เลือกวันที่

รายการปฏิบัติราชการ
วันอังคารที่ 26 ตุลาคม 2564

รายการปฏิบัติราชการ
กลุ่มสาระ
จำนวน
ไปราชการ
ลากิจ
ลาคลอด
ลาป่วย
ลาศึกษาต่อ
ไม่ทราบสาเหตุ
รวม
ฝ่ายบริหาร
4
ฝ่ายสนับสนุน
9
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
33
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
19
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
21
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
13
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
14
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
8
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา
6
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
5
ลูกจ้างประจำ
4
ลูกจ้างชั่วคราว
55
1
1
191
1
1