ระบุชื่อชุมนุมบางส่วน

รายชื่อชุมนุม
ปีการศึกษา2/2561

จำนวนชุมนุมทั้งหมด 97 ชุมนุม
ช่วงวันที่เปิดให้สมัคร 25 พฤษภาคม 2561 ถึงวันที่ 28 พฤษภาคม 2561

ชื่อชุมนุม
อาจารย์ที่ปรึกษา
ห้องเรียน
เงื่อนไข
จำนวนรับ
ผู้สมัคร
สถานะ
นางสโรชินี ภิรอด

ห้องสมุด
ทุกระดับชั้น
รับ ม.ต้น 15 คน ม.ปลาย 10 คน
0
5
ปิดรับ
นางจันทร์จิรา พัฒนสิงห์
นางสาวนวรัตน์ โอบอ้อม
558
ทุกระดับชั้น
รับ ม.ต้น 15 คน ม.ปลาย 15 คน
40
36
เปิดรับ
นางสาวศุภลักษณ์ สุวรรณ

5410
ทุกระดับชั้น
25
26
ปิดรับ
นางสาวธีระนาถ ทีปะปาล
นางปิยะนุช วงศ์เทิดธรรม
324
ทุกระดับชั้น
35
36
ปิดรับ
นายรัฐพร ชูพิชัย
นางสาวนิภาพร แก้วพิชัย
235
ทุกระดับชั้น
35
29
เปิดรับ
นางชาครีย์พัฒน์ ศักรางกูร
นางธิดาพร ประศาสน์กุล
นางสาวภัทรา คำดา
225
ทุกระดับชั้น
35
26
เปิดรับ
นางสาวสุนิษา ทองเพณี
นางอาลิษา ขุนพลช่วย
223
ทุกระดับชั้น
35
11
เปิดรับ
นางทิพยรัตน์ ทองสาร
นางสาวภัทรพร ช่างเหล็ก
226
ทุกระดับชั้น
25
7
เปิดรับ
นายนิรันดร์ จันทร์น้อย

หอประชุมบวรศิลป์
ทุกระดับชั้น
รับ ม.ต้น 10 คน ม.ปลาย 20 คน
30
30
ปิดรับ
นายฐานิสรณ์ เลขทิพย์

622
ทุกระดับชั้น
รับ ม.ต้น 15 คน ม.ปลาย 15 คน สอนคู่กับ Aj.Angy
30
28
เปิดรับ


623
ทุกระดับชั้น
สอนโดยครูหยก (จีน)
25
19
เปิดรับ


643
ทุกระดับชั้น
สอนโดย Aj.Jonathan
25
23
เปิดรับ


621
ทุกระดับชั้น
สอนโดย Aj.Kuifern
20
16
เปิดรับ
นางสาวจิระวัฒน์ ขวัญใจ

อาคารลูกรัก
ทุกระดับชั้น
27
21
เปิดรับ
นายเฉลิมพร พงศ์ธีระวรรณ
นางสุวารี พงศ์ธีระวรรณ
ห้องโครงงานวิทย์
ทุกระดับชั้น
45
15
เปิดรับ
นางสุรัสวดี นิลกิจ
นางสาวเนตรดาว สร้อยแสง
ห้องพฤกษศาสตร์
ทุกระดับชั้น
รับ ม.ต้น 15 คน ม.ปลาย 25 คน
40
39
เปิดรับ
นางลมัย สังขนิตย์

ห้อง To Be Number One
ทุกระดับชั้น
รับ ม.ต้น 20 คน ม.ปลาย 20 คน
0
35
ปิดรับ
นางอรอรุณ มีเพียร
นางเสาวณีย์ จุฑากนิษฐ์
ห้องพุทธทาส
ทุกระดับชั้น
รับ ม.ต้น 20 คน ม.ปลาย 15 คน
0
6
ปิดรับ
นางสาวอัมพร นิสัยจริยคุณ

ตึก 5 ชั้น 6
ทุกระดับชั้น
รับ ม.ต้น 20 คน ม.ปลาย 6 คน
26
23
เปิดรับ
นางสาวศศิธร จันทร์ประเสริฐ

326
ทุกระดับชั้น
รับ ม.ต้น 15 คน ม.ปลาย 10 คน
25
36
ปิดรับ
นางวรรณวิไล เอ่งฉ้วน
นางสาวขวัญตา พัฒน์ยัง
นางสาวขวัญจิต เต็มเปี่ยม
ธนาคารโรงเรียน
ทุกระดับชั้น
30
23
เปิดรับ
นางอุบลรัตน์ สุขนาวา

ตึก 5 ชั้น 6
ทุกระดับชั้น
ม.ต้น 10 คน ม.ปลาย 15 คน รับเฉพาะ นักกีฬา รร. สุราษฎร์พิทยา
25
23
เปิดรับ
นางสาวประทุมวรรณ ผ่องแก้ว

ตึก 5 ชั้น 6
ทุกระดับชั้น
40
43
ปิดรับ
นางทัศนีย์ เกตุแก้ว

425
ทุกระดับชั้น
รับ ม.ต้น 15 คน ม.ปลาย 10 คน
0
11
ปิดรับ
นางจุฑารัตน์ เคี่ยนบุ้น
นางเสริมศิริ ชูประจง
323
ทุกระดับชั้น
40
7
เปิดรับ
นางสาวกิติมา เพชรทรัพย์
นายสายชล สุขศรี
536
ทุกระดับชั้น
รับ ม.ต้น 12 คน ม.ปลาย 13 คน
30
20
เปิดรับ
นางสาวศิริกัญญา กิตติวุฒิ
นางชญาภา บุญล้ำ
556
ทุกระดับชั้น
รับ ม.ต้น 15 คน ม.ปลาย 15 คน
30
10
เปิดรับ
28. ภาพยนตร์สั้น
พระครูใบฎีกามงคล อคคธมโม

236
ทุกระดับชั้น
25
0
เปิดรับ
นางภัทริน รอดเจริญ
นางเพ็ญประไพ จอง
หน้าตึกจิตต์ธานี
ทุกระดับชั้น
รับ ม.ต้น 15 คน และ รับ ม.ปลาย 20 คน
35
32
เปิดรับ
นายอติโรจน์ ปพัฒน์เปรมสิริ

529
ทุกระดับชั้น
เฉพาะนักเรียนห้อง ม.4/13
29
21
เปิดรับ
31. สืบสานตำนานศิลป์ภาคใต้ (สมัครที่คุณครูสุวลี)
นางสุวลี ประเสริฐ

142
ทุกระดับชั้น
รับ 25 คน
0
0
ปิดรับ
นางสาวปฐมาวดี ยาแสง

543
ทุกระดับชั้น
20
17
เปิดรับ
33. บาสเกตบอล (สมัครที่คุณครูอรรถวิช)
นายอรรถวิช สุวรรณโชติ

ห้องพละใหม่
ทุกระดับชั้น
0
0
ปิดรับ
นางนฤมล เทโหปการ
นายวิศรุต เครือหงษ์
ห้องพยาบาล
ทุกระดับชั้น
25
14
เปิดรับ
นายก่อกิจ โกวิทกุล

ทุกระดับชั้น
25
11
เปิดรับ
นางประยงค์ สัจจพงศ์พันธุ์

557
ม.ต้น
25
8
เปิดรับ
นางอธิตา มีสิทธิ์
นางปิยะนาถ คามิ
554
ม.ต้น
30
8
เปิดรับ
38. GSP Club
นางสาวพัชรีพร ชุมชอบ
นางพิมผกา จันทร์คง
632
ม.ต้น
25
0
เปิดรับ
39. ชุมนุมศีล ๕
นางวรรณา นุ่นชูผล
นางสุพัตรา สันติสถาวร
231
ม.ต้น
25
0
เปิดรับ
นางสาวมัสลิน มรรคสินธุ์

ม.ต้น
25
17
เปิดรับ
41. พืชมหัศจรรย์
นางสาวนันทการ์ แสงดารา
นางนุสรา ช่างคิด
บริเวณสวนภูมิรักษ์
ม.ต้น
35
0
เปิดรับ
นางเกสร ช่วยนุกูล

114
ม.ต้น
25
1
เปิดรับ
43. การแสดงทางวิทยาศาสตร์ ม.ต้น (สมัครที่ คุณครูศรีสุดา)
นางศรีสุดา พยัคฆา

525
ม.ต้น
รับ 25 คน
0
0
ปิดรับ
นางธนิดา บางรักษ์
นางนิธิมา จันทรโชตะ
นางสาวสุพณิดา อินทจันทร์
535
ม.ต้น
40
32
เปิดรับ
นางละอองดาว เกลี้ยงเกลา

ห้องสมุดคณิต
ม.ต้น
25
5
เปิดรับ
นายธนกฤต แก้วทอง

534
ม.ต้น
25
25
ปิดรับ
นายกิตติพงษ์ อ่อนคง

135
ม.ต้น
เฉพาะนักเรียนห้อง ม.3/11
0
35
ปิดรับ
นางสาวมลธิรา สมคิด

631
ม.ต้น
เฉพาะนักเรียนห้อง ม.1/11
36
36
ปิดรับ
นางสุดารัตน์ ศิริวัฒนะสกุล

134
ม.ต้น
เฉพาะนักเรียนห้อง ม.3/10
36
36
ปิดรับ
นางภัทรพร ช่วยชนะ

125
ม.ต้น
เฉพาะนักเรียนห้อง ม.3/9
35
35
ปิดรับ
51. ติวคณิตศาสตร์ ม.3
นายกิตติศิลป์ สุขสำราญ

549
ม.ต้น
รับเฉพาะนักเรียน ชั้น ม.3
25
0
เปิดรับ
นางสุนิษา ทรัพย์อุปการ

ม.ต้น
25
4
เปิดรับ
53. ฟุต ฟิต ฟอ ไฟ (ม.ต้น)
นางสาวสุดารักษ์ พงศ์อภิรักษกุล

322
ม.ต้น
25
0
เปิดรับ
นางสุธิดา สาระเทพ

325
ม.ต้น
25
5
เปิดรับ
55. E-Book
นางสุรารักษ์ จันทนเสถียร

533
ม.ต้น
25
0
เปิดรับ
56. รักษ์โลก
นางถนอม ชูเมือง

546
ม.ต้น
20
0
เปิดรับ
นางณัฐธิกานต์ ขาวมะลิ

132
ม.ต้น
เฉพาะนักเรียนห้อง ม.1/10
37
37
ปิดรับ


131
ม.ต้น
เฉพาะนักเรียน ห้อง ม.1/9
26
26
ปิดรับ
59. ภาษาสื่อสาร
นางภัทรียา อินทรทอง

144
ม.ปลาย
25
0
เปิดรับ
นางมนพร เหมทานนท์

ลานหน้าห้องกิจการนักเรียน
ม.ปลาย
รับเฉพาะ ม.ปลาย และไม่รับ นร.ที่เรียนชุมนุมนี้แล้วค่ะ
0
5
ปิดรับ
นางสาวเฉลิมวงศ์ กลับคง

642
ม.ปลาย
25
25
ปิดรับ
นางสาวปิตินันท์ น้อมเกตุ

ม.ปลาย
เฉพาะนักเรียน ม.6/13
0
2
ปิดรับ
นายฐากูร โกละกะ
นางกนกวรรณ จันทภาโส
613
ม.ปลาย
เฉพาะนักเรียนผู้ชาย ม.4
150
137
เปิดรับ
นางสาวสุธาทิพย์ พาหนะ
นางวนิดา คงอุดหนุน
5411
ม.ปลาย
รับ 25 คน
0
8
ปิดรับ
65. ติวคณิต ม.6
นางอัมพร เศรษฐสวัสดิ์

233
ม.ปลาย
รับเฉพาะนักเรียน ม.6
25
0
เปิดรับ
นายทวีศักดิ์ สุทธิปัญญาปกรณ์

ห้องวัดผล
ม.ปลาย
33
23
เปิดรับ
นางเบ็ญจมาศ ชูนวลศรี

333
ม.ปลาย
36
36
ปิดรับ
นางจิระพงศ์ คงรักษ์

343
ม.ปลาย
20
8
เปิดรับ
นายสมบัติ ระมัด
นายรัฐพร ชูพิชัย
นางสาวกรรณิกา หมู่ตระกูลเจริญ
ห้องสภานักเรียน
ม.ปลาย
เฉพาะสภาานักเรียน ปี 60 และปี 61
50
37
เปิดรับ
นางจุฬาลักษณ์ จันจรัสศรี

ม.ปลาย
25
3
เปิดรับ
นางสาวศศิ แก้วไทย

555
ม.ปลาย
25
26
ปิดรับ
นางชุติมา ทวีสุวรรณศักดิ์

544
ม.ปลาย
รับเฉพาะนักเรียน ม.6
20
17
เปิดรับ
นางสลับศรี เจริญเวช

528
ม.ปลาย
30
18
เปิดรับ
นายสมชาย เขียนงาม
นางสาวมนัญญา เมฆสุข
เวทีสวนภูมิรักษ์
ม.ปลาย
125
108
เปิดรับ
นางสาวสลิลลา ศรียาภัย

522
ม.ปลาย
20
20
ปิดรับ
นางชมัยพร จันทศรี
นางสาวระวิวรรณ ทิพย์พันธ์
523
ม.ปลาย
25
8
เปิดรับ
นายทวัตน์ ชูชนะกิจ

537
ม.ปลาย
รับ 25 คน
0
55
ปิดรับ
นางมยุรี แสงสุวรรณ

หน้าห้องพยาบาล
ม.ปลาย
25
11
เปิดรับ
นายอภินันท์ ฐิติภรณ์พันธ์

532
ม.ปลาย
20
28
ปิดรับ
นางสาวพัชรกาญจน์ เพ็งพงศ์

ลานหน้าอาคารไมตรี
ม.ปลาย
15
7
เปิดรับ
นายอาทิตย์อุทัย อ่อนสง
นายธเนษฐ ศรีภักดี
344
ม.ปลาย
43
41
เปิดรับ
นางธิยา ภักดี
นางสาววรางคณา หวานจิตต์
526
ม.ปลาย
25
2
เปิดรับ
นายจักรพงศ์ โชครักษ์
นางสาวฐปนัท แก้วบ่อดาน
232
ม.ปลาย
รับ นร.ม.ปลาย
41
47
ปิดรับ
นายสะอารอนิง ดาโอะ

ม.ปลาย
25
18
เปิดรับ
นายวรวัต หนีละ

553
ม.ปลาย
เฉพาะนักเรียนห้อง ม.5/13
29
25
เปิดรับ
นางอุบลรัตน์ สุขนาวา
นางสาววาสนา ศรีราชยา
ม.ปลาย
เฉพาะ นร.ผู้ชาย ม.5
125
86
เปิดรับ


ศูนย์วิทยการนักเรียนร่วม
ม.ปลาย
0
4
ปิดรับ
นางฐิติรัตน์ มนต์สวัสดิ์ชัย

335
ม.ปลาย
เฉพาะ ม.5/2 เท่านั้น
33
28
เปิดรับ
นางสาวหทัยทิพย์ มุขโรจน์

332
ม.ปลาย
เฉพาะ ม.4/1 เท่านั้น
0
33
ปิดรับ
นายมนตรี แก้วโสภาค

145
ม.ปลาย
รับ ม.ปลาย
12
12
ปิดรับ
นางปราณี บุญศรี

524
ม.ปลาย
20
10
เปิดรับ
นายปิยบุตร สุขเอียด

547
ม.ปลาย
25
29
ปิดรับ
นางสาวอันนา วงศ์พัฒนกิจ

548
ม.ปลาย
25
20
เปิดรับ
นางปัทมา เสถียรพงศ์ประภา

224
ม.ปลาย
25
16
เปิดรับ
นายวณัฎฐ์พงศ์ แก้วมีศรี

335
ม.ปลาย
เฉพาะ นร. ม.5/1
21
22
ปิดรับ
นางสาวบุษรา แป้นเพ็ชร

332
ม.ปลาย
เฉพาะ นร.ม.4/2
0
29
ปิดรับ
นายอติโรจน์ ปพัฒน์เปรมสิริ

ม.ปลาย
25
20
เปิดรับ

ชุมนุมใดที่มีผู้สมัครสมาชิกแล้ว สามารถดูรายชื่อนักเรียนที่สมัครชุมนุม
โดยคลิกที่ชื่อชุมนุม

Copyright © 2013 Suratpittaya School. All Rights Reserved.
วิเคราะห์ระบบโดยนางสาวกิติมา เพชรทรัพย์
พัฒนาระบบโดยนายสุธน ภักดี
กลุ่มงานสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยี