ระบุชื่อชุมนุมบางส่วน

รายชื่อชุมนุม
ปีการศึกษา1/2561

จำนวนชุมนุมทั้งหมด 94 ชุมนุม
ช่วงวันที่เปิดให้สมัคร 25 พฤษภาคม 2561 ถึงวันที่ 28 พฤษภาคม 2561

ชื่อชุมนุม
อาจารย์ที่ปรึกษา
ห้องเรียน
เงื่อนไข
จำนวนรับ
ผู้สมัคร
สถานะ
1. สุนทรียภาพในภาษาไทย
นางสาวปิตินันท์ น้อมเกตุ

641
ทุกระดับชั้น
25
0
เปิดรับ
2. ยุวบรรณารักษ์ (สมัครที่ คุณครูสโรชินี)
นางสโรชินี ภิรอด

ห้องสมุด
ทุกระดับชั้น
รับ ม.ต้น 15 คน ม.ปลาย 10 คน
0
0
ปิดรับ
3. A Math
นางจันทร์จิรา พัฒนสิงห์
นางสาวนวรัตน์ โอบอ้อม
558
ทุกระดับชั้น
รับ ม.ต้น 15 คน ม.ปลาย 15 คน
40
0
เปิดรับ
4. Sudoku
นางสาวศุภลักษณ์ สุวรรณ

5410
ทุกระดับชั้น
25
0
เปิดรับ
นางสาวธีระนาถ ทีปะปาล
นางปิยะนุช วงศ์เทิดธรรม
324
ทุกระดับชั้น
35
6
เปิดรับ
6. เยาวชนคนรักประวัติศาสตร์
นายรัฐพร ชูพิชัย
นางสาวนิภาพร แก้วพิชัย
235
ทุกระดับชั้น
35
0
เปิดรับ
7. อาเซียน
นางชาครีย์พัฒน์ ศักรางกูร
นางธิดาพร ประศาสน์กุล
225
ทุกระดับชั้น
35
0
เปิดรับ
8. อัจฉริยศาสตร์
นางสาวชณิดาภา เวชกุล
นางสาวสุนิษา ทองเพณี
223
ทุกระดับชั้น
35
0
เปิดรับ
9. นักเศรษฐศาสตร์น้อย
นางทิพยรัตน์ ทองสาร

226
ทุกระดับชั้น
25
0
เปิดรับ
10. Line Dance เพื่อสุขภาพ
นายนิรันดร์ จันทร์น้อย

หอประชุมบวรศิลป์
ทุกระดับชั้น
รับ ม.ต้น 10 คน ม.ปลาย 20 คน
30
0
เปิดรับ
นายฐานิสรณ์ เลขทิพย์

622
ทุกระดับชั้น
รับ ม.ต้น 15 คน ม.ปลาย 15 คน สอนคู่กับ Aj.Angy
30
4
เปิดรับ
12. กำลังใจ


623
ทุกระดับชั้น
สอนโดยครูหยก (จีน)
25
0
เปิดรับ


643
ทุกระดับชั้น
สอนโดย Aj.Jonathan
20
6
เปิดรับ


621
ทุกระดับชั้น
สอนโดย Aj.Kuifern
20
20
ปิดรับ
15. ประชาสัมพันธ์
นางสาวจิระวัฒน์ ขวัญใจ

อาคารลูกรัก
ทุกระดับชั้น
25
0
เปิดรับ
16. โครงงาน STEM
นายเฉลิมพร พงศ์ธีระวรรณ
นางสุวารี พงศ์ธีระวรรณ
ห้องโครงงานวิทย์
ทุกระดับชั้น
45
0
เปิดรับ
17. สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
นางสุรัสวดี นิลกิจ
นางสาวเนตรดาว สร้อยแสง
ห้องพฤกษศาสตร์
ทุกระดับชั้น
รับ ม.ต้น 15 คน ม.ปลาย 25 คน
40
0
เปิดรับ
18. To Be Number One (สมัครที่ คุณครูลมัย)
นางลมัย สังขนิตย์

ห้อง To Be Number One
ทุกระดับชั้น
รับ ม.ต้น 20 คน ม.ปลาย 20 คน
0
0
ปิดรับ
19. เกมกระดานคำคม (สมัครที่ คุณครูอรอรุณ)
นางอรอรุณ มีเพียร
นางเสาวณีย์ จุฑากนิษฐ์
ห้องพุทธทาส
ทุกระดับชั้น
รับ ม.ต้น 20 คน ม.ปลาย 15 คน
0
0
ปิดรับ
นางสาวอัมพร นิสัยจริยคุณ

ตึก 5 ชั้น 6
ทุกระดับชั้น
รับ ม.ต้น 20 คน ม.ปลาย 6 คน
26
8
เปิดรับ
21. Y.C. เพื่อนที่ปรึกษา
นางสาวศศิธร จันทร์ประเสริฐ

326
ทุกระดับชั้น
รับ ม.ต้น 15 คน ม.ปลาย 10 คน
25
0
เปิดรับ
นางวรรณวิไล เอ่งฉ้วน
นางสาวขวัญตา พัฒน์ยัง
นางสาวขวัญจิต เต็มเปี่ยม
ธนาคารโรงเรียน
ทุกระดับชั้น
30
4
เปิดรับ
นางอุบลรัตน์ สุขนาวา

ตึก 5 ชั้น 6
ทุกระดับชั้น
ม.ต้น 10 คน ม.ปลาย 15 คน รับเฉพาะ นักกีฬา รร. สุราษฎร์พิทยา
25
18
เปิดรับ
นางสาวประทุมวรรณ ผ่องแก้ว

ตึก 5 ชั้น 6
ทุกระดับชั้น
ม.ต้น 10 คน ม.ปลาย 15 คน
25
10
เปิดรับ
25. วาดภาพ (สมัครที่ คุณครูทัศนีย์)
นางทัศนีย์ เกตุแก้ว

425
ทุกระดับชั้น
รับ ม.ต้น 15 คน ม.ปลาย 10 คน
0
0
ปิดรับ
26. Spelling Bee
นางจุฑารัตน์ เคี่ยนบุ้น
นางเสริมศิริ ชูประจง
323
ทุกระดับชั้น
40
0
เปิดรับ
นางสาวกิติมา เพชรทรัพย์
นายสายชล สุขศรี
536
ทุกระดับชั้น
รับ ม.ต้น 12 คน ม.ปลาย 13 คน
25
21
เปิดรับ
28. Math Talent
นางสาวศิริกัญญา กิตติวุฒิ
นางชญาภา บุญล้ำ
556
ทุกระดับชั้น
รับ ม.ต้น 15 คน ม.ปลาย 15 คน
30
0
เปิดรับ
29. ภาพยนตร์สั้น
พระครูใบฎีกามงคล อคคธมโม

236
ทุกระดับชั้น
25
0
เปิดรับ
30. โลกกว้างแนวทางอาชีพ
นางภัทริน รอดเจริญ
นางเพ็ญประไพ จอง
หน้าตึกจิตต์ธานี
ทุกระดับชั้น
รับ ม.ต้น 15 คน และ รับ ม.ปลาย 20 คน
35
0
เปิดรับ
นายอติโรจน์ ปพัฒน์เปรมสิริ

529
ทุกระดับชั้น
เฉพาะนักเรียนห้อง ม.4/13
0
29
ปิดรับ
32. สืบสานตำนานศิลป์ภาคใต้ (สมัครที่คุณครูสุวลี)
นางสุวลี ประเสริฐ

142
ทุกระดับชั้น
รับ 25 คน
0
0
ปิดรับ
33. วิทย์ออนไลน์
นางสาวปานตา สุระกำแหง

543
ทุกระดับชั้น
20
0
เปิดรับ
34. บาสเกตบอล (สมัครที่คุณครูอรรถวิช)
นายอรรถวิช สุวรรณโชติ

ห้องพละใหม่
ทุกระดับชั้น
0
0
ปิดรับ
35. Math @ Art
นางประยงค์ สัจจพงศ์พันธุ์

557
ม.ต้น
25
0
เปิดรับ
36. คณิตคิดสนุก
นางอธิตา มีสิทธิ์
นางปิยะนาถ คามิ
554
ม.ต้น
30
0
เปิดรับ
37. GSP Club
นางสาวพัชรีพร ชุมชอบ
นางพิมผกา จันทร์คง
632
ม.ต้น
25
0
เปิดรับ
38. ชุมนุมศีล ๕
นางวรรณา นุ่นชูผล
นางสุพัตรา สันติสถาวร
231
ม.ต้น
25
0
เปิดรับ
39. Movie lover
นางสาวมัสลิน มรรคสินธุ์

ม.ต้น
25
0
เปิดรับ
40. พืชมหัศจรรย์
นางสาวนันทการ์ แสงดารา
นางนุสรา ช่างคิด
บริเวณสวนภูมิรักษ์
ม.ต้น
35
0
เปิดรับ
41. นักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์
นางเกสร ช่วยนุกูล

114
ม.ต้น
25
0
เปิดรับ
42. การแสดงทางวิทยาศาสตร์ ม.ต้น (สมัครที่ คุณครูศรีสุดา)
นางศรีสุดา พยัคฆา

525
ม.ต้น
รับ 25 คน
0
0
ปิดรับ
43. คอมพิวเตอร์สร้างสรรค์
นางธนิดา บางรักษ์
นางนิธิมา จันทรโชตะ
นางสาวสุพณิดา อินทจันทร์
535
ม.ต้น
40
0
เปิดรับ
44. โครงงานคณิตศาสตร์ ม.ต้น
นางละอองดาว เกลี้ยงเกลา

ห้องสมุดคณิต
ม.ต้น
25
0
เปิดรับ
45. Sci-fi movie
นายธนกฤต แก้วทอง

534
ม.ต้น
25
0
เปิดรับ
46. ชุมนุมวิชาการ ม.3/11
นายกิตติพงษ์ อ่อนคง

135
ม.ต้น
เฉพาะนักเรียนห้อง ม.3/11
0
0
ปิดรับ
47. ชุมนุมวิชาการ ม.2/9


141
ม.ต้น
เฉพาะนักเรียนห้อง ม.2/9
0
0
ปิดรับ
นางสาวมลธิรา สมคิด

631
ม.ต้น
เฉพาะนักเรียนห้อง ม.1/11
0
36
ปิดรับ
นางสุดารัตน์ ศิริวัฒนะสกุล

134
ม.ต้น
เฉพาะนักเรียนห้อง ม.3/10
0
36
ปิดรับ
นางภัทรพร ช่วยชนะ

125
ม.ต้น
เฉพาะนักเรียนห้อง ม.3/9
0
35
ปิดรับ
51. ติวคณิตศาสตร์ ม.3
นายกิตติศิลป์ สุขสำราญ

549
ม.ต้น
รับเฉพาะนักเรียน ชั้น ม.3
25
0
เปิดรับ
นางสุนิษา ทรัพย์อุปการ

ม.ต้น
25
1
เปิดรับ
53. ฟุต ฟิต ฟอ ไฟ (ม.ต้น)
นางสาวสุดารักษ์ พงศ์อภิรักษกุล

322
ม.ต้น
25
0
เปิดรับ
54. ภาษาอังกฤษ
นางสุธิดา สาระเทพ

ม.ต้น
25
0
เปิดรับ
55. E-Book
นางสุรารักษ์ จันทนเสถียร

533
ม.ต้น
25
0
เปิดรับ
56. รักษ์โลก
นางถนอม ชูเมือง

546
ม.ต้น
20
0
เปิดรับ
นางณัฐธิกานต์ ขาวมะลิ

132
ม.ต้น
เฉพาะนักเรียนห้อง ม.1/10
0
37
ปิดรับ


131
ม.ต้น
เฉพาะนักเรียน ห้อง ม.1/9
0
26
ปิดรับ
59. ภาษาสื่อสาร
นางภัทรียา อินทรทอง

144
ม.ปลาย
25
0
เปิดรับ
60. Make up artist (สมัครที่ครูมนพร)
นางมนพร เหมทานนท์

ลานหน้าห้องกิจการนักเรียน
ม.ปลาย
รับเฉพาะ ม.ปลาย และไม่รับ นร.ที่เรียนชุมนุมนี้แล้วค่ะ
0
0
ปิดรับ
61. ตามรอยอักษรไทย
นางสาวเฉลิมวงศ์ กลับคง

642
ม.ปลาย
25
0
เปิดรับ
นายฐากูร โกละกะ
นางกนกวรรณ จันทภาโส
613
ม.ปลาย
เฉพาะนักเรียนผู้ชาย ม.4
90
1
เปิดรับ
63. โครงงานคณิตศาสตร์ ม.ปลาย (สมัครที่คุณครูผู้สอน)
นางสาวสุธาทิพย์ พาหนะ
นางวนิดา คงอุดหนุน
5411
ม.ปลาย
รับ 25 คน
0
0
ปิดรับ
64. ติวคณิต ม.6
นางอัมพร เศรษฐสวัสดิ์

ม.ปลาย
รับเฉพาะนักเรียน ม.6
25
0
เปิดรับ
65. GPA
นายทวีศักดิ์ สุทธิปัญญาปกรณ์

ห้องวัดผล
ม.ปลาย
25
0
เปิดรับ
66. Cross Word
นางเบ็ญจมาศ ชูนวลศรี

333
ม.ปลาย
35
0
เปิดรับ
67. การบิน
นางจิระพงศ์ คงรักษ์

ม.ปลาย
20
0
เปิดรับ
68. สภานักเรียน
นายสมบัติ ระมัด
นายรัฐพร ชูพิชัย
ห้องสภานักเรียน
ม.ปลาย
เฉพาะสภาานักเรียน ปี 60 และปี 61
50
0
เปิดรับ
69. ฟุต ฟิต ฟอ ไฟ (ม.ปลาย)
นางจุฬาลักษณ์ จันจรัสศรี

ม.ปลาย
25
0
เปิดรับ
70. บอร์ดเกมอังกฤษและไทย
นางสาวศศิ แก้วไทย

555
ม.ปลาย
25
0
เปิดรับ
71. ติวเคมี ม.6
นางชุติมา ทวีสุวรรณศักดิ์

544
ม.ปลาย
รับเฉพาะนักเรียน ม.6
20
0
เปิดรับ
72. Bio Gang
นางสลับศรี เจริญเวช

528
ม.ปลาย
30
0
เปิดรับ
73. นศท. ปี 3
นายสมชาย เขียนงาม

เวทีสวนภูมิรักษ์
ม.ปลาย
125
0
เปิดรับ
นางสาวสลิลลา ศรียาภัย

522
ม.ปลาย
20
18
เปิดรับ
75. สนุกกับวิทยาศาสตร์
นางสาวชมัยพร รอดกลิ่น
นางสาวระวิวรรณ ทิพย์พันธ์
523
ม.ปลาย
25
0
เปิดรับ
76. Karaoke (สมัครที่ คุณครูทวัตน์)
นายทวัตน์ ชูชนะกิจ

537
ม.ปลาย
รับ 25 คน
0
0
ปิดรับ
77. นักบัญชีวัยใส
นางมยุรี แสงสุวรรณ

หน้าห้องพยาบาล
ม.ปลาย
25
0
เปิดรับ
78. หมากรุก
นายอภินันท์ ฐิติภรณ์พันธ์

532
ม.ปลาย
20
0
เปิดรับ
79. Bio cover song
นางสาวพัชรกาญจน์ เพ็งพงศ์

ลานหน้าอาคารไมตรี
ม.ปลาย
15
0
เปิดรับ
80. ท่องเที่ยว (สมัครที่ คุณครูอาทิตย์อุทัย)
นายอาทิตย์อุทัย อ่อนสง
นายธเนษฐ ศรีภักดี
344
ม.ปลาย
รับ 35 คน
0
0
ปิดรับ
81. การแสดงทางวิทยาศาสตร์ (ม.ปลาย)
นางธิยา ภักดี
นางสาววรางคณา หวานจิตต์
526
ม.ปลาย
25
0
เปิดรับ
82. ต้นกล้าคุณธรรม 4 (สมัครที่ครูจักรพงศ์)
นายจักรพงศ์ โชครักษ์
นางสาวฐปนัท แก้วบ่อดาน
232
ม.ปลาย
รับ นร.ม.ปลาย ๔๐ คน
0
0
ปิดรับ
83. ทิงค์เกอร์
นายสะอารอนิง ดาโอะ

ม.ปลาย
25
0
เปิดรับ
นายวรวัต หนีละ

553
ม.ปลาย
เฉพาะนักเรียนห้อง ม.5/13
0
29
ปิดรับ
85. นศท. ปี 2
นางอุบลรัตน์ สุขนาวา
นางสาวมนัญญา เมฆสุข
ม.ปลาย
เฉพาะ นร.ผู้ชาย ม.5
125
0
เปิดรับ
86. อักษรเบรลล์ โดย นางวรฤทัย นุริตมนต์


ศูนย์วิทยการนักเรียนร่วม
ม.ปลาย
0
0
ปิดรับ
87. ภาษาจีนสร้างสรรค์
นางฐิติรัตน์ มนต์สวัสดิ์ชัย
นายวณัฎฐ์พงศ์ แก้วมีศรี
335
ม.ปลาย
เฉพาะ ม.5/2 เท่านั้น
35
0
เปิดรับ
88. ภาษาจีนหรรษา
นางสาวหทัยทิพย์ มุขโรจน์
นางสาวบุษรา แป้นเพ็ชร
332
ม.ปลาย
เฉพาะ ม.5/1 เท่านั้น
35
0
เปิดรับ
89. พับเหรียญโปรยทาน (สมัครที่ คุณครูมนตรี)
นายมนตรี แก้วโสภาค

145
ม.ปลาย
รับ ม.ปลาย 25 คน
0
0
ปิดรับ
90. ฟิสิกส์ประยุกต์
นางปราณี บุญศรี

524
ม.ปลาย
20
0
เปิดรับ
91. Math Admission
นายปิยบุตร สุขเอียด

547
ม.ปลาย
25
0
เปิดรับ
92. คลินิกคณิตศาสตร์
นางสาวอันนา วงศ์พัฒนกิจ

548
ม.ปลาย
25
0
เปิดรับ
93. ติว O-Net สังคม
นางปัทมา เสถียรพงศ์ประภา

224
ม.ปลาย
25
0
เปิดรับ
94. รถบรรทุกไข่พลังยาง (สมัครที่คุณครูธีรเดช)
นายธีรเดช สกุลอ่อน

545
ม.ปลาย
รับ นร. ม.ปลาย จำนวน 20 คน
0
0
ปิดรับ

ชุมนุมใดที่มีผู้สมัครสมาชิกแล้ว สามารถดูรายชื่อนักเรียนที่สมัครชุมนุม
โดยคลิกที่ชื่อชุมนุม

Copyright © 2013 Suratpittaya School. All Rights Reserved.
วิเคราะห์ระบบโดยนางสาวกิติมา เพชรทรัพย์
พัฒนาระบบโดยนายสุธน ภักดี
กลุ่มงานสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยี