ระบุชื่อชุมนุมบางส่วน

รายชื่อชุมนุม
ปีการศึกษา 2560/2

จำนวนชุมนุมทั้งหมด 95 ชุมนุม
ช่วงวันที่เปิดให้สมัคร 16 พฤษภาคม 2561 ถึงวันที่ 24 พฤษภาคม 2561

ชื่อชุมนุม
อาจารย์ที่ปรึกษา
ห้องเรียน
เงื่อนไข
จำนวนรับ
ผู้สมัคร
สถานะ
นางสาวปิตินันท์ น้อมเกตุ

143
ทุกระดับชั้น
รับ ม.ต้น 12 คน ม.ปลาย 13 คน
25
27
ปิดรับ
นางสุวลี ประเสริฐ
นางสโรชินี ภิรอด
ห้องสมุด
ทุกระดับชั้น
40
44
ปิดรับ
นายกิตติพงษ์ อ่อนคง

532
ทุกระดับชั้น
ม.ต้น รับ 15 คน ม.ปลาย รับ 15 คน
30
27
เปิดรับ
นางชาครีย์พัฒน์ ศักรางกูร
นางธิดาพร ประศาสน์กุล
นางวรรณวิไล เอ่งฉ้วน
225
ทุกระดับชั้น
ม.ต้น 20 คน ม.ปลาย 20 คน
45
37
เปิดรับ
นางสาวมาลา คงราช

223
ทุกระดับชั้น
รับ ม.ต้น 10 คน ม.ปลาย 15 คน
35
7
เปิดรับ
นางสาวชณิดาภา เวชกุล
นางสาวสุนิษา ทองเพณี
235
ทุกระดับชั้น
รับ ม.ต้น 20 คน ม.ปลาย 20 คน
40
10
เปิดรับ
นางสาวกิ่งกาญจน์ กิตินพวงษ์
นางอาลิษา ขุนพลช่วย
145
ทุกระดับชั้น
รับ ม.ต้น 20 คน ม.ปลาย 20 คน
40
31
เปิดรับ
นายนิรันดร์ จันทร์น้อย

หอประชุมบวรศิลป์
ทุกระดับชั้น
รับ ม.ต้น 10 คน ม.ปลาย 30 คน
40
52
ปิดรับ
นางพัชนีภรณ์ สิงหบุญ

426
ทุกระดับชั้น
รับ ม.ต้น 20 คน ม.ปลาย 20 คน
40
22
เปิดรับ
นายฐานิสรณ์ เลขทิพย์

622
ทุกระดับชั้น
รับ ม.ต้น 15 คน ม.ปลาย 15 คน สอนคู่กับ Aj.Angy
30
29
เปิดรับ


623
ทุกระดับชั้น
สอนโดยครูหยก (จีน)
41
34
เปิดรับ


643
ทุกระดับชั้น
สอนโดย Aj.Jonathan
20
20
ปิดรับ


621
ทุกระดับชั้น
สอนโดย Aj.Kuifern
20
21
ปิดรับ
นางสาวจิระวัฒน์ ขวัญใจ

อาคารลูกรัก
ทุกระดับชั้น
รับ ม.ต้น 15 คน ม.ปลาย 15 คน
30
29
เปิดรับ
นายเฉลิมพร พงศ์ธีระวรรณ
นางสุวารี พงศ์ธีระวรรณ
ห้องโครงงานวิทย์
ทุกระดับชั้น
รับ ม.ต้น 20 คน ม.ปลาย 40 คน
60
13
เปิดรับ
นางสุรัสวดี นิลกิจ
นางสาวเนตรดาว สร้อยแสง
ห้องพฤกษศาสตร์
ทุกระดับชั้น
รับ ม.ต้น 20 คน ม.ปลาย 20 คน
40
31
เปิดรับ
นางธิยา ภักดี
นางสาววรางคณา หวานจิตต์
522
ทุกระดับชั้น
รับ ม.ต้น 15 คน ม.ปลาย 15 คน
30
3
เปิดรับ
นางลมัย สังขนิตย์

ห้อง To Be Number One
ทุกระดับชั้น
สมัครโดยตรงที อ.ลมัย ห้อง To Be รับ ม.ต้น 20 คน ม.ปลาย 20 คน
40
40
ปิดรับ
นางอรอรุณ มีเพียร
นางเสาวณีย์ จุฑากนิษฐ์
ห้องสมุด
ทุกระดับชั้น
รับ ม.ต้น 20 คน ม.ปลาย 20 คน
47
42
เปิดรับ
นางสาวอัมพร นิสัยจริยคุณ

ตึก 5 ชั้น 6
ทุกระดับชั้น
รับ ม.ต้น 15 คน ม.ปลาย 10 คน
30
30
ปิดรับ
นางสาวศิริพร ทองดี

325
ทุกระดับชั้น
รับ ม.ต้น 10 คน ม.ปลาย 15 คน
25
35
ปิดรับ
นางทิพยรัตน์ ทองสาร
นางสาวขวัญตา พัฒน์ยัง
นางสาวขวัญจิต เต็มเปี่ยม
ธนาคารโรงเรียน
ทุกระดับชั้น
รับ ม.ต้น 20 คน ม.ปลาย 20 คน
40
30
เปิดรับ
นายทนง ศรีมหาวโร

อุตสาหกรรม 1
ทุกระดับชั้น
25
33
ปิดรับ
นางอุบลรัตน์ สุขนาวา

ตึก 5 ชั้น 6
ทุกระดับชั้น
25
36
ปิดรับ
นายอรรถวิช สุวรรณโชติ
นางสาวประทุมวรรณ ผ่องแก้ว
สนามบาส
ทุกระดับชั้น
46
48
ปิดรับ
นายมานะ พัดเคี่ยม

-
ทุกระดับชั้น
รับ ม.ต้น 10 คน ม.ปลาย 10 คน
20
19
เปิดรับ
นางทัศนีย์ เกตุแก้ว

425
ทุกระดับชั้น
26
32
ปิดรับ


423
ทุกระดับชั้น
นายก่อกิจ โกวิทกุล
40
19
เปิดรับ
นางจุฑารัตน์ เคี่ยนบุ้น
นางเสริมศิริ ชูประจง
322
ทุกระดับชั้น
40
33
เปิดรับ
นางสาวกิติมา เพชรทรัพย์
นายสายชล สุขศรี
นายอติโรจน์ ปพัฒน์เปรมสิริ
ห้องพักครูคอมชั้น 4 อาคารธำรงวิทย์
ทุกระดับชั้น
สมัครโดยตรงที่ ห้องพักครูคอมชั้น 4 อาคารธำรงวิทย์ นักเรียนควรมีกล้อง DSLR/Mirrorless/SmartPhone รับ 23 คน
23
23
ปิดรับ
นางสาวศิริกัญญา กิตติวุฒิ
นางสาวชญาภา ใจโปร่ง
558
ทุกระดับชั้น
40
40
ปิดรับ
นายจักรพงศ์ โชครักษ์
นางสาวฐปนัท แก้วบ่อดาน
215
ทุกระดับชั้น
73
71
เปิดรับ
พระครูใบฎีกามงคล อคคธมโม

236
ทุกระดับชั้น
25
22
เปิดรับ
นางนฤมล เทโหปการ
นายวิศรุต เครือหงษ์
ห้องพยาบาล
ทุกระดับชั้น
25
25
ปิดรับ
35. ธนาคารโรงเรียน
นางทิพยรัตน์ ทองสาร
นางสาวขวัญตา พัฒน์ยัง
นางสาวขวัญจิต เต็มเปี่ยม
ธนาคารโรงเรียน
ทุกระดับชั้น
รับ ม.ต้น 15 คน รับ ม.ปลาย 15 คน
30
0
เปิดรับ
36. โลกกว้างแนวทางอาชีพ
นางภัทริน รอดเจริญ
นางเพ็ญประไพ จอง
อุตฯ 1
ทุกระดับชั้น
รับ ม.ต้น 15 คน และ รับ ม.ปลาย 20 คน
35
0
เปิดรับ
นางประยงค์ สัจจพงศ์พันธุ์

548
ม.ต้น
25
13
เปิดรับ
นางจันทร์จิรา พัฒนสิงห์
นางสาวนวรัตน์ โอบอ้อม
557
ม.ต้น
40
5
เปิดรับ
39. คณิตกับศิลป์
นางอธิตา มีสิทธิ์
นางปิยะนาถ คามิ
547
ม.ต้น
40
0
เปิดรับ
นางสาวพัชรีพร ชุมชอบ
นางพิมผกา จันทร์คง
529
ม.ต้น
40
2
เปิดรับ
นางสาวศุภลักษณ์ สุวรรณ

536
ม.ต้น
25
2
เปิดรับ
นางวรรณา นุ่นชูผล
นางสุพัตรา สันติสถาวร
231
ม.ต้น
25
12
เปิดรับ
นางสาวธีระนาถ ทีปะปาล
นางปิยะนุช วงศ์เทิดธรรม
324
ม.ต้น
40
2
เปิดรับ
44. Asean's local Tales
นางกันยพร ณ อุบล

332
ม.ต้น
25
0
เปิดรับ
45. Movie lovers
นางสาวมัสลิน มรรคสินธุ์

323
ม.ต้น
25
0
เปิดรับ
นางภัทริน รอดเจริญ

อุตสาหกรรม 2
ม.ต้น
25
8
เปิดรับ
47. งานฝีมือ
นางสาวนันทการ์ แสงดารา
นางนุสรา ช่างคิด
224
ม.ต้น
รับเฉพาะนักเรียนผู้หญิง
20
0
เปิดรับ
48. นักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์
นางเกสร ช่วยนุกูล

114
ม.ต้น
25
0
เปิดรับ
49. ห้องเรียนสีเขียว ๑
นางศรีสุดา พยัคฆา
นางถนอม ชูเมือง
ห้องเรียนสีเขียว
ม.ต้น
25
0
เปิดรับ
นางธนิดา บางรักษ์
นางนิธิมา จันทรโชตะ
นางสาวสุพณิดา อินทจันทร์
535
ม.ต้น
45
37
เปิดรับ
นางสาวศศิธร จันทร์ประเสริฐ

326
ม.ต้น
26
26
ปิดรับ


131
ม.ต้น
สอนโดยครู Joyce เฉพาะนักเรียนห้อง ม.1/9
38
38
ปิดรับ
นางสาวมลธิรา สมคิด

132
ม.ต้น
เฉพาะนักเรียนห้อง ม.1/10
37
38
ปิดรับ
นางสาวสุดารักษ์ พงศ์อภิรักษกุล

631
ม.ต้น
เฉพาะนักเรียน ม.1/11
37
38
ปิดรับ
นางภัทรพร ช่วยชนะ

125
ม.ต้น
เฉพาะนักเรียนชั้น ม.3/9
40
39
เปิดรับ
นายกิตติศิลป์ สุขสำราญ

134
ม.ต้น
รับเฉพาะ นักเรียน ชั้น ม.3/10
39
39
ปิดรับ
นางสุนิษา ทรัพย์อุปการ

135
ม.ต้น
รับเฉพาะนักเรียน ม.3/11
40
40
ปิดรับ
58. ภาษาสื่อสาร
นางภัทรียา อินทรทอง

115
ม.ปลาย
40
0
เปิดรับ
นางมนพร เหมทานนท์

144
ม.ปลาย
1.นักเรียนต้องเตรียมอุปกรณ์การแต่งหน้ามาเอง 2. รับเฉพาะผู้รักศิลปะการแต่งหน้าซึ่งสามารถนำไปประกอบอาชีพหรือพัฒนาบุคลิกภาพ
27
25
เปิดรับ
นางสาวเฉลิมวงศ์ กลับคง

526
ม.ปลาย
25
23
เปิดรับ
นายฐากูร โกละกะ
นางกนกวรรณ จันทภาโส
ม.ปลาย
90
93
ปิดรับ
นางฐิติรัตน์ มนต์สวัสดิ์ชัย

335
ม.ปลาย
รับสมัครนักเรียนห้อง ม.5/2
37
36
เปิดรับ
นางสาวสุธาทิพย์ พาหนะ

543
ม.ปลาย
25
23
เปิดรับ
นางอัมพร เศรษฐสวัสดิ์

549
ม.ปลาย
20
12
เปิดรับ
นางวนิดา คงอุดหนุน

5411
ม.ปลาย
20
1
เปิดรับ
66. ห้องสมุดคณิตศาสตร์
นางละอองดาว เกลี้ยงเกลา

ห้องคณิต
ม.ปลาย
20
0
เปิดรับ
นายทวีศักดิ์ สุทธิปัญญาปกรณ์

ห้องวัดผล
ม.ปลาย
25
25
ปิดรับ
นายรัฐพร ชูพิชัย
นางสาวนิภาพร แก้วพิชัย
226
ม.ปลาย
40
7
เปิดรับ
นางเบ็ญจมาศ ชูนวลศรี

333
ม.ปลาย
30
43
ปิดรับ
นางจิระพงศ์ คงรักษ์

214
ม.ปลาย
20
13
เปิดรับ
นายสมบัติ ระมัด

สภานักเรียน
ม.ปลาย
25
24
เปิดรับ
72. เรียนอังกฤษจากเพลง
นางสุดารัตน์ ศิริวัฒนะสกุล

342
ม.ปลาย
25
0
เปิดรับ
73. สนทนาภาษาอังกฤษ
นางจุฬาลักษณ์ จันจรัสศรี

233
ม.ปลาย
25
0
เปิดรับ
นางสาวศศิ แก้วไทย

341
ม.ปลาย
25
17
เปิดรับ
นางปราณี บุญศรี

549
ม.ปลาย
36
2
เปิดรับ
นางชุติมา ทวีสุวรรณศักดิ์

141
ม.ปลาย
รับเฉพาะนักเรียน ม.6
25
17
เปิดรับ
นางสลับศรี เจริญเวช

528
ม.ปลาย
30
25
เปิดรับ
นายสมชาย เขียนงาม

เวทีสวนภูมิรักษ์
ม.ปลาย
125
112
เปิดรับ
นางสาวสลิลลา ศรียาภัย

545
ม.ปลาย
30
12
เปิดรับ
80. Ribbon Flower
นางสาวชมัยพร รอดกลิ่น

523
ม.ปลาย
25
0
เปิดรับ
นายทวัตน์ ชูชนะกิจ

537
ม.ปลาย
ติดต่อผู้สอน
0
28
ปิดรับ
นางมยุรี แสงสุวรรณ

หน้าห้องพยาบาล
ม.ปลาย
25
4
เปิดรับ
นายอภินันท์ ฐิติภรณ์พันธ์

525
ม.ปลาย
20
20
ปิดรับ
นางสาวพัชรกาญจน์ เพ็งพงศ์

ลานหน้าอาคารไมตรี
ม.ปลาย
25
13
เปิดรับ
นายอาทิตย์อุทัย อ่อนสง

232
ม.ปลาย
30
31
ปิดรับ
นางสาวระวิวรรณ ทิพย์พันธ์

546
ม.ปลาย
25
5
เปิดรับ
นางสาวสุภาวรรณ สวนพลอย
นายธนกฤต แก้วทอง
544
ม.ปลาย
40
15
เปิดรับ
นายสะอารอนิง ดาโอะ

524
ม.ปลาย
เฉพาะนักเรียนห้อง ม.4/13
30
30
ปิดรับ
นายวรวัต หนีละ

554
ม.ปลาย
เฉพาะนักเรียนห้อง ม.5/13
29
29
ปิดรับ
นายสมชาย เขียนงาม
นางอุบลรัตน์ สุขนาวา
ม.ปลาย
เฉพาะ นร.ม.5
125
102
เปิดรับ


ศูนย์วิทยการนักเรียนร่วม
ม.ปลาย
6
6
ปิดรับ
นางสาวธีระนาถ ทีปะปาล
นางปิยะนุช วงศ์เทิดธรรม
ม.ปลาย
เฉพาะ ม.6/13
17
17
ปิดรับ
93. ภาษาจีนสร้างสรรค์
นางฐิติรัตน์ มนต์สวัสดิ์ชัย

ม.ปลาย
รับเฉพาะ ม.5/2
0
0
ปิดรับ
94. ภาษาจีนสร้างสรรค์
นางฐิติรัตน์ มนต์สวัสดิ์ชัย
นายวณัฎฐ์พงศ์ แก้วมีศรี
335
ม.ปลาย
เฉพาะ ม.5/2 เท่านั้น
0
0
ปิดรับ
95. ภาษาจีนหรรษา
นางสาวหทัยทิพย์ มุขโรจน์
นางสาวบุษรา แป้นเพ็ชร
334
ม.ปลาย
เฉพาะ ม.5/1 เท่านั้น
0
0
ปิดรับ

ชุมนุมใดที่มีผู้สมัครสมาชิกแล้ว สามารถดูรายชื่อนักเรียนที่สมัครชุมนุม
โดยคลิกที่ชื่อชุมนุม

Copyright © 2013 Suratpittaya School. All Rights Reserved.
วิเคราะห์ระบบโดยนางสาวกิติมา เพชรทรัพย์
พัฒนาระบบโดยนายสุธน ภักดี
กลุ่มงานสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยี