สารสนเทศจำนวนนักเรียน
ปีการศึกษา 2/2564

 
ระดับชั้น
จำนวนรวม
 
529
 
472
 
458
 
500
 
526
 
505
 
รวม
2,990

จำนวนนักเรียนระดับชั้นม. 1

ห้อง
ชาย
หญิง
จำนวน
 
1
22
28
50
 
2
22
27
49
 
3
22
28
50
 
4
22
27
49
 
5
22
27
49
 
6
22
27
49
 
7
22
27
49
 
8
11
28
39
 
9
12
28
40
 
10
9
16
25
 
11
19
21
40
 
12
18
22
40
 
รวม
223
306
529