ระบุวันที่ ถึงวันที่  

กลุ่มสาระ
ผลิตเอง
คิดเป็นร้อยละ
จัดหามา
คิดเป็นร้อยละ
รวม
1
100.00
0
0.00
1
6
54.55
5
45.45
11
114
87.69
16
12.31
130
62
63.27
36
36.73
98
72
81.82
16
18.18
88
95
79.83
24
20.17
119
95
83.33
19
16.67
114
18
85.71
3
14.29
21
20
66.67
10
33.33
30
58
89.23
7
10.77
65
0
0.00
0
0.00
0
43
86.00
7
14.00
50
รวม
584
80.33
143
19.67
727
Copyright © 2013 Suratpittaya School. All Rights Reserved.
วิเคราะห์ระบบโดยนางสาวกิติมา เพชรทรัพย์
พัฒนาระบบโดยนายสุธน ภักดี
กลุ่มงานสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยี