รายชื่อครู


เลือก
ลำดับ
รหัส
ชื่อ-สกุล
หน่วยงาน
Email
1
1001
นางสมร เผือกเดช
ฝ่ายบริหาร
samorn@srp.ac.th
2
1002
นายวิเศษ วรรณศรี
ฝ่ายบริหาร
wises@srp.ac.th
3
1004
นายนฤชาติ สุวรรณพร
ฝ่ายบริหาร
naruechart@srp.ac.th
4
1005
นางนงกาญจน์ เครือหงษ์
ฝ่ายบริหาร
nongkan@srp.ac.th
5
1007
นายไพศาล ชนีมาส
ฝ่ายบริหาร
paisaln@srp.ac.th
6
0901
นางลมัย สังขนิตย์
ฝ่ายสนับสนุน
lamai@srp.ac.th
7
0902
นางอรอรุณ มีเพียร
ฝ่ายสนับสนุน
onaroon@srp.ac.th
8
0903
นางสาวอัมพร นิสัยจริยคุณ
ฝ่ายสนับสนุน
amporn@srp.ac.th
9
0905
นางสาวนันทการ์ แสงดารา
ฝ่ายสนับสนุน
nuntka@srp.ac.th
10
0908
นายปฐพนธ์ ชนิลกุล
ฝ่ายสนับสนุน
patapon@srp.ac.th
11
0909
นางมยุรี แสงสุวรรณ
ฝ่ายสนับสนุน
mayuree@srp.ac.th
12
0911
นางวาลี ลิ้มไกรสรรณ์
ฝ่ายสนับสนุน
valee@srp.ac.th
13
0914
นางทิพยรัตน์ ทองสาร
ฝ่ายสนับสนุน
thippayarat@srp.ac.th
14
0915
นางนุสรา ช่างคิด
ฝ่ายสนับสนุน
nusara@srp.ac.th
15
0916
นายกมลพันธ์ จามพัฒน์
ฝ่ายสนับสนุน
kamolpan@srp.ac.th
16
0917
นางสาวศศิธร จันทร์ประเสริฐ
ฝ่ายสนับสนุน
sasitorn@srp.ac.th
17
0918
นางสาวขวัญตา พัฒน์ยัง
ฝ่ายสนับสนุน
khwanta@srp.ac.th
18
0301
นางเกสร ช่วยนุกูล
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
kesorn@srp.ac.th
19
0302
นายเฉลิมพร พงศ์ธีระวรรณ
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
chalermporn@srp.ac.th
20
0303
นางถนอม ชูเมือง
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
pamcho1@srp.ac.th
21
0304
นางสุรัสวดี นิลกิจ
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
suratsawadee@srp.ac.th
22
0307
นางปราณี บุญศรี
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
pranee@srp.ac.th
23
0314
นางศรีสุดา พยัคฆา
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
srisuda@srp.ac.th
24
0317
นางสุวารี พงศ์ธีระวรรณ
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
suwaree@srp.ac.th
25
0319
นางชุติมา ทวีสุวรรณศักดิ์
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
chutima@srp.ac.th
26
0320
นางสลับศรี เจริญเวช
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
salubsri@srp.ac.th
27
0321
นายอติโรจน์ ปพัฒน์เปรมสิริ
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
atiroch@srp.ac.th
28
0322
นางสาววรางคณา หวานจิตต์
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
warangkhana@srp.ac.th
29
0323
นางสาวสลิลลา ศรียาภัย
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
salinla@srp.ac.th
30
0324
นายอภินันท์ ฐิติภรณ์พันธ์
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
apinun@srp.ac.th
31
0325
นายกิตติพงษ์ อ่อนคง
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
kittipong@srp.ac.th
32
0326
นางสาวมลธิรา สมคิด
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
montira@srp.ac.th
33
0327
นางชมัยพร จันทศรี
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
chamaiporn@srp.ac.th
34
0328
นายทวัตน์ ชูชนะกิจ
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
dhawatana@srp.ac.th
35
0329
นางสาวพัชรกาญจน์ เพ็งพงศ์
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
patcharakarn@srp.ac.th
36
0330
นายอาทิตย์อุทัย อ่อนสง
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
onsongatit@srp.ac.th
37
0331
นางธิยา ภักดี
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
tiya@srp.ac.th
38
0333
นางสาวระวิวรรณ ทิพย์พันธ์
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
rawiwan@srp.ac.th
39
0335
นางสาวเนตรดาว สร้อยแสง
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
natedaw@srp.ac.th
40
0337
นายสะอารอนิง ดาโอะ
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
saaroning@srp.ac.th
41
0338
นางสาวปฐมาวดี ยาแสง
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
pathamawadi@srp.ac.th
42
0339
นางสาวสุภาวรรณ สวนพลอย
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
supawan@srp.ac.th
43
0340
นายธนกฤต แก้วทอง
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
tanakrit@srp.ac.th
44
0341
นางสาวปานตา สุระกำแหง
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
panta@srp.ac.th
45
0342
นางณัฐธิกานต์ ขาวมะลิ
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
natthikan@srp.ac.th
46
0343
นายธีรเดช สกุลอ่อน
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
teeradath@srp.ac.th
47
0804
นางสาวธีระนาถ ทีปะปาล
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
teeranart@srp.ac.th
48
0805
นางฐิติรัตน์ มนต์สวัสดิ์ชัย
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
thitirat@srp.ac.th
49
0806
นางจุฑารัตน์ เคี่ยนบุ้น
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
jutarat@srp.ac.th
50
0809
นางเบ็ญจมาศ ชูนวลศรี
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
benjamart@srp.ac.th
51
0810
นางปิยะนุช วงศ์เทิดธรรม
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
piyanoot@srp.ac.th
52
0811
นางจิระพงศ์ คงรักษ์
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
jirapong@srp.ac.th
53
0814
นายสมบัติ ระมัด
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
sombat@srp.ac.th
54
0818
นางเสริมศิริ ชูประจง
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
sermsiri@srp.ac.th
55
0822
นางสุภลักษณ์ วรรณนุช
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
supaluck@srp.ac.th
56
0823
นางแอนนา เทพเลื่อน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
anna@srp.ac.th
57
0825
นายฐานิสรณ์ เลขทิพย์
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
thanisorn@srp.ac.th
58
0826
นางสาวจิระวัฒน์ ขวัญใจ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
jkwanjai@srp.ac.th
59
0827
นางสาวสุดารักษ์ พงศ์อภิรักษกุล
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
sudarak@srp.ac.th
60
0828
นางกันยพร ณ อุบล
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
kanyaporn@srp.ac.th
61
0829
นางสาวสุจิตตรา วรรณิกร
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
suchittra@srp.ac.th
62
0830
นางสาวมัสลิน มรรคสินธุ์
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
massalin@srp.ac.th
63
0831
นางสุดารัตน์ ศิริวัฒนะสกุล
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
sudaratsiri@srp.ac.th
64
0832
นางสุธิดา สาระเทพ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
sutida@srp.ac.th
65
0833
นางสาวขวัญจิต เต็มเปี่ยม
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
khwanchit@srp.ac.th
66
0834
นางจุฬาลักษณ์ จันจรัสศรี
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
chulaluk_j@srp.ac.th
67
0835
นางสาวศศิ แก้วไทย
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
sasi@srp.ac.th
68
0838
นางสาวหทัยทิพย์ มุขโรจน์
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
hataitip@srp.ac.th
69
0839
นางสาวบุษรา แป้นเพ็ชร
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
bussara@srp.ac.th
70
0840
นายวณัฎฐ์พงศ์ แก้วมีศรี
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
wanatpong@srp.ac.th
71
0201
นายกิตติศิลป์ สุขสำราญ
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
kittisin@srp.ac.th
72
0204
นางสาวสุธาทิพย์ พาหนะ
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
sutathip@srp.ac.th
73
0206
นางอัมพร เศรษฐสวัสดิ์
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
amporns@srp.ac.th
74
0208
นางประยงค์ สัจจพงศ์พันธุ์
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
prayong@srp.ac.th
75
0217
นางจันทร์จิรา พัฒนสิงห์
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
janjira@srp.ac.th
76
0218
นางวนิดา คงอุดหนุน
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
wanida@srp.ac.th
77
0219
นายวรวัต หนีละ
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
warawat@srp.ac.th
78
0220
นางอธิตา มีสิทธิ์
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
athita@srp.ac.th
79
0221
นางสาวศิริกัญญา กิตติวุฒิ
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
sirikanya@srp.ac.th
80
0222
นางชญาภา บุญล้ำ
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
chayapa@srp.ac.th
81
0224
นางปิยะนาถ คามิ
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
piyanat@srp.ac.th
82
0225
นางสุนิษา ทรัพย์อุปการ
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
sunisa@srp.ac.th
83
0226
นางละอองดาว เกลี้ยงเกลา
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
laongdaw@srp.ac.th
84
0227
นางสาวนวรัตน์ โอบอ้อม
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
navarat@srp.ac.th
85
0228
นายทวีศักดิ์ สุทธิปัญญาปกรณ์
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
taweesak@srp.ac.th
86
0229
นางสาวพัชรีพร ชุมชอบ
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
patchareepon@srp.ac.th
87
0230
นางสาวมัลลิกา ศรีสุข
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
munliga@srp.ac.th
88
0231
นางพิมผกา จันทร์คง
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
pimpaka@srp.ac.th
89
0232
นางสาวศุภลักษณ์ สุวรรณ
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
supaluk@srp.ac.th
90
0233
นายปิยบุตร สุขเอียด
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
piyabut@srp.ac.th
91
0234
นางสาวอันนา วงศ์พัฒนกิจ
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
annawong@srp.ac.th
92
0235
นางกาญจนา ปลอดจินดา
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
kanjana@srp.ac.th
93
0106
นางสุวลี ประเสริฐ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
suvalee@srp.ac.th
94
0111
นางอภิรักษ์ ลบถม
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
apirak@srp.ac.th
95
0115
นายฐากูร โกละกะ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
takoon@srp.ac.th
96
0116
นางภัทรียา อินทรทอง
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
phattareeya@srp.ac.th
97
0117
นางกนกวรรณ จันทภาโส
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
kanokwan@srp.ac.th
98
0118
นางสาวเกศิณี แก้ววัดปริง
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
katsinee@srp.ac.th
99
0119
นางสุรีย์พร ยุติธรรม
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
sureeporn@srp.ac.th
100
0120
นางสาวเฉลิมวงศ์ กลับคง
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
chaloemwong@srp.ac.th
101
0121
นางมนพร เหมทานนท์
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
monnaporn@srp.ac.th
102
0122
นางสาวปิตินันท์ น้อมเกตุ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
pitinan@srp.ac.th
103
0123
นางภัทรพร ช่วยชนะ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
pattaraporn@srp.ac.th
104
0124
นางสาวกรรณิกา หมู่ตระกูลเจริญ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
kannika@srp.ac.th
105
0125
นางจิณห์จุฑา อินทร์สุทธฺ์
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
jinjutha@srp.ac.th
106
0126
นายมนตรี แก้วโสภาค
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
montree@srp.ac.th
107
0404
นางธิดาพร ประศาสน์กุล
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
thidaporn@srp.ac.th
108
0414
นางวรรณา นุ่นชูผล
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
wanna@srp.ac.th
109
0417
นางสุพัตรา สันติสถาวร
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
supatra@srp.ac.th
110
0422
นางปัทมา เสถียรพงศ์ประภา
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
pattama@srp.ac.th
111
0424
นางสาวมาลา คงราช
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
mala@srp.ac.th
112
0425
นางชาครีย์พัฒน์ ศักรางกูร
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
chacreepat@srp.ac.th
113
0426
นางสาวชณิดาภา เวชกุล
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
chanidapha@srp.ac.th
114
0427
นายรัฐพร ชูพิชัย
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
rattaporn@srp.ac.th
115
0428
นางสาวนิภาพร แก้วพิชัย
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
nipaporn@srp.ac.th
116
0429
พระครูใบฎีกามงคล อคคธมโม
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
117
0430
นางอาลิษา ขุนพลช่วย
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
alisa@srp.ac.th
118
0431
นางสาวสุนิษา ทองเพณี
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
sunisa626@srp.ac.th
119
0432
นางวรรณวิไล เอ่งฉ้วน
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
wanwilai@srp.ac.th
120
0433
นายอภิชาติ อุปการ
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
apichart@srp.ac.th
121
0434
นางสาวภัทรพร ช่างเหล็ก
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
pattaraporn_c@srp.ac.th
122
0501
นางกนกนิจ กิจคาม
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
kanoknis@srp.ac.th
123
0503
นายนิรันดร์ จันทร์น้อย
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
nirun@srp.ac.th
124
0504
นางพัชนีภรณ์ สิงหบุญ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
peepat@srp.ac.th
125
0507
นางทัศนีย์ เกตุแก้ว
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
tussanee@srp.ac.th
126
0508
นายกิตติพัฒน์ แดนที่
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
patdramaa11@srp.ac.th
127
0509
นางสาวโฉมศิริ ตั้งหลัก
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
chomsiri@srp.ac.th
128
0510
นางสาววาสนา ศรีราชยา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
wasana@srp.ac.th
129
0601
นายกมลศักดิ์ ศรีหมุดกุล
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา
kamonsak@srp.ac.th
130
0603
นายพงศ์ภรณ์ หงส์ทอง
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา
pongporn@srp.ac.th
131
0604
นายทนง ศรีมหาวโร
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา
tanong@srp.ac.th
132
0606
นางอุบลรัตน์ สุขนาวา
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา
ubonrat@srp.ac.th
133
0608
นางสาววรรณวิมล ชัยภาคภูมิ
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา
wanwimon@srp.ac.th
134
0609
นายอรรถวิช สุวรรณโชติ
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา
attawit@srp.ac.th
135
0610
นายมานะ พัดเคี่ยม
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา
mana@srp.ac.th
136
0611
นางสาวยุพิน ศิริรัตน์
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา
yupin@srp.ac.th
137
0702
นางสาวกิติมา เพชรทรัพย์
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
kitima@srp.ac.th
138
0705
นายเชาว์ ชัยณรงค์
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
chao@srp.ac.th
139
0709
นายประทักษ์ ทิพย์ชิต
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
pratak@srp.ac.th
140
0712
นางเพ็ญประไพ จอง
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
phenpraphai@srp.ac.th
141
0713
นางภัทริน รอดเจริญ
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
patarin@srp.ac.th
142
0716
นายสมชาย เขียนงาม
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
somchaik@srp.ac.th
143
0717
นางสุรารักษ์ จันทนเสถียร
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
suraruk@srp.ac.th
144
0722
นางธนิดา บางรักษ์
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
kruputhanida@srp.ac.th
145
0723
นายสายชล สุขศรี
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
saichon@srp.ac.th
146
0724
นางนฤมล เทโหปการ
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
narumol@srp.ac.th
147
0725
นางนิธิมา จันทรโชตะ
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
nitima@srp.ac.th
148
0726
นางสาวสุพณิดา อินทจันทร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
supanida@srp.ac.th
149
0728
นางสาวน้ำเพชร ยวนเกิด
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
namphetr@srp.ac.th
150
01
นายกัลยา แผ้วชนะ
ลูกจ้างประจำ
kanlaya@srp.ac.th
151
02
นายสุเมธ ศรีภักดี
ลูกจ้างประจำ
sumate@srp.ac.th
152
04
นายพิศูจน์ อาจสุข
ลูกจ้างประจำ
pisood@srp.ac.th
153
06
นายไพฑูรย์ ชัยแป้น
ลูกจ้างประจำ
paitoon@srp.ac.th
154
07
นายสมยศ ยี่หวา
ลูกจ้างประจำ
somyos@srp.ac.th
155
09
นางจรรยา จิญกาจันทร์
ลูกจ้างประจำ
janyaji@srp.ac.th
156
10
นางจรรยา เจริญลาภ
ลูกจ้างประจำ
janya@srp.ac.th
157
11
นางผ่องศรี ธานีวงศ์
ลูกจ้างประจำ
phongsri@srp.ac.th
158
12
นายอเนก นวลมังสอ
ลูกจ้างประจำ
anake@srp.ac.th
159
001
นางเสาวณีย์ จุฑากนิษฐ์
ลูกจ้างชั่วคราว
saowanees@srp.ac.th
160
002
นางสาวศิริกัญญา วัฒนเชื้อ
ลูกจ้างชั่วคราว
sirikanya_tata@srp.ac.th
161
003
นางสาวสิริลักษณ์ ไทยปาน
ลูกจ้างชั่วคราว
siriluck@srp.ac.th
162
004
นางสาวฐปนัท แก้วบ่อดาน
ลูกจ้างชั่วคราว
thapanat@srp.ac.th
163
007
นางสาวอรัชมน เจริญภักดี
ลูกจ้างชั่วคราว
aratchamol@srp.ac.th
164
008
นายบริสุทธิ์ หนูแก้ว
ลูกจ้างชั่วคราว
borisut@srp.ac.th
165
009
นางสาวจันทรา บัวสม
ลูกจ้างชั่วคราว
juntrab@srp.ac.th
166
014
นางสโรชินี ภิรอด
ลูกจ้างชั่วคราว
sarochinee@srp.ac.th
167
017
นางกุหลาบ นิจผล
ลูกจ้างชั่วคราว
kularb@srp.ac.th
168
018
นางสันสนีย์ จอง
ลูกจ้างชั่วคราว
sansanee@srp.ac.th
169
019
นางอุดมพร เสนยิ้ม
ลูกจ้างชั่วคราว
udomporn@srp.ac.th
170
026
นายมาลีกี เสือนิล
ลูกจ้างชั่วคราว
maleegee@srp.ac.th
171
039
นางเรณู มานะจิตต์
ลูกจ้างชั่วคราว
renu@srp.ac.th
172
041
นางมาลิสา จันทร์สว่าง
ลูกจ้างชั่วคราว
malisa@srp.ac.th
173
049
นายก่อกิจ โกวิทกุล
ลูกจ้างชั่วคราว
koekit@srp.ac.th
174
058
นางสาวมนัญญา เมฆสุข
ลูกจ้างชั่วคราว
mananya@srp.ac.th
175
059
นางนิรมล พรหมแพทย์
ลูกจ้างชั่วคราว
niramol@srp.ac.th
176
060
นายสุรชัย ยวงทอง
ลูกจ้างชั่วคราว
surachai@srp.ac.th
177
064
นายสุธน ภักดี
ลูกจ้างชั่วคราว
suthon@srp.ac.th
178
066
นางสาวอารยา อาจสุข
ลูกจ้างชั่วคราว
araya@srp.ac.th
179
072
นางสาวศศิธร ไทยปาน
ลูกจ้างชั่วคราว
sasithon@srp.ac.th
180
074
นางสาวกรกนก เกิดบุญมาก
ลูกจ้างชั่วคราว
kornkanok@srp.ac.th
181
076
นางสาวปิยะพร ตันติตระกูลไชยา
ลูกจ้างชั่วคราว
piyaporn@srp.ac.th
182
078
นายจักรพงศ์ โชครักษ์
ลูกจ้างชั่วคราว
chakkapong@srp.ac.th
183
082
นางสาวภัทรสุดา ทับแก้ว
ลูกจ้างชั่วคราว
patsuda@srp.ac.th
184
092
นางสาวศศิกานต์ สุเวช
ลูกจ้างชั่วคราว
sasikan@srp.ac.th
185
093
นางสาวนาถยา ศิริทอง
ลูกจ้างชั่วคราว
nadtaya@srp.ac.th
186
111
นายธเนษฐ ศรีภักดี
ลูกจ้างชั่วคราว
thanet@srp.ac.th
187
112
นายสนธยา ชุมสมุย
ลูกจ้างชั่วคราว
sontaya@srp.ac.th
188
118
นางสาวศิริวรรณ สวัสดิ์
ลูกจ้างชั่วคราว
siriwan@srp.ac.th
189
119
นายวิศรุต เครือหงษ์
ลูกจ้างชั่วคราว
visarut@srp.ac.th
190
120
นางสาวประทุมวรรณ ผ่องแก้ว
ลูกจ้างชั่วคราว
pratoomwan@srp.ac.th
191
121
นางสาววันเพ็ญวิภา ภักดีไทย
ลูกจ้างชั่วคราว
wanpanwipa@srp.ac.th
192
124
นางสาวภัทราวดี จิตรมุ่ง
ลูกจ้างชั่วคราว
pattaravade@srp.ac.th
193
126
นางสาวเสาวรส รุ่งแดง
ลูกจ้างชั่วคราว
saowaroj@srp.ac.th
194
127
นางสาวฐาปนี อินทร์จันทร์
ลูกจ้างชั่วคราว
thapani@srp.ac.th
195
128
นางสาววราภรณ์ กล่อมเกลี้ยง
ลูกจ้างชั่วคราว
waraporn@srp.ac.th
196
130
นางสาวรพีพรรณ จันทร์คง
ลูกจ้างชั่วคราว
rapeepun@srp.ac.th
197
131
นายประเสริฐ พรหมมณี
ลูกจ้างชั่วคราว
prasert@srp.ac.th
198
132
นางสาวอาทิตยา ถูระวัน
ลูกจ้างชั่วคราว
artitya@srp.ac.th
199
136
นายอนุชา บังศรี
ลูกจ้างชั่วคราว
anucha@srp.ac.th
200
137
นางสาวประไพพร ไทยประยูร
ลูกจ้างชั่วคราว
prapaiporn@srp.ac.th
201
138
นางกาญจนา ธิมากุล
ลูกจ้างชั่วคราว
kanjanatimakul@srp.ac.th
202
139
นางชนิดา แก้วคง
ลูกจ้างชั่วคราว
chanida@srp.ac.th
203
140
นางสาวอภัสรา นุ้ยน้อย
ลูกจ้างชั่วคราว
apusara@srp.ac.th
204
141
นายกมล ทัลวัลลิ์
ลูกจ้างชั่วคราว
kamon@srp.ac.th
Copyright © 2013 Suratpittaya School. All Rights Reserved.
วิเคราะห์ระบบโดยนางสาวกิติมา เพชรทรัพย์
พัฒนาระบบโดยนายสุธน ภักดี
กลุ่มงานสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยี