สรุปจำนวนนักเรียนแต่ละห้อง แยกประเภทเสื้อ

เลือกระดับชั้น

ระดับชั้นม.1
FUN RUN 5K

* T 1 : มีแขน
* T 2 : แขนกุด
ห้อง
XS
SS
S
M
L
XL
3L
4L
5L
T1
T2
T1
T2
T1
T2
T1
T2
T1
T2
T1
T2
T1
T2
T1
T2
T1
T2
1
4
3
9
6
1
6
3
1
1
2
1
1
1
1
4
3
1
8
1
1
4
1
2
4
2
1
5
2
2
2
6
1
1
1
7
7
1
3
2
1
1
8
1
1
2
4
1
9
1
3
1
1
10
3
4
6
9
2
3
1
11
3
1
5
2
1
5
12
22
1
47
2
27
2
17
2
4
0
1
5
12
23
49
29
19
4
1
รวมทั้งหมด
142

Mini marathon 10K

ห้อง
XS
SS
S
M
L
XL
3L
4L
5L
T1
T2
T1
T2
T1
T2
T1
T2
T1
T2
T1
T2
T1
T2
T1
T2
T1
T2
1
1
1
2
1
2
1
2
1
1
3
4
5
1
1
1
1
1
6
1
7
8
1
9
3
2
1
1
10
11
4
4
1
1
4
1
12
4
6
1
2
1
1
5
16
7
2
รวมทั้งหมด
32
 

รวมทั้ง 2 ประเภท 174 คน