เลือกวันที่

รายการปฏิบัติราชการ
วันพุธที่ 29 กันยายน 2564

รายการปฏิบัติราชการ
กลุ่มสาระ
จำนวน
ไปราชการ
ลากิจ
ลาคลอด
ลาป่วย
ลาศึกษาต่อ
ไม่ทราบสาเหตุ
รวม
ฝ่ายบริหาร
5
ฝ่ายสนับสนุน
11
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
36
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
21
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
22
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
14
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
14
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
8
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา
7
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
5
ลูกจ้างประจำ
6
ลูกจ้างชั่วคราว
51
200