บุคลากร

นางสมร เผือกเดช
นางสมร เผือกเดช
ฝ่ายบริหาร
ผู้อำนวยการ
ชำนาญการพิเศษ(ค.ศ. 3)
samorn@srp.ac.th
0854245387
นายไพศาล ชนีมาส
นายไพศาล ชนีมาส
ฝ่ายบริหาร
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานงบประมาณ
ชำนาญการพิเศษ(ค.ศ. 3)
paisaln@srp.ac.th
0867399097
นายประหยัด ไทยเสน
นายประหยัด ไทยเสน
ฝ่ายบริหาร
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานทั่วไป
ชำนาญการพิเศษ(ค.ศ. 3)
prayad@srp.ac.th
0874709417
นางอรนุตร บัวหยู่
นางอรนุตร บัวหยู่
ฝ่ายบริหาร
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
ชำนาญการพิเศษ(ค.ศ. 3)
orranud@srp.ac.th
0954137580
นายภิษช์วิศักดิ์ แก้วมณี
นายภิษช์วิศักดิ์ แก้วมณี
ฝ่ายบริหาร
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ
ชำนาญการพิเศษ(ค.ศ. 3)
pistchvisak@srp.ac.th
0858888050
นางลมัย สังขนิตย์
นางลมัย สังขนิตย์
ฝ่ายสนับสนุน
ชำนาญการพิเศษ(ค.ศ. 3)
lamai@srp.ac.th
นางอรอรุณ มีเพียร
นางอรอรุณ มีเพียร
ฝ่ายสนับสนุน
ชำนาญการ(ค.ศ. 2)
onaroon@srp.ac.th
นางสาวนันทการ์ แสงดารา
นางสาวนันทการ์ แสงดารา
ฝ่ายสนับสนุน
ชำนาญการพิเศษ(ค.ศ. 3)
nuntka@srp.ac.th
นายปฐพนธ์ ชนิลกุล
นายปฐพนธ์ ชนิลกุล
ฝ่ายสนับสนุน
ชำนาญการพิเศษ(ค.ศ. 3)
patapon@srp.ac.th
นางมยุรี แสงสุวรรณ
นางมยุรี แสงสุวรรณ
ฝ่ายสนับสนุน
ชำนาญการพิเศษ(ค.ศ. 3)
mayuree@srp.ac.th
นางทิพยรัตน์ ทองสาร
นางทิพยรัตน์ ทองสาร
ฝ่ายสนับสนุน
หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
ชำนาญการพิเศษ(ค.ศ. 3)
thippayarat@srp.ac.th
นางนุสรา ช่างคิด
นางนุสรา ช่างคิด
ฝ่ายสนับสนุน
ชำนาญการ(ค.ศ. 2)
nusara@srp.ac.th
นายกมลพันธ์ จามพัฒน์
นายกมลพันธ์ จามพัฒน์
ฝ่ายสนับสนุน
ชำนาญการพิเศษ(ค.ศ. 3)
kamolpan@srp.ac.th
นางสาวขวัญตา พัฒน์ยัง
นางสาวขวัญตา พัฒน์ยัง
ฝ่ายสนับสนุน
ครูค.ศ. 1
khwanta@srp.ac.th
นายธนากรณ์ ยีสมัน
นายธนากรณ์ ยีสมัน
ฝ่ายสนับสนุน
ครูค.ศ. 1
thanakorn@srp.ac.th
นางสาวสุพณิดา อินทจันทร์
นางสาวสุพณิดา อินทจันทร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
ชำนาญการ(ค.ศ. 2)
supanida@srp.ac.th
นางสุรัสวดี นิลกิจ
นางสุรัสวดี นิลกิจ
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
ชำนาญการพิเศษ(ค.ศ. 3)
suratsawadee@srp.ac.th
นายธีรเดช  สกุลอ่อน
นายธีรเดช สกุลอ่อน
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
ชำนาญการ(ค.ศ. 2)
teeradath@srp.ac.th
นางมลธิรา ปรุงเหล็ก
นางมลธิรา ปรุงเหล็ก
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
ชำนาญการ(ค.ศ. 2)
montira@srp.ac.th
นางเกสร ช่วยนุกูล
นางเกสร ช่วยนุกูล
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
ชำนาญการพิเศษ(ค.ศ. 3)
kesorn@srp.ac.th
นางถนอม ชูเมือง
นางถนอม ชูเมือง
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
ชำนาญการ(ค.ศ. 2)
pamcho1@srp.ac.th
นางปราณี บุญศรี
นางปราณี บุญศรี
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
ชำนาญการพิเศษ(ค.ศ. 3)
pranee@srp.ac.th
นางสลับศรี เจริญเวช
นางสลับศรี เจริญเวช
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
ชำนาญการพิเศษ(ค.ศ. 3)
salubsri@srp.ac.th
นายอติโรจน์ ปพัฒน์เปรมสิริ
นายอติโรจน์ ปพัฒน์เปรมสิริ
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
รองหัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ชำนาญการพิเศษ(ค.ศ. 3)
atiroch@srp.ac.th
นางสาววรางคณา หวานจิตต์
นางสาววรางคณา หวานจิตต์
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
ชำนาญการพิเศษ(ค.ศ. 3)
warangkhana@srp.ac.th
นางสาวสลิลลา ศรียาภัย
นางสาวสลิลลา ศรียาภัย
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
ชำนาญการ(ค.ศ. 2)
salinla@srp.ac.th
นายอภินันท์ ฐิติภรณ์พันธ์
นายอภินันท์ ฐิติภรณ์พันธ์
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
ชำนาญการพิเศษ(ค.ศ. 3)
apinun@srp.ac.th
นางชมัยพร จันทศรี
นางชมัยพร จันทศรี
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
ชำนาญการ(ค.ศ. 2)
chamaiporn@srp.ac.th
นายทวัตน์ ชูชนะกิจ
นายทวัตน์ ชูชนะกิจ
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
ชำนาญการพิเศษ(ค.ศ. 3)
dhawatana@srp.ac.th
นางสาวพัชรกาญจน์ เพ็งพงศ์
นางสาวพัชรกาญจน์ เพ็งพงศ์
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
ชำนาญการพิเศษ(ค.ศ. 3)
patcharakarn@srp.ac.th
นายอาทิตย์อุทัย อ่อนสง
นายอาทิตย์อุทัย อ่อนสง
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
ชำนาญการ(ค.ศ. 2)
onsongatit@srp.ac.th
นางธิยา ภักดี
นางธิยา ภักดี
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
ชำนาญการพิเศษ(ค.ศ. 3)
tiya@srp.ac.th
นางสาวระวิวรรณ ทิพย์พันธ์
นางสาวระวิวรรณ ทิพย์พันธ์
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
ชำนาญการพิเศษ(ค.ศ. 3)
rawiwan@srp.ac.th
นางสาวเนตรดาว สร้อยแสง
นางสาวเนตรดาว สร้อยแสง
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
ชำนาญการ(ค.ศ. 2)
natedaw@srp.ac.th
นายสะอารอนิง ดาโอะ
นายสะอารอนิง ดาโอะ
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
ชำนาญการ(ค.ศ. 2)
saaroning@srp.ac.th
นางสาวปฐมาวดี ยาแสง
นางสาวปฐมาวดี ยาแสง
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
ครูค.ศ. 1
pathamawadi@srp.ac.th
นางสาวสุภาวรรณ  สวนพลอย
นางสาวสุภาวรรณ สวนพลอย
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
ครูค.ศ. 1
supawan@srp.ac.th
นายธนกฤต  แก้วทอง
นายธนกฤต แก้วทอง
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
ชำนาญการ(ค.ศ. 2)
tanakrit@srp.ac.th
นางสาวปานตา สุระกำแหง
นางสาวปานตา สุระกำแหง
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
ครูค.ศ. 1
panta@srp.ac.th
นางณัฐธิกานต์  ขาวมะลิ
นางณัฐธิกานต์ ขาวมะลิ
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
ชำนาญการพิเศษ(ค.ศ. 3)
natthikan@srp.ac.th
นายทวีวัฒน์  สุขแก้ว
นายทวีวัฒน์ สุขแก้ว
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
รองหัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ชำนาญการ(ค.ศ. 2)
thaweewat@srp.ac.th
นายอัยยุบ หลีเส็น
นายอัยยุบ หลีเส็น
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
ชำนาญการ(ค.ศ. 2)
aiyub@srp.ac.th
นางสาวอรณิชา หงษ์เกิด
นางสาวอรณิชา หงษ์เกิด
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
ชำนาญการ(ค.ศ. 2)
onnicha@srp.ac.th
นางสาวกิติมา เพชรทรัพย์
นางสาวกิติมา เพชรทรัพย์
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
ชำนาญการพิเศษ(ค.ศ. 3)
kitima@srp.ac.th
นางสุรารักษ์ จันทนเสถียร
นางสุรารักษ์ จันทนเสถียร
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
ชำนาญการพิเศษ(ค.ศ. 3)
suraruk@srp.ac.th
นางธนิดา บางรักษ์
นางธนิดา บางรักษ์
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
ชำนาญการ(ค.ศ. 2)
kruputhanida@srp.ac.th
นายสายชล สุขศรี
นายสายชล สุขศรี
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
ชำนาญการ(ค.ศ. 2)
saichon@srp.ac.th
นางนิธิมา จันทรโชตะ
นางนิธิมา จันทรโชตะ
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
ครูค.ศ. 1
nitima@srp.ac.th
นางสาวกฤตยาณุตา เพ็ชรแก้ว
นางสาวกฤตยาณุตา เพ็ชรแก้ว
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
ชำนาญการ(ค.ศ. 2)
kitayanuta@srp.ac.th
นางปุณยนุช หาญธนานนท์
นางปุณยนุช หาญธนานนท์
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
ครูค.ศ. 1
punyanuch@srp.ac.th
นางสาวหฤทัย เพชรรัตน์
นางสาวหฤทัย เพชรรัตน์
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
ชำนาญการ(ค.ศ. 2)
haruethai@srp.ac.th
นางสุจิตตรา คงจร
นางสุจิตตรา คงจร
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
ครูค.ศ. 1
suchittra@srp.ac.th
นางฐิติรัตน์ มนต์สวัสดิ์ชัย
นางฐิติรัตน์ มนต์สวัสดิ์ชัย
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาจีน
ชำนาญการพิเศษ(ค.ศ. 3)
thitirat@srp.ac.th
นางสาวธีระนาถ ทีปะปาล
นางสาวธีระนาถ ทีปะปาล
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
ชำนาญการพิเศษ(ค.ศ. 3)
teeranart@srp.ac.th
นางสาวสุดารักษ์ พงศ์อภิรักษกุล
นางสาวสุดารักษ์ พงศ์อภิรักษกุล
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
ชำนาญการ(ค.ศ. 2)
sudarak@srp.ac.th
นางสาวขวัญจิต เต็มเปี่ยม
นางสาวขวัญจิต เต็มเปี่ยม
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาจีน
ครูค.ศ. 1
khwanchit@srp.ac.th
นางจุฑารัตน์ เคี่ยนบุ้น
นางจุฑารัตน์ เคี่ยนบุ้น
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ครูค.ศ. 1
jutarat@srp.ac.th
นางจิระพงศ์ คงรักษ์
นางจิระพงศ์ คงรักษ์
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ชำนาญการ(ค.ศ. 2)
jirapong@srp.ac.th
นายสมบัติ ระมัด
นายสมบัติ ระมัด
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ชำนาญการพิเศษ(ค.ศ. 3)
sombat@srp.ac.th
นางสุภลักษณ์ วรรณนุช
นางสุภลักษณ์ วรรณนุช
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ชำนาญการพิเศษ(ค.ศ. 3)
supaluck@srp.ac.th
นายฐานิสรณ์ เลขทิพย์
นายฐานิสรณ์ เลขทิพย์
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ชำนาญการพิเศษ(ค.ศ. 3)
thanisorn@srp.ac.th
นางสาวจิระวัฒน์ ขวัญใจ
นางสาวจิระวัฒน์ ขวัญใจ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ชำนาญการ(ค.ศ. 2)
jkwanjai@srp.ac.th
นางกันยพร ณ อุบล
นางกันยพร ณ อุบล
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
รองหัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ชำนาญการพิเศษ(ค.ศ. 3)
kanyaporn@srp.ac.th
นางมัสลิน มรรคสินธุ์
นางมัสลิน มรรคสินธุ์
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ครูค.ศ. 1
massalin@srp.ac.th
นางสุดารัตน์ ศิริวัฒนะสกุล
นางสุดารัตน์ ศิริวัฒนะสกุล
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ชำนาญการพิเศษ(ค.ศ. 3)
sudaratsiri@srp.ac.th
นางสุธิดา สาระเทพ
นางสุธิดา สาระเทพ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ชำนาญการ(ค.ศ. 2)
sutida@srp.ac.th
นางสาวศศิ แก้วไทย
นางสาวศศิ แก้วไทย
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ครูค.ศ. 1
sasi@srp.ac.th
นางสาวหทัยทิพย์ มุขโรจน์
นางสาวหทัยทิพย์ มุขโรจน์
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
รองหัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ครูค.ศ. 1
hataitip@srp.ac.th
นางสาวบุษรา แป้นเพ็ชร
นางสาวบุษรา แป้นเพ็ชร
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ครูค.ศ. 1
bussara@srp.ac.th
นายวณัฎฐ์พงศ์ แก้วมีศรี
นายวณัฎฐ์พงศ์ แก้วมีศรี
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ครูค.ศ. 1
wanatpong@srp.ac.th
นางสาวสุไลฆอ หมัดหลง
นางสาวสุไลฆอ หมัดหลง
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ครูค.ศ. 1
sulaikho@srp.ac.th
นายวีรยศ เอกรัตน์
นายวีรยศ เอกรัตน์
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ชำนาญการ(ค.ศ. 2)
weerayot@srp.ac.th
นางอธิตา มีสิทธิ์
นางอธิตา มีสิทธิ์
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
ชำนาญการพิเศษ(ค.ศ. 3)
athita@srp.ac.th
นางสาวมัลลิกา  ศรีสุข
นางสาวมัลลิกา ศรีสุข
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
ครูค.ศ. 1
munliga@srp.ac.th
นางสุนิษา ทรัพย์อุปการ
นางสุนิษา ทรัพย์อุปการ
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
ชำนาญการพิเศษ(ค.ศ. 3)
sunisa@srp.ac.th
นางสาวศิริกัญญา กิตติวุฒิ
นางสาวศิริกัญญา กิตติวุฒิ
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ชำนาญการ(ค.ศ. 2)
sirikanya@srp.ac.th
นางประยงค์ สัจจพงศ์พันธุ์
นางประยงค์ สัจจพงศ์พันธุ์
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ชำนาญการพิเศษ(ค.ศ. 3)
prayong@srp.ac.th
นายกิตติศิลป์ สุขสำราญ
นายกิตติศิลป์ สุขสำราญ
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ชำนาญการ(ค.ศ. 2)
kittisin@srp.ac.th
นางอัมพร เศรษฐสวัสดิ์
นางอัมพร เศรษฐสวัสดิ์
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ชำนาญการพิเศษ(ค.ศ. 3)
amporns@srp.ac.th
นางจันทร์จิรา พัฒนสิงห์
นางจันทร์จิรา พัฒนสิงห์
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ชำนาญการพิเศษ(ค.ศ. 3)
janjira@srp.ac.th
นางวนิดา คงอุดหนุน
นางวนิดา คงอุดหนุน
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ชำนาญการพิเศษ(ค.ศ. 3)
wanida@srp.ac.th
นายวรวัต หนีละ
นายวรวัต หนีละ
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
รองหัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
ชำนาญการ(ค.ศ. 2)
warawat@srp.ac.th
นางชญาภา  บุญล้ำ
นางชญาภา บุญล้ำ
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ชำนาญการพิเศษ(ค.ศ. 3)
chayapa@srp.ac.th
นางปิยะนาถ คามิ
นางปิยะนาถ คามิ
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ชำนาญการพิเศษ(ค.ศ. 3)
piyanat@srp.ac.th
นางละอองดาว เกลี้ยงเกลา
นางละอองดาว เกลี้ยงเกลา
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ชำนาญการ(ค.ศ. 2)
laongdaw@srp.ac.th
นางสาวนวรัตน์ โอบอ้อม
นางสาวนวรัตน์ โอบอ้อม
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ครูค.ศ. 1
navarat@srp.ac.th
นายทวีศักดิ์ สุทธิปัญญาปกรณ์
นายทวีศักดิ์ สุทธิปัญญาปกรณ์
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ชำนาญการ(ค.ศ. 2)
taweesak@srp.ac.th
นางสาวพัชรีพร ชุมชอบ
นางสาวพัชรีพร ชุมชอบ
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ครูค.ศ. 1
patchareepon@srp.ac.th
นางพิมผกา จันทร์คง
นางพิมผกา จันทร์คง
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ชำนาญการ(ค.ศ. 2)
pimpaka@srp.ac.th
นางสาวศุภลักษณ์ สุวรรณ
นางสาวศุภลักษณ์ สุวรรณ
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ชำนาญการ(ค.ศ. 2)
supaluk@srp.ac.th
นายปิยบุตร สุขเอียด
นายปิยบุตร สุขเอียด
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ครูผู้ช่วย
piyabut@srp.ac.th
นางสาวอันนา  วงศ์พัฒนกิจ
นางสาวอันนา วงศ์พัฒนกิจ
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ครูผู้ช่วย
annawong@srp.ac.th
นางกาญจนา ปลอดจินดา
นางกาญจนา ปลอดจินดา
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ชำนาญการ(ค.ศ. 2)
kanjana@srp.ac.th
นางสาวรังสิณี เทือกสุบรรณ
นางสาวรังสิณี เทือกสุบรรณ
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ครูค.ศ. 1
rangsinee@srp.ac.th
นางสาวธัญวลัย อติชาติ
นางสาวธัญวลัย อติชาติ
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ครูค.ศ. 1
tunvalai@srp.ac.th
นางสาวปิตินันท์  น้อมเกตุ
นางสาวปิตินันท์ น้อมเกตุ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
ชำนาญการ(ค.ศ. 2)
pitinan@srp.ac.th
นางสาวเฉลิมวงศ์ กลับคง
นางสาวเฉลิมวงศ์ กลับคง
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
ชำนาญการพิเศษ(ค.ศ. 3)
chaloemwong@srp.ac.th
นางจิณห์จุฑา อินทร์สุทธิ์
นางจิณห์จุฑา อินทร์สุทธิ์
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
ชำนาญการ(ค.ศ. 2)
jinjutha@srp.ac.th
นางสุวลี ประเสริฐ
นางสุวลี ประเสริฐ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ชำนาญการ(ค.ศ. 2)
suvalee@srp.ac.th
นางอภิรักษ์ ลบถม
นางอภิรักษ์ ลบถม
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ชำนาญการพิเศษ(ค.ศ. 3)
apirak@srp.ac.th
นางกนกวรรณ จันทภาโส
นางกนกวรรณ จันทภาโส
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ชำนาญการ(ค.ศ. 2)
kanokwan@srp.ac.th
นางสาวเกศิณี แก้ววัดปริง
นางสาวเกศิณี แก้ววัดปริง
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ชำนาญการพิเศษ(ค.ศ. 3)
katsinee@srp.ac.th
นางมนพร เหมทานนท์
นางมนพร เหมทานนท์
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ครูค.ศ. 1
monnaporn@srp.ac.th
นางภัทรพร ช่วยชนะ
นางภัทรพร ช่วยชนะ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ชำนาญการพิเศษ(ค.ศ. 3)
pattaraporn@srp.ac.th
นางสาวกรรณิกา หมู่ตระกูลเจริญ
นางสาวกรรณิกา หมู่ตระกูลเจริญ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ครูค.ศ. 1
kannika@srp.ac.th
นายมนตรี แก้วโสภาค
นายมนตรี แก้วโสภาค
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
รองหัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ชำนาญการ(ค.ศ. 2)
montree@srp.ac.th
นางคนองนิจ มากขุนทด
นางคนองนิจ มากขุนทด
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ชำนาญการพิเศษ(ค.ศ. 3)
kanongnit@srp.ac.th
นางสาวอมรรัตน์  ทองคลองไทร
นางสาวอมรรัตน์ ทองคลองไทร
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ครูผู้ช่วย
amornrat@srp.ac.th
นายสิรภพ ใสสะอาด
นายสิรภพ ใสสะอาด
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ครูผู้ช่วย
siraphop@srp.ac.th
นายอภิชาติ อุปการ
นายอภิชาติ อุปการ
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
ชำนาญการ(ค.ศ. 2)
apichart@srp.ac.th
นายรัฐพร ชูพิชัย
นายรัฐพร ชูพิชัย
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
ครูค.ศ. 1
rattaporn@srp.ac.th
นางวรรณวิไล เอ่งฉ้วน
นางวรรณวิไล เอ่งฉ้วน
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
ชำนาญการพิเศษ(ค.ศ. 3)
wanwilai@srp.ac.th
นางชาครีย์พัฒน์ ศักรางกูร
นางชาครีย์พัฒน์ ศักรางกูร
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ชำนาญการ(ค.ศ. 2)
chacreepat@srp.ac.th
นางธิดาพร ประศาสน์กุล
นางธิดาพร ประศาสน์กุล
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ชำนาญการ(ค.ศ. 2)
thidaporn@srp.ac.th
นางวรรณา นุ่นชูผล
นางวรรณา นุ่นชูผล
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ชำนาญการ(ค.ศ. 2)
wanna@srp.ac.th
นางปัทมา เสถียรพงศ์ประภา
นางปัทมา เสถียรพงศ์ประภา
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ชำนาญการพิเศษ(ค.ศ. 3)
pattama@srp.ac.th
นางสาวนิภาพร  แก้วพิชัย
นางสาวนิภาพร แก้วพิชัย
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ชำนาญการ(ค.ศ. 2)
nipaporn@srp.ac.th
นางอาลิษา ขุนพลช่วย
นางอาลิษา ขุนพลช่วย
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ครูค.ศ. 1
alisa@srp.ac.th
นางสาวสุนิษา  ทองเพณี
นางสาวสุนิษา ทองเพณี
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ครูค.ศ. 1
sunisa626@srp.ac.th
นางสาวภัทรพร ช่างเหล็ก
นางสาวภัทรพร ช่างเหล็ก
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รองหัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ชำนาญการ(ค.ศ. 2)
pattaraporn_c@srp.ac.th
นางสาวภัทรา คำดา
นางสาวภัทรา คำดา
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ชำนาญการ(ค.ศ. 2)
pattra@srp.ac.th
นายอุดร แก้ววิรัตน์
นายอุดร แก้ววิรัตน์
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รองหัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ครูผู้ช่วย
oudon@srp.ac.th
นายชาตรี ชูโลก
นายชาตรี ชูโลก
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ชำนาญการ(ค.ศ. 2)
chatree@srp.ac.th
นางทัศนีย์ เกตุแก้ว
นางทัศนีย์ เกตุแก้ว
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
ชำนาญการพิเศษ(ค.ศ. 3)
tussanee@srp.ac.th
นายนิรันดร์ จันทร์น้อย
นายนิรันดร์ จันทร์น้อย
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
ชำนาญการพิเศษ(ค.ศ. 3)
nirun@srp.ac.th
นายกัญกฤษเขม แดนที่
นายกัญกฤษเขม แดนที่
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
ครูค.ศ. 1
patdramaa11@srp.ac.th
นางสาวโฉมศิริ  ตั้งหลัก
นางสาวโฉมศิริ ตั้งหลัก
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
ครูค.ศ. 1
chomsiri@srp.ac.th
นางสาววาสนา  ศรีราชยา
นางสาววาสนา ศรีราชยา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
ครูผู้ช่วย
wasana@srp.ac.th
นางสาวอรอุษา จันทร์พูล
นางสาวอรอุษา จันทร์พูล
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
ครูผู้ช่วย
onusa@srp.ac.th
นางสาวทิพกฤษตา ฤทธิ์บุญ
นางสาวทิพกฤษตา ฤทธิ์บุญ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
ครูผู้ช่วย
thipkrista@srp.ac.th
นางสาวนาฏจิรัตน์ เต็งมีศรี
นางสาวนาฏจิรัตน์ เต็งมีศรี
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
ครูผู้ช่วย
natjirat@srp.ac.th
นายพงศ์ภรณ์ หงส์ทอง
นายพงศ์ภรณ์ หงส์ทอง
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
ชำนาญการพิเศษ(ค.ศ. 3)
pongporn@srp.ac.th
นางอุบลรัตน์ สุขนาวา
นางอุบลรัตน์ สุขนาวา
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา
รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
ชำนาญการ(ค.ศ. 2)
ubonrat@srp.ac.th
นายมานะ พัดเคี่ยม
นายมานะ พัดเคี่ยม
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา
รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
ชำนาญการ(ค.ศ. 2)
mana@srp.ac.th
นางสาววรรณวิมล ชัยภาคภูมิ
นางสาววรรณวิมล ชัยภาคภูมิ
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา
ครูค.ศ. 1
wanwimon@srp.ac.th
นายอรรถวิช สุวรรณโชติ
นายอรรถวิช สุวรรณโชติ
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา
รองหัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ครูค.ศ. 1
attawit@srp.ac.th
นางสาวยุพิน ศิริรัตน์
นางสาวยุพิน ศิริรัตน์
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา
ชำนาญการพิเศษ(ค.ศ. 3)
yupin@srp.ac.th
นางสาวณิชกุล ปลวัชร
นางสาวณิชกุล ปลวัชร
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา
ครูผู้ช่วย
nichakul@srp.ac.th
นายประทักษ์ ทิพย์ชิต
นายประทักษ์ ทิพย์ชิต
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
ชำนาญการพิเศษ(ค.ศ. 3)
pratak@srp.ac.th
นายเชาว์ ชัยณรงค์
นายเชาว์ ชัยณรงค์
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
ชำนาญการ(ค.ศ. 2)
chao@srp.ac.th
นางสาวน้ำเพชร  ยวนเกิด
นางสาวน้ำเพชร ยวนเกิด
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
ครูค.ศ. 1
sfasfasf@srp.ac.th
นางสาวจันทิรา  ฤทธิจักร
นางสาวจันทิรา ฤทธิจักร
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
ครูผู้ช่วย
junthira@srp.ac.th
นายสุเมธ ศรีภักดี
นายสุเมธ ศรีภักดี
ลูกจ้างประจำ
sumate@srp.ac.th
นายพิศูจน์ อาจสุข
นายพิศูจน์ อาจสุข
ลูกจ้างประจำ
pisood@srp.ac.th
นายไพฑูรย์ ชัยแป้น
นายไพฑูรย์ ชัยแป้น
ลูกจ้างประจำ
paitoon@srp.ac.th
นางจรรยา จิญกาจันทร์
นางจรรยา จิญกาจันทร์
ลูกจ้างประจำ
janyaji@srp.ac.th
นางผ่องศรี ธานีวงศ์
นางผ่องศรี ธานีวงศ์
ลูกจ้างประจำ
phongsri@srp.ac.th
นายเอนก นวลมังสอ
นายเอนก นวลมังสอ
ลูกจ้างประจำ
anake@srp.ac.th
นางเสาวณีย์ จุฑากนิษฐ์
นางเสาวณีย์ จุฑากนิษฐ์
ลูกจ้างชั่วคราว
saowanees@srp.ac.th
นางสาวศิริกัญญา วัฒนเชื้อ
นางสาวศิริกัญญา วัฒนเชื้อ
ลูกจ้างชั่วคราว
sirikanya_tata@srp.ac.th
นางสาวสิริลักษณ์ ไทยปาน
นางสาวสิริลักษณ์ ไทยปาน
ลูกจ้างชั่วคราว
siriluck@srp.ac.th
นางสาวฐปนัท แก้วบ่อดาน
นางสาวฐปนัท แก้วบ่อดาน
ลูกจ้างชั่วคราว
thapanat@srp.ac.th
นางสาวอรัชมน เจริญภักดี
นางสาวอรัชมน เจริญภักดี
ลูกจ้างชั่วคราว
aratchamol@srp.ac.th
นายบริสุทธิ์ หนูแก้ว
นายบริสุทธิ์ หนูแก้ว
ลูกจ้างชั่วคราว
borisut@srp.ac.th
นางสาวจันทรา บัวสม
นางสาวจันทรา บัวสม
ลูกจ้างชั่วคราว
juntrab@srp.ac.th
นางสโรชินี ภิรอด
นางสโรชินี ภิรอด
ลูกจ้างชั่วคราว
sarochinee@srp.ac.th
นางกุหลาบ นิจผล
นางกุหลาบ นิจผล
ลูกจ้างชั่วคราว
kularb@srp.ac.th
นางสันสนีย์ จอง
นางสันสนีย์ จอง
ลูกจ้างชั่วคราว
sansanee@srp.ac.th
นางอุดมพร เสนยิ้ม
นางอุดมพร เสนยิ้ม
ลูกจ้างชั่วคราว
udomporn@srp.ac.th
นางเรณู มานะจิตต์
นางเรณู มานะจิตต์
ลูกจ้างชั่วคราว
renu@srp.ac.th
นายก่อกิจ โกวิทกุล
นายก่อกิจ โกวิทกุล
ลูกจ้างชั่วคราว
koekit@srp.ac.th
นางสาวมนัญญา เมฆสุข
นางสาวมนัญญา เมฆสุข
ลูกจ้างชั่วคราว
mananya@srp.ac.th
นางนิรมล พรหมแพทย์
นางนิรมล พรหมแพทย์
ลูกจ้างชั่วคราว
niramol@srp.ac.th
นายสุรชัย ยวงทอง
นายสุรชัย ยวงทอง
ลูกจ้างชั่วคราว
surachai@srp.ac.th
นายสุธน ภักดี
นายสุธน ภักดี
ลูกจ้างชั่วคราว
suthon@srp.ac.th
นางสาวอารยา อาจสุข
นางสาวอารยา อาจสุข
ลูกจ้างชั่วคราว
araya@srp.ac.th
นางสาวกรกนก เกิดบุญมาก
นางสาวกรกนก เกิดบุญมาก
ลูกจ้างชั่วคราว
kornkanok@srp.ac.th
นางสาวภัทรสุดา ทับแก้ว
นางสาวภัทรสุดา ทับแก้ว
ลูกจ้างชั่วคราว
patsuda@srp.ac.th
นางสาวศศิกานต์  สุเวช
นางสาวศศิกานต์ สุเวช
ลูกจ้างชั่วคราว
sasikan@srp.ac.th
นายธเนษฐ ศรีภักดี
นายธเนษฐ ศรีภักดี
ลูกจ้างชั่วคราว
thanet@srp.ac.th
นางสาววันเพ็ญวิภา  ภักดีไทย
นางสาววันเพ็ญวิภา ภักดีไทย
ลูกจ้างชั่วคราว
wanpanwipa@srp.ac.th
นางสาวเสาวรส รุ่งแดง
นางสาวเสาวรส รุ่งแดง
ลูกจ้างชั่วคราว
saowaroj@srp.ac.th
นางสาววราภรณ์  กล่อมเกลี้ยง
นางสาววราภรณ์ กล่อมเกลี้ยง
ลูกจ้างชั่วคราว
waraporn@srp.ac.th
นางสาวอาทิตยา ถูระวัน
นางสาวอาทิตยา ถูระวัน
ลูกจ้างชั่วคราว
artitya@srp.ac.th
นางกาญจนา ธิมากุล
นางกาญจนา ธิมากุล
ลูกจ้างชั่วคราว
kanjanatimakul@srp.ac.th
นางชนิดา  แก้วคง
นางชนิดา แก้วคง
ลูกจ้างชั่วคราว
chanida@srp.ac.th
นายจำแลง สังข์ทวีรัตน์
นายจำแลง สังข์ทวีรัตน์
ลูกจ้างชั่วคราว

นายนรินทร์  นาวารัตน์
นายนรินทร์ นาวารัตน์
ลูกจ้างชั่วคราว

นายผดุงศักดิ์ ชวนวัฒนา
นายผดุงศักดิ์ ชวนวัฒนา
ลูกจ้างชั่วคราว

นางสาวพรรษา รัตนโอภาส
นางสาวพรรษา รัตนโอภาส
ลูกจ้างชั่วคราว
pansa@srp.ac.th
นางสาวพิชามญชุ์ หอกุล
นางสาวพิชามญชุ์ หอกุล
ลูกจ้างชั่วคราว
pichamon@srp.ac.th
นายภูเมศร์ ช่วยนาเขต
นายภูเมศร์ ช่วยนาเขต
ลูกจ้างชั่วคราว
poohmet@srp.ac.th
นายวัชราพงศ์ กลับวิหค
นายวัชราพงศ์ กลับวิหค
ลูกจ้างชั่วคราว

นายจรัล  คัมภีร์ภัทร
นายจรัล คัมภีร์ภัทร
ลูกจ้างชั่วคราว

นายทนง ศรีมหาวโร
นายทนง ศรีมหาวโร
ลูกจ้างชั่วคราว

นางสาวพรทิพย์  กาญจนะ
นางสาวพรทิพย์ กาญจนะ
ลูกจ้างชั่วคราว
porntip@srp.ac.th
นางสาวมลิสา  จันทร์สว่าง
นางสาวมลิสา จันทร์สว่าง
ลูกจ้างชั่วคราว
malisa@srp.ac.th
นายเดชาธร ปริปุญญพาสน์
นายเดชาธร ปริปุญญพาสน์
ลูกจ้างชั่วคราว
dachatorn@srp.ac.th
นายกัลยา แผ้วชนะ
นายกัลยา แผ้วชนะ
ลูกจ้างชั่วคราว

นางสาวจีราวรรณ นามสนธิ์
นางสาวจีราวรรณ นามสนธิ์
ลูกจ้างชั่วคราว

นางสาวเสาวภา รุ่งเรือง
นางสาวเสาวภา รุ่งเรือง
ลูกจ้างชั่วคราว

นายสิริพงษ์ แสงเดช
นายสิริพงษ์ แสงเดช
ลูกจ้างชั่วคราว
siripong@srp.ac.th
นางสาวมณีกาญจน์ เสรีสุววรณกิจ
นางสาวมณีกาญจน์ เสรีสุววรณกิจ
ลูกจ้างชั่วคราว
maneegan@srp.ac.th
นายจักรพงษ์ สรการ
นายจักรพงษ์ สรการ
ลูกจ้างชั่วคราว

นายยงยุทธ สายใจบุญ
นายยงยุทธ สายใจบุญ
ลูกจ้างชั่วคราว

นางสาวผกามาศ รัตนบุษยาพร
นางสาวผกามาศ รัตนบุษยาพร
ลูกจ้างชั่วคราว

นางสาวสุธิดา ราชรักษ์
นางสาวสุธิดา ราชรักษ์
ลูกจ้างชั่วคราว

นางสาวพรรณธิภา ศฤงคาร
นางสาวพรรณธิภา ศฤงคาร
ลูกจ้างชั่วคราว

นางสาวเพ็ญสุภัชชา ชูชื่น
นางสาวเพ็ญสุภัชชา ชูชื่น
ลูกจ้างชั่วคราว