ปีการศึกษา 2560

กลุ่มสาระการเรียนรู้
ค.ศ. 2
ค.ศ. 3
ค.ศ. 4
ค.ศ. 5
ฝ่ายบริหาร 1
ฝ่ายสนับสนุน 6
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 5 2
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 1 2
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 2
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 2
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 3
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา 1
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 4
รวม
1
26
2
0


Copyright © 2017 Suratpittaya School. All Rights Reserved.
วิเคราะห์ระบบโดยนางสาวกิติมา เพชรทรัพย์
พัฒนาระบบโดยนายสุธน ภักดี
กลุ่มงานสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยี