รายชื่อครู


เลือกสังกัด
ลำดับ
รหัส
ชื่อ-สกุล
หน่วยงาน
Email
1
0000
นายเจนจัด ภักดีไทย
ฝ่ายบริหาร
jenjad@srp.ac.th
2
1002
นายวิเศษ วรรณศรี
ฝ่ายบริหาร
wises@srp.ac.th
3
1004
นายนฤชาติ สุวรรณพร
ฝ่ายบริหาร
4
1005
นางนงกาญจน์ เครือหงษ์
ฝ่ายบริหาร
nongkan@srp.ac.th
5
1007
นายไพศาล ชนีมาส
ฝ่ายบริหาร
6
0901
นางลมัย สังขนิตย์
ฝ่ายสนับสนุน
lamai@srp.ac.th
7
0902
นางอรอรุณ พรหมดนตรี
ฝ่ายสนับสนุน
onaroon@srp.ac.th
8
0903
นางสาวอัมพร นิสัยจริยคุณ
ฝ่ายสนับสนุน
amporn@srp.ac.th
9
0905
นางสาวนันทการ์ แสงดารา
ฝ่ายสนับสนุน
nuntka@srp.ac.th
10
0908
นายปฐพนธ์ ชนิลกุล
ฝ่ายสนับสนุน
patapon@srp.ac.th
11
0909
นางมยุรี แสงสุวรรณ
ฝ่ายสนับสนุน
mayuree@srp.ac.th
12
0911
นางวาลี ลิ้มไกรสรรณ์
ฝ่ายสนับสนุน
valee@srp.ac.th
13
0913
นางสาวศิริพร ทองดี
ฝ่ายสนับสนุน
siripornthong@srp.ac.th
14
0914
นางทิพยรัตน์ ทองสาร
ฝ่ายสนับสนุน
thippayarat@srp.ac.th
15
0915
นางนุสรา ช่างคิด
ฝ่ายสนับสนุน
nusara@srp.ac.th
16
0916
นายกมลพันธ์ จามพัฒน์
ฝ่ายสนับสนุน
kamolpan@srp.ac.th
17
0917
นางสาวศศิธร จันทร์ประเสริฐ
ฝ่ายสนับสนุน
sasitorn@srp.ac.th
18
0918
นางสาวขวัญตา พัฒน์ยัง
ฝ่ายสนับสนุน
19
0301
นางเกสร ช่วยนุกูล
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
kesorn@srp.ac.th
20
0302
นายเฉลิมพร พงศ์ธีระวรรณ
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
chalermporn@srp.ac.th
21
0303
นางถนอม ชูเมือง
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
pamcho1@srp.ac.th
22
0304
นางสุรัสวดี นิลกิจ
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
suratsawadee@srp.ac.th
23
0307
นางปราณี บุญศรี
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
pranee@srp.ac.th
24
0311
นางมนัสพร บุญทวี
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
manasaporn@srp.ac.th
25
0314
นางศรีสุดา พยัคฆา
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
srisuda@srp.ac.th
26
0317
นางสุวารี พงศ์ธีระวรรณ
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
suwaree@srp.ac.th
27
0318
นางอาภา สาเมือง
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
arpa@srp.ac.th
28
0319
นางชุติมา ทวีสุวรรณศักดิ์
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
chutima@srp.ac.th
29
0320
นางสลับศรี เจริญเวช
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
salubsri@srp.ac.th
30
0321
นายอติโรจน์ ปพัฒน์เปรมสิริ
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
atiroch@srp.ac.th
31
0322
นางสาววรางคณา หวานจิตต์
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
warangkhana@srp.ac.th
32
0323
นางสาวสลิลลา ศรียาภัย
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
salinla@srp.ac.th
33
0324
นายอภินันท์ ฐิติภรณ์พันธ์
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
apinun@srp.ac.th
34
0325
นายกิตติพงษ์ อ่อนคง
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
kittipong@srp.ac.th
35
0326
นางสาวมลธิรา สมคิด
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
montira@srp.ac.th
36
0327
นางสาวชมัยพร รอดกลิ่น
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
chamaiporn@srp.ac.th
37
0328
นายทวัตน์ ชูชนะกิจ
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
dhawatana@srp.ac.th
38
0329
นางสาวพัชรกาญจน์ เพ็งพงศ์
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
patcharakarn@srp.ac.th
39
0330
นายอาทิตย์อุทัย อ่อนสง
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
onsongatit@srp.ac.th
40
0331
นางธิยา ภักดี
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
tiya@srp.ac.th
41
0332
นายเสงี่ยม ใจซื่อ
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
sangeam@srp.ac.th
42
0333
นางสาวระวิวรรณ ทิพย์พันธ์
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
rawiwan@srp.ac.th
43
0335
นางสาวเนตรดาว สร้อยแสง
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
natedaw@srp.ac.th
44
0337
นายสะอารอนิง ดาโอะ
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
saaroning@srp.ac.th
45
0338
นางสาวปฐมาวดี ยาแสง
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
pathamawadi@srp.ac.th
46
0339
นางสาวสุภาวรรณ สวนพลอย
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
supawan@srp.ac.th
47
0340
นายธนกฤต แก้วทอง
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
tanakrit@srp.ac.th
48
0341
นางสาวปานตา สุกำแหง
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
49
0804
นางสาวธีระนาถ ทีปะปาล
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
teeranart@srp.ac.th
50
0805
นางฐิติรัตน์ มนต์สวัสดิ์ชัย
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
thitirat@srp.ac.th
51
0806
นางจุฑารัตน์ เคี่ยนบุ้น
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
jutarat@srp.ac.th
52
0809
นางเบ็ญจมาศ ชูนวลศรี
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
benjamart@srp.ac.th
53
0810
นางปิยะนุช วงศ์เทิดธรรม
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
piyanoot@srp.ac.th
54
0811
นางจิระพงศ์ คงรักษ์
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
jirapong@srp.ac.th
55
0814
นายสมบัติ ระมัด
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
sombat@srp.ac.th
56
0818
นางเสริมศิริ ชูประจง
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
sermsiri@srp.ac.th
57
0822
นางสุภลักษณ์ วรรณนุช
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
supaluck@srp.ac.th
58
0823
นางแอนนา เทพเลื่อน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
anna@srp.ac.th
59
0825
นายฐานิสรณ์ เลขทิพย์
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
thanisorn@srp.ac.th
60
0826
นางสาวจิระวัฒน์ ขวัญใจ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
jkwanjai@srp.ac.th
61
0827
นางสาวสุดารักษ์ พงศ์อภิรักษกุล
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
sudarak@srp.ac.th
62
0828
นางกันยพร ณ อุบล
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
kanyaporn@srp.ac.th
63
0829
นางสาวสุจิตตรา วรรณิกร
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
suchittra@srp.ac.th
64
0830
นางสาวมัสลิน มรรคสินธุ์
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
massalin@srp.ac.th
65
0831
นางสุดารัตน์ ศิริวัฒนะสกุล
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
sudaratsiri@srp.ac.th
66
0832
นางสุธิดา สาระเทพ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
sutida@srp.ac.th
67
0833
นางสาวขวัญจิต เต็มเปี่ยม
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
khwanchit@srp.ac.th
68
0834
นางจุฬาลักษณ์ จันจรัสศรี
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
69
0835
นางสาวศศิ แก้วไทย
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
sasi@srp.ac.th
70
0836
นางสาวฉัตรลดา สุขเขียว
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
71
0837
นางสาวมีซาน หนุนอนันต์
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
72
0201
นายกิตติศิลป์ สุขสำราญ
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
kittisin@srp.ac.th
73
0204
นางสาวสุธาทิพย์ พาหนะ
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
sutathip@srp.ac.th
74
0206
นางอัมพร เศรษฐสวัสดิ์
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
amporns@srp.ac.th
75
0208
นางประยงค์ สัจจพงศ์พันธุ์
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
prayong@srp.ac.th
76
0216
นางสาวนิศารัตน์ บัวแดง
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
nisarat@srp.ac.th
77
0217
นางจันทร์จิรา พัฒนสิงห์
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
janjira@srp.ac.th
78
0218
นางวนิดา คงอุดหนุน
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
wanida@srp.ac.th
79
0219
นายวรวัต หนีละ
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
warawat@srp.ac.th
80
0220
นางอธิตา มีสิทธิ์
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
athita@srp.ac.th
81
0221
นางสาวศิริกัญญา กิตติวุฒิ
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
sirikanya@srp.ac.th
82
0222
นางสาวชญาภา ใจโปร่ง
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
chayabha@srp.ac.th
83
0224
นางปิยะนาถ คามิ
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
84
0225
นางสุนิษา ทรัพย์อุปการ
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
sunisa@srp.ac.th
85
0226
นางละอองดาว เกลี้ยงเกลา
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
laongdaw@srp.ac.th
86
0227
นางสาวนวรัตน์ โอบอ้อม
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
navarat@srp.ac.th
87
0228
นายทวีศักดิ์ สุทธิปัญญาปกรณ์
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
taweesak@srp.ac.th
88
0229
นางสาวพัชรีพร ชุมชอบ
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
patchareepon@srp.ac.th
89
0230
นางสาวมัลลิกา ศรีสุข
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
munliga@srp.ac.th
90
0231
นางพิมผกา จันทร์คง
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
pimpaka@srp.ac.th
91
0232
นางสาวศุภลักษณ์ สุวรรณ
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
supaluk@srp.ac.th
92
0233
นายปิยบุตร สุขเอียด
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
93
0234
นางสาวอันนา วงศ์พัฒนกิจ
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
94
0103
นางนวลน้อย บรรจงเกลี้ยง
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
a_nualnoi@srp.ac.th
95
0106
นางสุวลี ประเสริฐ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
suvalee@srp.ac.th
96
0111
นางอภิรักษ์ ลบถม
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
apirak@srp.ac.th
97
0114
นางสาวธีระนุช ทีปะปาล
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
teeranuch@srp.ac.th
98
0115
นายฐากูร โกละกะ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
takoon@srp.ac.th
99
0116
นางภัทรียา อินทรทอง
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
phattareeya@srp.ac.th
100
0117
นางกนกวรรณ จันทภาโส
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
kanokwan@srp.ac.th
101
0118
นางสาวเกศิณี แก้ววัดปริง
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
katsinee@srp.ac.th
102
0119
นางสุรีย์พร ยุติธรรม
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
sureeporn@srp.ac.th
103
0120
นางสาวเฉลิมวงศ์ กลับคง
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
chaloemwong@srp.ac.th
104
0121
นางมนพร เหมทานนท์
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
monnaporn@srp.ac.th
105
0122
นางสาวปิตินันท์ น้อมเกตุ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
pitinan@srp.ac.th
106
0123
นางภัทรพร ช่วยชนะ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
pattaraporn@srp.ac.th
107
0124
นางสาวกรรณิกา หมู่ตระกูลเจริญ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
108
0125
นางจิณห์จุฑา อินทร์สุทธฺ์
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
109
0404
นางธิดาพร ประศาสน์กุล
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
thidaporn@srp.ac.th
110
0413
นายเรวัต ธีระชัยวรกุล
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
rewat@srp.ac.th
111
0414
นางวรรณา นุ่นชูผล
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
wanna@srp.ac.th
112
0417
นางสุพัตรา สันติสถาวร
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
supatra@srp.ac.th
113
0419
นางสาวเสาวนีย์ เพชรทรัพย์
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
saowanee@srp.ac.th
114
0422
นางสาวปัทมา เสถียรพงศ์ประภา
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
pattama@srp.ac.th
115
0423
นางสาวกิ่งกาญจน์ กิตินพวงษ์
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
gingkan@srp.ac.th
116
0424
นางสาวมาลา คงราช
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
mala@srp.ac.th
117
0425
นางชาครีย์พัฒน์ ศักรางกูร
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
chacreepat@srp.ac.th
118
0426
นางสาวชณิดาภา เวชกุล
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
chanidapha@srp.ac.th
119
0427
นายรัฐพร ชูพิชัย
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
rattaporn@srp.ac.th
120
0428
นางสาวนิภาพร แก้วพิชัย
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
nipaporn@srp.ac.th
121
0429
พระครูใบฎีกามงคล อคคธมโม
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
122
0430
นางอลิษา ขุนพลช่วย
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
123
0431
นางสาวสุนิษา ทองเพณี
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
124
0432
นางวรรณวิไล เฮ่งฉ้วน
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
125
0501
นางกนกนิจ กิจคาม
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
kanoknis@srp.ac.th
126
0503
นายนิรันดร์ จันทร์น้อย
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
nirun@srp.ac.th
127
0504
นางพัชนีภรณ์ สิงหบุญ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
peepat@srp.ac.th
128
0507
นางทัศนีย์ เกตุแก้ว
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
tussanee@srp.ac.th
129
0508
นายกิตติพัฒน์ แดนที่
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
patdramaa11@srp.ac.th
130
0509
นางสาวโฉมศิริ ตั้งหลัก
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
chomsiri@srp.ac.th
131
0510
นางสาววาสนา ศรีราชยา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
132
0601
นายกมลศักดิ์ ศรีหมุดกุล
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา
kamonsak@srp.ac.th
133
0603
นายพงศ์ภรณ์ หงส์ทอง
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา
pongporn@srp.ac.th
134
0604
นายทนง ศรีมหาวโร
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา
tanong@srp.ac.th
135
0606
นางอุบลรัตน์ สุขนาวา
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา
ubonrat@srp.ac.th
136
0608
นางสาววรรณวิมล ชัยภาคภูมิ
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา
wanwimon@srp.ac.th
137
0609
นายอรรถวิช สุวรรณโชติ
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา
attawit@srp.ac.th
138
0610
นายมานะ พัดเคี่ยม
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา
mana@srp.ac.th
139
0611
นางสาวยุพิน ศิริรัตน์
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา
140
0701
นางกรกมล เฉลิมพงศ์
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
konkamon@srp.ac.th
141
0702
นางสาวกิติมา เพชรทรัพย์
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
kitima@srp.ac.th
142
0704
นางชื่นกมล เพชรนาค
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
chuenkamol@srp.ac.th
143
0705
นายเชาว์ ชัยณรงค์
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
chao@srp.ac.th
144
0709
นายประทักษ์ ทิพย์ชิต
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
pratak@srp.ac.th
145
0712
นางเพ็ญประไพ จอง
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
phenpraphai@srp.ac.th
146
0713
นางภัทริน รอดเจริญ
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
patarin@srp.ac.th
147
0716
นายสมชาย เขียนงาม
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
somchaik@srp.ac.th
148
0717
นางสุรารักษ์ จันทนเสถียร
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
suraruk@srp.ac.th
149
0722
นางธนิดา บางรักษ์
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
kruputhanida@srp.ac.th
150
0723
นายสายชล สุขศรี
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
saichon@srp.ac.th
151
0724
นางนฤมล เทโหปการ
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
narumol@srp.ac.th
152
0725
นางนิธิมา จันทรโชตะ
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
nitima@srp.ac.th
153
0726
นางสาวสุพณิดา อินทจันทร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
supanida@srp.ac.th
154
0727
นางระเบียบ สุทธิสังข์
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
155
0728
นางสาวน้ำเพชร ยวนเกิด
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
namphetr@srp.ac.th
156
01
นายกัลยา แผ้วชนะ
ลูกจ้างประจำ
157
02
นายสุเมธ ศรีภักดี
ลูกจ้างประจำ
sumate@srp.ac.th
158
04
นายพิศูจน์ อาจสุข
ลูกจ้างประจำ
pisood@srp.ac.th
159
06
นายไพฑูรย์ ชัยแป้น
ลูกจ้างประจำ
paitoon@srp.ac.th
160
07
นายสมยศ ยี่หวา
ลูกจ้างประจำ
somyos@srp.ac.th
161
09
นางจรรยา จิญกาจันทร์
ลูกจ้างประจำ
janyaji@srp.ac.th
162
10
นางจรรยา เจริญลาภ
ลูกจ้างประจำ
janya@srp.ac.th
163
11
นางผ่องศรี ธานีวงศ์
ลูกจ้างประจำ
phongsri@srp.ac.th
164
12
นายอเนก นวลมังสอ
ลูกจ้างประจำ
anake@srp.ac.th
165
001
นางเสาวณีย์ จุฑากนิษฐ์
ลูกจ้างชั่วคราว
saowanees@srp.ac.th
166
002
นางสาวศิริกัญญา วัฒนเชื้อ
ลูกจ้างชั่วคราว
sirikanya_tata@srp.ac.th
167
003
นางสาวสิริลักษณ์ ไทยปาน
ลูกจ้างชั่วคราว
siriluck@srp.ac.th
168
004
นางสาวฐปนัท แก้วบ่อดาน
ลูกจ้างชั่วคราว
thapanat@srp.ac.th
169
007
นางสาวอรัชมน เจริญภักดี
ลูกจ้างชั่วคราว
aratchamol@srp.ac.th
170
008
นายบริสุทธิ์ หนูแก้ว
ลูกจ้างชั่วคราว
borisut@srp.ac.th
171
009
นางสาวจันทรา บัวสม
ลูกจ้างชั่วคราว
juntrab@srp.ac.th
172
014
นางสโรชินี ภิรอด
ลูกจ้างชั่วคราว
sarochinee@srp.ac.th
173
017
นางกุหลาบ นิจผล
ลูกจ้างชั่วคราว
kularb@srp.ac.th
174
018
นางสันสนีย์ จอง
ลูกจ้างชั่วคราว
sansanee@srp.ac.th
175
019
นางอุดมพร เสนยิ้ม
ลูกจ้างชั่วคราว
udomporn@srp.ac.th
176
026
นายมาลีกี เสือนิล
ลูกจ้างชั่วคราว
maleegee@srp.ac.th
177
028
นางสโรชา บัวแก้ว
ลูกจ้างชั่วคราว
sarocha@srp.ac.th
178
039
นางเรณู มานะจิตต์
ลูกจ้างชั่วคราว
renu@srp.ac.th
179
041
นางมาลิสา จันทร์สว่าง
ลูกจ้างชั่วคราว
malisa@srp.ac.th
180
049
นายก่อกิจ โกวิทกุล
ลูกจ้างชั่วคราว
koekit@srp.ac.th
181
058
นางสาวมนัญญา เมฆสุข
ลูกจ้างชั่วคราว
mananya@srp.ac.th
182
059
นางนิรมล พรหมแพทย์
ลูกจ้างชั่วคราว
niramol@srp.ac.th
183
060
นายสุรชัย ยวงทอง
ลูกจ้างชั่วคราว
surachai@srp.ac.th
184
064
นายสุธน ภักดี
ลูกจ้างชั่วคราว
suthon@srp.ac.th
185
065
นางสาวอาฏาณา ภูริปริญญา
ลูกจ้างชั่วคราว
ardana@srp.ac.th
186
066
นางสาวอารยา อาจสุข
ลูกจ้างชั่วคราว
araya@srp.ac.th
187
072
นางสาวศศิธร ไทยปาน
ลูกจ้างชั่วคราว
sasithon@srp.ac.th
188
074
นางสาวกรกนก เกิดบุญมาก
ลูกจ้างชั่วคราว
kornkanok@srp.ac.th
189
076
นางสาวปิยะพร ตันติตระกูลไชยา
ลูกจ้างชั่วคราว
piyaporn@srp.ac.th
190
078
นายจักรพงศ์ โชครักษ์
ลูกจ้างชั่วคราว
chakkapong@srp.ac.th
191
082
นางสาวภัทรสุดา ทับแก้ว
ลูกจ้างชั่วคราว
patsuda@srp.ac.th
192
088
นางพิมพ์ประภา อากาศเมฆ
ลูกจ้างชั่วคราว
pimprapa@srp.ac.th
193
090
นางสุธาทิพย์ ลักษณะจันทร์
ลูกจ้างชั่วคราว
sutathipl@srp.ac.th
194
092
นางสาวศศิกานต์ สุเวช
ลูกจ้างชั่วคราว
sasikan@srp.ac.th
195
093
นางสาวนาถยา ศิริทอง
ลูกจ้างชั่วคราว
196
097
นางสาวกมลทิพย์ เอี่ยมสอาด
ลูกจ้างชั่วคราว
197
111
นายธเนษฐ ศรีภักดี
ลูกจ้างชั่วคราว
thanet@srp.ac.th
198
112
นายสนธยา ชุมสมุย
ลูกจ้างชั่วคราว
199
113
นางสาวกรรณทิมา สมคง
ลูกจ้างชั่วคราว
200
114
นางสาวฮุซนา กาซอ
ลูกจ้างชั่วคราว
201
116
นางสาวธันยมณฑน์ แก้วศรี
ลูกจ้างชั่วคราว
thayamon@srp.ac.th
202
117
นางสาวอรอุมา อินทร์ทรัพย์
ลูกจ้างชั่วคราว
onuma@srp.ac.th
203
118
นางสาวศิริวรรณ สวัสดิ์
ลูกจ้างชั่วคราว
204
119
นายวิศรุต เครือหงษ์
ลูกจ้างชั่วคราว
visarut@srp.ac.th
205
120
นางสาวประทุมวรรณ ผ่องแก้ว
ลูกจ้างชั่วคราว
206
121
นางสาววันเพ็ญวิภา ภักดีไทย
ลูกจ้างชั่วคราว
207
122
นายพัฒนกิจ คณาเอกวิชภรณ์
ลูกจ้างชั่วคราว
pattanakit@srp.ac.th
208
124
นางสาวภัทราวดี นาคเรือง
ลูกจ้างชั่วคราว
pattaravade@srp.ac.th
209
125
นางสาวภัสวรรณ ซุ่นสุวรรณ
ลูกจ้างชั่วคราว
210
126
นางสาวเสาวรส รุ่งแดง
ลูกจ้างชั่วคราว
saowaroj@srp.ac.th
211
127
นางสาวฐาปนี อินทร์จันทร์
ลูกจ้างชั่วคราว
212
128
นางสาววราภรณ์ กล่อมเกลี้ยง
ลูกจ้างชั่วคราว
213
129
นางสาวดวงสมร เพชรชำนาญ
ลูกจ้างชั่วคราว
214
130
นางสาวรพีพรรณ จันทร์คง
ลูกจ้างชั่วคราว
215
131
นายประเสริฐ พรหมมณี
ลูกจ้างชั่วคราว
216
132
นางสาวอาทิตยา ถูระวัน
ลูกจ้างชั่วคราว
217
135
นางสาวนิรมล วิชัยดิษฐ์
ลูกจ้างชั่วคราว
218
211
นางกาญจนา ธิมากุล
ลูกจ้างชั่วคราว
Copyright © 2013 Suratpittaya School. All Rights Reserved.
วิเคราะห์ระบบโดยนางสาวกิติมา เพชรทรัพย์
พัฒนาระบบโดยนายสุธน ภักดี
กลุ่มงานสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยี