สารสนเทศจำนวนนักเรียน
ปีการศึกษา 2/2564

 
ระดับชั้น
จำนวนรวม
 
529
 
472
 
458
 
500
 
526
 
505
 
รวม
2,990

จำนวนนักเรียนระดับชั้นม. 2

ห้อง
ชาย
หญิง
จำนวน
 
1
24
25
49
 
2
23
26
49
 
3
21
28
49
 
4
21
28
49
 
5
21
28
49
 
6
21
28
49
 
7
14
23
37
 
8
13
24
37
 
9
10
14
24
 
10
20
20
40
 
11
18
22
40
 
รวม
206
266
472