ระบุชื่อชุมนุมบางส่วน

รายชื่อชุมนุม
ปีการศึกษา1/2562

จำนวนชุมนุมทั้งหมด 93 ชุมนุม
ช่วงวันที่เปิดให้สมัคร 22 พฤษภาคม 2562 ถึงวันที่ 24 พฤษภาคม 2562

ชื่อชุมนุม
อาจารย์ที่ปรึกษา
ห้องเรียน
เงื่อนไข
จำนวนรับ
ผู้สมัคร
สถานะ
นางสาวปิตินันท์ น้อมเกตุ

ทุกระดับชั้น
25
1
เปิดรับ
2. ยุวบรรณารักษ์ (สมัครที่ คุณครูสโรชินี)
นางสโรชินี ภิรอด

ห้องสมุด
ทุกระดับชั้น
รับ ม.ต้น 15 คน ม.ปลาย 10 คน
-
-
ปิดรับ
นางจันทร์จิรา พัฒนสิงห์
นางสาวนวรัตน์ โอบอ้อม
557
ทุกระดับชั้น
รับ ม.ต้น 20 คน ม.ปลาย 15 คน
35
33
เปิดรับ
นางสาวธีระนาถ ทีปะปาล
นางปิยะนุช วงศ์เทิดธรรม
324
ทุกระดับชั้น
30
22
เปิดรับ
นายรัฐพร ชูพิชัย
นางสาวนิภาพร แก้วพิชัย
234
ทุกระดับชั้น
35
35
ปิดรับ
นางสาวศศิ แก้วไทย
นายกมลพันธ์ จามพัฒน์
631
ทุกระดับชั้น
รับ 40 คน
-
40
ปิดรับ
นางธิดาพร ประศาสน์กุล

ทุกระดับชั้น
35
37
ปิดรับ
นางสาวสุนิษา ทองเพณี
นางสาวชณิดาภา เวชกุล
235
ทุกระดับชั้น
35
5
เปิดรับ
นายฐานิสรณ์ เลขทิพย์
นางสาวเฉลิมวงศ์ กลับคง
622
ทุกระดับชั้น
รับ ม.ต้น 20 คน ม.ปลาย 20 คน
40
33
เปิดรับ


623
ทุกระดับชั้น
ม.ต้น 20 คน ม.ปลาย 10 คน สอนโดยครูหยก (จีน)
30
30
ปิดรับ


643
ทุกระดับชั้น
ม.ต้น 20 คน ม.ปลาย 10 คน สอนโดย Aj.Jonathan
30
30
ปิดรับ


621
ทุกระดับชั้น
ม.ต้น 15 คน ม.ปลาย 15 คน สอนโดย Aj.Kuifern
30
15
เปิดรับ
นางสาวจิระวัฒน์ ขวัญใจ
นางสาวอมรรัตน์ ทองคลองไทร
อาคารลูกรัก
ทุกระดับชั้น
ม.ต้น 10 คน ม.ปลาย 10 คน
20
31
ปิดรับ
นางสุวารี พงศ์ธีระวรรณ

ห้องโครงงานวิทย์ 111
ทุกระดับชั้น
ม.ต้น 15 คน ม.ปลาย 15 คน
30
17
เปิดรับ
นางลมัย สังขนิตย์

ห้อง To Be Number One
ทุกระดับชั้น
รับ ม.ต้น 20 คน ม.ปลาย 20 คน
-
7
ปิดรับ
นางอรอรุณ มีเพียร
นางเสาวณีย์ จุฑากนิษฐ์
ห้องพุทธทาส
ทุกระดับชั้น
รับ ม.ต้น 20 คน ม.ปลาย 15 คน
-
4
ปิดรับ
นางสาวศศิธร จันทร์ประเสริฐ

325
ทุกระดับชั้น
รับ ม.ต้น 15 คน ม.ปลาย 10 คน
25
25
ปิดรับ
นางวรรณวิไล เอ่งฉ้วน
นางสาวขวัญตา พัฒน์ยัง
นางสาวขวัญจิต เต็มเปี่ยม
ธนาคารโรงเรียน
ทุกระดับชั้น
ม.ต้น 15 คน ม.ปลาย 15 คน
30
22
เปิดรับ
นางอุบลรัตน์ สุขนาวา

ตึก 5 ชั้น 6
ทุกระดับชั้น
ต้องเป็นนักกีฬา รร. เท่านั้น
-
5
ปิดรับ
นางจุฑารัตน์ เคี่ยนบุ้น
นางเสริมศิริ ชูประจง
321
ทุกระดับชั้น
ม.ต้น 20 คน ม.ปลาย 20 คน
40
8
เปิดรับ
นางสาวกิติมา เพชรทรัพย์
นายสายชล สุขศรี
536
ทุกระดับชั้น
รับ ม.ต้น 15 คน ม.ปลาย 15 คน (ควรมีกล้องถ่ายรูป)
30
28
เปิดรับ
นางสาวศิริกัญญา กิตติวุฒิ
นางชญาภา บุญล้ำ
548
ทุกระดับชั้น
รับ ม.ต้น 10 คน ม.ปลาย 15 คน
25
12
เปิดรับ
นางสาวหทัยทิพย์ มุขโรจน์

342
ทุกระดับชั้น
ม.ต้น 15 คน ม.ปลาย 10 คน
25
24
เปิดรับ
นางภัทริน รอดเจริญ
นางเพ็ญประไพ จอง
หน้าตึกจิตต์ธานี
ทุกระดับชั้น
รับ ม.ต้น 15 คน และ รับ ม.ปลาย 20 คน
35
34
เปิดรับ
นายอรรถวิช สุวรรณโชติ

โดม
ทุกระดับชั้น
-
18
ปิดรับ
นายวณัฎฐ์พงศ์ แก้วมีศรี

335
ทุกระดับชั้น
ม.ต้น 10 คน ม.ปลาย 15 คน
25
11
เปิดรับ
นางสาวบุษรา แป้นเพ็ชร

341
ทุกระดับชั้น
ม.ต้น 10 คน ม.ปลาย 15 คน
25
25
ปิดรับ
นางนฤมล เทโหปการ

ห้องพยาบาล
ทุกระดับชั้น
25
27
ปิดรับ
นายก่อกิจ โกวิทกุล

423
ทุกระดับชั้น
-
1
ปิดรับ
นางณัฐธิกานต์ ขาวมะลิ

723
ทุกระดับชั้น
เฉพาะ นร. ม.1/10
-
36
ปิดรับ
นายประทักษ์ ทิพย์ชิต

526
ทุกระดับชั้น
เฉพาะ นร.ม.5/13
-
26
ปิดรับ
นางสาวภัทรพร ช่างเหล็ก
นางสาวภัทรา คำดา
233
ทุกระดับชั้น
40
38
เปิดรับ
33. Math @ Art
นางประยงค์ สัจจพงศ์พันธุ์

547
ม.ต้น
20
-
เปิดรับ
นางสาวพัชรีพร ชุมชอบ
นางสาวรังสิณี เทือกสุบรรณ
546
ม.ต้น
30
5
เปิดรับ
35. มารยาทไทย
นางวรรณา นุ่นชูผล

ม.ต้น
25
-
เปิดรับ
36. รักษ์ต้นไม้
นางสาวนันทการ์ แสงดารา
นางนุสรา ช่างคิด
อุตฯ 1
ม.ต้น
35
-
เปิดรับ
นางเกสร ช่วยนุกูล

546
ม.ต้น
25
6
เปิดรับ
38. รักษ์โลก & สิ่งแวดล้อม
นางศรีสุดา พยัคฆา
นางถนอม ชูเมือง
543
ม.ต้น
25
-
เปิดรับ
นางสาวสุพณิดา อินทจันทร์
นางนิธิมา จันทรโชตะ
535
ม.ต้น
30
11
เปิดรับ
นางละอองดาว เกลี้ยงเกลา

ห้องสมุดคณิต
ม.ต้น
25
2
เปิดรับ
นางสาวสลิลลา ศรียาภัย

742
ม.ต้น
เฉพาะ.นร. ม.3/9
-
37
ปิดรับ
นายทวัตน์ ชูชนะกิจ

726
ม.ต้น
รับเฉพาะ นร. ม.2/11
-
36
ปิดรับ
นายธนกฤต แก้วทอง

549
ม.ต้น
25
7
เปิดรับ
นายกิตติพงษ์ อ่อนคง

727
ม.ต้น
เฉพาะนักเรียนห้อง ม.3/10
-
37
ปิดรับ
นางสาวอัมพร นิสัยจริยคุณ

ตึก 5 ชั้น 6
ม.ต้น
25
15
เปิดรับ
นางภัทรพร ช่วยชนะ

728
ม.ต้น
เฉพาะนักเรียนห้อง ม.3/11
-
37
ปิดรับ
นายกิตติศิลป์ สุขสำราญ

558
ม.ต้น
รับเฉพาะนักเรียน ชั้น ม.3
25
3
เปิดรับ
48. ฟุต ฟิต ฟอ ไฟ (ม.ต้น)
นางสาวสุดารักษ์ พงศ์อภิรักษกุล

323
ม.ต้น
25
-
เปิดรับ
49. ภาษาอังกฤษ ม.ต้น
นางสุธิดา สาระเทพ

ม.ต้น
25
-
เปิดรับ
50. หนังสืออิเล็ทรอนิกส์
นางสุรารักษ์ จันทนเสถียร

533
ม.ต้น
20
-
เปิดรับ
51. หนังสือเล่มเล็ก (สมัครที่คุณครูสุวลี หมวดภาษาไทย)
นางสุวลี ประเสริฐ

ม.ต้น
25
-
เปิดรับ


732
ม.ต้น
เฉพาะนักเรียน ห้อง ม.2/9 สอนโดย Aj.David Ian Layton
-
26
ปิดรับ
นางกันยพร ณ อุบล

346
ม.ต้น
25
25
ปิดรับ
นางสาวธัญวลัย อติชาติ

725
ม.ต้น
เฉพาะ นร. ม.2/10
-
37
ปิดรับ


722
ม.ต้น
เฉพาะ นร.ม.1/9 สอนโดย Mrs.Joyce J.Yamada
-
25
ปิดรับ
นางสาวระวิวรรณ ทิพย์พันธ์

724
ม.ต้น
เฉพาะ นร. ม.1/11
-
36
ปิดรับ
57. Make up artist (สมัครที่ครูมนพร)
นางมนพร เหมทานนท์

ลานหน้าห้องกิจการนักเรียน
ม.ปลาย
รับเฉพาะ ม.ปลาย และไม่รับ นร.ที่เรียนชุมนุมนี้แล้วค่ะ
-
-
ปิดรับ
นางกนกวรรณ จันทภาโส

โดม
ม.ปลาย
เฉพาะนักเรียนผู้ชาย ม.4
150
127
เปิดรับ
นางอธิตา มีสิทธิ์
นางสุนิษา ทรัพย์อุปการ
553
ม.ปลาย
ม.ต้น 15 คน ม.ปลาย 15 คน
30
8
เปิดรับ
นางสาวศุภลักษณ์ สุวรรณ
นางปิยะนาถ คามิ
5410
ม.ปลาย
25
23
เปิดรับ
นางวนิดา คงอุดหนุน

5411
ม.ปลาย
20
4
เปิดรับ
62. ติวคณิต ม.6
นางอัมพร เศรษฐสวัสดิ์

555
ม.ปลาย
รับเฉพาะนักเรียน ม.6
20
-
เปิดรับ
นางเบ็ญจมาศ ชูนวลศรี

124
ม.ปลาย
36
34
เปิดรับ
นางจิระพงศ์ คงรักษ์
นางมัสลิน มรรคสินธุ์
343
ม.ปลาย
25
12
เปิดรับ
นายสมบัติ ระมัด
นายรัฐพร ชูพิชัย
นางสาวกรรณิกา หมู่ตระกูลเจริญ
ห้องสภานักเรียน
ม.ปลาย
เฉพาะสภานักเรียน ปี 61 และปี 62
-
28
ปิดรับ
นางจุฬาลักษณ์ จันจรัสศรี

322
ม.ปลาย
20
15
เปิดรับ
67. Bio Gang (สมัครที่คุณครูสลับศรี)
นางสลับศรี เจริญเวช

528
ม.ปลาย
รับ 30 คน
-
-
ปิดรับ
นางอุบลรัตน์ สุขนาวา
นายจักรพงศ์ โชครักษ์
โดม
ม.ปลาย
150
69
เปิดรับ
นางชมัยพร จันทศรี
นางสาวระวิวรรณ ทิพย์พันธ์
523
ม.ปลาย
25
4
เปิดรับ
นางมยุรี แสงสุวรรณ

โรงอาหาร
ม.ปลาย
25
13
เปิดรับ
นายอภินันท์ ฐิติภรณ์พันธ์

ม.ปลาย
25
25
ปิดรับ
นางสาวพัชรกาญจน์ เพ็งพงศ์

ลานหน้าห้องกิจการนักเรียน
ม.ปลาย
20
19
เปิดรับ
นางสุรัสวดี นิลกิจ
นางสาวเนตรดาว สร้อยแสง
ห้องพฤกษศาสตร์
ม.ปลาย
40
38
เปิดรับ
74. Scince show
นางธิยา ภักดี
นางสาววรางคณา หวานจิตต์
525
ม.ปลาย
30
-
เปิดรับ
นายสะอารอนิง ดาโอะ

736
ม.ปลาย
เฉพาะ ม.5/10
-
36
ปิดรับ
นายมานะ พัดเคี่ยม

โดม
ม.ปลาย
เฉพาะ นร.ผู้ชาย ม.5
125
61
เปิดรับ


ศูนย์วิทยการนักเรียนร่วม
ม.ปลาย
25
3
เปิดรับ
นางฐิติรัตน์ มนต์สวัสดิ์ชัย

236
ม.ปลาย
เฉพาะ ม.5/2 เท่านั้น ยกเว้น นศท. สภา นร. และ TO BE
-
21
ปิดรับ
นายมนตรี แก้วโสภาค

145
ม.ปลาย
รับ ม.ปลาย
-
10
ปิดรับ
นางปราณี บุญศรี

ตึก 7
ม.ปลาย
20
12
เปิดรับ
นายปิยบุตร สุขเอียด
นางสาวอันนา วงศ์พัฒนกิจ
549
ม.ปลาย
40
36
เปิดรับ
นางปัทมา เสถียรพงศ์ประภา

ม.ปลาย
25
24
เปิดรับ
83. ห้องเรียนสีเขียว
นางสาวมลธิรา สมคิด
นางสาวปฐมาวดี ยาแสง
ห้องเรียนสีเขียว
ม.ปลาย
25
-
เปิดรับ
นายอติโรจน์ ปพัฒน์เปรมสิริ

529
ม.ปลาย
เฉพาะ นร. ม.4/13
-
24
ปิดรับ
นางธนิดา บางรักษ์
นางสาวกฤตยาณุตา เพ็ชรแก้ว
632
ม.ปลาย
30
22
เปิดรับ
86. Chill chill science
นางสาวปานตา สุระกำแหง

542
ม.ปลาย
20
-
เปิดรับ
นายธีรเดช สกุลอ่อน

114
ม.ปลาย
25
22
เปิดรับ
นางชาครีย์พัฒน์ ศักรางกูร

746
ม.ปลาย
เฉพาะ นร. ม.5/12
-
35
ปิดรับ
นางเสริมศิริ ชูประจง

745
ม.ปลาย
เฉพาะ นร.ม.5/11
-
34
ปิดรับ


735
ม.ปลาย
เฉพาะ นร.ม.5/9 สอนโดยครู SME ต่างชาติ
-
34
ปิดรับ
นายอภิชาติ อุปการ
นางทิพยรัตน์ ทองสาร
ม.ปลาย
25
25
ปิดรับ
92. ท่องเที่ยวเชิงวิทยาศาสตร์ (สมัครที่ครูอาทิตย์อุทัย)
นายอาทิตย์อุทัย อ่อนสง

ม.ปลาย
-
-
ปิดรับ
93. SGS (สมัครที่ครูทวีศักดิ์)
นายทวีศักดิ์ สุทธิปัญญาปกรณ์
นายปฐพนธ์ ชนิลกุล
ห้องวัดผล
ม.ปลาย
-
-
ปิดรับ

ชุมนุมใดที่มีผู้สมัครสมาชิกแล้ว สามารถดูรายชื่อนักเรียนที่สมัครชุมนุม
โดยคลิกที่ชื่อชุมนุม

Copyright © 2013 Suratpittaya School. All Rights Reserved.
วิเคราะห์ระบบโดยนางสาวกิติมา เพชรทรัพย์
พัฒนาระบบโดยนายสุธน ภักดี
กลุ่มงานสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยี