สารสนเทศจำนวนนักเรียน
ปีการศึกษา 2/2564

 
ระดับชั้น
จำนวนรวม
 
529
 
472
 
458
 
500
 
526
 
505
 
รวม
2,990

จำนวนนักเรียนระดับชั้นม. 4

ห้อง
ชาย
หญิง
จำนวน
 
1
4
27
31
 
2
6
28
34
 
3
26
14
40
 
4
22
24
46
 
5
22
22
44
 
6
11
38
49
 
7
11
36
47
 
8
11
31
42
 
9
14
19
33
 
10
15
20
35
 
11
16
18
34
 
12
15
20
35
 
13
11
19
30
 
รวม
184
316
500