ระบุวันที่  ถึงวันที่  

รายการปฏิบัติราชการ
ประจำวันพฤหัสบดีที่ 29 มิถุนายน 2560

       หน่วยงาน
จำนวน
ไปราชการ
ไม่ทราบสาเหตุ
ลากิจ
ลาคลอด
ลาป่วย
ลาศึกษาต่อ
รวม
5
2
-
-
-
-
-
2
13
-
-
-
-
2
-
2
30
-
-
-
-
2
-
2
23
1
-
-
-
1
-
2
22
-
-
1
-
-
-
1
15
-
-
-
-
1
-
1
16
-
1
-
-
-
-
1
7
-
-
-
-
-
-
0
8
-
-
-
-
1
-
1
16
-
-
-
-
-
-
0
9
-
-
-
-
-
-
0
53
-
-
-
-
-
-
0
รวม
217
3
1
1
-
7
-
12

Copyright © 2013 Suratpittaya School. All Rights Reserved.
วิเคราะห์ระบบโดยนางสาวกิติมา เพชรทรัพย์
พัฒนาระบบโดยนายสุธน ภักดี
กลุ่มงานสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยี