ระบุวันที่  ถึงวันที่  

รายการปฏิบัติราชการ
ประจำวันจันทร์ที่ 18 ธันวาคม 2560

       หน่วยงาน
จำนวน
ไปราชการ
ไม่ทราบสาเหตุ
ลากิจ
ลาคลอด
ลาป่วย
ลาศึกษาต่อ
รวม
4
-
-
-
-
-
-
0
13
1
-
-
-
1
-
2
28
1
-
1
-
1
-
3
22
-
-
-
-
-
-
0
22
3
-
-
-
-
-
3
14
3
-
-
-
1
-
4
14
-
-
-
-
1
-
1
7
1
-
-
-
-
-
1
8
-
-
-
-
-
-
0
13
3
-
-
-
-
-
3
9
-
-
-
-
-
-
0
46
3
-
-
-
-
-
3
รวม
200
15
-
1
-
4
-
20

Copyright © 2013 Suratpittaya School. All Rights Reserved.
วิเคราะห์ระบบโดยนางสาวกิติมา เพชรทรัพย์
พัฒนาระบบโดยนายสุธน ภักดี
กลุ่มงานสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยี