สารสนเทศจำนวนนักเรียน
ปีการศึกษา 2/2564

 
ระดับชั้น
จำนวนรวม
 
529
 
472
 
458
 
500
 
526
 
505
 
รวม
2,990

จำนวนนักเรียนระดับชั้นม. 5

ห้อง
ชาย
หญิง
จำนวน
 
1
12
32
44
 
2
10
33
43
 
3
27
14
41
 
4
20
24
44
 
5
19
24
43
 
6
11
35
46
 
7
11
35
46
 
8
14
32
46
 
9
13
22
35
 
10
13
23
36
 
11
13
23
36
 
12
13
24
37
 
13
10
19
29
 
รวม
186
340
526