สารสนเทศจำนวนนักเรียน
ปีการศึกษา 2/2564

 
ระดับชั้น
จำนวนรวม
 
529
 
472
 
458
 
500
 
526
 
505
 
รวม
2,990

จำนวนนักเรียนระดับชั้นม. 6

ห้อง
ชาย
หญิง
จำนวน
 
1
11
28
39
 
2
10
24
34
 
3
17
17
34
 
4
24
17
41
 
5
22
25
47
 
6
10
37
47
 
7
12
35
47
 
8
12
34
46
 
9
9
26
35
 
10
13
24
37
 
11
10
24
34
 
12
9
26
35
 
13
9
20
29
 
รวม
168
337
505