รายงานการมาโรงเรียน

ระบุวันที่ ถึงวันที่  
ปีการศึกษา 1/2561
ประจำวันอังคารที่ 22 พฤษภาคม 2561

ระดับชั้น
สาย
ไม่เข้าแถว
หนีเรียน
ขาดเรียน
ลาป่วย
ลากิจ
เข้าร่วมกิจกรรม
ม.1 0 0 0 0 0 0 0
ม.2 0 0 0 0 0 0 0
ม.3 0 0 0 0 0 0 0
ม.4 0 0 0 0 0 0 0
ม.5 0 0 0 0 0 0 0
ม.6 0 0 0 0 0 0 0
รวมทั้งหมด
0
0
0
0
0
0
0
รายงานการออกนอกโรงเรียน

ประจำวันอังคารที่ 22 พฤษภาคม 2561
ระดับชั้น
จำนวน (คน)
ม.1
0
ม.2
0
ม.3
0
ม.4
0
ม.5
0
ม.6
0

ลำดับ
รหัส
ชื่อ-สกุล
ระดับ
วันที่
ประเภท
เวลาออก
เวลากลับ
หมายเหตุ
Copyright © 2013 Suratpittaya School. All Rights Reserved.
วิเคราะห์ระบบโดยนางสาวกิติมา เพชรทรัพย์
พัฒนาระบบโดยนายสุธน ภักดี
กลุ่มงานสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยี