รายงานการมาโรงเรียน

ระบุวันที่ ถึงวันที่  
ปีการศึกษา 2560/2
ประจำวันจันทร์ที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2560
ระดับชั้น
สาย
ไม่เข้าแถว
หนีเรียน
ขาดเรียน
ลาป่วย
ลากิจ
เข้าร่วมกิจกรรม
ม. 1
-
-
-
-
-
-
-
ม. 2
-
-
-
-
-
-
-
ม. 3
-
-
-
-
-
-
-
ม. 4
-
-
-
-
-
-
-
ม. 5
-
-
-
-
-
-
-
ม. 6
-
-
-
-
-
-
-
รวมทั้งหมด
0
0
0
0
0
0
0
รายงานการออกนอกโรงเรียน

ประจำวันจันทร์ที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2560
ระดับชั้น
จำนวน (คน)
ม.1
0
ม.2
0
ม.3
0
ม.4
0
ม.5
0
ม.6
0

ลำดับ
รหัส
ชื่อ-สกุล
ระดับ
วันที่
ประเภท
เวลาออก
เวลากลับ
หมายเหตุ
Copyright © 2013 Suratpittaya School. All Rights Reserved.
วิเคราะห์ระบบโดยนางสาวกิติมา เพชรทรัพย์
พัฒนาระบบโดยนายสุธน ภักดี
กลุ่มงานสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยี