รายงานการมาโรงเรียน

ระบุวันที่ ถึงวันที่  

ปีการศึกษา 2560/1
ประจำวันพฤหัสบดีที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2560


ระดับชั้น
สาย
ไม่เข้าแถว
หนีเรียน
ขาดเรียน
ลาป่วย
ลากิจ
เข้าร่วมกิจกรรม
11600000
21300000
31400000
4112000000
5171300000
6101300000
รวมทั้งหมด
41
59
0
0
0
0
0

รายงานการออกนอกโรงเรียน

ประจำวันพฤหัสบดีที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2560
ระดับชั้น
จำนวน (คน)
ม.1
0
ม.2
0
ม.3
0
ม.4
0
ม.5
0
ม.6
0

ลำดับ
รหัส
ชื่อ-สกุล
ระดับ
วันที่
ประเภท
เวลาออก
เวลากลับ
หมายเหตุ
Copyright © 2013 Suratpittaya School. All Rights Reserved.
วิเคราะห์ระบบโดยนางสาวกิติมา เพชรทรัพย์
พัฒนาระบบโดยนายสุธน ภักดี
กลุ่มงานสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยี