เลือกสังกัด
   
ชื่อ-สกุล
สังกัด
ตำแหน่ง
วิทยฐานะ
Email
นายวิเศษ วรรณศรี
ฝ่ายบริหาร
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ

wises@srp.ac.th
 
   
ชื่อ-สกุล
สังกัด
ตำแหน่ง
วิทยฐานะ
Email
นายนฤชาติ สุวรรณพร
ฝ่ายบริหาร
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ

naruechart@srp.ac.th
 
   
ชื่อ-สกุล
สังกัด
ตำแหน่ง
วิทยฐานะ
Email
นางนงกาญจน์ เครือหงษ์
ฝ่ายบริหาร
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียนและบริหารบุคคล
ชำนาญการพิเศษ(ค.ศ. 3)
nongkan@srp.ac.th
 
   
ชื่อ-สกุล
สังกัด
ตำแหน่ง
วิทยฐานะ
Email
นายไพศาล ชนีมาส
ฝ่ายบริหาร
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานทั่วไป

paisaln@srp.ac.th
 

Copyright © 2013 Suratpittaya School. All Rights Reserved.
วิเคราะห์ระบบโดยนางสาวกิติมา เพชรทรัพย์
พัฒนาระบบโดยนายสุธน ภักดี
กลุ่มงานสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยี