รายการอบรม

ปีการศึกษา
หรือระบุคำค้นหา

จำนวน 85 รายการ

อบรม
ลำดับ
เรื่อง
วันที่
จำนวนชั่วโมง
รายชื่อ
ลำดับ
เรื่อง
วันที่
จำนวนชั่วโมง
รายชื่อ
1
ประชุมโครงการโรงเรียนรอบรู้ ด้านสุขภาพดีมีความสุข
8 ก.ย. 63 - 8 ก.ย. 63
8
 1. นางสาวยุพิน ศิริรัตน์
2
อบรมเชิงปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา เรื่อง หลักการฝึกความคล่องตัวและการประสานสัมพันธ์ของระบบประสาทและกล้ามเนื้อ ประจำปีงบประมาณ 2563
1 ก.ย. 63 - 5 ก.ย. 63
40
 1. นายอรรถวิช สุวรรณโชติ
3
อบรมผู้ตัดสินบาสเกตบอล ระดับ 1 (C-License)
17 ส.ค. 63 - 21 ส.ค. 63
40

 1. นางสาวณิชกุล ปลวัชร
4
อบรมผู้ฝึกสอนและผู้ตัดสินกรีฑาขั้นพื้นฐาน
16 ก.ค. 63 - 18 ก.ค. 63
24

 1. นางสาวณิชกุล ปลวัชร
5
อบรมหลักสูตรเสริมสร้างสมรรถนะครูผู้ช่วยผ่านระบบออนไลน์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ด้วยระบบGoogle Classroom
5 มิ.ย. 63 - 4 ก.ค. 63
0

 1. นางสาวณิชกุล ปลวัชร
6
อบรมการใช้เครื่องมือ G Suite For Education
22 พ.ค. 63 - 5 มิ.ย. 63
10
 1. นายพงศ์ภรณ์ หงส์ทอง
 2. นางอุบลรัตน์ สุขนาวา
 3. นางสาววรรณวิมล ชัยภาคภูมิ
 4. นายอรรถวิช สุวรรณโชติ
 5. นางสาวยุพิน ศิริรัตน์
 6. นางสาวณิชกุล ปลวัชร
7
โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายป้องกันควบคุมโรคติดต่อเขตเมือง ปี 2563
28 ม.ค. 63 - 28 ม.ค. 63
8
 1. นางสาวณิชกุล ปลวัชร
8
การพัฒนาเครือข่ายเพื่อการวางกลยุทธ์การขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ และการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับโรงเรียนแกนนำ
22 ม.ค. 63 - 23 ม.ค. 63
14
 1. นายภิษช์วิศักดิ์ แก้วมณี
 2. นางธนิดา บางรักษ์
9
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรการออกกำลังกายและการเต้นแอโรบิคเพื่อคุณภาพชีวิต ครั้งที่ 4 (ภาคใต้)
15 พ.ย. 62 - 17 พ.ย. 62
24
 1. นางสาวยุพิน ศิริรัตน์
 2. นางสาวณิชกุล ปลวัชร
 3. นางสาวประทุมวรรณ สรรพากร
10
การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สู่การพัฒนาเพื่อรองรับการประเมินภายนอก รอบที่ 4
8 พ.ย. 62 - 8 พ.ย. 62
7

 1. นางอุบลรัตน์ สุขนาวา
 2. นางสาววรรณวิมล ชัยภาคภูมิ

 3. นางสาวยุพิน ศิริรัตน์

 4. นางสาวณิชกุล ปลวัชร

 5. นางสาวประทุมวรรณ สรรพากร
11
หลักสูตรสำหรับข้าราชการ
24 ต.ค. 62 - 24 ต.ค. 62
4

 1. นางอุบลรัตน์ สุขนาวา

 2. นายอรรถวิช สุวรรณโชติ

 3. นางสาวยุพิน ศิริรัตน์

 4. นางสาวณิชกุล ปลวัชร
12
ครูและนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม งาน 3 ทศวรรษ น้ำพระทัยสมเด็จเจ้าฟ้าสู่โอลิมปิกวิชาการ
24 ต.ค. 62 - 26 ต.ค. 62
18
 1. นางสาวกิติมา เพชรทรัพย์
 2. นายสายชล สุขศรี
 3. นางวนิดา คงอุดหนุน
 4. นางชญาภา บุญล้ำ
13
ประชุมการปฏิบัติการจัดทำแผนการดำเนินกิจกรรมโอลิมปิกวิชาการ ค่าย 1 สอวน.
11 ก.ย. 62 - 13 ก.ย. 62
18
 1. นางสาวกิติมา เพชรทรัพย์
 2. นางวนิดา คงอุดหนุน
14
อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "มาตรฐานการตรวจข้อสอบอัตนัย สำหรับครูผู้สอนภาษาไทย" เพื่อรองรับการจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-net)
6 ก.ย. 62 - 9 ก.ย. 62
40
 1. นางจิณห์จุฑา อินทร์สุทธิ์
 2. นางสาวเกศิณี แก้ววัดปริง
 3. นางภัทรพร ช่วยชนะ
 4. นายมนตรี แก้วโสภาค
 5. นางคนองนิจ มากขุนทด
15
ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนการดำเนินงาน การใช้งบประมาณศูนย์โรงเรียนโอลิมปิกวิชาการ สอวน.ค่าย 1
27 ส.ค. 62 - 27 ส.ค. 62
6
 1. นางมยุรี แสงสุวรรณ
 2. นายอาทิตย์อุทัย อ่อนสง
 3. นางสาวกิติมา เพชรทรัพย์
 4. นางนิธิมา จันทรโชตะ
16
โครงการป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
23 ส.ค. 62 - 23 ส.ค. 62
8

 1. นางสาววรรณวิมล ชัยภาคภูมิ

 2. นางสาวยุพิน ศิริรัตน์

 3. นางสาวณิชกุล ปลวัชร
17
งานสัมมนา C Internet & EKKO WiFi On Line Official Account For Smart School
21 ส.ค. 62 - 21 ส.ค. 62
5
 1. นายสุธน ภักดี
 2. นายธเนษฐ ศรีภักดี
18
ประชุมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการบูรณาการและการดำเนินการป้องกันแก้ไขปัญหาความรุนแรงในเด็กและสตรี
26 ก.ค. 62 - 26 ก.ค. 62
8
 1. นางสาวยุพิน ศิริรัตน์
19
Jr.NBA Coaches Academy 2019 Thailand
29 มิ.ย. 62 - 29 มิ.ย. 62
8

 1. นางสาวณิชกุล ปลวัชร

 2. นางสาวประทุมวรรณ สรรพากร
20
การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตร การบริหารการเงินการคลังของหน่วยงานภาครัฐสำหรับผู้ปฏิบัติงานในสถานศึกษา
15 พ.ค. 62 - 15 พ.ค. 62
4
 1. นางสมร เผือกเดช
 2. นายวิเศษ วรรณศรี
 3. นายไพศาล ชนีมาส
 4. นายประหยัด ไทยเสน
 5. นางลมัย สังขนิตย์
 6. นางอรอรุณ มีเพียร
 7. นางสาวอัมพร นิสัยจริยคุณ
 8. นางสาวนันทการ์ แสงดารา
 9. นายปฐพนธ์ ชนิลกุล
 10. นางมยุรี แสงสุวรรณ
21
การประชุมเชิงปฏิบัติการ ( 16 ชั่วโมง) "การจัดสรรงบประมาณและจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีการศึกษา 2562"
25 มี.ค. 62 - 26 มี.ค. 62
16
 1. นางสาวกิติมา เพชรทรัพย์
 2. นายสายชล สุขศรี
 3. นางสาวกฤตยาณุตา เพ็ชรแก้ว
 4. นายเชาว์ ชัยณรงค์
 5. นางภัทริน รอดเจริญ
 6. นางสาวน้ำเพชร ยวนเกิด
22
ประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดสรรงบประมาณและจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2562
25 มี.ค. 62 - 26 มี.ค. 62
16
 1. นางสาวเกศิณี แก้ววัดปริง
23
การอบรมหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพนักเรียน "กิจกรรมค่ายถ่ายภาพ" ปีการศึกษา 2561
23 ก.พ. 62 - 24 ก.พ. 62
12
 1. นางสาวกิติมา เพชรทรัพย์
 2. นายสายชล สุขศรี
24
เข้าร่วม กิจกรรม (การนำเกม What if ไปใช้จริงกับบุคคลกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่) ณ สวนภูมิรักษ์ โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา
14 ธ.ค. 61 - 14 ธ.ค. 61
6
 1. นางสาวสุพณิดา อินทจันทร์
 2. นางสาวกิติมา เพชรทรัพย์
 3. นางธนิดา บางรักษ์
 4. นายสายชล สุขศรี
 5. นางนิธิมา จันทรโชตะ
 6. นางสาวกฤตยาณุตา เพ็ชรแก้ว
 7. นายมาลีกี เสือนิล
 8. นายสุธน ภักดี
 9. นายธเนษฐ ศรีภักดี
25
การสร้างความเข้าใจ "แนวทางการดำเนินงานโรงเรียนมาตรฐานสากล" เพื่อขอรับการประเมินตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพ แห่ง สพฐ. SCQA และ OBECQA เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี
19 พ.ย. 61 - 20 พ.ย. 61
16
 1. นางสาวเกศิณี แก้ววัดปริง
 2. นางภัทรพร ช่วยชนะ
26
การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ด้วยกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC)
6 ก.ค. 61 - 7 ก.ค. 61
16
 1. นายกิตติพงษ์ อ่อนคง
 2. นางสาวเกศิณี แก้ววัดปริง
 3. นางภัทรพร ช่วยชนะ
27
อบรมการผลิตสื่อสร้างสรรค์ "กบจูเนียร์ ปี 10 สัญจร" ณ หอประชุมโรงเรียนสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
30 มิ.ย. 61 - 30 มิ.ย. 61
6

 1. นางสาวกิติมา เพชรทรัพย์
28
การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ปรับปรุง พ.ศ.2560) และแนวทางการนำหลักสูตรสู่ห้องเรียน ณ โรงแรมบรรจงบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22 พ.ค. 61 - 23 พ.ค. 61
12
 1. นางลมัย สังขนิตย์
 2. นางอรอรุณ มีเพียร
 3. นางสาวอัมพร นิสัยจริยคุณ
 4. นางสาวนันทการ์ แสงดารา
 5. นายปฐพนธ์ ชนิลกุล
 6. นางมยุรี แสงสุวรรณ
 7. นางทิพยรัตน์ ทองสาร
 8. นางนุสรา ช่างคิด
 9. นายกมลพันธ์ จามพัฒน์
 10. นางสาวศศิธร จันทร์ประเสริฐ
29
การอบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาบุคลากร เพื่อสร้างความเข้าใจในการนำมาตรฐานการเรียนรุ้และตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และสาระภูมิศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 ณ ร.ร.เมืองสุราษฎร์ธานี
5 เม.ย. 61 - 6 เม.ย. 61
12
 1. นายนฤชาติ สุวรรณพร
 2. นางสุรัสวดี นิลกิจ

 3. นางสาวกิติมา เพชรทรัพย์
 4. นางสาวศิริกัญญา กิตติวุฒิ
 5. นางสาวเกศิณี แก้ววัดปริง
 6. นางชาครีย์พัฒน์ ศักรางกูร
 7. นางวรรณา นุ่นชูผล
30
อบรม Google Application & Graphic Design ปีการศึกษา 2560
23 มี.ค. 61 - 30 มี.ค. 61
12
 1. นางสาวศศิธร จันทร์ประเสริฐ
 2. นางฐิติรัตน์ มนต์สวัสดิ์ชัย
 3. นางสาวศศิ แก้วไทย
 4. นายวณัฎฐ์พงศ์ แก้วมีศรี
 5. นางสาวปิตินันท์ น้อมเกตุ
 6. นางสาวกรรณิกา หมู่ตระกูลเจริญ
 7. นางอาลิษา ขุนพลช่วย
 8. นางสาวสุนิษา ทองเพณี
 9. นางสาวโฉมศิริ ตั้งหลัก
 10. นางสาวน้ำเพชร ยวนเกิด
31
ประชุมปฏิบัติการสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่ผู้บริหารและครูศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน.ค่าย 1 วิชาคอมพิวเตอร์
12 ก.พ. 61 - 13 ก.พ. 61
6
 1. นายนฤชาติ สุวรรณพร
 2. นางสาวกิติมา เพชรทรัพย์
32
การเขียนโครงการเพื่อตอบสนองแผลกลยุทธ์และการรายงานผลการดำเนินงาน/โครงการ
5 ม.ค. 61 - 6 ม.ค. 61
12
 1. นางสาวสุพณิดา อินทจันทร์
 2. นางสาวกิติมา เพชรทรัพย์
 3. นางธนิดา บางรักษ์
 4. นางสุรารักษ์ จันทนเสถียร
 5. นายสายชล สุขศรี
 6. นางนิธิมา จันทรโชตะ
 7. นายมาลีกี เสือนิล
33
การอบรมชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community :PLC)
8 ธ.ค. 60 - 9 ธ.ค. 60
12
 1. นางสาวสุพณิดา อินทจันทร์
 2. นางสาวกิติมา เพชรทรัพย์
 3. นางธนิดา บางรักษ์
 4. นางสุรารักษ์ จันทนเสถียร
 5. นายสายชล สุขศรี
 6. นางนิธิมา จันทรโชตะ
 7. นายมาลีกี เสือนิล
 8. นายสุธน ภักดี
34
อบรมเชิงปฏิบัติการโครงการออกแบบเกมออกแบบสังคม
30 ก.ย. 60 - 4 ต.ค. 60
30
 1. นางสาวกิติมา เพชรทรัพย์
35
การจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา ประจำปีการศึกษา 2561-2564
25 ส.ค. 60 - 25 ส.ค. 60
6
 1. นางสาวสุพณิดา อินทจันทร์
 2. นางสาวกิติมา เพชรทรัพย์
 3. นางธนิดา บางรักษ์
 4. นางสุรารักษ์ จันทนเสถียร
 5. นายสายชล สุขศรี
 6. นางนิธิมา จันทรโชตะ
36
อบรมพัฒนาครูและบุคคลากรทางการศึกษา โดยยึดถือภารกิจและพื้นที่การปฏิบัติงานเป็นฐานและผ่านเกณฑ์การประเมินผลสัมฤกธิ์การอบรม TEPE ๕๘๑๐๕ ภาษาอังกฤษที่ใช้ในการสื่อสาร
17 มิ.ย. 60 - 17 มิ.ย. 60
6
 1. นางฐิติรัตน์ มนต์สวัสดิ์ชัย
37
อบรมพัฒนาครูและบุคคลากรทางการศึกษา โดยยึดถือภารกิจและพื้นที่การปฏิบัติงานเป็นฐานและผ่านเกณฑ์การประเมินผลสัมฤกธิ์การอบรม TEPE ๕๘๑๐๓ การจัดการเรียนรู้วิชาหน้าที่พลเมือง
17 มิ.ย. 60 - 17 มิ.ย. 60
6
 1. นางฐิติรัตน์ มนต์สวัสดิ์ชัย
38
อบรมพัฒนาครูและบุคคลากรทางการศึกษา โดยยึดถือภารกิจและพื้นที่การปฏิบัติงานเป็นฐานและผ่านเกณฑ์การประเมินผลสัมฤกธิ์การอบรม TEPE ๕๘๑๐๒ การจัดการเรียนรู้วิชาประวัติศาสตร์
17 มิ.ย. 60 - 17 มิ.ย. 60
6
 1. นางฐิติรัตน์ มนต์สวัสดิ์ชัย
39
อบรมพัฒนาครูและบุคคลากรทางการศึกษา โดยยึดถือภารกิจและพื้นที่การปฏิบัติงานเป็นฐานและผ่านเกณฑ์การประเมินผลสัมฤกธิ์การอบรม TEPE ๕๘๑๐๔ ความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน
16 มิ.ย. 60 - 16 มิ.ย. 60
6
 1. นางฐิติรัตน์ มนต์สวัสดิ์ชัย
40
อบรมพัฒนาครูและบุคคลากรทางการศึกษา โดยยึดถือภารกิจและพื้นที่การปฏิบัติงานเป็นฐานและผ่านเกณฑ์การประเมินผลสัมฤกธิ์การอบรม TEPE ๕๘๑๐๖ ภาษาจีนกลางที่ใช้ในการสื่อสาร
16 มิ.ย. 60 - 16 มิ.ย. 60
6
 1. นางฐิติรัตน์ มนต์สวัสดิ์ชัย
41
อบรมพัฒนาครูและบุคคลากรทางการศึกษา โดยยึดถือภารกิจและพื้นที่การปฏิบัติงานเป็นฐานและผ่านเกณฑ์การประเมินผลสัมฤกธิ์การอบรม TEPE ๕๘๓๐๔ ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
16 มิ.ย. 60 - 16 มิ.ย. 60
6
 1. นางฐิติรัตน์ มนต์สวัสดิ์ชัย
42
การอบรมหลักสูตรการพัฒนาครูสะเต็มศึกษาด้วยระบบทางไกล โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา ระดับประถมศึกษา (หลักสูตรที่ 1 โมดูล เล่นล้อวงกลม)
1 พ.ค. 60 - 3 พ.ค. 60
12
 1. นางสาวสุพณิดา อินทจันทร์
 2. นายมาลีกี เสือนิล
43
การอบรมหลักสูตรการพัฒนาครูสะเต็มศึกษาด้วยระบบทางไกล โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (หลักสูตรที่ 1 โมดูล The Young Designer)
26 เม.ย. 60 - 28 เม.ย. 60
12
 1. นางสาวกิติมา เพชรทรัพย์
 2. นายสายชล สุขศรี
44
ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อรายงานผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาประเทศไทย เป็นศูนย์กลางการศึกษาในภูมิภาค (Education Hub)และจัดทำเว็บไซต์โครงการ Eduction Hub
29 มี.ค. 60 - 31 มี.ค. 60
18
 1. นายนฤชาติ สุวรรณพร
 2. นางสาววรางคณา หวานจิตต์
 3. นางสาวสลิลลา ศรียาภัย
 4. นายสายชล สุขศรี
45
การจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี 2560
27 มี.ค. 60 - 28 มี.ค. 60
12
 1. นางสาวกิติมา เพชรทรัพย์
 2. นายสายชล สุขศรี
46
หลักสูตรครูแกนนำกลุ่มงานนวัตกรรมเทคโนโลยี DILTและสารสนเทศ
24 มี.ค. 60 - 30 เม.ย. 60
12
 1. นางสาวศิริพร ทองดี
 2. นางสาวสุภาวรรณ สวนพลอย
 3. นางฐิติรัตน์ มนต์สวัสดิ์ชัย
 4. นางสาวธีระนาถ ทีปะปาล
 5. นางสาวมัลลิกา ศรีสุข
 6. นางสาวพัชรีพร ชุมชอบ
 7. นางจิณห์จุฑา อินทร์สุทธิ์
 8. นางสาวโฉมศิริ ตั้งหลัก
 9. นางสาววรรณวิมล ชัยภาคภูมิ
 10. นางสาวน้ำเพชร ยวนเกิด
47
การปฏิรูประบบการประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมสถานศึกษาตามระบบการประเมินคุณภาพการศึกษาแนวใหม่
15 มี.ค. 60 - 15 มี.ค. 60
6
 1. นางสาวสุพณิดา อินทจันทร์
 2. นางสาวกิติมา เพชรทรัพย์
 3. นางธนิดา บางรักษ์
 4. นางสุรารักษ์ จันทนเสถียร
 5. นายสายชล สุขศรี
 6. นางนิธิมา จันทรโชตะ
 7. นายสุธน ภักดี
48
การทดสอบและประเมินข้าราชการครูผู้สอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 3 ด้วยระบบ TEPE Online
13 มี.ค. 60 - 14 มี.ค. 60
12
 1. นายนฤชาติ สุวรรณพร
 2. นายสายชล สุขศรี
49
การพัฒนาการจัดการเรียนรู้คิดวิเคราะห์ (Active Learning) เพื่อพัฒนาทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21
24 ธ.ค. 59 - 24 ธ.ค. 59
6
 1. นางสาวสุพณิดา อินทจันทร์
 2. นางสาวกิติมา เพชรทรัพย์
 3. นางธนิดา บางรักษ์
 4. นางสุรารักษ์ จันทนเสถียร
 5. นายสายชล สุขศรี
 6. นางนิธิมา จันทรโชตะ
 7. นายสุธน ภักดี
50
เข้าร่วมกิจกรรมประกาศผลรอบชิงชนะเลิศโครงการซูเปอร์กบจูเนียร์ปี 8
25 พ.ย. 59 - 25 พ.ย. 59
6
 1. นางสาวกิติมา เพชรทรัพย์
 2. นางสาวเฉลิมวงศ์ กลับคง
51
การพัฒนาการจัดการเรียนรู้สู่ประเทศไทย 4.0
25 ต.ค. 59 - 26 ต.ค. 59
6
 1. นางสาวกิติมา เพชรทรัพย์
52
เข้าร่วมกิจกรรมค่ายโครงการ "กบจูเนียร์ปี 8" Teenage Create Thai ณ มหาวิายาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต จ.ปทุมธานี
30 ก.ย. 59 - 2 ต.ค. 59
18
 1. นางสาวกิติมา เพชรทรัพย์
53
การอบรมปฏิบัติการครูโรงเรียนศูนย์อบรม STEM ประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี
29 ก.ย. 59 - 30 ก.ย. 59
12
 1. นางสาวสุพณิดา อินทจันทร์
 2. นางนิธิมา จันทรโชตะ
54
อบรมการใช้งานระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Testing)
17 ก.ย. 59 - 18 ก.ย. 59
12
 1. นายสายชล สุขศรี
 2. นายทวีศักดิ์ สุทธิปัญญาปกรณ์
55
เวิร์กช็อปในโครงการ AIS 5 Min Video Challenge ณ เซ็นทรัลเวิล กรุงเทพมหานคร
17 ก.ย. 59 - 17 ก.ย. 59
6
 1. นางสาวกิติมา เพชรทรัพย์
56
อบรมหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพนักเรียนด้วยเทคโนโลยี Augmented Reality (AR)
22 ส.ค. 59 - 23 ส.ค. 59
12
 1. นางสาวสุพณิดา อินทจันทร์
 2. นางธนิดา บางรักษ์
 3. นางสุรารักษ์ จันทนเสถียร
 4. นายสายชล สุขศรี
 5. นางนิธิมา จันทรโชตะ
 6. นายสมชาย เขียนงาม
 7. นางสาวฐิตาภา สายัณห์
 8. นายมาลีกี เสือนิล
 9. นายสุธน ภักดี
 10. นายธเนษฐ ศรีภักดี
57
การอบรมการใช้โปรแกรม Google Apps For Education
5 ส.ค. 59 - 5 ส.ค. 59
6
 1. นางฐิติรัตน์ มนต์สวัสดิ์ชัย
58
โครงการส่งเสริมครูผลิตสื่อการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีทางไกล (DLIT) รูปแบบ Active Learning
30 ก.ค. 59 - 31 ก.ค. 59
12
 1. นายสายชล สุขศรี
 2. นางนิธิมา จันทรโชตะ
59
อบรมหลักสูตรการสร้างเกมด้วยโปรแกรม Construct 2
23 ก.ค. 59 - 24 ก.ค. 59
12
 1. นางสาวสุพณิดา อินทจันทร์
 2. นางชมัยพร จันทศรี
 3. นางสาวกิติมา เพชรทรัพย์
 4. นายสายชล สุขศรี
 5. นางนิธิมา จันทรโชตะ
 6. นางฐิติรัตน์ มนต์สวัสดิ์ชัย
 7. นางสาวฐิตาภา สายัณห์
 8. นายมาลีกี เสือนิล
 9. นายสุธน ภักดี
60
โครงการอบรมและพัฒนาศักยภาพด้านการอ่านสำหรับนักเรียนพิการด้วยการพัฒนา หนังสือให้ทุกคนเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ หลักสูตร GR รุ่น 1
11 ก.ค. 59 - 11 ก.ค. 59
6
 1. นางสาวสุพณิดา อินทจันทร์
61
กิจกรรมอบรมการทำสารคดีในโครงการกบจูเนียร์ปี 8 สัญจร
25 มิ.ย. 59 - 25 มิ.ย. 59
6
 1. นางสาวกิติมา เพชรทรัพย์
62
อบรมหลักสูตรการผลิตสื่อ 3 มิติ Augmented Reality (AR)
24 เม.ย. 59 - 24 เม.ย. 59
6
 1. นางสาวกิติมา เพชรทรัพย์
63
เพิ่มศักยภาพการเรียนการสอนไร้ขีดจำกัดด้วย Google Classroom
18 ธ.ค. 58 - 19 ธ.ค. 58
12
 1. นางสาวพัชรกาญจน์ เพ็งพงศ์
 2. นางสาวระวิวรรณ ทิพย์พันธ์
 3. นายสายชล สุขศรี
 4. นางฐิติรัตน์ มนต์สวัสดิ์ชัย
64
หลักสูตรผลงานสร้างคุณค่า สุราษฎร์พิทยาผลิตนักสร้างสรรค์
16 ส.ค. 58 - 23 ส.ค. 58
12
 1. นางสาวกิติมา เพชรทรัพย์
 2. นางธนิดา บางรักษ์
 3. นายสายชล สุขศรี
 4. นางนิธิมา จันทรโชตะ
 5. นางสาวฐิตาภา สายัณห์
 6. นางสาวฝันรัก ลิ้มวัฒนา
 7. นายมาลีกี เสือนิล
 8. นายสุธน ภักดี
 9. นายธเนษฐ ศรีภักดี
65
ประชุมเชิงปฏิบัติการ การส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดกิจกรรม STEM ศึกษา
9 ส.ค. 58 - 10 ส.ค. 58
12
 1. นางสาวพัชรกาญจน์ เพ็งพงศ์
 2. นางสาวระวิวรรณ ทิพย์พันธ์
 3. นางสาวกิติมา เพชรทรัพย์
 4. นางสาวนิศารัตน์ บัวแดง
66
การใช้โปรแกรม Google Apps For Education
5 ส.ค. 58 - 5 ส.ค. 58
6
 1. นางสาวศิริพร ทองดี
 2. นางสาวนันทการ์ แสงดารา
 3. นางมยุรี แสงสุวรรณ
 4. นางทิพยรัตน์ ทองสาร
 5. นางนุสรา ช่างคิด
 6. นายกมลพันธ์ จามพัฒน์
 7. นางสุรัสวดี นิลกิจ
 8. นางถนอม ชูเมือง
 9. นางสลับศรี เจริญเวช
 10. นายอภินันท์ ฐิติภรณ์พันธ์
67
การอบรมเชิงปฏิบัติการเรียนรู้ระบบออนไลน์ข้อสอบ PISA สู่การประเมินในชั้นเรียน
20 มิ.ย. 58 - 21 มิ.ย. 58
12
 1. นางสาวสลิลลา ศรียาภัย
 2. นางสาวกิติมา เพชรทรัพย์
 3. นางสุนิษา ทรัพย์อุปการ
68
การใช้อีเมล์ @srp.ac.th และ Google Drive
18 มิ.ย. 58 - 19 มิ.ย. 58
3
 1. นายเรืองชัย นุชพานิช
 2. นางจันทรา ศรีสุข
 3. นายวิเศษ วรรณศรี
 4. นางสาวศิริพร ทองดี
 5. นางอรอรุณ มีเพียร
 6. นางสาวอัมพร นิสัยจริยคุณ
 7. นางสาวนันทการ์ แสงดารา
 8. นายปฐพนธ์ ชนิลกุล
 9. นางมยุรี แสงสุวรรณ
 10. นางทิพยรัตน์ ทองสาร
69
การอบรมผู้บริหารต้นแบบ ครูต้นแบบเพื่อเป็นวิทยากรแกนนำ E-Clip-EIS
6 มิ.ย. 58 - 7 มิ.ย. 58
12
 1. นางสาววรางคณา หวานจิตต์
 2. นายอาทิตย์อุทัย อ่อนสง
 3. นางธนิดา บางรักษ์
 4. นางชญาภา บุญล้ำ
70
การใช้ Google Apps For Education ในโรงเรียนมาตรฐานสากล ภาคใต้ รุ่นที่ 2
22 พ.ค. 58 - 24 พ.ค. 58
18
 1. นางจันทรา ศรีสุข
 2. นางสลับศรี เจริญเวช
 3. นางสาวกิติมา เพชรทรัพย์
 4. นางประยงค์ สัจจพงศ์พันธุ์
 5. นางสาวเกศิณี แก้ววัดปริง
71
การใช้อีเมล์ @srp.ac.th สำหรับแกนนำกลุ่มสาระ กลุ่มงานและโครงการพิเศษ
11 ก.พ. 58 - 11 ก.พ. 58
3
 1. นางสาวศิริพร ทองดี
 2. นางอรอรุณ มีเพียร
 3. นางชมัยพร จันทศรี
 4. นางสาวกิติมา เพชรทรัพย์
 5. นางธนิดา บางรักษ์
 6. นายสายชล สุขศรี
 7. นางสาวสุจิตตรา วรรณิกร
 8. นางปิยะนาถ คามิ
 9. นางสาวเสาวนีย์ เพชรทรัพย์
 10. นางสาวกิ่งกาญจน์ กิตินพวงษ์
72
การใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (Tablet) สำหรับนักเรียนและครู
3 ก.พ. 58 - 3 ก.พ. 58
6
 1. นางเกสร ช่วยนุกูล
 2. นายสายชล สุขศรี
73
เชิงปฏิบัติการ Google Apps For Education สำหรับ ครูแกนนำ
27 ธ.ค. 57 - 28 ธ.ค. 57
12
 1. นางสาวกิติมา เพชรทรัพย์
 2. นางสุรารักษ์ จันทนเสถียร
 3. นางธนิดา บางรักษ์
 4. นายสายชล สุขศรี
 5. นางสาวฝันรัก ลิ้มวัฒนา
 6. นายมาลีกี เสือนิล
 7. นายสุธน ภักดี
74
เชิงปฏิบัติการ Google Apps For Education สำหรับ ผู้บริหาร
25 ธ.ค. 57 - 25 ธ.ค. 57
6
 1. นายนฤชาติ สุวรรณพร
 2. นายสายชล สุขศรี
75
เชิงปฏิบัติการ Google Apps For Education สำหรับ Admin
25 ธ.ค. 57 - 25 ธ.ค. 57
6
 1. นางสาวกิติมา เพชรทรัพย์
 2. นายมาลีกี เสือนิล
 3. นายสุธน ภักดี
76
การใช้โปรแกรมการตรวจความพร้อมของอุปกรณ์เทคโนโลยีและตรวจความสะอาดของห้องเรียน
18 ธ.ค. 57 - 18 ธ.ค. 57
3
 1. นายวิเศษ วรรณศรี
 2. นางเสาวนีย์ คุณวุฒิกร
 3. นายวรวัต หนีละ
 4. นางพัชรา วีระเผ่า
 5. นางกนกนิจ กิจคาม
 6. นางจินตนา สุพันทวี
77
การประยุกต์และบูรณาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับครูผู้สอน 8 กลุ่มสาระวิชา (แกนนำ)
23 พ.ย. 57 - 25 ธ.ค. 57
18
 1. นางจิราภรณ์ นวลใย
 2. นางสาวเฉลิมวงศ์ กลับคง
 3. นายกัญกฤษเขม แดนที่
 4. นางสาววรรณวิมล ชัยภาคภูมิ
78
การจัดทำสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต :ครูไทยยุคไอทีสร้างคลิปดีให้เด็กดู
26 เม.ย. 57 - 30 เม.ย. 57
40
 1. นางสาวกิติมา เพชรทรัพย์
79
คลังทฤษฎีความรู้
4 มี.ค. 57 - 4 มี.ค. 57
3
 1. นางทิพยรัตน์ ทองสาร
 2. นางนุสรา ช่างคิด
 3. นางสาวกิติมา เพชรทรัพย์
 4. นายสายชล สุขศรี
 5. นางจุฑารัตน์ เคี่ยนบุ้น
 6. นายกัญกฤษเขม แดนที่
 7. นางอุบลรัตน์ สุขนาวา
 8. นางสาวฝันรัก ลิ้มวัฒนา
 9. นายสุธน ภักดี
80
กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการใช้เทคโนโลยีเครือข่ายการเรียนรู้ไร้พรมแดน
25 พ.ย. 56 - 27 พ.ย. 56
3
 1. นายปฐพนธ์ ชนิลกุล
 2. นางทิพยรัตน์ ทองสาร
 3. นางอาภา สาเมือง
 4. นายเสงี่ยม ใจซื่อ
 5. นางสาวศิริพร จิ๋วสุวรรณ
 6. นายกิตติพงษ์ อ่อนคง
 7. นางสุรัสวดี นิลกิจ
 8. นางเกสร ช่วยนุกูล
 9. นายเฉลิมพร พงศ์ธีระวรรณ
 10. นางถนอม ชูเมือง
81
ชุดคลังทฤษฎีความรู้และการอ้างอิงสำหรับโรงเรียนมาตรฐานสากล
15 ก.ค. 56 - 15 ก.ค. 56
6
 1. นางสาวศิริพร ทองดี
 2. นางทิพยรัตน์ ทองสาร
 3. นางนุสรา ช่างคิด
 4. นายเฉลิมพร พงศ์ธีระวรรณ
 5. นายอาทิตย์อุทัย อ่อนสง
 6. นางสาวกิติมา เพชรทรัพย์
 7. นางธนิดา บางรักษ์
 8. นายสายชล สุขศรี
 9. นางจุฑารัตน์ เคี่ยนบุ้น
 10. นางสาวสุธาทิพย์ พาหนะ
82
การผลิตสื่อ การสร้างเว็บบล็อก การใช้งาน E-learning
25 มี.ค. 56 - 29 มี.ค. 56
30
 1. นางสาวกิติมา เพชรทรัพย์
 2. นางธนิดา บางรักษ์
 3. นางสุรารักษ์ จันทนเสถียร
 4. นายสายชล สุขศรี
 5. นางปิยะนุช วงศ์เทิดธรรม
 6. นางแอนนา เทพเลื่อน
 7. นายฐานิสรณ์ เลขทิพย์
 8. นางสาวจิระวัฒน์ ขวัญใจ
 9. นางรัชดาภรณ์ หวังสุทธิ์
 10. นางสาวศิริกัญญา กิตติวุฒิ
83
ผู้ดูแลระบบและผู้ใช้งานระบบ โครงข่ายการเรียนรู้ไร้พรมแดน
22 พ.ค. 55 - 22 พ.ค. 55
6
 1. นายกิตติพงษ์ อ่อนคง
 2. นางสาวกิติมา เพชรทรัพย์
 3. นายสายชล สุขศรี
 4. นายฐานิสรณ์ เลขทิพย์
 5. นางชญาภา บุญล้ำ
84
ประชุมปฏิบัติการโครงการขับเคลื่อนระบบโครงข่ายการเรียนรู้ไร้พรมแดน
7 ก.พ. 55 - 7 ก.พ. 55
6
 1. นางสาวกิติมา เพชรทรัพย์
85
อบรมพัฒนาครูและบุคคลากรทางการศึกษา โดยยึดถือภารกิจและพื้นที่การปฏิบัติงานเป็นฐานและผ่านเกณฑ์การประเมินผลสัมฤกธิ์การอบรม TEPE ๕๘๑๐๕ ภาษาอังกฤษที่ใช้ในการสื่อสาร
0 3 - 0 3
6
 1. นางฐิติรัตน์ มนต์สวัสดิ์ชัย