ประเภท โรงเรียน เลือกปีการศึกษา หรือระบุวันที่  ถึงวันที่  

จำนวนทั้งหมด 47 รายการ
ลำดับ
ชื่อรางวัล
ประเภท
ระดับ
รายชื่อ
วันที่
1
นักเรียน
ประเทศ
1. นายทำเล ช่วยปลอด
ม.4/10
15 ก.พ. 2560
2
ครู
ประเทศ
1. นายฐานิสรณ์ เลขทิพย์
15 ก.พ. 2560
3
นักเรียน
ภาค
1. นายปรเมศวร์ นวลขาว
ม.4/1
10 ก.พ. 2560
4
ครู
ภาค
1. นายเจนจัด ภักดีไทย
2. นางนงกาญจน์ เครือหงษ์
3. นางสุวารี พงศ์ธีระวรรณ
10 ก.พ. 2560
5
ครู
จังหวัด
1. นายเจนจัด ภักดีไทย
16 ม.ค. 2560
6
ครู
เขตพื้นที่
1. นางนวลน้อย บรรจงเกลี้ยง
24 ธ.ค. 2559
7
ครู
โรงเรียน
1. นางนวลน้อย บรรจงเกลี้ยง
19 ธ.ค. 2559
8
นักเรียน
เขตพื้นที่
1. นางสาวจิราวรรณ อินทรนาค
ม.4/2
2. นางสาวปฐมาภรณ์ นิภัสตรา
ม.4/2
3. นางสาวมนัสวี สกุลปีบ
ม.4/2
4. นางสาวปริยากร วุฒิพงษ์
ม.4/2
5. นางสาววิศรุตา ชูชาติ
ม.4/2
10 พ.ย. 2559
9
นักเรียน
เขตพื้นที่
1. เด็กหญิงฐานิดา อภินันท์กุล
ม.3/8
10 พ.ย. 2559
10
ครู
เขตพื้นที่
1. นางฐิติรัตน์ มนต์สวัสดิ์ชัย
10 พ.ย. 2559
11
ครู
เขตพื้นที่
1. นางสาวมาลา คงราช
2. นางสาวชณิดาภา เวชกุล
10 พ.ย. 2559
12
ครู
เขตพื้นที่
1. นางสาวชณิดาภา เวชกุล
10 พ.ย. 2559
13
ครู
เขตพื้นที่
1. นางสาวชณิดาภา เวชกุล
10 พ.ย. 2559
14
ครู
เขตพื้นที่
1. นางสาวมาลา คงราช
10 พ.ย. 2559
15
นักเรียน
เขตพื้นที่
1. นางสาวจิตรลดา ชนะกุล
ม.4/2
2. นางสาวเอมมิกา ฤทธิกุล
ม.4/2
3. นางสาวมุกธิดา เทพมโนทัยสกุล
ม.4/2
4. นางสาวธิดารัตน์ วิโรจน์
ม.4/2
5. นางสาวพิชญมาส ธวัชชัยยะ
ม.5/2
10 พ.ย. 2559
16
นักเรียน
เขตพื้นที่
1. นางสาวจุฑามาศ ยอดเพ็ชร
ม.4/2
10 พ.ย. 2559
17
นักเรียน
เขตพื้นที่
1. นางสาวปุณยวีร์ สายแก้ว
ม.4/2
10 พ.ย. 2559
18
ครู
เขตพื้นที่
1. นางฐิติรัตน์ มนต์สวัสดิ์ชัย
10 พ.ย. 2559
19
นักเรียน
เขตพื้นที่
1. นางสาวนภัคพิรีย์ โชติธรรมรส
ม.4/2
2. นางสาวอิสราภรณ์ ชาโลมนิรันดร์
ม.4/2
10 พ.ย. 2559
20
ครู
เขตพื้นที่
1. นางฐิติรัตน์ มนต์สวัสดิ์ชัย
10 พ.ย. 2559
21
นักเรียน
เขตพื้นที่
1. เด็กหญิงปุณณภา กัณฑมณี
ม.2/7
10 พ.ย. 2559
22
ครู
เขตพื้นที่
10 พ.ย. 2559
23
ครู
เขตพื้นที่
1. นางฐิติรัตน์ มนต์สวัสดิ์ชัย
10 พ.ย. 2559
24
ครู
เขตพื้นที่
1. นางนิธิมา จันทรโชตะ
2. นางสาวสุพณิดา อินทจันทร์
10 พ.ย. 2559
25
ครู
เขตพื้นที่
1. นางสาวกิติมา เพชรทรัพย์
2. นายสายชล สุขศรี
10 พ.ย. 2559
26
นักเรียน
เขตพื้นที่
1. นางสาวปัณสิตา พรมเสนะ
ม.4/9
2. นางสาวปัณฐิตา พรมเสนะ
ม.4/12
10 พ.ย. 2559
27
นักเรียน
เขตพื้นที่
1. นายณัฐนนท์ เพชรแก้ว
ม.4/3
2. นายวิสรุท ช่วยบำรุง
ม.4/5
3. นายวสุธร รัตตานุกุล
ม.4/10
10 พ.ย. 2559
28
ครู
เขตพื้นที่
1. นายมาลีกี เสือนิล
2. นายสายชล สุขศรี
10 พ.ย. 2559
29
ครู
เขตพื้นที่
1. นางนวลน้อย บรรจงเกลี้ยง
10 พ.ย. 2559
30
ครู
เขตพื้นที่
1. นางสาวกิติมา เพชรทรัพย์
2. นายสายชล สุขศรี
10 พ.ย. 2559
31
นักเรียน
เขตพื้นที่
1. นายวรากร พุมมา
ม.6/8
2. นายทัศนพงษ์ ศรีสุขแก้ว
ม.6/8
10 พ.ย. 2559
32
ครู
นานาชาติ
1. นางนวลน้อย บรรจงเกลี้ยง
25 ต.ค. 2559
33
ครู
โรงเรียน
1. นายเจนจัด ภักดีไทย
25 ต.ค. 2559
34
โรงเรียน
เขตพื้นที่
13 ต.ค. 2559
35
ครู
เขตพื้นที่
1. นายเจนจัด ภักดีไทย
13 ต.ค. 2559
36
โรงเรียน
โรงเรียน
13 ต.ค. 2559
37
ครู
เขตพื้นที่
1. นางสาวจิระวัฒน์ ขวัญใจ
13 ต.ค. 2559
38
ครู
เขตพื้นที่
1. นางนวลน้อย บรรจงเกลี้ยง
12 ต.ค. 2559
39
ครู
เขตพื้นที่
1. นายเจนจัด ภักดีไทย
12 ต.ค. 2559
40
โรงเรียน
โรงเรียน
17 ก.ย. 2559
41
ครู
จังหวัด
1. นายอรรถวิช สุวรรณโชติ
2 ก.ย. 2559
42
นักเรียน
จังหวัด
1. เด็กชายสิรภพ ฉิมยินดี
ม.2/6
2. นายวรากร คงรักษา
ม.3/4
3. เด็กชายวรกันต์ เครือรัตน์
ม.3/4
4. เด็กชายภูวกร เจริญจิตต์
ม.3/4
5. นายเด็กชายวรภัทร แซ่โง้ว
ม.3/4
6. นายชัชชน กุลวดีวงศ์
ม.4/3
7. นายกรเทพ เลี่ยมแก้ว
ม.4/7
2 ก.ย. 2559
43
นักเรียน
จังหวัด
1. นางสาวปุณยวีร์ สายแก้ว
ม.4/2
2. นางสาวเกศนี แก้วพิพิธภัณฑ์
ม.4/10
3. นางสาวพิมพ์ชนก นวลมูสิก
ม.4/10
4. นางสาวนิยดา กรุณกิจ
ม.5/10
5. นางสาวเกวลิน ตันติพิสิทธ์
ม.5/11
6. นางสาวมนัสนันท์ ลิ้มใจเพชร
ม.6/4
7. นางสาวพัชริดา ถิ่นเทพา
ม.6/5
8. นางสาวอรณิชา สอนรัตน์
ม.6/5
9. นางสาวสาธิดา เศรษฐภักดี
ม.6/7
10. นางสาวณภัทร เกื้อบุญ
ม.6/7
11. นางสาวจิรภัทร ภัทรโกวิท
ม.6/13
2 ก.ย. 2559
44
ครู
ภาค
1. นางฐิติรัตน์ มนต์สวัสดิ์ชัย
19 ส.ค. 2559
45
นักเรียน
จังหวัด
1. เด็กชายไชยพัฒน์ เพชรมณี
ม.1/6
31 ก.ค. 2559
46
นักเรียน
จังหวัด
1. เด็กชายทัพพ์เทพ มากบุญ
ม.1/2
16 ก.ค. 2559
47
นักเรียน
จังหวัด
1. เด็กชายทัพพ์เทพ มากบุญ
ม.1/2
16 ก.ค. 2559
หน้าที่ 1
Copyright © 2017 Suratpittaya School. All Rights Reserved.
วิเคราะห์ระบบโดยนางสาวกิติมา เพชรทรัพย์
พัฒนาระบบโดยนายสุธน ภักดี
กลุ่มงานสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยี