ตรวจสอบสถานะการสมัคร

ระบุชื่อหรือนามสกุลบางส่วน

* หลังจากแจ้งการชำระเงินค่าสมัครแล้ว รอฝ่ายการเงิน ตรวจสอบข้อมูล ภายใน 3 วัน