ระบุวันที่ ถึงวันที่  

กลุ่มสาระ
ผลิตเอง
คิดเป็นร้อยละ
จัดหามา
คิดเป็นร้อยละ
รวม
1
100.00
0
0.00
1
8
53.33
7
46.67
15
126
84.00
24
16.00
150
67
58.26
48
41.74
115
89
82.41
19
17.59
108
78
88.64
10
11.36
88
104
81.89
23
18.11
127
25
89.29
3
10.71
28
24
63.16
14
36.84
38
65
90.28
7
9.72
72
0
0.00
0
0.00
0
50
83.33
10
16.67
60
รวม
637
79.43
165
20.57
802
Copyright © 2013 Suratpittaya School. All Rights Reserved.
วิเคราะห์ระบบโดยนางสาวกิติมา เพชรทรัพย์
พัฒนาระบบโดยนายสุธน ภักดี
กลุ่มงานสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยี