ครู บุคลากร

ฝ่ายบริหาร

นางสมร  เผือกเดช
นางสมร เผือกเดช
ผู้อำนวยการ
ชำนาญการพิเศษ(ค.ศ. 3)
samorn@srp.ac.th
นายไพศาล  ชนีมาส
นายไพศาล ชนีมาส
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานงบประมาณ
ชำนาญการพิเศษ(ค.ศ. 3)
paisaln@srp.ac.th
นายประหยัด  ไทยเสน
นายประหยัด ไทยเสน
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานทั่วไป
ชำนาญการพิเศษ(ค.ศ. 3)
prayad@srp.ac.th
นางอรนุตร  บัวหยู่
นางอรนุตร บัวหยู่
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
ชำนาญการพิเศษ(ค.ศ. 3)
orranud@srp.ac.th
นายภิษช์วิศักดิ์ แก้วมณี
นายภิษช์วิศักดิ์ แก้วมณี
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ
ชำนาญการพิเศษ(ค.ศ. 3)
pistchvisak@srp.ac.th