สารสนเทศจำนวนนักเรียน
ปีการศึกษา 2/2564

 
ระดับชั้น
จำนวนรวม
 
529
 
472
 
458
 
500
 
526
 
505
 
รวม
2,990

จำนวนนักเรียนระดับชั้นม. 3

ห้อง
ชาย
หญิง
จำนวน
 
1
17
32
49
 
2
17
32
49
 
3
18
28
46
 
4
20
29
49
 
5
20
29
49
 
6
21
28
49
 
7
14
20
34
 
8
16
20
36
 
9
12
13
25
 
10
13
23
36
 
11
13
23
36
 
รวม
181
277
458