ระบุชื่อชุมนุมบางส่วน

รายชื่อชุมนุม
ปีการศึกษา2/2564

จำนวนชุมนุม 94 ชุมนุม
ช่วงวันที่เปิดให้สมัคร 21 มิถุนายน 2564 ถึงวันที่ 24 มิถุนายน 2564

     ชื่อชุมนุม
อาจารย์ที่ปรึกษา
ห้องเรียน
เงื่อนไข
จำนวนรับ
ผู้สมัคร
สถานะ
1. ยุวบรรณารักษ์
นางสโรชินี ภิรอด

ห้องสมุด
ทุกระดับชั้น
25
-
เปิดรับ
2. A Math
นางจันทร์จิรา พัฒนสิงห์
นางสาวนวรัตน์ โอบอ้อม
559
ทุกระดับชั้น
35
-
เปิดรับ
3. Crunching Number
นางอธิตา มีสิทธิ์
นางสาวรังสิณี เทือกสุบรรณ
5511
ทุกระดับชั้น
รับ ม.ต้น 15 คน ม.ปลาย 15 คน
30
-
เปิดรับ
4. บอร์ดเกม (สมัครที่ครูศศิ)
นางสาวศศิ แก้วไทย

631
ทุกระดับชั้น
สมัครที่คุณครูศศิ รับ 30 คน
-
-
ปิดรับ
5. MT4E (Multitube for Education)
นายธนกฤต แก้วทอง

721
ทุกระดับชั้น
35
-
เปิดรับ
6. อาเซียน
นางธิดาพร ประศาสน์กุล
นายพีรพัฒน์ ดำเรือง
นางชาครีย์พัฒน์ ศักรางกูร
ห้องอาเซียน
ทุกระดับชั้น
30
-
เปิดรับ
7. Trendy
นางสาวเฉลิมวงศ์ กลับคง
นางสาวอรัชมน เจริญภักดี
ลานหน้าตึก MLP
ทุกระดับชั้น
30
-
เปิดรับ
8. กำลังใจ (สอนโดยครูหยก MLP)


622
ทุกระดับชั้น
25
-
เปิดรับ
9. SKIT (สอนโดย Aj.Jonathan MLP)


623
ทุกระดับชั้น
25
-
เปิดรับ
10. ประชาสัมพันธ์
นางสาวจิระวัฒน์ ขวัญใจ
นายสิรภพ ใสสะอาด
อาคารลูกรัก
ทุกระดับชั้น
นักเรียนมีความกล้าแสดงออกในทางสร้างสรรค์
30
-
เปิดรับ
11. To Be Number One
นายสรัช พูลสมบัติ

ห้อง To Be Number One
ทุกระดับชั้น
กล้าคิด กล้าทำ กล้าแสดงออก
50
-
เปิดรับ
12. เกมกระดานคำคม
นางสาวอรอรุณ มีเพียร
นางเสาวณีย์ จุฑากนิษฐ์
ห้องพุทธทาส ในห้องสมุด
ทุกระดับชั้น
ถ้ามีการแข่งขันเกมกระดานคำคม นักเรียนสามารถเข้าแข่งขันได้
30
-
เปิดรับ
13. ธนาคารโรงเรียน
นางวรรณวิไล เอ่งฉ้วน
นางสาวขวัญจิต เต็มเปี่ยม
นางสาวขวัญตา พัฒน์ยัง
ธนาคารโรงเรียน
ทุกระดับชั้น
35
-
เปิดรับ
นายพงศ์ภรณ์ หงษ์ทอง

ตึก 5 ชั้น 6
ทุกระดับชั้น
รับเฉพาะนักกีฬาของโรงเรียน
-
24
ปิดรับ
15. Spelling Bee
นางจุฑารัตน์ เคี่ยนบุ้น
นางสาวสุไลฆอ หมัดหลง
322
ทุกระดับชั้น
30
-
เปิดรับ
16. ถ่ายภาพ
นางสาวกิติมา เพชรทรัพย์
นายสายชล สุขศรี
นางสาวกฤตยาณุตา เพ็ชรแก้ว
536
ทุกระดับชั้น
นักเรียนต้องมีกล้องถ่ายรูป
30
-
เปิดรับ
17. รักษ์ต้นไม้
นางฐิติรัตน์ มนต์สวัสดิ์ชัย
นางสาวสุธิดา ราชรักษ์
236
ทุกระดับชั้น
50
-
เปิดรับ
18. Kafei ting
นางสาวบุษรา แป้นเพ็ชร

341
ทุกระดับชั้น
35
-
เปิดรับ
นายก่อกิจ โกวิทกุล

423
ทุกระดับชั้น
รับเฉพาะนักเรียนวงโยธวาทิต
-
27
ปิดรับ
20. ตลาดนัด by ส.ร.
นางทิพยรัตน์ ทองสาร
นางสาวเกศิณี แก้ววัดปริง
233
ทุกระดับชั้น
30
-
เปิดรับ
21. หมากฮอสหมากรุกไทย
นายวรวัต หนีละ
นางสาวอันนา วงศ์พัฒนกิจ
5510
ทุกระดับชั้น
30
-
เปิดรับ
22. ไอเดียนานาของแต่งบ้าน
นางสาวจันทิรา ฤทธิจักร
นางสาวพรทิพย์ เกิดแก้ว
ห้องการงาน 2
ทุกระดับชั้น
นร.ทุกคนต้องมีชิ้นงานประดิษฐ์ คนละ 1 ชิ้น
25
-
เปิดรับ
23. ดนตรีไทย
นางสาวอรอุษา จันทร์พูล
นางสาวนาฏจิรัตน์ เต็งมีศรี
ห้องดนตรีไทย
ทุกระดับชั้น
นักเรียนไม่สามารถย้ายชุมนุมได้ ต้องอยู่ชุมนุมเดิม
30
-
เปิดรับ
นางทัศนีย์ เกตุแก้ว

425
ทุกระดับชั้น
รับเฉพาะนักเรียนชุมนุมการ์ตูน เดิม
-
32
ปิดรับ
25. นาฏศิลป์ และโนรา
นายกัญกฤษเขม แดนที่

426
ทุกระดับชั้น
รับนักเรียนนาฏศิลป์ และนักเรียนที่สนใจ
99
-
เปิดรับ
26. เพ้นท์กระถางต้นไม้
นางสาวโฉมศิริ ตั้งหลัก

323
ทุกระดับชั้น
ต้องวาดภาพระบายสี โดยใช้สีอะคริลิคและมีกระถางต้นไม้
30
-
เปิดรับ
27. ร้อง เล่น เต้น รำ
นางสาววาสนา ศรีราชยา

422
ทุกระดับชั้น
นร.ที่สนใจด้านการรำและเต้น
50
-
เปิดรับ
28. คณิตศาสตร์สร้างสรรค์
นางกาญจนา ปลอดจินดา
นางพิมผกา จันทร์คง
ทุกระดับชั้น
20
-
เปิดรับ
29. บาสเกตบอล
นายอรรถวิช สุวรรณโชติ

โดม 1
ทุกระดับชั้น
นร.ไปสมัครที่คุณครูอรรถวิช 15 คน สมัครในระบบ 15 คน
15
-
เปิดรับ
นางภัทรพร ช่วยชนะ

732
ทุกระดับชั้น
นร.ม.2/9 ไม่ต้องสมัครค่ะ งานชุมนุมจะสมัครให้ทั้งห้องค่ะ
-
20
ปิดรับ
31. แฟชั่นดีไซน์ (สมัครที่คุณครูน้ำเพชร)
นางสาวน้ำเพชร ยวนเกิด

ห้องการงาน 1
ทุกระดับชั้น
สมัครที่คุณครูน้ำเพชร รับ 25 คน
-
-
ปิดรับ
32. เย็บปักถักร้อย
นางสาวหฤทัย เพชรรัตน์
นางปุณยนุช หาญธนานนท์
ห้อง ม.3/4
ทุกระดับชั้น
60
-
เปิดรับ
33. ผ้าและดอกไม้ by ส.ร.
นายชาตรี ชูโลก

ห้องภูมิแผ่นดิน บวรศิลป์ ชั้น 1
ทุกระดับชั้น
นร.ต้องมีอุปกรณ์ในการจัดดอกไม้ เช่น ดอกไม้แห้ง แจกัน อื่น ๆ
25
-
เปิดรับ
34. English is all around
นายวีรยศ เอกรัตน์

HCEC 346
ทุกระดับชั้น
30
-
เปิดรับ
นางสาวทิพกฤษตา ฤทธิ์บุญ
นายสุรชัย ยวงทอง
ห้องดนตรีสากล บวรศิลป์ ชั้น 3
ทุกระดับชั้น
เฉพาะนักเรียนเก่าชุมนุมดนตรีสากล
-
34
ปิดรับ
36. English Karaoke
นายฐานิสรณ์ เลขทิพย์

643
ทุกระดับชั้น
30
-
เปิดรับ
37. Science Movie
นายอัยยุบ หลีเส็น

524
ทุกระดับชั้น
30
-
เปิดรับ
38. Biolympiad
นายอติโรจน์ ปพัฒน์เปรมสิริ

528
ทุกระดับชั้น
15
-
เปิดรับ
39. ท่องโลกกว้าง
นางวรรณา นุ่นชูผล
นางสาวมนัญญา เมฆสุข
ห้องพระ
ม.ต้น
35
-
เปิดรับ
40. หมากกระดาน
นางสาวธีระนาถ ทีปะปาล

324
ม.ต้น
รับ นร.ที่สนใจจริง ๆ
30
-
เปิดรับ
41. งานศิลป์จากกระดาษ
นางนุสรา ช่างคิด
นางสาวกรกนก เกิดบุญมาก
สวนภูมิรักษ์
ม.ต้น
30
-
เปิดรับ
42. คอมพิวเตอร์สร้างสรรค์ ม.ต้น
นางนิธิมา จันทรโชตะ
นางธนิดา บางรักษ์
นางสาวสุพณิดา อินทจันทร์
535
ม.ต้น
ไม่รับนักเรียนที่เคยเรียนแล้ว
45
-
เปิดรับ
43. ย้อนรอยประวัติศาสตร์
นางสาวสุนิษา ทองเพณี
นางสาวอารยา อาจสุข
232
ม.ต้น
40
-
เปิดรับ
44. วัฒนธรรมจีน (สอนโดนเหล่าซือเจ้า MLP)


621
ม.ต้น
25
-
เปิดรับ
45. ก้าวสู่โอลิมปิกคณิตศาสตร์
นางชญาภา บุญล้ำ
นางสาวศิริกัญญา กิตติวุฒิ
558
ม.ต้น
รักและสนใจในวิชาคณิตศาสตร์
30
-
เปิดรับ
46. ติวคณิต (ม.ต้น)
นางสาวธัญวลัย อติชาติ

554
ม.ต้น
30
-
เปิดรับ
47. ฟุต ฟิต ฟอ ไฟ
นางสาวสุดารักษ์ พงศ์อภิรักษกุล

321
ม.ต้น
30
-
เปิดรับ
48. Recycle
นางสุธิดา สาระเทพ

333
ม.ต้น
20
-
เปิดรับ
49. Let is go with srp airline
นางกันยพร ณ อุบล

345
ม.ต้น
นร.เก่งทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและโซเซียล
25
-
เปิดรับ
50. Movie lovers
นางมัสลิน มรรคสินธุ์

723
ม.ต้น
ไม่รับนักเรียนที่เคยเรียนชุมนุมนี้มาแล้ว
30
-
เปิดรับ
51. สนุกกับวรรณคดีไทย
นางคนองนิจ มากขุนทด

124
ม.ต้น
30
-
เปิดรับ
52. เทเบิลเทนนิส
นางสาวณิชกุล ปลวัชร

ุโรงยิมชั้น 6
ม.ต้น
20
-
เปิดรับ
53. English Games
นางสุจิตตรา คงจร

334
ม.ต้น
สนใจภาษาอังกฤษ
30
-
เปิดรับ
54. ท่องเที่ยวปักษ์ใต้บ้านเรา
นางสาวภัทรา คำดา

344
ม.ต้น
25
-
เปิดรับ


722
ม.ต้น
งานชุมนุมจะสมัครให้นักเรียนทั้งห้องเอง
-
20
ปิดรับ
56. ฟุตซอลชาย ม.1 และ ม.2
นายสิริพงษ์ แสงเดช

โดม 2
ม.ต้น
รับเฉพาะ นร.ผู้ชาย ม.1 และ ม.2 เท่านั้น
30
-
เปิดรับ
57. English for fun (สอนโดย Aj.Jhocellito MLP)


643
ม.ต้น
25
-
เปิดรับ
58. สุขภาพเพื่อชีวิต
นางสาววรรณวิมล ชัยภาคภูมิ

552
ม.ต้น
30
-
เปิดรับ
59. ซูโดกุ (ม.ต้น)
นางสาวพัชรีพร ชุมชอบ

555
ม.ต้น
รับนักเรียนที่มีความสนใจเล่นเกมซูโดกุ หรือเคยผ่านการแข่งขันเกมซูโดกุ
30
-
เปิดรับ
60. A cup of tea (กิจกรรมยามว่าง)
นางณัฐธิกานต์ ขาวมะลิ

723
ม.ต้น
เฉพาะ นร.ม.3 สมาชิกเดิม
-
-
ปิดรับ
61. นศท. ปี 1
นางกนกวรรณ จันทภาโส

โดม
ม.ปลาย
เฉพาะ นศท.ปี 1
150
-
เปิดรับ
62. Sudoku (ม.ปลาย)
นางสาวศุภลักษณ์ สุวรรณ
นางปิยะนาถ คามิ
553
ม.ปลาย
30
-
เปิดรับ
63. โครงงานคณิตศาสตร์ ม.ปลาย
นางวนิดา คงอุดหนุน
นางสุนิษา ทรัพย์อุปการ
5411
ม.ปลาย
25
-
เปิดรับ
64. คลินิกคณิตศาสตร์ ม.4
นางละอองดาว เกลี้ยงเกลา

ห้องสมุดคณิต
ม.ปลาย
รับเฉพาะนักเรียน ม.4
25
-
เปิดรับ
65. เยาวชนคนรักประวัติศาสตร์
นางสาวนิภาพร แก้วพิชัย

234
ม.ปลาย
20
-
เปิดรับ
66. การบิน
นางจิระพงศ์ คงรักษ์

332
ม.ปลาย
30
-
เปิดรับ
67. สภานักเรียน
นายสมบัติ ระมัด
นางสาวกรรณิกา หมู่ตระกูลเจริญ
นางสาววราภรณ์ กล่อมเกลี้ยง
ห้องสภานักเรียน
ม.ปลาย
เฉพาะพี่ ๆ สภานักเรียนเท่านั้น
-
-
ปิดรับ
68. Bio Gang (สมัครที่คุณครูสลับศรี)
นางสลับศรี เจริญเวช

528
ม.ปลาย
รับ นร.ม.6 จำนวน 30 คน สมัครที่คุณครูสลับศรี
-
-
ปิดรับ
69. นศท. ปี 3
นายปิยบุตร สุขเอียด
นายทวีวัฒน์ สุขแก้ว
โดม
ม.ปลาย
150
-
เปิดรับ
70. Origami
นางชมัยพร จันทศรี
นางสาวระวิวรรณ ทิพย์พันธ์
523
ม.ปลาย
45
-
เปิดรับ
71. สัตว์โลกน่ารัก
นางสาวพัชรกาญจน์ เพ็งพงศ์

526
ม.ปลาย
30
-
เปิดรับ
72. สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
นางสุรัสวดี นิลกิจ
นางสาวเนตรดาว สร้อยแสง
ห้องพฤกษศาสตร์
ม.ปลาย
30
-
เปิดรับ
73. Science show
นางธิยา ภักดี
นางสาววรางคณา หวานจิตต์
522
ม.ปลาย
30
-
เปิดรับ
74. How to เพื่อฉันและเธอ
นายธนากรณ์ ยีสมัน

325
ม.ปลาย
30
-
เปิดรับ
75. นศท. ปี 2
นายมานะ พัดเคี่ยม
นายสะอารอนิง ดาโอะ
โดม
ม.ปลาย
เฉพาะ นร. ม.5 ที่ผ่านการเรียน นศท.ปี 1
125
-
เปิดรับ
76. อักษรเบรลล์ โดย นางวรฤทัย นุริตมนต์


ศูนย์วิทยการนักเรียนร่วม
ม.ปลาย
รับ นร.ม.ปลายทุกคนที่สนใจเรียนอักษรเบรลล์จริง ๆ
20
-
เปิดรับ
77. อนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม
นางมลธิรา ปรุงเหล็ก
นางสาวปฐมาวดี ยาแสง
ห้องเรียนสีเขียว
ม.ปลาย
35
-
เปิดรับ
78. หมากกระดานจีน
นางหทัยทิพย์ ชูทิพย์
นายวณัฎฐ์พงศ์ แก้วมีศรี
335
ม.ปลาย
60
-
เปิดรับ
79. พยาบาล
นางสาวยุพิน ศิริรัตน์
นางสาวจินตนาท มากชิต
เรือนพยาบาล
ม.ปลาย
20
-
เปิดรับ
80. Chill Chill Science
นางสาวปานตา สุระกำแหง

525
ม.ปลาย
20
-
เปิดรับ
81. แกะรอยกระบวนการยุติธรรม
นายอภิชาติ อุปการ

559
ม.ปลาย
รับเฉพาะนักเรียนที่สนใจกฎหมายเท่านั้น
30
-
เปิดรับ
82. GPA
นายทวีศักดิ์ สุทธิปัญญาปกรณ์

ห้องวัดผล
ม.ปลาย
20
-
เปิดรับ
83. Do-flix (สมัครที่คุณครูสลิลลา)
นางสาวสลิลลา ศรียาภัย

529
ม.ปลาย
สมัครที่คุณครูสลิลลา เท่านั้น รับ 30 คน
-
-
ปิดรับ
84. เคมี้เคมีนะจ๊ะ
นายทวัตน์ ชูชนะกิจ

537
ม.ปลาย
รับเฉพาะ นร.เก่าในเทอม 1 เท่านั้น
25
-
เปิดรับ
85. Tell me your story
นางสาวสุภาวรรณ สวนพลอย

524
ม.ปลาย
25
-
เปิดรับ
86. Check in กิน เที่ยว @ สุราษฎร์ธานี
นางมนพร เหมทานนท์

125
ม.ปลาย
25
-
เปิดรับ
87. ติว O-Net สังคมศึกษา ม.6
นางปัทมา เสถียรพงศ์ประภา

232
ม.ปลาย
รับเฉพาะ นร. ม.6 เท่านั้น
30
-
เปิดรับ
88. Fab Lab
นายธีรเดช สกุลอ่อน

115
ม.ปลาย
นักเรียนต้องมีโน้ตบุ๊คส่วนตัว
30
-
เปิดรับ
89. Can we just talk?
นางสาวอรณิชา หงษ์เกิด

545
ม.ปลาย
30
-
เปิดรับ
90. เศรษฐกิจพอเพียง
นางอาลิษา ขุนพลช่วย

ห้องภูมิแผ่นดิน บวรศิลป์ ชั้น 1
ม.ปลาย
30
-
เปิดรับ
91. ทิงก์เกอร์
นายสะอารอนิง ดาโอะ

นายอภินันท์ ฐิติภรณ์พันธ์
ห้องโครงงาน
ม.ปลาย
25
-
เปิดรับ
92. ชวนกันฟัง Podcast
นางสาวปิตินันท์ น้อมเกตุ

131
ม.ปลาย
25
-
เปิดรับ
93. สวนสมุนไพร
นางปราณี บุญศรี

ึตึก 7
ม.ปลาย
20
-
เปิดรับ
94. ติวคณิต ม.6
นางอัมพร เศรษฐสวัสดิ์

ตึก 5
ม.ปลาย
รับเฉพาะนักเรียน ม.6 ค่ะ
25
-
เปิดรับ

ชุมนุมใดที่มีผู้สมัครสมาชิกแล้ว สามารถดูรายชื่อนักเรียนที่สมัครชุมนุม
โดยคลิกที่ชื่อชุมนุม

Copyright © 2013 Suratpittaya School. All Rights Reserved.
วิเคราะห์ระบบโดยนางสาวกิติมา เพชรทรัพย์
พัฒนาระบบโดยนายสุธน ภักดี
กลุ่มงานสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยี