ระบุชื่อชุมนุมบางส่วน

รายชื่อชุมนุม
ปีการศึกษา1/2563

จำนวนชุมนุม 102 ชุมนุม
ช่วงวันที่เปิดให้สมัคร 10 กรกฏาคม 2563 ถึงวันที่ 17 กรกฏาคม 2563

     ชื่อชุมนุม
อาจารย์ที่ปรึกษา
ห้องเรียน
เงื่อนไข
จำนวนรับ
ผู้สมัคร
สถานะ
นางสโรชินี ภิรอด

ห้องสมุด
ทุกระดับชั้น
รับ ม.ต้น 15 คน ม.ปลาย 10 คน
25
28
ปิดรับ
นางจันทร์จิรา พัฒนสิงห์
นางสาวนวรัตน์ โอบอ้อม
559
ทุกระดับชั้น
รับ ม.ต้น 20 คน ม.ปลาย 15 คน
35
40
ปิดรับ
นางอธิตา มีสิทธิ์
นางสาวมัลลิกา ศรีสุข
5510
ทุกระดับชั้น
30
30
ปิดรับ
นางสาวธีระนาถ ทีปะปาล

324
ทุกระดับชั้น
25
27
ปิดรับ
นางสาวสุพณิดา อินทจันทร์
นางนิธิมา จันทรโชตะ
นางธนิดา บางรักษ์
535
ทุกระดับชั้น
30
30
ปิดรับ
นางสาวศศิ แก้วไทย
นายฐานิสรณ์ เลขทิพย์
631
ทุกระดับชั้น
ต้องผ่านการสัมภาษณ์จากครูที่ปรึกษาชุมนุม
30
34
ปิดรับ
นายธนกฤต แก้วทอง
นางณัฐธิกานต์ ขาวมะลิ
722
ทุกระดับชั้น
รับ ม.ต้น 15 คน ม.ปลาย 15 คน
30
34
ปิดรับ
นางธิดาพร ประศาสน์กุล
นางชาครีย์พัฒน์ ศักรางกูร
ห้องอาเซี่ยน
ทุกระดับชั้น
ม.ต้น รับ 13 คน ม.ปลาย รับ 12 คน
25
39
ปิดรับ
นางสาวสุนิษา ทองเพณี
นางสาวชณิดาภา เวชกุล
235
ทุกระดับชั้น
ม.ต้น รับ 15 คน ม.ปลาย รับ 15 คน
30
31
ปิดรับ
นางสาวเฉลิมวงศ์ กลับคง
นางสาวอรัชมน เจริญภักดี
641
ทุกระดับชั้น
รับ ม.ต้น 20 คน ม.ปลาย 20 คน
40
48
ปิดรับ


623
ทุกระดับชั้น
25
26
ปิดรับ


622
ทุกระดับชั้น
20
21
ปิดรับ


621
ทุกระดับชั้น
ม.ต้น 10 คน ม.ปลาย 15 คน
25
25
ปิดรับ
นางสาวจิระวัฒน์ ขวัญใจ
นางสาวอมรรัตน์ ทองคลองไทร
อาคารลูกรัก
ทุกระดับชั้น
ต้องผ่านการสัมภาษณ์ กล้าพูดกล้าแสดงออก รับ ม.ต้น 10 คน ม.ปลาย 15 คน
-
16
ปิดรับ
นางลมัย สังขนิตย์

ห้อง To Be Number One
ทุกระดับชั้น
รับ ม.ต้น 20 คน ม.ปลาย 20 คน นักเรียนต้องผ่านการสัมภาษณ์จาก อ.ลมัย แล้วถึงจะสมัครในระบบ
-
61
ปิดรับ
นางอรอรุณ มีเพียร
นางเสาวณีย์ จุฑากนิษฐ์
ห้องพุทธทาส
ทุกระดับชั้น
รับ ม.ต้น 20 คน ม.ปลาย 10 คน
30
30
ปิดรับ
นางสาวศศิธร จันทร์ประเสริฐ

325
ทุกระดับชั้น
รับ ม.ต้น 10 คน ม.ปลาย 10 คน
20
19
เปิดรับ
นางวรรณวิไล เอ่งฉ้วน
นางสาวขวัญจิต เต็มเปี่ยม
นางสาวขวัญตา พัฒน์ยัง
ธนาคารโรงเรียน
ทุกระดับชั้น
ม.ต้น 15 คน ม.ปลาย 15 คน
30
35
ปิดรับ
นางอุบลรัตน์ สุขนาวา

ตึก 5 ชั้น 6
ทุกระดับชั้น
ต้องเป็นนักกีฬาเปตองเท่านั้น และผ่านการสัมภาษณ์จากครูอุบลรัตน์
-
18
ปิดรับ
นางจุฑารัตน์ เคี่ยนบุ้น
นางสาวสุไลฆอ หมัดหลง
323
ทุกระดับชั้น
25
27
ปิดรับ


536
ทุกระดับชั้น
นักเรียนมีกล้องถ่ายรูป
30
35
ปิดรับ
นางสาวศิริกัญญา กิตติวุฒิ
นางชญาภา บุญล้ำ
558
ทุกระดับชั้น
รับ ม.ต้น 10 คน ม.ปลาย 10 คน
20
22
ปิดรับ
นางสาวบุษรา แป้นเพ็ชร

341
ทุกระดับชั้น
ม.ต้น 10 คน ม.ปลาย 15 คน
25
32
ปิดรับ
นายก่อกิจ โกวิทกุล

423
ทุกระดับชั้น
รับเฉพาะนักเรียนวงโยธวาทิต
40
39
เปิดรับ
นางคนองนิจ มากขุนทด

134
ทุกระดับชั้น
25
18
เปิดรับ
นายวรวัต หนีละ
นางสาวอันนา วงศ์พัฒนกิจ
548
ทุกระดับชั้น
ม.ต้น 15 คน ม.ปลาย 15 คน
30
30
ปิดรับ
นางกนกนิจ กิจคาม
นางสาวอรอุษา จันทร์พูล
421
ทุกระดับชั้น
ม.ต้นรับ 15 คน ม.ปลาย รับ 10 คน
25
27
ปิดรับ
นางทัศนีย์ เกตุแก้ว

ห้องศิลปะ ตึกบวรศิลป์ ชั้น 2
ทุกระดับชั้น
20
30
ปิดรับ
นายกัญกฤษเขม แดนที่

426
ทุกระดับชั้น
ม.ต้น รับ 60 คน ม.ปลาย รับ 30 คน
90
53
เปิดรับ
นางสาวโฉมศิริ ตั้งหลัก

133
ทุกระดับชั้น
ม.ต้น รับ 15 คน ม.ปลาย รับ 10 คน
25
25
ปิดรับ
นางสาววาสนา ศรีราชยา

422
ทุกระดับชั้น
รับนักเรียนกิจกรรมนาฏศิลป์ ม.ต้น 40 คน และ ม.ปลาย 25 คน
65
44
เปิดรับ
นางกาญจนา ปลอดจินดา

556
ทุกระดับชั้น
รับ ม.ต้น 10 คน ม.ปลาย 10 คน
20
20
ปิดรับ
นายพงศ์ภรณ์ หงส์ทอง

เวทีชั้น 6 ตึก 5
ทุกระดับชั้น
-
39
ปิดรับ
นายอรรถวิช สุวรรณโชติ

โดม
ทุกระดับชั้น
ต้องผ่านการสัมภาษณ์จากครูอรรถวิช
25
56
ปิดรับ
นางสุดารัตน์ ศิริวัฒนะสกุล

333
ทุกระดับชั้น
25
14
เปิดรับ


ทุกระดับชั้น
25
4
เปิดรับ
นางภัทรพร ช่วยชนะ

ทุกระดับชั้น
นร.ม.๒/๙ ไม่ต้องสมัครค่ะ งานชุมนุมจะสมัครให้ทั้งห้องค่ะ
-
26
ปิดรับ
นายธีรเดช สกุลอ่อน

ทุกระดับชั้น
นร.ม.๕/๑๓ ไม่ต้องสมัครค่ะ งานชุมนุมจะสมัครให้เอง
-
29
ปิดรับ
นางสาวน้ำเพชร ยวนเกิด

ห้องการงานอาชีพ 1
ทุกระดับชั้น
ไม่รับ นร.ม.2 เพราะมีสอนในวิชาการงานอาชีพแล้ว
-
15
ปิดรับ
นายสุรชัย ยวงทอง

ทุกระดับชั้น
ควรเล่นดนตรีสากลได้ หรือร้องเพลงได้
25
54
ปิดรับ
นางประยงค์ สัจจพงศ์พันธุ์

557
ม.ต้น
25
24
เปิดรับ
นางสาวพัชรีพร ชุมชอบ
นางสาวธัญวลัย อติชาติ
555
ม.ต้น
25
25
ปิดรับ
นางวรรณา นุ่นชูผล
นางสาวมนัญญา เมฆสุข
231
ม.ต้น
30
40
ปิดรับ
นางสาวนันทการ์ แสงดารา
นางนุสรา ช่างคิด
อุตฯ 1
ม.ต้น
25
25
ปิดรับ
นางเกสร ช่วยนุกูล

546
ม.ต้น
20
20
ปิดรับ
นางศรีสุดา พยัคฆา
นางถนอม ชูเมือง
ห้องเรียนสีเขียว
ม.ต้น
20
20
ปิดรับ
นางละอองดาว เกลี้ยงเกลา

ห้องสมุดคณิต
ม.ต้น
15
7
เปิดรับ
นางสาวอัมพร นิสัยจริยคุณ
นายธนากรณ์ ยีสมัน
ตึก 5 ชั้น 6
ม.ต้น
24
24
ปิดรับ
นายกิตติศิลป์ สุขสำราญ

554
ม.ต้น
รับเฉพาะนักเรียน ชั้น ม.3/9-ม.3/11
15
10
เปิดรับ
นางสาวสุดารักษ์ พงศ์อภิรักษกุล

321
ม.ต้น
25
9
เปิดรับ
นางสุธิดา สาระเทพ

344
ม.ต้น
25
25
ปิดรับ
นางสุรารักษ์ จันทนเสถียร

533
ม.ต้น
20
24
ปิดรับ
53. งานเขียนทางภาษาไทย
นางสุวลี ประเสริฐ

124
ม.ต้น
25
-
เปิดรับ
นางสาวปานตา สุระกำแหง

525
ม.ต้น
15
15
ปิดรับ
นางกันยพร ณ อุบล

346
ม.ต้น
25
23
เปิดรับ
นางมัสลิน มรรคสินธุ์

135
ม.ต้น
25
25
ปิดรับ
นายอุดร แก้ววิรัตน์

สวนภูมิรักษ์
ม.ต้น
25
27
ปิดรับ
นางสาวณิชกุล ปลวัชร

โดม
ม.ต้น
25
26
ปิดรับ
นางสาวสุจิตตรา วรรณิกร

334
ม.ต้น
25
28
ปิดรับ
นางสาวภัทรา คำดา

สวนภูมิรักษ์
ม.ต้น
25
26
ปิดรับ
นางสาวอารยา อาจสุข

232
ม.ต้น
25
28
ปิดรับ
นายทวีวัฒน์ สุขแก้ว

543
ม.ต้น
25
26
ปิดรับ


722
ม.ต้น
เรียนเฉพาะ นร.ม.1/9 เท่านั้น
-
49
ปิดรับ
นางกนกวรรณ จันทภาโส
นายสะอารอนิง ดาโอะ
นายปิยบุตร สุขเอียด
โดม
ม.ปลาย
เฉพาะนักเรียน ม.4 ถ้าใครไม่ผ่านการคัดเลือกให้มาติดต่อครูจิณห์จุฑา เพื่อเปลี่ยนชุมนุม
150
134
เปิดรับ
นางสาวศุภลักษณ์ สุวรรณ
นางปิยะนาถ คามิ
553
ม.ปลาย
25
25
ปิดรับ
66. โครงงานคณิตศาสตร์ ม.ปลาย
นางวนิดา คงอุดหนุน
นางสุนิษา ทรัพย์อุปการ
5411
ม.ปลาย
25
-
เปิดรับ
นางอัมพร เศรษฐสวัสดิ์

5410
ม.ปลาย
15
6
เปิดรับ
นางสาวนิภาพร แก้วพิชัย
นางอาลิษา ขุนพลช่วย
233
ม.ปลาย
30
30
ปิดรับ
นางจิระพงศ์ คงรักษ์

342
ม.ปลาย
15
2
เปิดรับ
นายสมบัติ ระมัด
นายรัฐพร ชูพิชัย
นางสาวกรรณิกา หมู่ตระกูลเจริญ
ห้องสภานักเรียน
ม.ปลาย
เฉพาะพี่ ๆ สภานักเรียน ปี 62 และปี 63 เท่านั้น
40
39
เปิดรับ
71. Bio Gang (สมัครที่คุณครูสลับศรี)
นางสลับศรี เจริญเวช

529
ม.ปลาย
รับ 30 คน
30
-
เปิดรับ
นางกนกวรรณ จันทภาโส
นายปิยบุตร สุขเอียด
นายสะอารอนิง ดาโอะ
โดม
ม.ปลาย
150
116
เปิดรับ
นางชมัยพร จันทศรี
นางสาวระวิวรรณ ทิพย์พันธ์
523
ม.ปลาย
25
13
เปิดรับ
นางมยุรี แสงสุวรรณ

โรงอาหาร
ม.ปลาย
25
25
ปิดรับ
นายอภินันท์ ฐิติภรณ์พันธ์

525
ม.ปลาย
20
22
ปิดรับ
นางสาวพัชรกาญจน์ เพ็งพงศ์

526
ม.ปลาย
20
17
เปิดรับ
นางสุรัสวดี นิลกิจ
นางสาวเนตรดาว สร้อยแสง
ห้องพฤกษศาสตร์
ม.ปลาย
35
39
ปิดรับ
78. Science show
นางธิยา ภักดี
นางสาววรางคณา หวานจิตต์
542
ม.ปลาย
35
-
เปิดรับ
นายมานะ พัดเคี่ยม
นางกนกวรรณ จันทภาโส
โดม
ม.ปลาย
เฉพาะ นร. ม.5 ที่ผ่านการเรียน นศท.ปี 1
125
117
เปิดรับ


ศูนย์วิทยการนักเรียนร่วม
ม.ปลาย
รับ นร.ม.ปลายทุกคนที่สนใจเรียนอักษรเบรลล์
25
12
เปิดรับ
นางฐิติรัตน์ มนต์สวัสดิ์ชัย

236
ม.ปลาย
เฉพาะ ม.5 ศิลป์จีน เท่านั้น ยกเว้น นศท. สภา นร. และ TO BE
25
20
เปิดรับ
นางสาวหทัยทิพย์ มุขโรจน์

335
ม.ปลาย
25
27
ปิดรับ
นางปราณี บุญศรี

712
ม.ปลาย
20
19
เปิดรับ
นางมลธิรา ปรุงเหล็ก
นางสาวปฐมาวดี ยาแสง
ห้องเรียนสีเขียว
ม.ปลาย
25
17
เปิดรับ
นายวณัฎฐ์พงศ์ แก้วมีศรี

342
ม.ปลาย
25
32
ปิดรับ
นางสาวยุพิน ศิริรัตน์
นางสาววรรณวิมล ชัยภาคภูมิ
ห้องพยาบาล
ม.ปลาย
25
25
ปิดรับ
นายอัยยุบ หลีเส็น

115
ม.ปลาย
25
10
เปิดรับ
นายอภิชาติ อุปการ
นางทิพยรัตน์ ทองสาร
234
ม.ปลาย
30
28
เปิดรับ
นางสาวภัทรพร ช่างเหล็ก

ห้องเรียนเศรษฐกิจพอเพียง
ม.ปลาย
30
36
ปิดรับ
นายทวีศักดิ์ สุทธิปัญญาปกรณ์

ห้องวัดผล
ม.ปลาย
20
29
ปิดรับ
นายอาทิตย์อุทัย อ่อนสง
นายธเนษฐ ศรีภักดี
ม.ปลาย
35
35
ปิดรับ
นายอติโรจน์ ปพัฒน์เปรมสิริ

528
ม.ปลาย
25
15
เปิดรับ
นางสาวสลิลลา ศรียาภัย

522
ม.ปลาย
20
20
ปิดรับ
นายทวัตน์ ชูชนะกิจ

537
ม.ปลาย
20
75
ปิดรับ
นายสะอารอนิง ดาโอะ
นายกิตติพงษ์ อ่อนคง
ห้องโครงงาน
ม.ปลาย
30
6
เปิดรับ
นางสาวสุภาวรรณ สวนพลอย

524
ม.ปลาย
25
7
เปิดรับ
นางสาวจันทิรา ฤทธิจักร

ห้องการงาน
ม.ปลาย
25
25
ปิดรับ
นางสาวปิตินันท์ น้อมเกตุ
นางมนพร เหมทานนท์
124
ม.ปลาย
40
46
ปิดรับ
นายมนตรี แก้วโสภาค

131
ม.ปลาย
25
2
เปิดรับ
นางสาวรังสิณี เทือกสุบรรณ

552
ม.ปลาย
25
16
เปิดรับ
นางปัทมา เสถียรพงศ์ประภา

323
ม.ปลาย
30
26
เปิดรับ
นางสาวอรณิชา หงษ์เกิด

545
ม.ปลาย
20
24
ปิดรับ

ชุมนุมใดที่มีผู้สมัครสมาชิกแล้ว สามารถดูรายชื่อนักเรียนที่สมัครชุมนุม
โดยคลิกที่ชื่อชุมนุม

Copyright © 2013 Suratpittaya School. All Rights Reserved.
วิเคราะห์ระบบโดยนางสาวกิติมา เพชรทรัพย์
พัฒนาระบบโดยนายสุธน ภักดี
กลุ่มงานสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยี