รายงานการเยี่ยมบ้าน

ปีการศึกษา
ปีการศึกษา 2564
เยี่ยมบ้าน-ดูข้อมูล คลิกที่ระดับชั้น หรือ
ระดับชั้น
จำนวนนักเรียน
จำนวนครูที่ปรึกษา
เยี่ยมแล้ว
ไม่ได้เยี่ยม
รายละเอียด
529
21
529
472
17
472
458
16
458
500
22
500
526
24
526
505
25
505
รวม
2,990
125
2,990
รายละเอียด
กราฟสถิติการเยี่ยมบ้าน ปีการศึกษา 2564