ชื่อ-สกุล
สังกัด
ตำแหน่ง
วิทยฐานะ
Email
นางสมร เผือกเดช
ฝ่ายบริหาร
ผู้อำนวยการ
ชำนาญการพิเศษ(ค.ศ. 3)
samorn@srp.ac.th
 
ชื่อ-สกุล
สังกัด
ตำแหน่ง
วิทยฐานะ
Email
นายไพศาล ชนีมาส
ฝ่ายบริหาร
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานงบประมาณ
ชำนาญการพิเศษ(ค.ศ. 3)
paisaln@srp.ac.th
 
ชื่อ-สกุล
สังกัด
ตำแหน่ง
Email
นายประหยัด ไทยเสน
ฝ่ายบริหาร
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานทั่วไป
prayad@srp.ac.th
 
ชื่อ-สกุล
สังกัด
ตำแหน่ง
Email
นางอรนุตร บัวหยู่
ฝ่ายบริหาร
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
orranud@srp.ac.th
 
ชื่อ-สกุล
สังกัด
ตำแหน่ง
Email
นายภิษช์วิศักดิ์ แก้วมณี
ฝ่ายบริหาร
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ
pistchvisak@srp.ac.th
 
ชื่อ-สกุล
สังกัด
วิทยฐานะ
Email
นางลมัย สังขนิตย์
ฝ่ายสนับสนุน
ชำนาญการพิเศษ(ค.ศ. 3)
lamai@srp.ac.th
 
ชื่อ-สกุล
สังกัด
วิทยฐานะ
Email
นางอรอรุณ มีเพียร
ฝ่ายสนับสนุน
ค.ศ. 1
onaroon@srp.ac.th
 
ชื่อ-สกุล
สังกัด
วิทยฐานะ
Email
นางสาวอัมพร นิสัยจริยคุณ
ฝ่ายสนับสนุน
ชำนาญการพิเศษ(ค.ศ. 3)
amporn@srp.ac.th
 
ชื่อ-สกุล
สังกัด
วิทยฐานะ
Email
นางสาวนันทการ์ แสงดารา
ฝ่ายสนับสนุน
ชำนาญการพิเศษ(ค.ศ. 3)
nuntka@srp.ac.th
 
ชื่อ-สกุล
สังกัด
วิทยฐานะ
Email
นายปฐพนธ์ ชนิลกุล
ฝ่ายสนับสนุน
ชำนาญการพิเศษ(ค.ศ. 3)
patapon@srp.ac.th
 
ชื่อ-สกุล
สังกัด
วิทยฐานะ
Email
นางมยุรี แสงสุวรรณ
ฝ่ายสนับสนุน
ชำนาญการพิเศษ(ค.ศ. 3)
mayuree@srp.ac.th
 
ชื่อ-สกุล
สังกัด
ตำแหน่ง
วิทยฐานะ
Email
นางทิพยรัตน์ ทองสาร
ฝ่ายสนับสนุน
หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
ชำนาญการพิเศษ(ค.ศ. 3)
thippayarat@srp.ac.th
 
ชื่อ-สกุล
สังกัด
วิทยฐานะ
Email
นางนุสรา ช่างคิด
ฝ่ายสนับสนุน
ชำนาญการ(ค.ศ. 2)
nusara@srp.ac.th
 
ชื่อ-สกุล
สังกัด
วิทยฐานะ
Email
นายกมลพันธ์ จามพัฒน์
ฝ่ายสนับสนุน
ชำนาญการพิเศษ(ค.ศ. 3)
kamolpan@srp.ac.th
 
ชื่อ-สกุล
สังกัด
วิทยฐานะ
Email
นางสาวศศิธร จันทร์ประเสริฐ
ฝ่ายสนับสนุน
ค.ศ. 1
sasitorn@srp.ac.th
 
ชื่อ-สกุล
สังกัด
วิทยฐานะ
Email
นางสาวขวัญตา พัฒน์ยัง
ฝ่ายสนับสนุน
ค.ศ. 1
khwanta@srp.ac.th
 
ชื่อ-สกุล
สังกัด
Email
นายธนากรณ์ ยีสมัน
ฝ่ายสนับสนุน
thanakorn@srp.ac.th
 
ชื่อ-สกุล
สังกัด
วิทยฐานะ
Email
นางเกสร ช่วยนุกูล
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ชำนาญการพิเศษ(ค.ศ. 3)
kesorn@srp.ac.th
 
ชื่อ-สกุล
สังกัด
วิทยฐานะ
Email
นางถนอม ชูเมือง
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ชำนาญการ(ค.ศ. 2)
pamcho1@srp.ac.th
 
ชื่อ-สกุล
สังกัด
ตำแหน่ง
วิทยฐานะ
Email
นางสุรัสวดี นิลกิจ
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
ชำนาญการพิเศษ(ค.ศ. 3)
suratsawadee@srp.ac.th
 
ชื่อ-สกุล
สังกัด
วิทยฐานะ
Email
นางปราณี บุญศรี
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ชำนาญการพิเศษ(ค.ศ. 3)
pranee@srp.ac.th
 
ชื่อ-สกุล
สังกัด
วิทยฐานะ
Email
นางศรีสุดา พยัคฆา
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ชำนาญการพิเศษ(ค.ศ. 3)
srisuda@srp.ac.th
 
ชื่อ-สกุล
สังกัด
วิทยฐานะ
Email
นางสลับศรี เจริญเวช
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ชำนาญการพิเศษ(ค.ศ. 3)
salubsri@srp.ac.th
 
ชื่อ-สกุล
สังกัด
ตำแหน่ง
วิทยฐานะ
Email
นายอติโรจน์ ปพัฒน์เปรมสิริ
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
รองหัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ชำนาญการ(ค.ศ. 2)
atiroch@srp.ac.th
 
ชื่อ-สกุล
สังกัด
วิทยฐานะ
Email
นางสาววรางคณา หวานจิตต์
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ชำนาญการพิเศษ(ค.ศ. 3)
warangkhana@srp.ac.th
 
ชื่อ-สกุล
สังกัด
วิทยฐานะ
Email
นางสาวสลิลลา ศรียาภัย
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ชำนาญการ(ค.ศ. 2)
salinla@srp.ac.th
 
ชื่อ-สกุล
สังกัด
วิทยฐานะ
Email
นายอภินันท์ ฐิติภรณ์พันธ์
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ชำนาญการพิเศษ(ค.ศ. 3)
apinun@srp.ac.th
 
ชื่อ-สกุล
สังกัด
วิทยฐานะ
Email
นายกิตติพงษ์ อ่อนคง
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ชำนาญการ(ค.ศ. 2)
kittipong@srp.ac.th
 
ชื่อ-สกุล
สังกัด
ตำแหน่ง
วิทยฐานะ
Email
นางมลธิรา ปรุงเหล็ก
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
ชำนาญการ(ค.ศ. 2)
montira@srp.ac.th
 
ชื่อ-สกุล
สังกัด
วิทยฐานะ
Email
นางชมัยพร จันทศรี
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ชำนาญการ(ค.ศ. 2)
chamaiporn@srp.ac.th
 
ชื่อ-สกุล
สังกัด
วิทยฐานะ
Email
นายทวัตน์ ชูชนะกิจ
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ชำนาญการพิเศษ(ค.ศ. 3)
dhawatana@srp.ac.th
 
ชื่อ-สกุล
สังกัด
วิทยฐานะ
Email
นางสาวพัชรกาญจน์ เพ็งพงศ์
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ชำนาญการพิเศษ(ค.ศ. 3)
patcharakarn@srp.ac.th
 
ชื่อ-สกุล
สังกัด
วิทยฐานะ
Email
นายอาทิตย์อุทัย อ่อนสง
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ชำนาญการ(ค.ศ. 2)
onsongatit@srp.ac.th
 
ชื่อ-สกุล
สังกัด
วิทยฐานะ
Email
นางธิยา ภักดี
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ชำนาญการพิเศษ(ค.ศ. 3)
tiya@srp.ac.th
 
ชื่อ-สกุล
สังกัด
Email
นางสาวระวิวรรณ ทิพย์พันธ์
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
rawiwan@srp.ac.th
 
ชื่อ-สกุล
สังกัด
วิทยฐานะ
Email
นางสาวเนตรดาว สร้อยแสง
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ชำนาญการ(ค.ศ. 2)
natedaw@srp.ac.th
 
ชื่อ-สกุล
สังกัด
วิทยฐานะ
Email
นายสะอารอนิง ดาโอะ
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ชำนาญการ(ค.ศ. 2)
saaroning@srp.ac.th
 
ชื่อ-สกุล
สังกัด
วิทยฐานะ
Email
นางสาวปฐมาวดี ยาแสง
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ค.ศ. 1
pathamawadi@srp.ac.th
 
ชื่อ-สกุล
สังกัด
วิทยฐานะ
Email
นางสาวสุภาวรรณ สวนพลอย
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ค.ศ. 1
supawan@srp.ac.th
 
ชื่อ-สกุล
สังกัด
วิทยฐานะ
Email
นายธนกฤต แก้วทอง
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ชำนาญการ(ค.ศ. 2)
tanakrit@srp.ac.th
 
ชื่อ-สกุล
สังกัด
วิทยฐานะ
Email
นางสาวปานตา สุระกำแหง
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ค.ศ. 1
panta@srp.ac.th
 
ชื่อ-สกุล
สังกัด
วิทยฐานะ
Email
นางณัฐธิกานต์ ขาวมะลิ
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ชำนาญการพิเศษ(ค.ศ. 3)
natthikan@srp.ac.th
 
ชื่อ-สกุล
สังกัด
ตำแหน่ง
วิทยฐานะ
Email
นายธีรเดช สกุลอ่อน
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
ชำนาญการ(ค.ศ. 2)
teeradath@srp.ac.th
 
ชื่อ-สกุล
สังกัด
ตำแหน่ง
Email
นายทวีวัฒน์ สุขแก้ว
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
รองหัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
thaweewat@srp.ac.th
 
ชื่อ-สกุล
สังกัด
Email
นายอัยยุบ หลีเส็น
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
aiyub@srp.ac.th
 
ชื่อ-สกุล
สังกัด
Email
นางสาวอรณิชา หงษ์เกิด
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
onnicha@srp.ac.th
 
ชื่อ-สกุล
สังกัด
ตำแหน่ง
วิทยฐานะ
Email
นางสาวธีระนาถ ทีปะปาล
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
ชำนาญการพิเศษ(ค.ศ. 3)
teeranart@srp.ac.th
 
ชื่อ-สกุล
สังกัด
ตำแหน่ง
วิทยฐานะ
Email
นางฐิติรัตน์ มนต์สวัสดิ์ชัย
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาจีน
ชำนาญการ(ค.ศ. 2)
thitirat@srp.ac.th
 
ชื่อ-สกุล
สังกัด
ตำแหน่ง
Email
นางจุฑารัตน์ เคี่ยนบุ้น
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
jutarat@srp.ac.th
 
ชื่อ-สกุล
สังกัด
วิทยฐานะ
Email
นางเบ็ญจมาศ ชูนวลศรี
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ชำนาญการ(ค.ศ. 2)
benjamart@srp.ac.th
 
ชื่อ-สกุล
สังกัด
วิทยฐานะ
Email
นางจิระพงศ์ คงรักษ์
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ชำนาญการ(ค.ศ. 2)
jirapong@srp.ac.th
 
ชื่อ-สกุล
สังกัด
วิทยฐานะ
Email
นายสมบัติ ระมัด
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ชำนาญการพิเศษ(ค.ศ. 3)
sombat@srp.ac.th
 
ชื่อ-สกุล
สังกัด
Email
นางสุภลักษณ์ วรรณนุช
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
supaluck@srp.ac.th
 
ชื่อ-สกุล
สังกัด
วิทยฐานะ
Email
นายฐานิสรณ์ เลขทิพย์
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ชำนาญการ(ค.ศ. 2)
thanisorn@srp.ac.th
 
ชื่อ-สกุล
สังกัด
วิทยฐานะ
Email
นางสาวจิระวัฒน์ ขวัญใจ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ชำนาญการ(ค.ศ. 2)
jkwanjai@srp.ac.th
 
ชื่อ-สกุล
สังกัด
ตำแหน่ง
วิทยฐานะ
Email
นางสาวสุดารักษ์ พงศ์อภิรักษกุล
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
ชำนาญการ(ค.ศ. 2)
sudarak@srp.ac.th
 
ชื่อ-สกุล
สังกัด
ตำแหน่ง
วิทยฐานะ
Email
นางกันยพร ณ อุบล
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
รองหัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ชำนาญการ(ค.ศ. 2)
kanyaporn@srp.ac.th
 
ชื่อ-สกุล
สังกัด
วิทยฐานะ
Email
นางสาวสุจิตตรา วรรณิกร
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ค.ศ. 1
suchittra@srp.ac.th
 
ชื่อ-สกุล
สังกัด
วิทยฐานะ
Email
นางมัสลิน มรรคสินธุ์
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ค.ศ. 1
massalin@srp.ac.th
 
ชื่อ-สกุล
สังกัด
วิทยฐานะ
Email
นางสุดารัตน์ ศิริวัฒนะสกุล
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ชำนาญการพิเศษ(ค.ศ. 3)
sudaratsiri@srp.ac.th
 
ชื่อ-สกุล
สังกัด
วิทยฐานะ
Email
นางสุธิดา สาระเทพ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ชำนาญการ(ค.ศ. 2)
sutida@srp.ac.th
 
ชื่อ-สกุล
สังกัด
ตำแหน่ง
วิทยฐานะ
Email
นางสาวขวัญจิต เต็มเปี่ยม
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาจีน
ค.ศ. 1
khwanchit@srp.ac.th
 
ชื่อ-สกุล
สังกัด
Email
นางสาวศศิ แก้วไทย
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
sasi@srp.ac.th
 
ชื่อ-สกุล
สังกัด
ตำแหน่ง
Email
นางสาวหทัยทิพย์ มุขโรจน์
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
รองหัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
hataitip@srp.ac.th
 
ชื่อ-สกุล
สังกัด
Email
นางสาวบุษรา แป้นเพ็ชร
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
bussara@srp.ac.th
 
ชื่อ-สกุล
สังกัด
Email
นายวณัฎฐ์พงศ์ แก้วมีศรี
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
wanatpong@srp.ac.th
 
ชื่อ-สกุล
สังกัด
Email
นางสาวสุไลฆอ หมัดหลง
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
sulaikho@srp.ac.th
 
ชื่อ-สกุล
สังกัด
วิทยฐานะ
Email
นายกิตติศิลป์ สุขสำราญ
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ชำนาญการ(ค.ศ. 2)
kittisin@srp.ac.th
 
ชื่อ-สกุล
สังกัด
ตำแหน่ง
วิทยฐานะ
Email
นางอัมพร เศรษฐสวัสดิ์
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ชำนาญการพิเศษ(ค.ศ. 3)
amporns@srp.ac.th
 
ชื่อ-สกุล
สังกัด
ตำแหน่ง
วิทยฐานะ
Email
นางประยงค์ สัจจพงศ์พันธุ์
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
ชำนาญการพิเศษ(ค.ศ. 3)
prayong@srp.ac.th
 
ชื่อ-สกุล
สังกัด
ตำแหน่ง
วิทยฐานะ
Email
นางจันทร์จิรา พัฒนสิงห์
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ชำนาญการพิเศษ(ค.ศ. 3)
janjira@srp.ac.th
 
ชื่อ-สกุล
สังกัด
วิทยฐานะ
Email
นางวนิดา คงอุดหนุน
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ชำนาญการพิเศษ(ค.ศ. 3)
wanida@srp.ac.th
 
ชื่อ-สกุล
สังกัด
ตำแหน่ง
วิทยฐานะ
Email
นายวรวัต หนีละ
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
รองหัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
ชำนาญการ(ค.ศ. 2)
warawat@srp.ac.th
 
ชื่อ-สกุล
สังกัด
วิทยฐานะ
Email
นางอธิตา มีสิทธิ์
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ชำนาญการ(ค.ศ. 2)
athita@srp.ac.th
 
ชื่อ-สกุล
สังกัด
ตำแหน่ง
วิทยฐานะ
Email
นางสาวศิริกัญญา กิตติวุฒิ
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
ชำนาญการ(ค.ศ. 2)
sirikanya@srp.ac.th
 
ชื่อ-สกุล
สังกัด
ตำแหน่ง
วิทยฐานะ
Email
นางชญาภา บุญล้ำ
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ชำนาญการพิเศษ(ค.ศ. 3)
chayapa@srp.ac.th
 
ชื่อ-สกุล
สังกัด
วิทยฐานะ
Email
นางปิยะนาถ คามิ
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ชำนาญการพิเศษ(ค.ศ. 3)
piyanat@srp.ac.th
 
ชื่อ-สกุล
สังกัด
ตำแหน่ง
วิทยฐานะ
Email
นางสุนิษา ทรัพย์อุปการ
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
รองหัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ชำนาญการ(ค.ศ. 2)
sunisa@srp.ac.th
 
ชื่อ-สกุล
สังกัด
วิทยฐานะ
Email
นางละอองดาว เกลี้ยงเกลา
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ชำนาญการ(ค.ศ. 2)
laongdaw@srp.ac.th
 
ชื่อ-สกุล
สังกัด
วิทยฐานะ
Email
นางสาวนวรัตน์ โอบอ้อม
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ค.ศ. 1
navarat@srp.ac.th
 
ชื่อ-สกุล
สังกัด
วิทยฐานะ
Email
นายทวีศักดิ์ สุทธิปัญญาปกรณ์
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ชำนาญการ(ค.ศ. 2)
taweesak@srp.ac.th
 
ชื่อ-สกุล
สังกัด
วิทยฐานะ
Email
นางสาวพัชรีพร ชุมชอบ
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ค.ศ. 1
patchareepon@srp.ac.th
 
ชื่อ-สกุล
สังกัด
ตำแหน่ง
วิทยฐานะ
Email
นางสาวมัลลิกา ศรีสุข
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
ค.ศ. 1
munliga@srp.ac.th
 
ชื่อ-สกุล
สังกัด
วิทยฐานะ
Email
นางพิมผกา จันทร์คง
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ชำนาญการ(ค.ศ. 2)
pimpaka@srp.ac.th
 
ชื่อ-สกุล
สังกัด
วิทยฐานะ
Email
นางสาวศุภลักษณ์ สุวรรณ
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ชำนาญการ(ค.ศ. 2)
supaluk@srp.ac.th
 
ชื่อ-สกุล
สังกัด
Email
นายปิยบุตร สุขเอียด
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
piyabut@srp.ac.th
 
ชื่อ-สกุล
สังกัด
Email
นางสาวอันนา วงศ์พัฒนกิจ
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
annawong@srp.ac.th
 
ชื่อ-สกุล
สังกัด
วิทยฐานะ
Email
นางกาญจนา ปลอดจินดา
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ชำนาญการ(ค.ศ. 2)
kanjana@srp.ac.th
 
ชื่อ-สกุล
สังกัด
วิทยฐานะ
Email
นางสาวรังสิณี เทือกสุบรรณ
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ค.ศ. 1
rangsinee@srp.ac.th
 
ชื่อ-สกุล
สังกัด
Email
นางสาวธัญวลัย อติชาติ
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
tunvalai@srp.ac.th
 
ชื่อ-สกุล
สังกัด
ตำแหน่ง
วิทยฐานะ
Email
นางสุวลี ประเสริฐ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
ชำนาญการ(ค.ศ. 2)
suvalee@srp.ac.th
 
ชื่อ-สกุล
สังกัด
วิทยฐานะ
Email
นางอภิรักษ์ ลบถม
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ชำนาญการพิเศษ(ค.ศ. 3)
apirak@srp.ac.th
 
ชื่อ-สกุล
สังกัด
วิทยฐานะ
Email
นางกนกวรรณ จันทภาโส
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ชำนาญการ(ค.ศ. 2)
kanokwan@srp.ac.th
 
ชื่อ-สกุล
สังกัด
วิทยฐานะ
Email
นางสาวเกศิณี แก้ววัดปริง
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ชำนาญการพิเศษ(ค.ศ. 3)
katsinee@srp.ac.th
 
ชื่อ-สกุล
สังกัด
วิทยฐานะ
Email
นางสุรีย์พร ยุติธรรม
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ชำนาญการ(ค.ศ. 2)
sureeporn@srp.ac.th
 
ชื่อ-สกุล
สังกัด
ตำแหน่ง
วิทยฐานะ
Email
นางสาวเฉลิมวงศ์ กลับคง
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
ชำนาญการ(ค.ศ. 2)
chaloemwong@srp.ac.th
 
ชื่อ-สกุล
สังกัด
วิทยฐานะ
Email
นางมนพร เหมทานนท์
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ค.ศ. 1
monnaporn@srp.ac.th
 
ชื่อ-สกุล
สังกัด
ตำแหน่ง
วิทยฐานะ
Email
นางสาวปิตินันท์ น้อมเกตุ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
ชำนาญการ(ค.ศ. 2)
pitinan@srp.ac.th
 
ชื่อ-สกุล
สังกัด
วิทยฐานะ
Email
นางภัทรพร ช่วยชนะ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ชำนาญการพิเศษ(ค.ศ. 3)
pattaraporn@srp.ac.th
 
ชื่อ-สกุล
สังกัด
วิทยฐานะ
Email
นางสาวกรรณิกา หมู่ตระกูลเจริญ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ค.ศ. 1
kannika@srp.ac.th
 
ชื่อ-สกุล
สังกัด
วิทยฐานะ
Email
นางจิณห์จุฑา อินทร์สุทธิ์
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ชำนาญการ(ค.ศ. 2)
jinjutha@srp.ac.th
 
ชื่อ-สกุล
สังกัด
ตำแหน่ง
วิทยฐานะ
Email
นายมนตรี แก้วโสภาค
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
รองหัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ชำนาญการ(ค.ศ. 2)
montree@srp.ac.th
 
ชื่อ-สกุล
สังกัด
วิทยฐานะ
Email
นางคนองนิจ มากขุนทด
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ชำนาญการพิเศษ(ค.ศ. 3)
kanongnit@srp.ac.th
 
ชื่อ-สกุล
สังกัด
Email
นางสาวอมรรัตน์ ทองคลองไทร
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
amornrat@srp.ac.th
 
ชื่อ-สกุล
สังกัด
ตำแหน่ง
วิทยฐานะ
Email
นางธิดาพร ประศาสน์กุล
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ชำนาญการ(ค.ศ. 2)
thidaporn@srp.ac.th
 
ชื่อ-สกุล
สังกัด
วิทยฐานะ
Email
นางวรรณา นุ่นชูผล
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ชำนาญการ(ค.ศ. 2)
wanna@srp.ac.th
 
ชื่อ-สกุล
สังกัด
วิทยฐานะ
Email
นางปัทมา เสถียรพงศ์ประภา
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ชำนาญการ(ค.ศ. 2)
pattama@srp.ac.th
 
ชื่อ-สกุล
สังกัด
ตำแหน่ง
วิทยฐานะ
Email
นางชาครีย์พัฒน์ ศักรางกูร
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
ชำนาญการ(ค.ศ. 2)
chacreepat@srp.ac.th
 
ชื่อ-สกุล
สังกัด
วิทยฐานะ
Email
นางสาวชณิดาภา เวชกุล
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ชำนาญการ(ค.ศ. 2)
chanidapha@srp.ac.th
 
ชื่อ-สกุล
สังกัด
ตำแหน่ง
วิทยฐานะ
Email
นายรัฐพร ชูพิชัย
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
ค.ศ. 1
rattaporn@srp.ac.th
 
ชื่อ-สกุล
สังกัด
วิทยฐานะ
Email
นางสาวนิภาพร แก้วพิชัย
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ชำนาญการ(ค.ศ. 2)
nipaporn@srp.ac.th
 
ชื่อ-สกุล
สังกัด
วิทยฐานะ
Email
นางอาลิษา ขุนพลช่วย
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ค.ศ. 1
alisa@srp.ac.th
 
ชื่อ-สกุล
สังกัด
วิทยฐานะ
Email
นางสาวสุนิษา ทองเพณี
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ค.ศ. 1
sunisa626@srp.ac.th
 
ชื่อ-สกุล
สังกัด
วิทยฐานะ
Email
นางวรรณวิไล เอ่งฉ้วน
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ชำนาญการพิเศษ(ค.ศ. 3)
wanwilai@srp.ac.th
 
ชื่อ-สกุล
สังกัด
ตำแหน่ง
วิทยฐานะ
Email
นายอภิชาติ อุปการ
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
ชำนาญการ(ค.ศ. 2)
apichart@srp.ac.th
 
ชื่อ-สกุล
สังกัด
ตำแหน่ง
วิทยฐานะ
Email
นางสาวภัทรพร ช่างเหล็ก
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รองหัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ชำนาญการ(ค.ศ. 2)
pattaraporn_c@srp.ac.th
 
ชื่อ-สกุล
สังกัด
วิทยฐานะ
Email
นางสาวภัทรา คำดา
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ชำนาญการ(ค.ศ. 2)
pattra@srp.ac.th
 
ชื่อ-สกุล
สังกัด
ตำแหน่ง
Email
นายอุดร แก้ววิรัตน์
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รองหัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
oudon@srp.ac.th
 
ชื่อ-สกุล
สังกัด
วิทยฐานะ
Email
นางกนกนิจ กิจคาม
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
ชำนาญการพิเศษ(ค.ศ. 3)
kanoknis@srp.ac.th
 
ชื่อ-สกุล
สังกัด
ตำแหน่ง
วิทยฐานะ
Email
นายนิรันดร์ จันทร์น้อย
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
ชำนาญการพิเศษ(ค.ศ. 3)
nirun@srp.ac.th
 
ชื่อ-สกุล
สังกัด
ตำแหน่ง
วิทยฐานะ
Email
นางทัศนีย์ เกตุแก้ว
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
ชำนาญการพิเศษ(ค.ศ. 3)
tussanee@srp.ac.th
 
ชื่อ-สกุล
สังกัด
วิทยฐานะ
Email
นายกัญกฤษเขม แดนที่
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
ค.ศ. 1
patdramaa11@srp.ac.th
 
ชื่อ-สกุล
สังกัด
วิทยฐานะ
Email
นางสาวโฉมศิริ ตั้งหลัก
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
ค.ศ. 1
chomsiri@srp.ac.th
 
ชื่อ-สกุล
สังกัด
Email
นางสาววาสนา ศรีราชยา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
wasana@srp.ac.th
 
ชื่อ-สกุล
สังกัด
Email
นางสาวอรอุษา จันทร์พูล
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
onusa@srp.ac.th
 
ชื่อ-สกุล
สังกัด
ตำแหน่ง
วิทยฐานะ
Email
นายพงศ์ภรณ์ หงส์ทอง
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา
รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
ชำนาญการพิเศษ(ค.ศ. 3)
pongporn@srp.ac.th
 
ชื่อ-สกุล
สังกัด
ตำแหน่ง
วิทยฐานะ
Email
นางอุบลรัตน์ สุขนาวา
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
ชำนาญการ(ค.ศ. 2)
ubonrat@srp.ac.th
 
ชื่อ-สกุล
สังกัด
วิทยฐานะ
Email
นางสาววรรณวิมล ชัยภาคภูมิ
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา
ค.ศ. 1
wanwimon@srp.ac.th
 
ชื่อ-สกุล
สังกัด
ตำแหน่ง
วิทยฐานะ
Email
นายอรรถวิช สุวรรณโชติ
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา
รองหัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ค.ศ. 1
attawit@srp.ac.th
 
ชื่อ-สกุล
สังกัด
วิทยฐานะ
Email
นายมานะ พัดเคี่ยม
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา
ชำนาญการ(ค.ศ. 2)
mana@srp.ac.th
 
ชื่อ-สกุล
สังกัด
วิทยฐานะ
Email
นางสาวยุพิน ศิริรัตน์
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา
ชำนาญการพิเศษ(ค.ศ. 3)
yupin@srp.ac.th
 
ชื่อ-สกุล
สังกัด
Email
นางสาวณิชกุล ปลวัชร
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา
nichakul@srp.ac.th
 
ชื่อ-สกุล
สังกัด
วิทยฐานะ
Email
นางสาวกิติมา เพชรทรัพย์
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ชำนาญการพิเศษ(ค.ศ. 3)
kitima@srp.ac.th
 
ชื่อ-สกุล
สังกัด
วิทยฐานะ
Email
นายเชาว์ ชัยณรงค์
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ชำนาญการ(ค.ศ. 2)
chao@srp.ac.th
 
ชื่อ-สกุล
สังกัด
ตำแหน่ง
วิทยฐานะ
Email
นายประทักษ์ ทิพย์ชิต
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
ชำนาญการพิเศษ(ค.ศ. 3)
pratak@srp.ac.th
 
ชื่อ-สกุล
สังกัด
วิทยฐานะ
Email
นางสุรารักษ์ จันทนเสถียร
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ชำนาญการพิเศษ(ค.ศ. 3)
suraruk@srp.ac.th
 
ชื่อ-สกุล
สังกัด
วิทยฐานะ
Email
นางธนิดา บางรักษ์
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ชำนาญการ(ค.ศ. 2)
kruputhanida@srp.ac.th
 
ชื่อ-สกุล
สังกัด
ตำแหน่ง
วิทยฐานะ
Email
นายสายชล สุขศรี
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ชำนาญการ(ค.ศ. 2)
saichon@srp.ac.th
 
ชื่อ-สกุล
สังกัด
วิทยฐานะ
Email
นางนิธิมา จันทรโชตะ
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ค.ศ. 1
nitima@srp.ac.th
 
ชื่อ-สกุล
สังกัด
ตำแหน่ง
วิทยฐานะ
Email
นางสาวสุพณิดา อินทจันทร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
ชำนาญการ(ค.ศ. 2)
supanida@srp.ac.th
 
ชื่อ-สกุล
สังกัด
วิทยฐานะ
Email
นางสาวน้ำเพชร ยวนเกิด
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ค.ศ. 1
sfasfasf@srp.ac.th
 
ชื่อ-สกุล
สังกัด
วิทยฐานะ
Email
นางสาวกฤตยาณุตา เพ็ชรแก้ว
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ชำนาญการ(ค.ศ. 2)
kitayanuta@srp.ac.th
 
ชื่อ-สกุล
สังกัด
Email
นางสาวจันทิรา ฤทธิจักร
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
junthira@srp.ac.th
 
ชื่อ-สกุล
สังกัด
Email
นายกัลยา แผ้วชนะ
ลูกจ้างประจำ
kanlaya@srp.ac.th
 
ชื่อ-สกุล
สังกัด
Email
นายสุเมธ ศรีภักดี
ลูกจ้างประจำ
sumate@srp.ac.th
 
ชื่อ-สกุล
สังกัด
Email
นายพิศูจน์ อาจสุข
ลูกจ้างประจำ
pisood@srp.ac.th
 
ชื่อ-สกุล
สังกัด
Email
นายไพฑูรย์ ชัยแป้น
ลูกจ้างประจำ
paitoon@srp.ac.th
 
ชื่อ-สกุล
สังกัด
Email
นางจรรยา จิญกาจันทร์
ลูกจ้างประจำ
janyaji@srp.ac.th
 
ชื่อ-สกุล
สังกัด
Email
นางผ่องศรี ธานีวงศ์
ลูกจ้างประจำ
phongsri@srp.ac.th
 
ชื่อ-สกุล
สังกัด
Email
นายเอนก นวลมังสอ
ลูกจ้างประจำ
anake@srp.ac.th
 
ชื่อ-สกุล
สังกัด
Email
นางเสาวณีย์ จุฑากนิษฐ์
ลูกจ้างชั่วคราว
saowanees@srp.ac.th
 
ชื่อ-สกุล
สังกัด
Email
นางสาวศิริกัญญา วัฒนเชื้อ
ลูกจ้างชั่วคราว
sirikanya_tata@srp.ac.th
 
ชื่อ-สกุล
สังกัด
Email
นางสาวสิริลักษณ์ ไทยปาน
ลูกจ้างชั่วคราว
siriluck@srp.ac.th
 
ชื่อ-สกุล
สังกัด
Email
นางสาวฐปนัท แก้วบ่อดาน
ลูกจ้างชั่วคราว
thapanat@srp.ac.th
 
ชื่อ-สกุล
สังกัด
Email
นางสาวอรัชมน เจริญภักดี
ลูกจ้างชั่วคราว
aratchamol@srp.ac.th
 
ชื่อ-สกุล
สังกัด
Email
นายบริสุทธิ์ หนูแก้ว
ลูกจ้างชั่วคราว
borisut@srp.ac.th
 
ชื่อ-สกุล
สังกัด
Email
นางสาวจันทรา บัวสม
ลูกจ้างชั่วคราว
juntrab@srp.ac.th
 
ชื่อ-สกุล
สังกัด
Email
นางสโรชินี ภิรอด
ลูกจ้างชั่วคราว
sarochinee@srp.ac.th
 
ชื่อ-สกุล
สังกัด
Email
นางกุหลาบ นิจผล
ลูกจ้างชั่วคราว
kularb@srp.ac.th
 
ชื่อ-สกุล
สังกัด
Email
นางสันสนีย์ จอง
ลูกจ้างชั่วคราว
sansanee@srp.ac.th
 
ชื่อ-สกุล
สังกัด
Email
นางอุดมพร เสนยิ้ม
ลูกจ้างชั่วคราว
udomporn@srp.ac.th
 
ชื่อ-สกุล
สังกัด
Email
นางเรณู มานะจิตต์
ลูกจ้างชั่วคราว
renu@srp.ac.th
 
ชื่อ-สกุล
สังกัด
Email
นายก่อกิจ โกวิทกุล
ลูกจ้างชั่วคราว
koekit@srp.ac.th
 
ชื่อ-สกุล
สังกัด
Email
นางสาวมนัญญา เมฆสุข
ลูกจ้างชั่วคราว
mananya@srp.ac.th
 
ชื่อ-สกุล
สังกัด
Email
นางนิรมล พรหมแพทย์
ลูกจ้างชั่วคราว
niramol@srp.ac.th
 
ชื่อ-สกุล
สังกัด
Email
นายสุรชัย ยวงทอง
ลูกจ้างชั่วคราว
surachai@srp.ac.th
 
ชื่อ-สกุล
สังกัด
Email
นายสุธน ภักดี
ลูกจ้างชั่วคราว
suthon@srp.ac.th
 
ชื่อ-สกุล
สังกัด
Email
นางสาวอารยา อาจสุข
ลูกจ้างชั่วคราว
araya@srp.ac.th
 
ชื่อ-สกุล
สังกัด
Email
นางสาวกรกนก เกิดบุญมาก
ลูกจ้างชั่วคราว
kornkanok@srp.ac.th
 
ชื่อ-สกุล
สังกัด
Email
นางสาวภัทรสุดา ทับแก้ว
ลูกจ้างชั่วคราว
patsuda@srp.ac.th
 
ชื่อ-สกุล
สังกัด
Email
นางสาวศศิกานต์ สุเวช
ลูกจ้างชั่วคราว
sasikan@srp.ac.th
 
ชื่อ-สกุล
สังกัด
Email
นางสาวนาถยา ศิริทอง
ลูกจ้างชั่วคราว
nadtaya@srp.ac.th
 
ชื่อ-สกุล
สังกัด
Email
นายธเนษฐ ศรีภักดี
ลูกจ้างชั่วคราว
thanet@srp.ac.th
 
ชื่อ-สกุล
สังกัด
Email
นางสาวประทุมวรรณ สรรพากร
ลูกจ้างชั่วคราว
pratoomwan@srp.ac.th
 
ชื่อ-สกุล
สังกัด
Email
นางสาววันเพ็ญวิภา ภักดีไทย
ลูกจ้างชั่วคราว
wanpanwipa@srp.ac.th
 
ชื่อ-สกุล
สังกัด
Email
นางสาวเสาวรส รุ่งแดง
ลูกจ้างชั่วคราว
saowaroj@srp.ac.th
 
ชื่อ-สกุล
สังกัด
Email
นางสาววราภรณ์ กล่อมเกลี้ยง
ลูกจ้างชั่วคราว
waraporn@srp.ac.th
 
ชื่อ-สกุล
สังกัด
Email
นางสาวอาทิตยา ถูระวัน
ลูกจ้างชั่วคราว
artitya@srp.ac.th
 
ชื่อ-สกุล
สังกัด
Email
นางกาญจนา ธิมากุล
ลูกจ้างชั่วคราว
kanjanatimakul@srp.ac.th
 
ชื่อ-สกุล
สังกัด
Email
นางชนิดา แก้วคง
ลูกจ้างชั่วคราว
chanida@srp.ac.th
 
ชื่อ-สกุล
สังกัด
Email
นางสาวอภัสรา นุ้ยน้อย
ลูกจ้างชั่วคราว
apusara@srp.ac.th
 
ชื่อ-สกุล
สังกัด
Email
นายจำแลง สังข์ทวีรัตน์
ลูกจ้างชั่วคราว
 
ชื่อ-สกุล
สังกัด
Email
นายนรินทร์ นาวารัตน์
ลูกจ้างชั่วคราว
 
ชื่อ-สกุล
สังกัด
Email
นางสาวอาธิศรา รักบำรุง
ลูกจ้างชั่วคราว
artisara@srp.ac.th
 
ชื่อ-สกุล
สังกัด
Email
นายผดุงศักดิ์ ชวนวัฒนา
ลูกจ้างชั่วคราว
 
ชื่อ-สกุล
สังกัด
Email
นางสาวพรรษา รัตนโอภาส
ลูกจ้างชั่วคราว
pansa@srp.ac.th
 
ชื่อ-สกุล
สังกัด
Email
นางสาวพิชามญชุ์ หอกุล
ลูกจ้างชั่วคราว
pichamon@srp.ac.th
 
ชื่อ-สกุล
สังกัด
Email
นายภูเมศร์ ช่วยนาเขต
ลูกจ้างชั่วคราว
poohmet@srp.ac.th
 
ชื่อ-สกุล
สังกัด
Email
นายสุธีร์ เรือนไทย
ลูกจ้างชั่วคราว
 
ชื่อ-สกุล
สังกัด
Email
นายบุญญฤทธิ์ ใจดี
ลูกจ้างชั่วคราว
 
ชื่อ-สกุล
สังกัด
Email
นายวัชราพงศ์ กลับวิหค
ลูกจ้างชั่วคราว
 
ชื่อ-สกุล
สังกัด
Email
นายจรัล คัมภีร์ภัทร
ลูกจ้างชั่วคราว
 
ชื่อ-สกุล
สังกัด
Email
นายทนง ศรีมหาวโร
ลูกจ้างชั่วคราว
 
ชื่อ-สกุล
สังกัด
Email
นางสาวพรทิพย์ กาญจนะ
ลูกจ้างชั่วคราว
 
ชื่อ-สกุล
สังกัด
Email
นางสาวมลิสา จันทร์สว่าง
ลูกจ้างชั่วคราว
malisa@srp.ac.th
 
ชื่อ-สกุล
สังกัด
Email
นายเดชาธร ปริปุญญพาสน์
ลูกจ้างชั่วคราว
dachatorn@srp.ac.th
 
ชื่อ-สกุล
สังกัด
วิทยฐานะ
Email
นางมนัสพร บุญทวี
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ชำนาญการพิเศษ(ค.ศ. 3)
manasaporn@srp.ac.th
 
ชื่อ-สกุล
สังกัด
วิทยฐานะ
Email
นางปิยะนุช วงศ์เทิดธรรม
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ชำนาญการพิเศษ(ค.ศ. 3)
piyanoot@srp.ac.th
 
ชื่อ-สกุล
สังกัด
Email
นางสาวนิศารัตน์ บัวแดง
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
nisarat@srp.ac.th
 
ชื่อ-สกุล
สังกัด
วิทยฐานะ
Email
นางภัทรียา อินทรทอง
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ชำนาญการพิเศษ(ค.ศ. 3)
phattareeya@srp.ac.th
 
ชื่อ-สกุล
สังกัด
Email
นายเรวัต ธีระชัยวรกุล
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
rewat@srp.ac.th
 
ชื่อ-สกุล
สังกัด
Email
พระครูใบฎีกามงคล อคคธมโม
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
 
ชื่อ-สกุล
สังกัด
Email
นายวิเศษ แก้วกร
ลูกจ้างประจำ
wisesk@srp.ac.th
 
ชื่อ-สกุล
สังกัด
Email
นายสมยศ ยี่หวา
ลูกจ้างประจำ
somyos@srp.ac.th
 
ชื่อ-สกุล
สังกัด
Email
นางจรรยา เจริญลาภ
ลูกจ้างประจำ
janya@srp.ac.th
 
ชื่อ-สกุล
สังกัด
Email
นางสาวพรพิมล ขวัญแก้ว
ลูกจ้างชั่วคราว
ponpimol@srp.ac.th
 
ชื่อ-สกุล
สังกัด
Email
นายอรรถวิช สุวรรณโชติ
ลูกจ้างชั่วคราว
attawit@srp.ac.th
 
ชื่อ-สกุล
สังกัด
Email
นายมาลีกี เสือนิล
ลูกจ้างชั่วคราว
maleegee@srp.ac.th
 
ชื่อ-สกุล
สังกัด
Email
นางสโรชา บัวแก้ว
ลูกจ้างชั่วคราว
sarocha@srp.ac.th
 
ชื่อ-สกุล
สังกัด
Email
นางสาวฝันรัก ลิ้มวัฒนา
ลูกจ้างชั่วคราว
funrak01@srp.ac.th
 
ชื่อ-สกุล
สังกัด
Email
นางมาลิสา จันทร์สว่าง
ลูกจ้างชั่วคราว
malisa@srp.ac.th
 
ชื่อ-สกุล
สังกัด
Email
นางสาวเจนจิรา นาคประดิษฐ์
ลูกจ้างชั่วคราว
janejira@srp.ac.th
 
ชื่อ-สกุล
สังกัด
Email
นายสมชาย คามิ
ลูกจ้างชั่วคราว
somchai@srp.ac.th
 
ชื่อ-สกุล
สังกัด
Email
นางสาวอาฏาณา ภูริปริญญา
ลูกจ้างชั่วคราว
ardana@srp.ac.th
 
ชื่อ-สกุล
สังกัด
Email
นายพุทธินันท์ ศิริยงศ์
ลูกจ้างชั่วคราว
puttinun@srp.ac.th
 
ชื่อ-สกุล
สังกัด
Email
นางสาวสุวรรณี สายทอง
ลูกจ้างชั่วคราว
suwanee@srp.ac.th
 
ชื่อ-สกุล
สังกัด
Email
นางสาวศศิธร ไทยปาน
ลูกจ้างชั่วคราว
sasithon@srp.ac.th
 
ชื่อ-สกุล
สังกัด
Email
นางสาวปิยะพร ตันติตระกูลไชยา
ลูกจ้างชั่วคราว
piyaporn@srp.ac.th
 
ชื่อ-สกุล
สังกัด
Email
นายจักรพงศ์ โชครักษ์
ลูกจ้างชั่วคราว
chakkapong@srp.ac.th
 
ชื่อ-สกุล
สังกัด
Email
ว่าที่ร้อยตรีสุดารัตน์ สุขมล
ลูกจ้างชั่วคราว
sudarat@srp.ac.th
 
ชื่อ-สกุล
สังกัด
Email
นางสาวปฐมาวดี ไชยฤกษ์
ลูกจ้างชั่วคราว
patamawadee@srp.ac.th
 
ชื่อ-สกุล
สังกัด
Email
นางสาวฐิตาภา สายัณห์
ลูกจ้างชั่วคราว
vava_hermiony@srp.ac.th
 
ชื่อ-สกุล
สังกัด
Email
นางพิมพ์ประภา อากาศเมฆ
ลูกจ้างชั่วคราว
pimprapa@srp.ac.th
 
ชื่อ-สกุล
สังกัด
Email
นางสุธาทิพย์ ลักษณะจันทร์
ลูกจ้างชั่วคราว
sutathipl@srp.ac.th
 
ชื่อ-สกุล
สังกัด
Email
นางสาวกมลทิพย์ เอี่ยมสอาด
ลูกจ้างชั่วคราว
kamonthip@srp.ac.th
 
ชื่อ-สกุล
สังกัด
Email
นางสาวภิญวดี สุดจำนงค์
ลูกจ้างชั่วคราว
 
ชื่อ-สกุล
สังกัด
Email
นายปวินท์ คงเศรษฐกุล
ลูกจ้างชั่วคราว
 
ชื่อ-สกุล
สังกัด
Email
นายสนธยา ชุมสมุย
ลูกจ้างชั่วคราว
sontaya@srp.ac.th
 
ชื่อ-สกุล
สังกัด
Email
นางสาวกรรณทิมา สมคง
ลูกจ้างชั่วคราว
 
ชื่อ-สกุล
สังกัด
Email
นางสาวฮุซนา กาซอ
ลูกจ้างชั่วคราว
husna@srp.ac.th
 
ชื่อ-สกุล
สังกัด
Email
นายธีร์ธวัช ชูประจง
ลูกจ้างชั่วคราว
 
ชื่อ-สกุล
สังกัด
Email
นางสาวธันยมณฑน์ แก้วศรี
ลูกจ้างชั่วคราว
thayamon@srp.ac.th
 
ชื่อ-สกุล
สังกัด
Email
นางสาวอรอุมา อินทร์ทรัพย์
ลูกจ้างชั่วคราว
onuma@srp.ac.th
 
ชื่อ-สกุล
สังกัด
Email
นางสาวศิริวรรณ สวัสดิ์
ลูกจ้างชั่วคราว
siriwan@srp.ac.th
 
ชื่อ-สกุล
สังกัด
Email
นายวิศรุต เครือหงษ์
ลูกจ้างชั่วคราว
visarut@srp.ac.th
 
ชื่อ-สกุล
สังกัด
Email
นายพัฒนกิจ คณาเอกวิชภรณ์
ลูกจ้างชั่วคราว
pattanakit@srp.ac.th
 
ชื่อ-สกุล
สังกัด
Email
นางสาวจุฬาลักษณ์ กลิ่นกล่อม
ลูกจ้างชั่วคราว
chulaluk@srp.ac.th
 
ชื่อ-สกุล
สังกัด
Email
นางสาวภัทราวดี จิตรมุ่ง
ลูกจ้างชั่วคราว
pattaravade@srp.ac.th
 
ชื่อ-สกุล
สังกัด
Email
นางสาวภัสวรรณ ซุ่นสุวรรณ
ลูกจ้างชั่วคราว
 
ชื่อ-สกุล
สังกัด
Email
นางสาวฐาปนี อินทร์จันทร์
ลูกจ้างชั่วคราว
thapani@srp.ac.th
 
ชื่อ-สกุล
สังกัด
Email
นางสาวดวงสมร เพชรชำนาญ
ลูกจ้างชั่วคราว
 
ชื่อ-สกุล
สังกัด
Email
นางสาวรพีพรรณ จันทร์คง
ลูกจ้างชั่วคราว
rapeepun@srp.ac.th
 
ชื่อ-สกุล
สังกัด
Email
นายประเสริฐ พรหมมณี
ลูกจ้างชั่วคราว
prasert@srp.ac.th
 
ชื่อ-สกุล
สังกัด
Email
นางสาวนิรมล วิชัยดิษฐ์
ลูกจ้างชั่วคราว
niramol_v@srp.ac.th
 
ชื่อ-สกุล
สังกัด
Email
นายอนุชา บังศรี
ลูกจ้างชั่วคราว
anucha@srp.ac.th
 
ชื่อ-สกุล
สังกัด
Email
นางสาวประไพพร ไทยประยูร
ลูกจ้างชั่วคราว
prapaiporn@srp.ac.th
 
ชื่อ-สกุล
สังกัด
Email
นายกมล ทัลวัลลิ์
ลูกจ้างชั่วคราว
kamon@srp.ac.th
 
ชื่อ-สกุล
สังกัด
Email
นายธรรมนูญ แก้วล้อมวัน
ลูกจ้างชั่วคราว
 
ชื่อ-สกุล
สังกัด
Email
นายอานัส ศรากร
ลูกจ้างชั่วคราว
 
ชื่อ-สกุล
สังกัด
Email
นายภานุวัฒน์ จิตรภิรมย์
ลูกจ้างชั่วคราว
 
ชื่อ-สกุล
สังกัด
Email
นางพรพรรณ คเชนเนียม
ลูกจ้างชั่วคราว
 
ชื่อ-สกุล
สังกัด
Email
นางสาวจิตติมา คำจันทร์
ลูกจ้างชั่วคราว
jittima@srp.ac.th
 
ชื่อ-สกุล
สังกัด
ตำแหน่ง
วิทยฐานะ
Email
นายวิเศษ วรรณศรี
ฝ่ายบริหาร
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ
ชำนาญการ(ค.ศ. 2)
wises@srp.ac.th
 
ชื่อ-สกุล
สังกัด
Email
นางจันทรา ศรีสุข
ฝ่ายบริหาร
juntra@srp.ac.th
 
ชื่อ-สกุล
สังกัด
ตำแหน่ง
วิทยฐานะ
Email
นางนงกาญจน์ เครือหงษ์
ฝ่ายบริหาร
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียนและบริหารบุคคล
ชำนาญการพิเศษ(ค.ศ. 3)
nongkan@srp.ac.th
 
ชื่อ-สกุล
สังกัด
Email
นางวาลี ลิ้มไกรสรรณ์
ฝ่ายสนับสนุน
valee@srp.ac.th
 
ชื่อ-สกุล
สังกัด
วิทยฐานะ
Email
นายเฉลิมพร พงศ์ธีระวรรณ
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
เชี่ยวชาญ(ค.ศ. 4)
chalermporn@srp.ac.th
 
ชื่อ-สกุล
สังกัด
Email
นายนิพนธ์ ปรุงเหล็ก
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
nipon@srp.ac.th
 
ชื่อ-สกุล
สังกัด
วิทยฐานะ
Email
นางสุวารี พงศ์ธีระวรรณ
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
เชี่ยวชาญ(ค.ศ. 4)
suwaree@srp.ac.th
 
ชื่อ-สกุล
สังกัด
Email
นางอาภา สาเมือง
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
arpa@srp.ac.th
 
ชื่อ-สกุล
สังกัด
Email
นายเสงี่ยม ใจซื่อ
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
sangeam@srp.ac.th
 
ชื่อ-สกุล
สังกัด
Email
นางสาวเนตรนิภา ผลพานิช
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
natenipa@srp.ac.th
 
ชื่อ-สกุล
สังกัด
วิทยฐานะ
Email
นางเสริมศิริ ชูประจง
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ชำนาญการ(ค.ศ. 2)
sermsiri@srp.ac.th
 
ชื่อ-สกุล
สังกัด
Email
นางเสาวนีย์ คุณวุฒิกร
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
saowaneek@srp.ac.th
 
ชื่อ-สกุล
สังกัด
วิทยฐานะ
Email
นางจุฬาลักษณ์ จันจรัสศรี
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ชำนาญการพิเศษ(ค.ศ. 3)
chulaluk_j@srp.ac.th
 
ชื่อ-สกุล
สังกัด
Email
นายรัตถยุทธ บุญชูช่วย
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
rattayout@srp.ac.th
 
ชื่อ-สกุล
สังกัด
Email
นางศิริวรรณ ตรีพงศ์พันธ์
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
siriwantri@srp.ac.th
 
ชื่อ-สกุล
สังกัด
Email
นางรัชดาภรณ์ หวังสุทธิ์
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
rwungsut.01@srp.ac.th
 
ชื่อ-สกุล
สังกัด
Email
นางภณิดา พิมพ์พงษ์
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
panida@srp.ac.th
 
ชื่อ-สกุล
สังกัด
Email
นางจิราภรณ์ นวลใย
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
jiraporn@srp.ac.th
 
ชื่อ-สกุล
สังกัด
Email
นางนวลน้อย บรรจงเกลี้ยง
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
a_nualnoi@srp.ac.th
 
ชื่อ-สกุล
สังกัด
Email
นางปานจิต กองมณี
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
panjit@srp.ac.th
 
ชื่อ-สกุล
สังกัด
Email
นางจุฑาภรณ์ หวังรังสิมากุล
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
jutaporn@srp.ac.th
 
ชื่อ-สกุล
สังกัด
Email
นางวิลาวัลย์ แดงก่อเกื้อ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
wilawan@srp.ac.th
 
ชื่อ-สกุล
สังกัด
Email
นายฐากูร โกละกะ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
takoon@srp.ac.th
 
ชื่อ-สกุล
สังกัด
Email
นางพัชรา วีระเผ่า
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
phatchara@srp.ac.th
 
ชื่อ-สกุล
สังกัด
Email
นางสุพัตรา สันติสถาวร
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
supatra@srp.ac.th
 
ชื่อ-สกุล
สังกัด
Email
นางสุนารี อริยะมณเฑียร
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
sunari@srp.ac.th
 
ชื่อ-สกุล
สังกัด
Email
นางสาวเสาวนีย์ เพชรทรัพย์
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
saowanee@srp.ac.th
 
ชื่อ-สกุล
สังกัด
Email
นางรัตนา บัวงาม
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
rattana@srp.ac.th
 
ชื่อ-สกุล
สังกัด
Email
นางสาวมาลา คงราช
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
mala@srp.ac.th
 
ชื่อ-สกุล
สังกัด
ตำแหน่ง
วิทยฐานะ
Email
นางพัชนีภรณ์ สิงหบุญ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
ชำนาญการพิเศษ(ค.ศ. 3)
peepat@srp.ac.th
 
ชื่อ-สกุล
สังกัด
Email
นายกมลศักดิ์ ศรีหมุดกุล
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา
kamonsak@srp.ac.th
 
ชื่อ-สกุล
สังกัด
Email
นายโกวิท เฉลิมพงศ์
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา
kowit@srp.ac.th
 
ชื่อ-สกุล
สังกัด
ตำแหน่ง
วิทยฐานะ
Email
นายทนง ศรีมหาวโร
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา
รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
ชำนาญการ(ค.ศ. 2)
tanong@srp.ac.th
 
ชื่อ-สกุล
สังกัด
Email
นางกรกมล เฉลิมพงศ์
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
konkamon@srp.ac.th
 
ชื่อ-สกุล
สังกัด
Email
นางจินตนา สุพันทวี
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
jintana@srp.ac.th
 
ชื่อ-สกุล
สังกัด
Email
นางชื่นกมล เพชรนาค
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
chuenkamol@srp.ac.th
 
ชื่อ-สกุล
สังกัด
Email
นางนงเยาว์ เกสรสิทธิ์
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
nongyao@srp.ac.th
 
ชื่อ-สกุล
สังกัด
วิทยฐานะ
Email
นางเพ็ญประไพ จอง
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ชำนาญการ(ค.ศ. 2)
phenpraphai@srp.ac.th
 
ชื่อ-สกุล
สังกัด
วิทยฐานะ
Email
นางภัทริน รอดเจริญ
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ชำนาญการ(ค.ศ. 2)
patarin@srp.ac.th
 
ชื่อ-สกุล
สังกัด
วิทยฐานะ
Email
นายสมชาย เขียนงาม
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ชำนาญการพิเศษ(ค.ศ. 3)
somchaik@srp.ac.th
 
ชื่อ-สกุล
สังกัด
วิทยฐานะ
Email
นางนฤมล เทโหปการ
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ชำนาญการพิเศษ(ค.ศ. 3)
narumol@srp.ac.th
 
ชื่อ-สกุล
สังกัด
ตำแหน่ง
Email
นายนฤชาติ สุวรรณพร
ฝ่ายบริหาร
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ
naruechart@srp.ac.th
 
ชื่อ-สกุล
สังกัด
Email
นายเรืองชัย นุชพานิช
ฝ่ายบริหาร
ruangchai@srp.ac.th
 
ชื่อ-สกุล
สังกัด
Email
นางสาวศิริพร ทองดี
ฝ่ายสนับสนุน
siripornthong@srp.ac.th
 
ชื่อ-สกุล
สังกัด
Email
นางชุติมา ทวีสุวรรณศักดิ์
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
chutima@srp.ac.th
 
ชื่อ-สกุล
สังกัด
Email
นางสาวศิริพร จิ๋วสุวรรณ
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
siriporn@srp.ac.th
 
ชื่อ-สกุล
สังกัด
Email
นางสาวพรรณทิพย์ นาคสีคำ
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
phanthip@srp.ac.th
 
ชื่อ-สกุล
สังกัด
วิทยฐานะ
Email
นางแอนนา เทพเลื่อน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ชำนาญการพิเศษ(ค.ศ. 3)
anna@srp.ac.th
 
ชื่อ-สกุล
สังกัด
Email
นางสาวฉัตรลดา สุขเขียว
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
 
ชื่อ-สกุล
สังกัด
Email
นางสาวมีซาน หนุนอนันต์
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
 
ชื่อ-สกุล
สังกัด
Email
นางสาวสุธาทิพย์ พาหนะ
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
sutathip@srp.ac.th
 
ชื่อ-สกุล
สังกัด
Email
นางสาวกิ่งกาญจน์ กิตินพวงษ์
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
gingkan@srp.ac.th
 
ชื่อ-สกุล
สังกัด
Email
นายธีรัตม์ สุขสะอาด
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
teerat@srp.ac.th
 
ชื่อ-สกุล
สังกัด
Email
นายฟูศักดิ์ เลี่ยมแก้ว
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา
fusak@srp.ac.th
 
ชื่อ-สกุล
สังกัด
Email
นางระเบียบ สุทธิสังข์
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี