ระบุวันที่  ถึงวันที่  

รายการปฏิบัติราชการ
ประจำวันอังคารที่ 22 สิงหาคม 2560

       หน่วยงาน
จำนวน
ไปราชการ
ไม่ทราบสาเหตุ
ลากิจ
ลาคลอด
ลาป่วย
ลาศึกษาต่อ
รวม
5
-
-
-
-
-
-
0
13
-
-
-
-
-
-
0
30
5
-
-
-
-
-
5
23
2
-
1
-
1
-
4
22
-
-
-
-
-
-
0
15
-
-
-
-
-
-
0
16
-
-
-
-
2
-
2
7
-
-
-
-
-
-
0
8
-
-
-
-
-
-
0
16
-
-
-
-
-
-
0
9
1
-
-
-
-
-
1
54
-
-
2
1
2
-
5
รวม
218
8
-
3
1
5
-
17

Copyright © 2013 Suratpittaya School. All Rights Reserved.
วิเคราะห์ระบบโดยนางสาวกิติมา เพชรทรัพย์
พัฒนาระบบโดยนายสุธน ภักดี
กลุ่มงานสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยี