เลือกปีการศึกษา ภาคการเรียน

ปีการศึกษา 2560/1
จำนวนทั้งหมด 28 กิจกรรม
ช่วงวันที่ลงทะเบียน 16 พฤษภาคม 2560 ถึงวันที่ 18 พฤษภาคม 2560

ลำดับ
ชื่อกิจกรรม
ผู้สอน(จำนวนคาบ)
ห้องเรียน
จำนวนรับ
จำนวนคนสมัคร
1
พับกระดาษ
นางสาวกรรณิกา หมู่ตระกูลเจริญ(3)
122
30
2
ท่องโลกกว้าง
นางสุรีย์พร ยุติธรรม(3)
124
30
3
สีสันขนมไทยในวิทยาศาสตร์
นายกิตติพงษ์ อ่อนคง(3)
นางสาวปฐมาวดี ยาแสง(3)
Resource
30
4
STEM ศึกษา พัฒนาสู่นักประดิษฐ์
นายกิตติพงษ์ อ่อนคง(3)
นางสาวฮุซนา กาซอ(3)
542
30
5
เกมคณิต คิดสนุก
นายกิตติศิลป์ สุขสำราญ(3)
559
30
6
Origami
นายกิตติศิลป์ สุขสำราญ(3)
5510
30
7
คณิตกับศิลป์
นางสาวมัลลิกา ศรีสุข(3)
5511
30
8
พุทธพาเพลิน
นางสาวอารยา อาจสุข(3)
234
33
9
มหัศจรรย์อาเซียน
นางสาวมนัญญา เมฆสุข(3)
222
30
10
เฮฮาภาษาจีน
นางฐิติรัตน์ มนต์สวัสดิ์ชัย(3)
335
36
11
English for fun
นางสุธิดา สาระเทพ(3)
334
30
12
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
นางสาวสุจิตตรา วรรณิกร(3)
321
30
13
สุขภาพและความงาม
นางสาววรรณวิมล ชัยภาคภูมิ(3)
552
30
14
เวชศาสตร์บำบัด
นายกมลศักดิ์ ศรีหมุดกุล(3)
553
33
15
เกมกีฬาสู่สากล
นายพงศ์ภรณ์ หงส์ทอง(3)
พละใหม่
30
16
เกมและนันทนาการ
นางอุบลรัตน์ สุขนาวา(3)
สนามบาส2
30
17
Creative Art : ศิลปะสร้างสรรค์
นางสาวโฉมศิริ ตั้งหลัก(3)
425
35
18
Enjoy Music : สนุกกับดนตรี
นายก่อกิจ โกวิทกุล(3)
423
36
19
Original Thai Music : บรรเลงเพลงไทยเดิม
นางกนกนิจ กิจคาม(3)
421
21
20
Professional Singer : นักร้องมืออาชีพ
นายสุรชัย ยวงทอง(3)
422
30
21
Thai Dane : นาฏศิลป์ไทย 1
นายกิตติพัฒน์ แดนที่(3)
426
32
22
Thai Dane : นาฏศิลป์ไทย 2
นางพัชนีภรณ์ สิงหบุญ(3)
426
30
23
เกษตรน่ารู้ สู่โลกกว้าง
นายเชาว์ ชัยณรงค์(3)
อุต1
35
24
สวนถาดสวนแก้ว
นายสมชาย เขียนงาม(3)
ุ612
30
25
เทคโนโลยีสื่อประสม
นายมาลีกี เสือนิล(3)
215
30
26
สุขภาพดี ชีวีมีสุข
นางนฤมล เทโหปการ(3)
214
35
27
สนุกกับขนมไทย
นางสาวน้ำเพชร ยวนเกิด(3)
ห้องปฏิบัติการอาหาร (511)
21
28
ออกสู่โลกกว้าง
นางสาวเกศิณี แก้ววัดปริง(3)
30
Copyright © 2016 Suratpittaya School. All Rights Reserved.
วิเคราะห์ระบบโดยนางสาวกิติมา เพชรทรัพย์
Graphic Design โดยนางสาวฐิตาภา สายัณห์
พัฒนาระบบโดยนายสุธน ภักดี
กลุ่มงานสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยี