คน
35
27
เปิดรับ
27. สนุกกับวรรณคดีไทย
นางคนองนิจ มากขุนทด

134
ทุกระดับชั้น
25
-
เปิดรับ
นายวรวัต หนีละ

552
ทุกระดับชั้น
ม.ต้น 10 คน ม.ปลาย 15 คน
-
22
ปิดรับ
นายสะอารอนิง ดาโอะ
นายกิตติพงษ์ อ่อนคง
ทุกระดับชั้น
ม.ต้น 15 คน ม.ปลาย 20 คน
35
4
เปิดรับ
นางสาวปิตินันท์ น้อมเกตุ
นายมนตรี แก้วโสภาค
135
ทุกระดับชั้น
25
18
เปิดรับ
นางสาวประทุมวรรณ ผ่องแก้ว

ชั้น 6 ตึก5
ทุกระดับชั้น
รับ 20 คน
-
25
ปิดรับ
นางประยงค์ สัจจพงศ์พันธุ์

557
ม.ต้น
25
5
เปิดรับ
นางอธิตา มีสิทธิ์

553
ม.ต้น
25
6
เปิดรับ
นางสาวพัชรีพร ชุมชอบ
นางสาวธัญวลัย อติชาติ
554
ม.ต้น
25
18
เปิดรับ
นางสาวนันทการ์ แสงดารา
นางนุสรา ช่างคิด
อุตฯ 1
ม.ต้น
25
22
เปิดรับ
นางเกสร ช่วยนุกูล

542
ม.ต้น
25
9
เปิดรับ
นางศรีสุดา พยัคฆา
นางถนอม ชูเมือง
ห้องเรียนสีเขียว
ม.ต้น
25
12
เปิดรับ
นางสาวสุพณิดา อินทจันทร์
นางนิธิมา จันทรโชตะ
535
ม.ต้น
ไม่รับนักเรียนที่เคยเรียนมาแล้ว
20
3
เปิดรับ
นางละอองดาว เกลี้ยงเกลา

ห้องสมุดคณิต
ม.ต้น
25
2
เปิดรับ
นายธนกฤต แก้วทอง
นางณัฐธิกานต์ ขาวมะลิ
549
ม.ต้น
30
27
เปิดรับ
นางธิยา ภักดี
นางสาววรางคณา หวานจิตต์
522
ม.ต้น
ม.ต้น 25 คน ม.ปลาย 25 คน
50
12
เปิดรับ
นางสาวอัมพร นิสัยจริยคุณ

ตึก 5 ชั้น 6
ม.ต้น
-
27
ปิดรับ
นายกิตติศิลป์ สุขสำราญ

5511
ม.ต้น
รับเฉพาะนักเรียน ชั้น ม.3 จำนวน 20 คน
-
13
ปิดรับ
44. ฟุต ฟิต ฟอ ไฟ (ม.ต้น)
นางสาวสุดารักษ์ พงศ์อภิรักษกุล

321
ม.ต้น
20
-
เปิดรับ
นางสุธิดา สาระเทพ

ม.ต้น
20
17
เปิดรับ
46. สร้าง E-book
นางสุรารักษ์ จันทนเสถียร

533
ม.ต้น
-
-
ปิดรับ
47. ภาษาไทย
นางสุวลี ประเสริฐ

ม.ต้น
25
-
เปิดรับ
นางกันยพร ณ อุบล

346
ม.ต้น
25
21
เปิดรับ

นางมัสลิน มรรคสินธุ์
ม.ต้น
-
20
ปิดรับ
50. กองร้อยพิเศษลูกเสือ ส.ร.
นายอุดร แก้ววิรัตน์

324
ม.ต้น
30
-
เปิดรับ
นางสาวสลิลลา ศรียาภัย

742
ม.ต้น
-
37
ปิดรับ
นางสาวนาถยา ศิริทอง

ม.ต้น
-
27
ปิดรับ
นางมนพร เหมทานนท์

ลานหน้าห้องกิจการนักเรียน
ม.ปลาย
รับเฉพาะ ม.ปลาย และไม่รับ นร.ที่เรียนชุมนุมนี้แล้วค่ะ
-
24
ปิดรับ
นางกนกวรรณ จันทภาโส

โดม
ม.ปลาย
เฉพาะนักเรียนผู้ชาย ม.4
150
125
เปิดรับ
นางสาวศุภลักษณ์ สุวรรณ
นางปิยะนาถ คามิ
5410
ม.ปลาย
-
25
ปิดรับ
นางวนิดา คงอุดหนุน
นางสุนิษา ทรัพย์อุปการ
542
ม.ปลาย
25
18
เปิดรับ
นางอัมพร เศรษฐสวัสดิ์

5510
ม.ปลาย
รับเฉพาะนักเรียน ม.6
15
3
เปิดรับ
นางสาวนิภาพร แก้วพิชัย

324
ม.ปลาย
-
25
ปิดรับ
นางเบ็ญจมาศ ชูนวลศรี

125
ม.ปลาย
-
45
ปิดรับ
นางจิระพงศ์ คงรักษ์

322
ม.ปลาย
15
14
เปิดรับ
นายสมบัติ ระมัด
นายรัฐพร ชูพิชัย
นางสาวกรรณิกา หมู่ตระกูลเจริญ
ห้องสภานักเรียน
ม.ปลาย
เฉพาะสภานักเรียน ปี 61 และปี 62
-
36
ปิดรับ
62. Bio Gang (สมัครที่คุณครูสลับศรี)
นางสลับศรี เจริญเวช

528
ม.ปลาย
รับ 30 คน
-
-
ปิดรับ
นางอุบลรัตน์ สุขนาวา

โดม
ม.ปลาย
150
75
เปิดรับ
นางชมัยพร จันทศรี
นางสาวระวิวรรณ ทิพย์พันธ์
523
ม.ปลาย
25
8
เปิดรับ
นางมยุรี แสงสุวรรณ

โรงอาหาร
ม.ปลาย
25
25
ปิดรับ
นายอภินันท์ ฐิติภรณ์พันธ์

525
ม.ปลาย
-
23
ปิดรับ
นางสาวพัชรกาญจน์ เพ็งพงศ์

529
ม.ปลาย
20
25
ปิดรับ
นางสุรัสวดี นิลกิจ
นางสาวเนตรดาว สร้อยแสง
ห้องพฤกษศาสตร์
ม.ปลาย
-
43
ปิดรับ
นายมานะ พัดเคี่ยม

โดม
ม.ปลาย
เฉพาะ นร.ผู้ชาย ม.5
125
120
เปิดรับ


ศูนย์วิทยการนักเรียนร่วม
ม.ปลาย
25
3
เปิดรับ
นางฐิติรัตน์ มนต์สวัสดิ์ชัย

236
ม.ปลาย
เฉพาะ ม.5/2 เท่านั้น ยกเว้น นศท. สภา นร. และ TO BE
25
21
เปิดรับ
นางปราณี บุญศรี

711
ม.ปลาย
-
17
ปิดรับ
นายปิยบุตร สุขเอียด
นางสาวอันนา วงศ์พัฒนกิจ
737
ม.ปลาย
รับ ม.ปลาย 25 คน
-
19
ปิดรับ
นางมลธิรา ปรุงเหล็ก
นางสาวปฐมาวดี ยาแสง
ห้องเรียนสีเขียว
ม.ปลาย
-
28
ปิดรับ
นางธนิดา บางรักษ์
นางสาวกฤตยาณุตา เพ็ชรแก้ว
632
ม.ปลาย
-
23
ปิดรับ
นางสาวปานตา สุระกำแหง

ห้อง Resouce (กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์)
ม.ปลาย
25
19
เปิดรับ
นายอภิชาติ อุปการ
นางทิพยรัตน์ ทองสาร
233
ม.ปลาย
จำนวน 25 คน
-
10
ปิดรับ
นางสาวภัทรพร ช่างเหล็ก
นางสาวภัทรา คำดา
233
ม.ปลาย
35
38
ปิดรับ
นายทวีศักดิ์ สุทธิปัญญาปกรณ์

ห้องวัดผล
ม.ปลาย
รับ ม.ปลาย 20 คน
-
25
ปิดรับ
นายอาทิตย์อุทัย อ่อนสง
นายธเนษฐ ศรีภักดี
ม.ปลาย
-
23
ปิดรับ
นายอติโรจน์ ปพัฒน์เปรมสิริ

ม.ปลาย
20
16
เปิดรับ
นายทวัตน์ ชูชนะกิจ

537
ม.ปลาย
-
76
ปิดรับ
นางสาวสุภาวรรณ สวนพลอย

524
ม.ปลาย
25
3
เปิดรับ
นางสาวจันทิรา ฤทธิจักร

ห้องการงาน
ม.ปลาย
25
24
เปิดรับ

ชุมนุมใดที่มีผู้สมัครสมาชิกแล้ว สามารถดูรายชื่อนักเรียนที่สมัครชุมนุม
โดยคลิกที่ชื่อชุมนุม

Copyright © 2013 Suratpittaya School. All Rights Reserved.
วิเคราะห์ระบบโดยนางสาวกิติมา เพชรทรัพย์
พัฒนาระบบโดยนายสุธน ภักดี
กลุ่มงานสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยี